Жилищный адвокат

Про внесення змін до наказу Держмитслужби України від 07.06.2010 № 599, Державна митна служба УкраїниДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 24.12.2012  № 737
 2. Про внесення змін до наказу Держмитслужби України від 07.06.2010 № 599

  З метою приведення актів Держмитслужби України у відповідність до законодавства України та відповідно до Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації( 1040-2008-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1040 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

  1. Внести до наказу Держмитслужби України від 07.06.2010 № 599 ( v0599342-10 ) "Про затвердження Положення про Управління правового забезпечення Державної митної служби України та Примірного положення про підрозділ правового забезпечення регіональної митниці, митниці, спеціалізованої митної установи та організації, підприємства, що належить до сфери управління Держмитслужби" (далі — наказ Держмитслужби України від 07.06.2010 № 599) такі зміни:

  у заголовку та тексті наказу слова "регіональна митниця, митниці, спеціалізовані митні установи та організації, підприємства, що належать до сфери управління Держмитслужби" в усіх відмінках та числах замінити відповідно словами "митниці, спеціалізовані митні органи, митна організація, спеціалізовані навчальні заклади та науково-дослідна установа митної служби України" у відповідних відмінках та числах.

  2. Внести зміни до Положення про Управління правового забезпечення Державної митної служби України( v0599342-10 ), затвердженого наказом Держмитслужби України від 07.06.2010 № 599, виклавши його в редакції, що додається.

  3. Внести зміни до Примірного положення про підрозділ правового забезпечення регіональної митниці, митниці, спеціалізованої митної установи та організації, підприємства, що належить до сфери управління Держмитслужби ( v0599342-10 ), затвердженого наказом Держмитслужби України від 07.06.2010 № 599 (у редакції наказу Держмитслужби України від 16.03.2011 № 213), виклавши його в редакції, що додається.

  4. Керівникам митниць, спеціалізованих митних органів, митної організації та науково-дослідної установи митної служби України привести у відповідність до вимог Примірного положення про підрозділ правового забезпечення митниці, спеціалізованого митного органу, митної організації, спеціалізованого навчального закладу та науково-дослідної установи митної служби України, положення про підпорядкований підрозділ правового забезпечення.

  5. Установити, що цей наказ набирає чинності з дати його видання.

  Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

  Т. в.о. Голови Служби

  О. М. Дороховський

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної митної служби України 07.06.2010 № 599 (у редакції наказу Державної митної служби України 24.12.2012 № 737)

  ПОЛОЖЕННЯ про Управління правового забезпечення Державної митної служби України

  1. Загальні положення

  1.1. Це Положення визначає правовий статус Управління правового забезпечення (далі — Управління) Держмитслужби України, його завдання, функції, права, керівництво і структуру.

  1.2. Управління є структурним підрозділом Держмитслужби України й підпорядковується безпосередньо Голові Держмитслужби України.

  1.3. Управління при виконанні покладених на нього завдань та функцій у встановленому порядку взаємодіє з іншими структурними підрозділами Держмитслужби України.

  1.4. Управління у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, Загальним положенням про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації( 1040-2008-п ), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1040, іншими нормативно-правовими актами, наказами Міністерства фінансів України та Держмитслужби України, а також цим Положенням.

  З питань організації та проведення правової роботи Управління керується актами Мін'юсту.

  1.5. Видання акта Держмитслужби України, а також подання проекту такого акта для його прийняття чи погодження без попереднього розгляду та погодження з Управлінням не допускається.

  1.6. Пропозиції Управління щодо приведення актів та інших документів Держмитслужби України, а також актів митних органів, митної організації, спеціалізованих навчальних закладів та науково-дослідної установи митної служби України (далі — митні органи), у відповідність до законодавства є обов'язковими для розгляду їх керівниками.

  У разі неврахування пропозицій Управління або часткового їх врахування Управління подає Голові Держмитслужби України письмовий висновок до проекту акта.

  1.7. Покладення на Управління завдань та обов'язків, що не належать або виходять за межі його компетенції, не допускається.

  2. Основні завдання Управління

  2.1. Організація та участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у галузі митної справи.

  2.2. Координація роботи структурних підрозділів Держмитслужби України з підготовки проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів.

  2.3. Здійснення юридичної експертизи проектів актів Держмитслужби України, опрацювання проектів нормативно-правових актів, які надійшли для погодження від інших державних органів.

  2.4. Організація та ведення правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог законодавства Держмитслужбою України, митними органами, їх керівниками, посадовими особами та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків.

  2.5. Координація та здійснення представництва інтересів Держмитслужби України, митних органів в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів.

  2.6. Організація, координація, контроль та ведення договірної, претензійної й позовної роботи у Держмитслужбі України, забезпечення захисту прав і законних інтересів Держмитслужби України.

  2.7. Спрямування, координація правової, договірної, претензійної та позовної роботи в митних органах, здійснення методичного керівництва та контроль за її проведенням.

  2.8. Організаційне та інформаційне забезпечення зв'язків Держмитслужби України з Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, іншими органами державної влади.

  3. Функції Управління

  Управління відповідно до покладених на нього завдань:

  3.1. Розробляє та разом з іншими підрозділами Держмитслужби України бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Держмитслужби України.

  3.2. Перевіряє відповідність законодавству України проектів наказів та інших актів, що подаються на підпис керівництву Держмитслужби України, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів.

  3.3. Проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Держмитслужби України, за результатами якої готує висновки за формою, що затверджується Мін'юстом, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів.

  3.4. Переглядає разом із структурними підрозділами Держмитслужби України акти та інші документи Держмитслужби України з метою приведення їх у відповідність до законодавства.

  3.5. Інформує керівництво Держмитслужби України про необхідність вжиття заходів для внесення змін до актів та інших документів Держмитслужби України, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування.

  3.6. Разом із заінтересованими структурними підрозділами Держмитслужби України узагальнює практику застосування законодавства у відповідній сфері, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд керівництва Держмитслужби України для вирішення питання щодо підготовки пропозицій до проектів актів та інших документів Держмитслужби України, нормативно-правових актів та інших документів відповідних державних органів, внесення їх до державного органу, уповноваженого приймати такі акти.

  3.7. Розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження від інших державних органів, з питань, що належать до компетенції Держмитслужби України, та готує пропозиції до них.

  3.8. Здійснює у межах своєї компетенції заходи з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

  3.9. Координує роботу структурних підрозділів Держмитслужби України з відстеження результативності регуляторних актів.

  3.10. Організовує роботу, пов'язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів Держмитслужби України, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів.

  3.11. Проводить разом із заінтересованими структурними підрозділами Держмитслужби України аналіз результатів господарської діяльності Держмитслужби України та митних органів, вивчає умови і причини виникнення непродуктивних витрат, порушення договірних зобов'язань, а також стан дебіторської та кредиторської заборгованості.

  3.12. Аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законодавства Держмитслужбою України, готує правові висновки за фактами виявлених порушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків.

  3.13. Подає пропозиції керівництву Держмитслужби України про притягнення до відповідальності посадових осіб та працівників, з вини яких заподіяна шкода.

  3.14. Сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає керівництву Держмитслужби України письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень.

  3.15. Здійснює методичне керівництво правовою роботою в Держмитслужбі України, митних органах, перевіряє стан правової роботи та подає на розгляд керівництва Держмитслужби України пропозиції щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності Держмитслужби України та митних органів, вживає заходів до впровадження новітніх форм і методів діяльності Управління та підрозділів правового забезпечення митних органів, виконання актів Мін'юсту та його територіальних органів.

  3.16. Веде облік актів законодавства України, забезпечує підтримання їх у контрольному стані та зберігання.

  3.17. Збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях.

  3.18. Здійснює збір, обробку, систематизацію та аналіз інформації, яка необхідна для виконання основних завдань Управління.

  3.19. Готує і подає керівництву Держмитслужби України статистичні й аналітичні матеріали з питань, що належать до компетенції Управління, для прийняття управлінських рішень і звітування в установленому порядку перед органами влади вищого рівня.

  3.20. Погоджує кандидатуру претендента на посаду керівника підрозділу правового забезпечення митного органу, його призначення, а також внесення змін до структури митного органу в частині, що стосується підрозділу правового забезпечення.

  3.21. У встановленому порядку оцінює ефективність та якість роботи підрозділів правового забезпечення митних органів на основі розробленої системи критеріїв оцінки.

  3.22. Організовує і проводить роботу, пов'язану з підвищенням кваліфікації посадових осіб підрозділів правового забезпечення митних органів, роз'яснює застосування законодавства, надає правові консультації з питань, що належать до компетенції Держмитслужби України, а також за дорученням керівництва Держмитслужби України розглядає звернення громадян та юридичних осіб, звернення та запити народних депутатів України.

  3.23. Здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань посадових осіб та працівників Держмитслужби України.

  3.24. Забезпечує в установленому порядку представництво інтересів Держмитслужби України, митних органів в судах та інших державних органах, установах та організаціях під час розгляду правових питань і спорів.

  У визначені законодавством строки готує та подає до судів та інших органів, установ та організацій відповідні процесуальні документи.

  3.25. Доводить до відома митних органів інформацію про зміни в законодавстві, рекомендації органів юстиції, роз'яснення Пленуму Верховного Суду України, Вищого адміністративного суду України та Вищого господарського суду України; готує керівництву Держмитслужби України довідкові матеріали щодо застосування законодавства, надає посадовим особам та працівникам Держмитслужби України консультації з правових питань.

  3.26. Разом з іншими підрозділами Держмитслужби України бере участь у проведенні службових розслідувань, планових та позапланових перевірках митних органів.

  3.27. Здійснює прийом представників юридичних осіб та громадян з питань, що належать до компетенції Управління.

  3.28. Здійснює організаційне та інформаційне забезпечення зв'язків Держмитслужби України з Верховною Радою України, її комітетами, депутатськими фракціями (групами), іншими органами та посадовими особами.

  3.29. Здійснює організацію супроводження проходження в комітетах Верховної Ради України та в депутатських фракціях (групах) законопроектів з питань митної справи.

  3.30. Здійснює організаційне та інформаційне забезпечення зв'язків Держмитслужби України з Кабінетом Міністрів України, органами виконавчої влади.

  4. Права Управління

  Управління має право:

  4.1. Перевіряти дотримання законності структурними підрозділами Держмитслужби України, митними органами.

  4.2. Одержувати в установленому порядку для виконання покладених на Управління завдань та функцій необхідні документи, інформацію, довідки, розрахунки, інші матеріали від структурних підрозділів, посадових осіб Держмитслужби України, митних органів.

  З метою забезпечення своєчасного виконання завдань, які потребують оперативного вжиття відповідних заходів, посадові особи Держмитслужби України, митних органів зобов'язані невідкладно подавати необхідні матеріали на вимогу Управління.

  4.3. Залучати за згодою керівників структурних підрозділів Держмитслужби України, митних органів, спеціалістів з метою підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, а також розроблення і здійснення заходів, які проводяться Управлінням відповідно до покладених на нього завдань та функцій.

  4.4. Інформувати керівництво Держмитслужби України про покладення на Управління обов'язків та функцій, що виходять за межі його компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу Управління необхідних матеріалів структурними підрозділами та посадовими особами Держмитслужби України, митних органів.

  4.5. Вимагати відповідно до напрямів діяльності Управління від керівництва структурних підрозділів Держмитслужби України, митних органів додержання вимог законодавства.

  4.6. Ініціювати і брати участь відповідно до напрямів діяльності Управління в планових і позапланових перевірках діяльності митних органів.

  4.7. Ініціювати та брати участь у розробленні проектів актів Держмитслужби України у рамках виконання покладених на Управління завдань та функцій.

  4.8. Вивчати та використовувати при виконанні завдань, покладених на Управління, матеріали службових розслідувань та перевірок.

  4.9. Користуватися при виконанні службових обов'язків інформаційними, телекомунікаційними системами, зв'язком, автотранспортом, оргтехнікою та іншими технічними засобами митної служби.

  4.10. Скликати й проводити наради, семінари з працівниками підрозділів правового забезпечення митних органів.

  4.11. Брати участь у проведенні атестації керівників підрозділів правового забезпечення митних органів.

  4.12. Подавати керівництву Держмитслужби України, митного органу пропозиції щодо призначень на посади керівників підрозділів правового забезпечення митних органів, а також щодо заохочень, накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб цих підрозділів.

  5. Структура і керівництво Управління

  5.1. Штатна структура та чисельний склад посадових осіб Управління визначається штатним розписом Держмитслужби України.

  5.2. Посадові особи Управління призначаються на посади та звільняються з посад наказами Держмитслужби України.

  5.3. Управління очолює начальник, який призначається на посаду на підставі висновку Мін'юсту і має не більше двох заступників.

  5.4. На посаду начальника Управління, його заступника призначається особа з вищою юридичною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста і стажем роботи за фахом на державній службі та/або за фахом на керівних посадах в інших сферах не менш як п'ять років.

  5.5. На посаду головного спеціаліста-юрисконсульта Управління призначається особа з вищою юридичною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста і стажем роботи за фахом на державній службі на посаді не нижче провідного спеціаліста не менш як один рік або стажем роботи за фахом в інших сферах не менш як три роки.

  5.6. Начальник Управління:

  забезпечує виконання покладених на Управління завдань та функцій та здійснює керівництво його роботою;

  здійснює контроль та координує діяльність посадових осіб Управління, діяльність підрозділів правового забезпечення митних органів;

  подає пропозиції керівництву Держмитслужби України щодо змін штатної структури та чисельності Управління, прийняття на роботу, переведення, звільнення посадових осіб Управління, їх заохочення або притягнення до відповідальності згідно із законодавством;

  затверджує положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників (посадових осіб) Управління;

  за дорученням керівництва Держмитслужби України представляє її в інших органах державної влади, установах, організаціях з питань, що належать до компетенції Управління;

  візує проекти актів та інших документів Держмитслужби України з питань, що належать до компетенції Управління;

 3. забезпечує взаємодію Управління з іншими підрозділами Держмитслужби України, митними органами;
 4. дає доручення і вказівки посадовим особам Управління, митним органам з питань, що належать до компетенції Управління, й контролює їх виконання;

  забезпечує надання відповідей на звернення, скарги, запити й пропозиції громадян та юридичних осіб, що надходять безпосередньо до Управління і стосуються питань, що належать до його компетенції;

 5. готує і подає керівництву Держмитслужби України пропозиції щодо вдосконалення роботи Управління;
 6. розглядає й погоджує призначення на посади керівників підрозділів правового забезпечення митних органів та їх звільнення;

  у встановленому порядку розглядає та погоджує пропозиції керівництву Держмитслужби України щодо призначення на посади та звільнення з посад посадових осіб Держмитслужби України, митних органів, а також щодо заохочення цих працівників і накладення на них стягнень;

  визначає потреби і пріоритетні напрями підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб Управління;

  здійснює контроль за дотриманням посадовими особами Управління вимог Законів України "Про державну таємницю"( 3855-12 ), "Про державну службу"( 3723-12 ), "Про Дисциплінарний статут митної служби України" ( 2805-15 ), антикорупційного законодавства та інших нормативно-правових актів України.

  5.7. Начальник Управління має право:

  запитувати та одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів Держмитслужби України, митних органів, фізичних і юридичних осіб необхідну інформацію та довідкові матеріали для виконання завдань та функцій, покладених на Управління;

  надавати відповідно до своєї компетенції відомості, пропозиції, зауваження структурним підрозділам Держмитслужби України, митним органам;

  самостійно встановлювати організаційні принципи і схеми роботи Управління та видавати відповідні розпорядчі документи;

  скликати в Управлінні наради, за результатами яких давати особовому складу Управління доручення, зафіксувавши їх у відповідних протоколах нарад;

  вимагати від митних органів, їх посадових осіб та працівників додержання вимог законодавства, своєчасного виконання доручень керівництва Держмитслужби України і Управління;

  вимагати від посадових осіб Управління додержання вимог законодавства, належного виконання службових обов'язків, визначених їх посадовими інструкціями, належного рівня виконавської і трудової дисципліни, своєчасного та якісного виконання доручень керівництва Управління і Держмитслужби України;

  розглядати і підписувати документи в межах повноважень, наданих йому керівництвом Держмитслужби України.

  5.8. Начальник Управління несе відповідальність за:

 7. порушення Присяги державного службовця;
 8. невиконання або неналежне виконання своїх службових обов'язків;
 9. порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, норм професійної етики та інші порушення службової дисципліни.

  5.9. У разі відсутності начальника Управління, його обов'язки виконує та несе відповідальність за їх виконання заступник начальника Управління, посадовою інструкцією якого передбачено таке заміщення, або інша посадова особа, визначена керівництвом Держмитслужби України.

  Начальник Управління правового забезпечення

  Г. М. Чорна

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної митної служби України 07.06.2010 № 599 (у редакції наказу Державної митної служби України 24.12.2012 № 737)

  ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ про підрозділ правового забезпечення митниці, спеціалізованого митного органу, митної організації, спеціалізованого навчального закладу та науково-дослідної установи митної служби України

  1. Загальні положення

  1.1. Це Положення розроблено на підставі Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації( 1040-2008-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1040, та регулює питання діяльності підрозділу правового забезпечення митниці, спеціалізованого митного органу, митної організації, спеціалізованого навчального закладу та науково-дослідної установи митної служби України (далі — Підрозділ).

  1.2. Підрозділ утворюється як самостійний структурний підрозділ митниці, спеціалізованого митного органу, митної організації, спеціалізованого навчального закладу та науково-дослідної установи митної служби України (далі — митний орган), вид якого залежить від обсягу, характеру та складності правової роботи (відділ, сектор). Функції підрозділу може виконувати головний спеціаліст — юрисконсульт.

  1.3. Підрозділ підпорядковується безпосередньо керівнику митного органу.

  1.4. Підрозділ у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, указами Президента України, міжнародними договорами України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Держмитслужби України, а також цим Положенням.

  З питань організації та проведення правової роботи Підрозділ керується актами Мін'юсту.

  1.5. Видання акта митного органу, а також подання проекту такого акта для його прийняття чи погодження без попереднього розгляду та погодження з Підрозділом не допускається.

  1.6. Пропозиції Підрозділу щодо приведення актів та інших документів митного органу у відповідність до законодавства є обов'язковими для розгляду його керівником.

  У разі неврахування пропозицій Підрозділу або часткового їх врахування Підрозділ подає керівникові митного органу письмовий висновок до проекту акта й повідомляє про це Управління правового забезпечення Держмитслужби України (далі — Управління).

  1.7. Покладення на Підрозділ завдань та обов'язків, що не належать або виходять за межі його компетенції, не допускається.

  1.8. Керівник митного органу зобов'язаний створювати умови для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників Підрозділу, забезпечувати їх окремим приміщенням, телефонним та електронним зв'язком, сучасними комп'ютерами та оргтехнікою, транспортом для виконання службових обов'язків, нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з правових питань, електронною системою інформаційно-правового забезпечення, а також доступом до інформаційних баз.

  1.9. Підвищення кваліфікації працівників Підрозділу митного органу організовує Мін'юст, його територіальні органи та Держмитслужба України.

  2. Основні завдання Підрозділу

  Основними завданнями Підрозділу є:

  2.1. Участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у галузі митної справи.

  2.2. Здійснення юридичної експертизи проектів актів митного органу, опрацювання проектів нормативно-правових актів, які надійшли для погодження від інших державних органів.

  2.3. Організація правової роботи в митному органі, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, митним органом, його керівником, посадовими особами та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків. Здійснення методичного керівництва та контроль за проведенням правової роботи в митному органі.

  2.4. Здійснення представництва інтересів Держмитслужби України, митних органів в судах та інших державних органах, установах, організаціях під час розгляду правових питань і спорів.

  2.5. Організація, координація, контроль та ведення договірної, претензійної й позовної роботи у митному органі, забезпечення захисту прав і законних інтересів митних органів.

  3. Функції Підрозділу

  Підрозділ відповідно до покладених на нього завдань:

  3.1. Розробляє та бере участь у розробленні проектів актів з питань, що належать до компетенції митного органу, Держмитслужби України.

  3.2. Перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України, актам та іншим документам Держмитслужби України проектів наказів та інших актів, що подаються на підпис керівнику митного органу, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів.

  3.3. Переглядає разом із структурними підрозділами митного органу акти й інші документи з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність до законодавства.

  3.4. Інформує керівника митного органу про необхідність вжиття заходів для внесення змін до актів та інших документів митного органу, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування.

  3.5. Разом із заінтересованими структурними підрозділами митного органу узагальнює практику застосування законодавства у відповідній сфері, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд керівника митного органу для вирішення питання щодо підготовки пропозицій до проектів актів, а також інших документів Держмитслужби України, відповідних державних органів, внесення їх до Управління для узагальнення та подальшого внесення в установленому порядку на розгляд керівництва Держмитслужби України, до державного органу, уповноваженого приймати такі акти.

  3.6. Розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції митного органу, готує пропозиції до них.

  3.7. Організовує роботу, пов'язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпечення захисту майнових прав і законних інтересів митного органу, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів.

  3.8. Організовує претензійну та веде позовну роботу.

  3.9. Проводить разом із заінтересованими структурними підрозділами аналіз результатів господарської діяльності митного органу, вивчає умови і причини виникнення непродуктивних витрат, порушення договірних зобов'язань, а також стан дебіторської та кредиторської заборгованості.

  3.10. Аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності митним органом, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків. Подає пропозиції керівникові митного органу про притягнення до відповідальності посадових осіб та працівників, з вини яких заподіяна шкода.

  3.11. Сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає керівникові митного органу письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень.

  3.12. Здійснює методичне керівництво правовою роботою в митному органі та подає пропозиції на розгляд керівника митного органу, Управління щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності органу, вживає заходів до впровадження новітніх форм і методів діяльності Підрозділу, виконання актів Мін'юсту та його територіальних органів.

  3.13. Веде облік актів законодавства і міжнародних договорів України, забезпечує підтримання їх у контрольному стані та зберігання.

  3.14. Збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях.

  3.15. Здійснює збір, обробку, систематизацію та аналіз інформації, яка необхідна для виконання основних завдань Підрозділу.

  3.16. Згідно з компетенцією здійснює наповнення баз даних програмно-інформаційних комплексів Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України.

  3.17. Готує і подає керівництву митного органу, Управлінню статистичні й аналітичні матеріали з питань, що належать до компетенції Підрозділу.

  З метою забезпечення подання митним органом до територіального органу Мін'юсту інформації про штатну структуру, чисельний склад працівників Підрозділу, їх фаховий та освітній рівень, потребу в юридичних кадрах готує й подає відповідну інформацію керівнику митного органу.

  3.18. Здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань посадових осіб та працівників митного органу, надає їм консультації з правових питань.

  3.19. Забезпечує в установленому порядку представлення інтересів митного органу в судах та інших державних органах, установах та організаціях під час розгляду правових питань і спорів.

  У визначені законодавством строки готує та подає до судів та інших органів, установ, організацій відповідні процесуальні документи.

  3.20. У разі необхідності забезпечує за довіреністю представництво інтересів Держмитслужби України, інших митних органів в судових та інших державних органах, установах та організаціях під час розгляду правових питань і спорів. Невідкладно надає до Управління письмову інформацію за результатами судових засідань тощо.

  3.21. Бере участь у проведенні службових розслідувань, перевірок.

  4. Права Підрозділу

  Підрозділ має право:

  4.1. Перевіряти дотримання законності структурними підрозділами митного органу, вимагати від їх керівників та працівників додержання вимог законодавства.

  4.2. Одержувати в установленому порядку для виконання покладених на нього завдань необхідні документи, інформацію, довідки, розрахунки, інші матеріали від структурних підрозділів, посадових осіб митного органу.

  З метою забезпечення своєчасного виконання завдань, які потребують оперативного вжиття відповідних заходів, посадові особи митного органу зобов'язані невідкладно подавати необхідні матеріали на вимогу Підрозділу.

  4.3. Залучати за згодою керівників структурних підрозділів митного органу спеціалістів з метою підготовки проектів актів та інших документів, а також розроблення і здійснення заходів, які проводяться Підрозділом відповідно до покладених на нього завдань.

  4.4. Інформувати керівника митного органу, Управління про покладення на Підрозділ обов'язків, що виходять за межі його компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу Підрозділу необхідних матеріалів структурними підрозділами, посадовими особами митного органу.

  4.5. Вивчати та використовувати при виконанні завдань, покладених на Підрозділ, матеріали службових розслідувань та перевірок.

  4.6. Користуватися при виконанні службових обов'язків інформаційними, телекомунікаційними системами, зв'язком, автотранспортом, оргтехнікою та іншими технічними засобами митного органу.

  4.7. Визначати коло посадових осіб митного органу, яких необхідно залучати до розгляду спорів в судах.

  5. Структура і керівництво Підрозділу

  5.1. Штатна структура Підрозділу залежить від обсягу, характеру, складності правової роботи.

  5.2. Підрозділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади за погодженням з начальником Управління у порядку, встановленому Держмитслужбою України.

  У разі, коли функції Підрозділу виконує головний спеціаліст-юрисконсульт, його призначення на посаду та звільнення з посади здійснюється у відповідності до вимог абзацу першого цього пункту.

  5.3. На посаду начальника Підрозділу, його заступника призначається особа з вищою юридичною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста і стажем роботи за фахом на державній службі та/або за фахом на керівних посадах в інших сферах не менш як п'ять років.

  5.4. На посаду головного спеціаліста-юрисконсульта Підрозділу призначається особа з вищою юридичною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста і стажем роботи за фахом на державній службі на посаді не нижче провідного спеціаліста-юрисконсульта не менш як один рік або стажем роботи за фахом в інших сферах не менш як три роки.

  5.5. На посаду провідного спеціаліста-юрисконсульта Підрозділу призначається особа з вищою юридичною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста і стажем роботи за фахом на державній службі на посаді не нижче спеціаліста II категорії не менш як один рік або стажем роботи за фахом в інших сферах не менш як два роки.

  5.6. У разі неналежного виконання начальником Підрозділу (головним спеціалістом-юрисконсультом, який виконує функції Підрозділу) покладених на нього завдань, керівник митного органу або начальник Управління порушує питання про притягнення його до відповідальності згідно із законодавством.

  5.7. За рішенням начальника Управління проведення первинної, чергової та позачергової атестації начальника Підрозділу (головного спеціаліста-юрисконсульта, який виконує функції Підрозділу) може здійснюватись із залученням представника Управління.

  Митний орган повідомляє Управління про дату, час та місце проведення атестації начальника Підрозділу (головного спеціаліста-юрисконсульта, який виконує функції Підрозділу). Управління повідомляє митний орган про участь представника у проведенні атестації.

  5.8. Начальник Підрозділу:

 10. забезпечує виконання завдань, покладених на Підрозділ;
 11. здійснює контроль та координує діяльність посадових осіб та працівників Підрозділу;
 12. забезпечує взаємодію Підрозділу з іншими структурними підрозділами митного органу;
 13. подає пропозиції керівникові митного органу щодо зміни структури, штатної чисельності Підрозділу, прийняття на роботу, переведення, звільнення працівників та посадових осіб Підрозділу, їх заохочення або притягнення до відповідальності згідно із законодавством;

  забезпечує своєчасне надання Управлінню, керівнику митного органу аналітичної, статистичної та іншої інформації, що належить до компетенції Підрозділу;

  візує проекти наказів та інших документів митного органу, підписує та візує інші документи з питань, що належать до компетенції Підрозділу.

  5.9. Керівник Підрозділу несе відповідальність за:

 14. неналежну організацію та результати діяльності Підрозділу;
 15. невиконання Урочистого зобов'язання працівників митної служби України, порушення Присяги державного службовця( 3723-12 );

 16. невиконання або неналежне виконання своїх службових обов'язків;
 17. перевищення повноважень, порушення обмежень і заборон, установлених законодавством з питань проходження служби в митних органах та організаціях, або вчинення інших дій, які дискредитують не тільки посадову особу, а й митну службу України;

  порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, норм професійної етики та інші порушення службової дисципліни;

  надання Підрозділом та його працівниками неповної, недостовірної та несвоєчасної інформації Держмитслужбі України, Управлінню та керівництву митного органу;

  негативні наслідки своїх розпоряджень, доручень, самостійно прийнятих рішень під час виконання службових обов'язків, а також за бездіяльність, що їх спричинила.

  5.10. Головний спеціаліст-юрисконсульт, який виконує функції Підрозділу:

 18. забезпечує виконання завдань, покладених на Підрозділ;
 19. забезпечує взаємодію з іншими структурними підрозділами митного органу;
 20. подає пропозиції керівникові митного органу щодо змін штатної чисельності Підрозділу;
 21. забезпечує своєчасне надання Управлінню, керівнику митного органу аналітичної, статистичної та іншої інформації, що належить до компетенції Підрозділу;

  візує проекти наказів та інших документів митного органу, підписує та візує інші документи з питань, що належать до компетенції Підрозділу.

  5.11. Головний спеціаліст-юрисконсульт, який виконує функції Підрозділу, несе відповідальність за:

 22. неналежну організацію та результати своєї діяльності;
 23. невиконання Урочистого зобов'язання працівників митної служби України, порушення Присяги державного службовця( 3723-12 );

 24. невиконання або неналежне виконання своїх службових обов'язків;
 25. перевищення повноважень, порушення обмежень і заборон, установлених законодавством з питань проходження служби в митних органах та організаціях, або вчинення інших дій, які дискредитують не тільки посадову особу, а й митну службу України;

  порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, норм професійної етики та інші порушення службової дисципліни;

  надання неповної, недостовірної та несвоєчасної інформації Держмитслужбі України, Управлінню та керівництву митного органу;

  негативні наслідки самостійно прийнятих рішень під час виконання службових обов'язків, а також за бездіяльність, що їх спричинила.

  Начальник Управління правового забезпечення

  Г. М. Чорна

  WEB MD Office "НПО Поверхность", www.master-d.com.ua

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.9/5, основан на 25 голосах.


  Вам это будет интересно:

  Про продовження у 2014 році проведення у Волинській області експерименту з надання пільг у грошовій формі з оплати електроенергії, Кабінет Міністрів України

  Про продовження у 2014 році проведення у Волинській області експерименту з надання пільг у грошовій формі з оплати електроенергії Кабінет Міністрів України постановляє:

  Г.Москаль призывает ВККС уволить судью, который освободил чиновника-сепаратиста

  Председатель Луганской областной государственной администрации Геннадий Москаль обратился в Высшую квалификационную комиссию судей Украины с просьбой уволить судью, освободившего чиновника-сепаратиста. Об этом сообщает пресс-служба Г. Москаля.

  Квартира в строящемся доме

  при выборе застройщика основное внимание следует уделить наличию у него лицензии и разрешения на строительную деятельность

  «Манчестер Юнайтед» придбав Ван Персі за 30,5 мільйонів євро

  Англійський Манчестер Юнайтед офіційно підтвердив придбання голландського нападника Робіна Ван Персі. Трансфер 29-річного футболіста оцінюється приблизно в 30,5 мільйонів євро.

  Консультации по недвижимости
  Адвокат по ЖКХ
  Рекомендовано !
  Киевские судебные решения

  №910/22831/14

  Судья: Васильченко Т.В.
  07.01.2015

  №757/24024/14-ц

  Судья: Цокол Л. І.
  07.01.2015
  Новости жилищных адвокатов
  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые ...

  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые не содержат озоноразрушающих веществ Отныне для субъектов хозяйственной деятельности, импортирующих и экспортирующих товары, в которых отсутствуют озоноразрушающие вещества, их таможенное оформление осуществляется без лицензии. ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль з 170 літрами прозорої рідини невідомого походження Днями, близько восьмої години ранку, під час несення служби на стаціонарному посту Золотоноша, інспектори взводу із забезпечення супроводження відділу ДАІ з обслуговування міста Черкаси, зупинили ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та зник з місця ДТП Днями, близько о 20-й годині, в місті Васильків, невстановлений водій, керуючи автомобілем МОСКВИЧ 412, допустив наїзд на 27-річну місцеву мешканку та з місця пригоди зник. Жінка переходила проїзну ...

  Об Адвокате
  Благодарим всех, от кого зависит существование сайта.

  Друзья класс!!! Все что вы делаете для нас очень важно!!!

  Чувствуется такая редкая на сегодня забота о ближних. Благодаря столь занимательному ресурсу я, наконец-то, надумался обзавестись выделенной линией.
  Публикации о недвижимости
  О налогообложении операции с недвижимостью ...

  О налогообложении операции с недвижимостью в Украине Сегодня, как и после принятия нового налога на недвижимость, эта тема широко обсуждается среди всех заинтересованных в этом ...

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат Разграничение полномочий риелтора (агента), нотариуса и адвоката по вопросам недвижимости.

  fd88152c669729fa70f5fe095f45fa66