Жилищный адвокат

Про затвердження Інструкції про порядок оцінки морально-психологічного стану особового складу в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, Міністерство оборони УкраїниМІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 21.05.2013  № 335
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 червня 2013 р. за № 915/23447

  Про затвердження Інструкції про порядок оцінки морально-психологічного стану особового складу в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України

  Відповідно до вимог Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України ( 548-14 ), затвердженого Законом України від 24 березня 1999 року № 548-XIV, та з метою вдосконалення системи оцінки морально-психологічного стану особового складу Міністерства оборони України та Збройних Сил України НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Інструкцію про порядок оцінки морально-психологічного стану особового складу в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, що додається.

  2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  Міністр оборони України

  П. В. Лебедєв

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства оборони України 21.05.2013  № 335

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 червня 2013 р. за № 915/23447

  ІНСТРУКЦІЯ про порядок оцінки морально-психологічного стану особового складу в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України

  І. Загальні положення

  1.1. Ця Інструкція визначає організацію, зміст вивчення та оцінку морально-психологічного стану особового складу, а також порядок визначення ступеня відповідності морально-психологічного стану особового складу завданням повсякденної діяльності військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій, підпорядкованих Міністерству оборони України, органів військового управління, з’єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил України.

  1.2. Морально-психологічний стан особового складу (далі — МПС) — сукупність соціальних, службових, морально-етичних, психологічних факторів, що проявляються в конкретних умовах життєдіяльності військових колективів (підрозділів, команд, розрахунків, постів, екіпажів тощо) і окремих військовослужбовців та характеризують готовність (моральні якості, фізичні можливості і психологічні властивості) військовослужбовців виконувати покладені функціональні обов’язки за посадою та вирішувати поставлені завдання в даній обстановці і у визначений час.

  1.3. МПС є одним з основних умов виконання службових завдань, важливим складовим чинником боєготовності Збройних Сил України, з’єднання, військової частини, підрозділу.

  ІІ. Оціночні компоненти морально-психологічного стану особового складу Міністерства оборони України та Збройних Сил України

  2.1. МПС включає в себе певну структуру, яка дозволяє виділити з різноманіття проявів внутрішнього стану військовослужбовця найбільш значимі показники, які виражаються в поточних оціночних судженнях військовослужбовців. Ці показники об’єднані в оціночні компоненти.

  2.2. У структурі МПС виділяються такі взаємопов’язані оціночні компоненти:

 3. морально-етичний;
 4. військово-професійний;
 5. психологічний.
 6. 2.3. Морально-етичний компонент проявляється через світогляд особистості, своєрідність реагування військовослужбовців на моральні та етичні аспекти фактів, подій, обставин відповідно до сформованих моральних цінностей. Він визначається такими критеріями:

 7. ставленням до військової служби;
 8. відношенням до виконання конкретних службових завдань, що стоять перед підрозділом, військовою частиною, з’єднанням (ступінь розуміння їх необхідності);

 9. ставленням і ступенем дотримання позитивних військових традицій;
 10. рівнем дисциплінованості, моральної та психологічної стійкості до негативних явищ;
 11. рівнем взаємовідносин у військовому колективі.
 12. 2.4. Військово-професійний компонент розглядається як ступінь підготовки військовослужбовців до виконання конкретних завдань, рівень військової майстерності, згуртованості і готовності до відповідних дій. Він визначається такими критеріями:

 13. рівнем індивідуальної підготовленості, наявністю службового досвіду і необхідних навичок;
 14. готовністю до виконання конкретних службових завдань, у тому числі в особливих умовах (під час підготовки та ведення бойових дій та інше);

 15. рівнем оволодіння військовою спеціальністю;
 16. упевненістю у своїй зброї та бойовій техніці;
 17. ступенем довіри до командування (вищого, прямого, безпосереднього);
 18. рівнем соціальної захищеності військовослужбовців.
 19. Військово-професійний компонент для курсантів (слухачів) визначається рівнем гуманітарних та фундаментальних знань та рівнем фахової підготовки.

  2.5. Психологічний компонент визначає психологічну готовність військовослужбовців до виконання поставлених завдань і рівень їх стійкості до впливу несприятливих умов службової діяльності. Він визначається такими критеріями:

 20. загальним самопочуттям;
 21. психологічним станом;
 22. психологічною готовністю до виконання завдань в екстремальних ситуаціях;
 23. психологічною стійкістю до впливу несприятливих умов службової діяльності;
 24. здатністю переносити високі нервово-психологічні навантаження.
 25. ІІІ. Порядок проведення вивчення морально-психологічного стану особового складу Міністерства оборони України та Збройних Сил України

  3.1. З метою оцінки МПС його вивчення здійснюється:

  Головним управлінням по роботі з особовим складом Збройних Сил України (управлінням, відділом, відділенням, групою по роботі з особовим складом органу військового управління) — під час інспектування, перевірок рівня бойової та мобілізаційної готовності органів військового управління, з’єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій, прийняття і здавання посади керівником органу військового управління;

  управлінням (відділом, відділенням, групою) по роботі з особовим складом органу військового управління, військової частини — у період підготовки до нового навчального року, перевірок (оцінок) стану набуття визначених оперативних (бойових) спроможностей органами військового управління, з’єднаннями та військовими частинами, прийняття і здавання посади командиром (начальником);

  командирами (начальниками) підрозділів, їх заступниками по роботі з особовим складом (психологами) — щомісяця під час підготовки до підведення підсумків за місяць;

  інспекційними групами — під час інспекційних заходів.

  3.2. Вивчення МПС здійснюється на:

  індивідуальному рівні (окремого військовослужбовця);

  рівні військового колективу (підрозділ, військова частина, з’єднання, орган військового управління, військовий навчальний заклад, установа, організація).

  3.3. Вивчення МПС окремого військовослужбовця проводиться методами індивідуальної бесіди та аналізу результатів повсякденної діяльності, психологічного спостереження та вивчення документів.

  3.4. Індивідуальні бесіди та аналіз результатів повсякденної діяльності з метою вивчення МПС окремого військовослужбовця проводяться командирами (начальниками) підрозділів, їх заступниками по роботі з особовим складом шляхом уточнення особистісного ставлення військовослужбовця та вивчення рівня його стану за такими показниками оцінних компонентів МПС:

 26. морально-етичний:
 27. ставлення до виконання конкретних службових завдань (з бажанням, з розумінням їх необхідності, негативне);

 28. рівень дисциплінованості, моральної та психологічної стійкості до негативних явищ;
 29. стан міжособистісних взаємовідносин з товаришами по службі (відповідає, не відповідає статутним вимогам та нормам суспільної моралі);

 30. військово-професійний:
 31. рівень індивідуальної підготовленості, його досвід військової служби та фахової підготовки (оціночний показник з індивідуальної підготовки, вміння застосовувати знання на практиці);

  наявність досвіду виконання службових завдань в особливих умовах (брав участь в навчаннях, польових виходах, маршах на машинах);

  вміння володіти своєю особистою зброєю і бойовою технікою (закріпленою технікою, технічними засобами).

  Для курсантів (слухачів): рівень гуманітарних та фундаментальних знань, рівень фахової підготовки (оціночні показники з навчальних дисциплін поточного та підсумкового контролю);

 32. психологічний:
 33. настрій на виконання поставлених перед підрозділом завдань (позитивний, нейтральний, негативний);
 34. психологічна готовність до виконання службових завдань (загальна готовність, готовність до дій в екстремальних умовах та ситуаціях, поведінкова реакція військовослужбовців під час різних дій);

  стійкість до впливу несприятливих умов службової діяльності (загальна стійкість, ситуативна стійкість, ступінь стомлюваності, рівень втоми).

  3.5. Одним з методів вивчення МПС є метод опитування військовослужбовців з розрахунку не менше 2/3 від тих, що підлягають перевірці або інспектуванню підрозділів військової частини, з’єднання, навчальних закладів, установ, організацій та органів військового управління.

  3.6. Анонімне письмове опитування військовослужбовців з метою вивчення МПС проводиться:

  офіцерського складу органів військового управління, з’єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій — Головним управлінням по роботі з особовим складом Збройних Сил України, Головною інспекцією Міністерства оборони України із застосуванням анкети ( z0915-13 ) за формою згідно з додатком 1 до цієї Інструкції;

  військовослужбовців (крім офіцерського складу) з’єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій — Головним управлінням по роботі з особовим складом Збройних Сил України, управліннями (відділами, відділеннями, групами) по роботі з особовим складом із застосуванням анкети за формою згідно з додатком 2 до цієї Інструкції.

  3.7. Під час вивчення МПС опитуванню підлягають:

  3.7.1. Під час інспектування, перевірки, прийняття і здавання посади керівником органу військового управління (командиром, начальником):

  100% офіцерів органів військового управління, військових частин, навчальних закладів, установ та організацій;

 35. 25% бойових підрозділів;
 36. 10% підрозділів забезпечення.
 37. 3.7.2. У період підготовки до нового навчального року, оцінки (перевірки) стану набуття визначених оперативних (бойових) спроможностей:

 38. 50% бойових підрозділів;
 39. 25% підрозділів забезпечення.
 40. 3.8. Посадові особи, які проводять масові опитування з метою вивчення МПС, зобов’язані:

 41. знати і неухильно керуватися вимогами цієї Інструкції;
 42. суворо дотримуватися принципів анонімності, нерозголошення отриманих даних під час опитування та обробки даних;

  не допускати використання методів, техніки, процедур, які принижують або ображають гідність особи і її інтереси;

  забезпечити максимальні достовірність та об’єктивність отриманої інформації, не допускати суб’єктивного підходу і спрощенства у вирішенні дослідницьких завдань.

  3.9. Посадові особи, які проводять масові опитування з метою вивчення МПС, мають право опитувати військовослужбовців згідно зі встановленою для даної респондентської мережі кількістю опитуваних за категоріями і підрозділами.

  ІV. Порядок оцінки морально-психологічного стану особового складу Міністерства оборони України та Збройних Сил України

  4.1. Оцінка МПС здійснюється за результатами вивчення та складання оцінних компонентів окремого військовослужбовця та військового колективу підрозділу, військової частини, з’єднання, органу військового управління, військового навчального закладу, установи, організації.

  4.2. Під час оцінки МПС враховуються фактори, що впливають на морально-психологічний стан військовослужбовців і його формування, які відображаються документально. Такими є:

  матеріально-побутові: грошове забезпечення, побут, відпочинок, медичне, продовольче та речове забезпечення;

  соціальна захищеність: практична реалізація правових гарантій, соціальних пільг, ступінь турботи про військовослужбовця;

 43. стан військової дисципліни та правопорядку;
 44. регіонально-кліматичні умови виконання службових завдань: територіальні, природні, кліматичні, екологічні, радіаційні та інші.

  4.3. Індивідуальна оцінка МПС військовослужбовця здійснюється на підставі індивідуальної бесіди та аналізу результатів повсякденної діяльності за визначеними показниками оцінних компонентів МПС з урахуванням результатів службової діяльності, бойової підготовки, особистої дисциплінованості, вивчення особистості військовослужбовця.

  Командири (начальники) підрозділів, їх заступники по роботі з особовим складом (психологи) на підставі індивідуальної оцінки МПС військовослужбовця складають характеристику МПС особового складу підрозділів.

  4.4. Оцінка МПС військовослужбовців підрозділу здійснюється за допомогою складання показників за оціночними компонентами за результатами проведеного опитування з урахуванням факторів, що впливають на МПС і його формування.

  На основі наявної оцінки МПС військовослужбовців підрозділів, доповідей заступників командирів (начальників) підрозділів по роботі з особовим складом (психологів) заступники командирів з’єднань, військових частин по роботі з особовим складом щомісяця аналізують МПС військовослужбовців з’єднання, військової частини, підрозділів.

  4.5. Оцінка МПС військовослужбовців органу військового управління, з’єднання, військової частини, військового навчального закладу, установи, організації складається з оцінки МПС офіцерів органів військового управління, з’єднання, військової частини, яка здійснюється за допомогою складання показників за оціночними компонентам за результатами проведеного опитування та оцінок МПС військовослужбовців підрозділів.

  4.6. МПС або окремі його компоненти (показники) оцінюються позитивно, якщо мають:

  під час оцінки МПС — не менше 75% нейтральних та позитивних відповідей за оціночними компонентами (морально-етичний, військово-професійний, психологічний). Військово-професійний компонент для курсантів (слухачів) — оціночні показники з навчальних дисциплін;

  під час оцінки окремого компонента — не менше 90% і більше позитивних відповідей за окремими показниками (складовим елементам оціночного компонента). Військово-професійний компонент для курсантів (слухачів) — оціночні показники з навчальних дисциплін;

 45. під час оцінки окремих показників — не менше 90% і більше позитивних респондентских відповідей;
 46. під час оцінки окремих респондентів — не менше 90% і більше позитивних відповідей на поставлені в анкеті запитання.

  МПС або окремі його компоненти (показники) оцінюються негативно, якщо не виконані вимоги для позитивної оцінки.

  4.7. У випадку, коли МПС оцінений негативно або стан військової дисципліни в органі військового управління, з’єднанні, військовій частині, військовому навчальному закладі, установі, організації, підрозділі оцінений "незадовільно", в обов’язковому порядку проводиться вивчення додаткових критеріїв оцінки МПС для більш глибокої та якісної оцінки досліджуваного питання, з’ясування негативних причин, що впливають на МПС окремого військовослужбовця.

  4.8. Як додаткові критерії оцінки МПС використовуються:

  4.8.1. Для окремого військовослужбовця:

 47. загальне самопочуття (задовільне, незадовільне);
 48. реакція на події і фактори службових умов (позитивна, пасивна, негативна);
 49. обстановка в сім’ї (стабільна, є проблеми у взаємовідносинах, часто виникають негативні ситуації соціально-побутового характеру);

 50. ставлення до себе (дотримання, недотримання особистої гігієни, норм поведінки);
 51. відношення до товаришів по службі (доброзичливе, пасивне, недоброзичливе);
 52. ставлення до вирішення службових завдань (з бажанням, через необхідність, негативне);
 53. ставлення до соціально-економічних і суспільно-політичних процесів, які проходять у суспільстві (позитивне, байдуже, негативне).

  4.8.2. Для військовослужбовців підрозділу:

  відповідність міжособистісних взаємовідносин статутним вимогам та нормам суспільної моралі (відповідає, не відповідає);

  наявність і характер внутрішньоколективних традицій (суспільно значущих, що негативно впливають на рішення службових завдань і обстановку в колективі);

  характер колективних настроїв (позитивних, нейтральних, негативних — як групової реакції на події і фактори службових умов).

  4.9. Вивчення МПС за додатковими критеріями оцінки морально-психологічного стану здійснюється методом опитування особового складу підрозділів з розрахунку не менше 70% списочної кількості особового складу з обстежуваного органу військового управління, підрозділів з’єднання, військової частини, навчального закладу, установи та організації із застосуванням анкети за формою згідно з додатком 3 до цієї Інструкції.

  4.10. Вивчення та оцінка МПС військовослужбовців підрозділу, військової частини, з’єднання, військового навчального закладу, установи та організації (окремих військовослужбовців) за додатковими критеріями здійснюються у поєднанні з незалежними характеристиками з боку посадових осіб та документальними відомостями індивідуального вивчення військовослужбовців.

  4.11. В обов’язковому порядку проводиться дослідження за всіма критеріями оцінки МПС, якщо один та більше військовослужбовців підрозділу під час заповнення анкети зазначив наявність фактів перевищення влади до підлеглих з боку командирів (начальників), нестатутних взаємовідносин між військовослужбовцями, порушень законодавства України та корупційних діянь.

  4.12. За результатами вимірювання основних компонентів МПС з урахуванням факторів, що впливають на МПС військовослужбовців підрозділу, а також додаткових критеріїв оцінки (якщо воно проводилося) робиться висновок з оцінки МПС, який має таке визначення: "Морально-психологічний стан особового складу (підрозділу, військової частини, з’єднання, органу військового управління, військового навчального закладу, установи, організації) забезпечує (не забезпечує) виконання поставлених завдань".

  4.13. За результатами вивчення окремих компонентів (або їх показників) МПС робиться висновок: "Морально-психологічний стан особового складу (підрозділу, військової частини, з’єднання, органу військового управління, військового навчального закладу, установи, організації) забезпечує (не забезпечує) виконання поставлених завдань, що характеризується (дається характеристика вивчених компонентів, їх показників)".

  4.14. Результати вивчення та оцінки МПС оформляються окремим розділом акта про результати інспектування (обстеження, перевірки) із зазначенням кількості військовослужбовців, підрозділів, військової частини, з’єднання, органу військового управління, військового навчального закладу, установи, організації описом висновків за оціночними показниками, остаточним висновком про МПС військовослужбовців та рекомендаціями щодо підтримання і зміцнення МПС військовослужбовців.

  4.15. Результати вивчення та оцінки МПС підлягають перегляду (додатковій перевірці) у визначені цією Інструкцією періоди, а також у разі зміни обстановки (приведення Збройних Сил України, окремих з’єднань, військових частин, підрозділів у вищі ступені бойової готовності, в умовах і під час дій щодо ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру тощо).

  Начальник Головного управління по роботі з особовим складом Збройних Сил України генерал-майор

  І. М. Чубенко

  Додаток 1 до Інструкції про порядок оцінки морально-психологічного стану особового складу в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України (пункт 3.6)

  АНКЕТА

  Шановний військовослужбовцю!

  Для вивчення морально-психологічного стану офіцерів органу військового управління (управління з’єднання, військової частини) просимо Вас взяти участь в опитуванні.

  Результати будуть узагальнені, тому підписувати анкету не потрібно. Прочитайте питання та поставте ту оцінку, яка відповідає Вашій думці. Оцініть показники, перераховані нижче, за 5-бальною шкалою:

 54. від
 55. -

  2

  -

 56. повністю негативно
 57. -

  1

  -

 58. негативно
 59. 0

  -

 60. нейтрально (важко відповісти)
 61. +

  1

  -

 62. позитивно
 63. до
 64. +

  2

  -

 65. повністю позитивно
 66. 1

  Як Ви оцінюєте:

  Оцінка

  1.1

 67. рівень престижу військової служби
 68. 1.2

 69. своє ставлення до виконання завдань, що стоять перед з’єднанням, військовою частиною
 70. 1.3

 71. своє ставлення до традицій Збройних Сил України, військової частини
 72. 1.4

 73. своє ставлення до перспектив своєї подальшої військової служби
 74. 1.5

 75. рівень взаємовідносин в офіцерському колективі військової частини
 76. 1.6

 77. відношення до заходів, що вживаються керівництвом держави щодо розвитку Збройних Сил України
 78. 2

  Оцініть далі:

  Оцінка

  2.1

 79. свою професійну підготовленість, фаховий досвід і навички
 80. 2.2

 81. свій рівень підготовки виконувати завдання в особливих умовах (бойові дії та інше)
 82. 2.3

 83. своє прагнення до вдосконалення знань військової справи та своєї військової спеціальності
 84. 2.4

 85. рівень своєї соціальної захищеності
 86. 2.5

 87. свою здатність виконувати поставлені службові або бойові завдання
 88. 2.6

 89. рівень довіри своїм безпосереднім командирам
 90. 3

  Оцініть також:

  Оцінка

  3.1

 91. своє загальне самопочуття
 92. 3.2

 93. свій психологічний стан
 94. 3.3

 95. свої мотиви, установки і настрої на виконання завдань військової служби, які переважають
 96. 3.4

 97. свою психологічну готовність до виконання завдань, дій в екстремальних ситуаціях
 98. 3.5

 99. стиль управлінської діяльності командування військової частини
 100. 3.6

 101. свою здатність переносити високі нервово-психологічні навантаження
 102. 4

  Проблемні питання

  Дякуємо Вам за участь у нашому опитуванні!

  Додаток 2 до Інструкції про порядок оцінки морально-психологічного стану особового складу в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України (пункт 3.6)

  АНКЕТА

  Шановний військовослужбовцю!

  Для вивчення морально-психологічного стану військовослужбовців підрозділу просимо Вас взяти участь в опитуванні.

  Результати будуть узагальнені, тому підписувати анкету не потрібно. Прочитайте питання та поставте ту оцінку, яка відповідає Вашій думці. Оцініть показники, перераховані нижче, за 5-бальною шкалою:

 103. від
 104. -

  2

  -

 105. повністю негативно
 106. -

  1

  -

 107. негативно
 108. 0

  -

 109. нейтрально (важко відповісти)
 110. +

  1

  -

 111. позитивно
 112. до
 113. +

  2

  -

 114. повністю позитивно
 115. 1

  Як Ви оцінюєте:

  Оцінка

  1.1

 116. своє ставлення до військової служби
 117. 1.2

  своє ставлення до виконання конкретних службових завдань, що стоять перед підрозділом, військовою частиною

  1.3

 118. своє ставлення до позитивних військових традицій Збройних Сил України, військової частини
 119. 1.4

 120. свій рівень дисциплінованості, морально-психологічної стійкості до негативних явищ
 121. 1.5

  свою інформованість про події в країні, діяльність керівного складу Міністерства оборони України та Збройних Сил України

  2

  Оцініть далі:

  Оцінка

  2.1

 122. свою професійну підготовленість, фаховий досвід і навички
 123. 2.2

 124. свій рівень підготовки виконувати завдання в особливих умовах (бойові дії та інше)
 125. 2.3

 126. рівень навчання Вас військовій справі і своїй військовій спеціальності
 127. 2.4

 128. впевненість у ввіреній Вам особистій зброї та бойовій техніці
 129. 2.5

 130. впевненість у своїх товаришах та у військовому колективі
 131. 2.6

 132. рівень довіри своїм безпосереднім командирам
 133. 3

  Оцініть також:

  Оцінка

  3.1

 134. своє загальне самопочуття
 135. 3.2

 136. свій психологічний стан
 137. 3.3

 138. свої мотиви, установки і настрої на виконання завдань військової служби, які переважають
 139. 3.4

 140. свою психологічну готовність до виконання завдань, дій в екстремальних ситуаціях
 141. 3.5

 142. рівень своєї стійкості до впливу несприятливих умов службової діяльності
 143. 3.6

 144. свою здатність переносити високі нервово-психологічні навантаження
 145. 4

  Проблемні питання

  Дякуємо Вам за участь у нашому опитуванні!

  Додаток 3 до Інструкції про порядок оцінки морально-психологічного стану особового складу в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України (пункт 4.9)

  АНКЕТА

  Шановний військовослужбовцю!

  Для вивчення морально-психологічного стану військовослужбовців підрозділу, військової частини, з’єднання просимо Вас взяти участь в опитуванні.

  Результати будуть узагальнені, тому підписувати анкету не потрібно. Прочитайте питання та поставте позначку (+, х) проти відповіді, яка, на Вашу думку, відповідає дійсному стану справ.

  1

  Оцініть стан міжособистісних відносин в колективі:

  Місце для позначки

  1.1

  відповідає статутним вимогам та нормам суспільної моралі серед рівних за військовим званням та посадою

  1.2

  не відповідає статутним вимогам та нормам суспільної моралі серед рівних за військовим званням та посадою

  1.3

 146. відповідає статутним вимогам та нормам суспільної моралі між начальниками і підлеглими
 147. 1.4

 148. не відповідає статутним вимогам та нормам суспільної моралі між начальниками і підлеглими
 149. 2

  Оцініть далі громадську думку в колективі:

  2.1

 150. позитивна на події та умови повсякденної життєдіяльності
 151. 2.2

 152. негативна на події та умови повсякденної життєдіяльності
 153. 3

  Оцініть далі наявність і характер внутрішньоколективних традицій:

  3.1

 154. позитивні (суспільно значущі)
 155. 3.2

  негативно впливають на вирішення службових завдань та морально-психологічну обстановку в колективі

  4

  Оцініть також характер колективних настроїв:

  4.1

 156. позитивні
 157. 4.2

 158. нейтральні
 159. 4.3

 160. негативні
 161. 5

  Проблемні питання

  Дякуємо Вам за участь у нашому опитуванні!

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.6/5, основан на 25 голосах.


  Вам это будет интересно:

  Ущерб от захвата Минагрополитики может составить 1 млн. гривен. ВИДЕО

  Активисты общественного движения Общее дело , которые почти неделю удерживали под контролем захваченное Министерство аграрной политики и продовольствия , повредили серверы и программное обеспечение. ...

  Про закінчення строку застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну нітрату амонію (аміачної селітри) походженням з Російської Федерації

  Відповідно до статті 19 Закону України Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту Мінекономрозвитку повідомляє, що 28 червня 2013 року закінчується строк дії остаточних ...

  На заваді протиправним перевіркам стала прокуратура

  Мінімізувати адміністративні барєри у веденні бізнесу одне з ключових завдань президентської програми Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава. А для цього, зокрема, ...

  Про підписання Протоколу між Урядом України та Урядом Соціалістичної Республіки В’єтнам про внесення змін до Угоди між Урядом України та Урядом Соціалістичної Республіки В’єтнам про співробітництво у військово-технічній галузі, Кабінет Міністрів України

  Про підписання Протоколу між Урядом України та Урядом Соціалістичної Республіки В’єтнам про внесення змін до Угоди між Урядом України та Урядом Соціалістичної Республіки В’єтнам про співробітництво у військово-технічній галузі

  Консультации по недвижимости
  Адвокат по ЖКХ
  Рекомендовано !
  Киевские судебные решения

  №910/22831/14

  Судья: Васильченко Т.В.
  07.01.2015

  №757/24024/14-ц

  Судья: Цокол Л. І.
  07.01.2015
  Новости жилищных адвокатов
  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые ...

  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые не содержат озоноразрушающих веществ Отныне для субъектов хозяйственной деятельности, импортирующих и экспортирующих товары, в которых отсутствуют озоноразрушающие вещества, их таможенное оформление осуществляется без лицензии. ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль з 170 літрами прозорої рідини невідомого походження Днями, близько восьмої години ранку, під час несення служби на стаціонарному посту Золотоноша, інспектори взводу із забезпечення супроводження відділу ДАІ з обслуговування міста Черкаси, зупинили ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та зник з місця ДТП Днями, близько о 20-й годині, в місті Васильків, невстановлений водій, керуючи автомобілем МОСКВИЧ 412, допустив наїзд на 27-річну місцеву мешканку та з місця пригоди зник. Жінка переходила проїзну ...

  Об Адвокате
  Хочется просто сказать спасибо!. Случайно набрел на этот портал, чему крепко рад! С большим удовольствием сошлюсь на Вас на своей страничке в интернете!

  Влюбилась в Ваш сайт!!! Какие же Вы молодцы!!! Так хочется пожелать Вам материального благополучия и творческих успехов!

  Просто замечательный! Хорошенький сайтик! Классно! Всё очень удобно и просто. Спасибочки за профессиональный интернет портал!
  Публикации о недвижимости
  О налогообложении операции с недвижимостью ...

  О налогообложении операции с недвижимостью в Украине Сегодня, как и после принятия нового налога на недвижимость, эта тема широко обсуждается среди всех заинтересованных в этом ...

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат Разграничение полномочий риелтора (агента), нотариуса и адвоката по вопросам недвижимости.

  fd88152c669729fa70f5fe095f45fa66