Жилищный адвокат

Про відмову ТОВ НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА

 1. 30.08.2012  № 1155
 2. Про відмову ТОВ "БІОГАЗЕНЕРГО" у видачі ліцензії з виробництва електричної енергії

  Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики на засіданні Комісії, яке проводилось у формі відкритого слухання, 30 серпня 2012 року розглянула питання про видачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІОГАЗЕНЕРГО" ліцензії з виробництва електричної енергії.

  На підставі поданих заявником документів Комісією встановлено таке.

  Відповідно до пункту 2.1. Інструкції про порядок видачі ліцензій Національною комісією регулювання електроенергетики на здійснення окремих видів підприємницької діяльності( z0738-99 ) (далі — Інструкція), затвердженої постановою НКРЕ від 06.10.1999 № 1305 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28.10.1999 року за № 738/4031 НКРЕ видає ліцензії окремо на кожний вид діяльності.

  Відповідно до пунктів 2.2, 2.3, 2.5 та 2.6 Інструкції ( z0738-99 ), для отримання ліцензії на кожний вид діяльності суб'єкт підприємницької діяльності подає до НКРЕ заяву за встановленою формою (додаток 1). Заява подається керівником юридичної особи, громадянином-підприємцем або представником суб'єкта підприємницької діяльності, повноваження якого засвідчується в установленому порядку. До заяви додаються документи згідно з Переліком документів на певний вид підприємницької діяльності (додатки 2 — 7, 24, 25).

  Перелік документів, що має додаватися до заяви про видачу ліцензії з виробництва електричної енергії визначено додатком 2 до Інструкції ( z0738-99 ).

  Згідно із пунктом 8 додатку 2 до Інструкції( z0738-99 ), до заяви має надаватися копія бухгалтерської звітності за формою № 1 ( z0396-99 ) за звітний період.

  На виконання вимог Інструкції( z0738-99 ), Товариство 23.08.2012 подало до заяви фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва, який складається з балансу станом на 31 серпня 2012 року та звіту про фінансові результати за серпень 2012 року.

  Відповідно до статті 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»( 996-14 ) регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів, зокрема, шляхом затвердження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

  Згідно із пунктами 8, 9, 12, 16 та 21 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»( z0391-99 ) (далі — Положення), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87, фінансові звіти містять статті, склад і зміст яких визначаються відповідними положеннями (стандартами). Фінансова звітність повинна бути достовірною. Інформація, наведена у фінансовій звітності, є достовірною, якщо вона не містить помилок та перекручень, які здатні вплинути на рішення користувачів звітності.

  Баланс підприємства складається на кінець останнього дня звітного періоду. Проміжна (місячна, квартальна) звітність, яка охоплює певний період, складається наростаючим підсумком з початку звітного року. Кожний фінансовий звіт повинен містити дату, станом на яку наведені його показники, або період, який він охоплює.

  Також, згідно пункту 19 Положення( z0391-99 ), фінансова звітність повинна містити, зокрема, дані про: дату звітності та звітний період, відповідну інформацію за звітний період і аналогічний період попереднього року, іншу інформацію, розкриття якої передбачено відповідними положеннями (стандартами).

  Крім того, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419( 419-2000-п ) «Про затвердження Порядку подання фінансової звітності» передбачено, що фінансова звітність надається підприємствами не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річна — не пізніше 9 лютого наступного за звітним року.

  Таким чином, можливо зробити висновок про неналежне підтвердження достовірності даних, поданих Товариством, оскільки:

 3. дата, станом на яку наведено показники балансу, та відповідно, звітний період, ще не настали;
 4. звіт про фінансові результати станом на серпень 2012 року має складатися наростаючим підсумком з початку звітного року та включати, зокрема, витрати Товариства у січні та лютому 2012 року, які відображені у наданій товариством виписці з рахунку ТОВ «Біогазенерго» від 07.02.2012, а також інші постійні витрати.

  Разом з тим, зазначений звіт відображає відсутність господарської діяльності ТОВ «Біогазенерго» у 1 півріччі 2012 року.

  Також, згідно із пунктом 10 додатку 2 до Інструкції ( z0738-99 ), до заяви на видачу ліцензії має надаватися копія документа, що підтверджує право власності генеруючими потужностями або їх користування (із підтвердженням належності цих генеруючих потужностей на праві власності іншому суб'єкту господарювання (фізичній особі).

  Для підтвердження права власності генеруючими потужностями ТОВ «Біогазенерго» було надано наступні документи:

 5. контракт купівлі — продажу № НВС/ВUTENKO1-2000hpm від 23.04.2011.
 6. виписка з рахунку ТОВ «Біогазенерго» від 07.02.2012;
 7. акт приймання — передачі від 20.02.2012.
 8. Слід зазначити, що відповідно до статті 1 Контракту Продавець зобов’язується продати, а Покупець зобов’язується купити на умовах FAS в порту Еверглейдс, штат Флорида, США або будь-якому іншому відповідному порту, який визначив Продавець (ІНКОТЕРМС 2000) Котел «Бойлер Херст» з усіма додатковими пристроями, допоміжними механізмами та запчастинами.

  Згідно із актом приймання — передачі, Продавець, згідно умов Контракту, поставив у місце поставки, а Покупець отримав наступний товар: Біомасовий паровий котел Херст 2000 НР.

  договір постачання обладнання (парової турбіни потужністю 6000 кВт) від 15.11.2011 № 1/1511 та акт приймання — передачі від 31.01.2012.

  договір постачання обладнання (парової турбіни потужністю 12000 кВт та 2-х парових котлів на біомасі HURST 2000 HP 25,6 тон пари на годину) від 06.12.2011 № 1/0612 та акт приймання — передачі від 31.01.2012.

  При цьому згідно акту приймання — передачі від 31.01.2012 ТОВ «Біогазенерго» отримало парову турбіну потужністю 12000 кВт та лише один паровий котел на біомасі HURST 2000 HP 25,6 тон пари на годину.

  Таким чином, кількість парових котлів, на які Товариством подано документи, не відповідає кількості котлів згідно опису заявленої діяльності, наданого Товариством.

  Слід також зазначити, що генеруючі потужності складаються із рухомого та нерухомого майна та згідно статті 183 Цивільного кодексу України( 435-15 ) є неподільною річчю, тобто річчю, яку не можна поділити без втрати її цільового призначення.

  Загальні підстави набуття права власності на майно, в тому числі рухоме, визначені Цивільним Кодексом України( 435-15 ).

  Відповідно до частини першої статті 181 Цивільного кодексу України( 435-15 ) (далі — Кодекс) об'єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення, належать до нерухомих речей (нерухоме майно, нерухомість).

  Статтею 182 Кодексу( 435-15 ) визначено, що право власності та інші речові права на нерухомі речі, обмеження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації.

  Згідно із Законом України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"( 1952-15 ) права на нерухоме майно, які підлягають державній реєстрації відповідно до цього Закону, виникають з моменту такої реєстрації.

  Свідоцтво про право власності на нерухоме майно підписується державним реєстратором прав і засвідчується печаткою.

  Відповідно до пунктів 1.6 та 3.11 Тимчасового положення про порядок державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно( z0157-02 ), затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 7 лютого 2002 року № 7/5, державній реєстрації підлягає право власності на закінчене будівництвом нерухоме майно, яке прийняте в експлуатацію у встановленому законодавством порядку. Після внесення запису до відповідного розділу Реєстру прав реєстратор БТІ видає витяг про державну реєстрацію прав, який є невід'ємною частиною правовстановлювального документа, а у разі проведення державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно на правовстановлювальному документі також робить відмітку (штамп) про державну реєстрацію прав за формою, визначеною у додатку 8.

  При цьому, відповідно до частин восьмої та дев’ятої статті 39 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»( 3038-17 ) експлуатація закінчених будівництвом об'єктів, не прийнятих в експлуатацію, забороняється. Зареєстрована декларація про готовність об'єкта до експлуатації або сертифікат є підставою для укладення договорів про постачання на прийнятий в експлуатацію об'єкт необхідних для його функціонування ресурсів — води, газу, тепла, електроенергії, включення даних про такий об'єкт до державної статистичної звітності та оформлення права власності на нього.

  Проте, ТОВ «БІОГАЗЕНЕРГО» не підтверджено право власності на генеруючі потужності ТЕС в смт Іванків, Київської області. Крім того, не підтверджено готовність зазначеного об'єкта до експлуатації.

  При цьому у описі заявленої діяльності Товариством підтверджено той факт, що будівництво теплової електростанції в смт Іванків Київської області не завершено.

  Згідно із пунктом 2.1 Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії( z0174-96 ), затверджених постановою НКРЕ від 08.02.96 № 3, ліцензуванню, зокрема, підлягає діяльність суб'єктів підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії, які мають у своїй власності чи користуванні обладнання, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел (крім доменного та коксівного газів) встановленої потужності не менше 10 МВт, або мають намір продажу виробленої електричної енергії зазначеним обладнанням незалежно від встановленої потужності на оптовому ринку електричної енергії України.

  Таким чином, ТОВ «БІОГАЗЕНЕРГО» не надані документи, що підтверджують право власності або користування на обладнання, що виробляє електричну енергію, а також його готовність до експлуатації, що свідчить про невідповідність заявника вимогам пункту 2.1 Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії( z0174-96 ), затвердженими постановою НКРЕ від 08.02.96 № 3, та відповідно, неможливості здійснення заявником даного виду підприємницької діяльності відповідно до ліцензійних умов.

  Відповідно до пункту 2.13. Інструкції( z0738-99 ), у видачі ліцензії може бути відмовлено рішенням НКРЕ у разі неможливості здійснення заявником даного виду підприємницької діяльності відповідно до ліцензійних умов, виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих заявником.

  Згідно з повноваженнями, наданими Законом України "Про електроенергетику"( 575/97-ВР ), Указом Президента України від 23.11.2011 № 1059( 1059/2011 ) "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики", Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

  Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІОГАЗЕНЕРГО" (код ЄДРПОУ 33593431, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Проців, вул. Леніна, буд. 2) у видачі ліцензії на право провадження діяльності з виробництва електричної енергії, у зв’язку з неможливістю здійснення заявником даного виду підприємницької діяльності відповідно до ліцензійних умов та виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих заявником.

  Голова Комісії

  С. Тітенко

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.8/5, основан на 25 голосах.


  Вам это будет интересно:

  На Полтавщині правоохоронці затримали «угонщика» одразу двох автомобілів

  Днями до чергової частини Комсомольського міськвідділу міліції із заявою звернулись 28-річний та 60-річний мешканці міста, які повідомили, що з подвіря їхніх будинків невідомі викрали автомобілі ...

  На Миколаївщині водій керував автомобілем під впливом наркотиків

  21 квітня екіпаж ДАІ ніс службу на 72 км автодороги Ульянівка Миколаїв, при виїзді з Первомайська в напрямку Южноукраїнськ. Саме тут до правоохоронців звернувся громадянин та розповів, що, перебуваючи ...

  Чи зарахують роботу фермером до спеціального трудового стажу?

  З 1996-го року працюю фермером уже 16 років. Вирощую зерно, молодняк великої рогатої худоби та свиней. До цього працював на різних посадах: трактористом-машиністом 16 років, керівником колгоспу ...

  Про скасування спеціальної санкції, що застосована до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

  Про скасування спеціальної санкції, що застосована до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України Відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"( z0260-00 ), затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 № 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.05.2000 за № 260/4481, на підставі матеріалів Міністерства доходів і зборів України від 10.07.2013 № 7438/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 11.07.2013 № 06/69994-13 та ТОВ "Юніверсал експорт" від 17.07.2013 № 60, вх. від 17.07.2013 № 12/72555-13 НАКАЗУЮ:

  Консультации по недвижимости
  Адвокат по ЖКХ
  Рекомендовано !
  Киевские судебные решения

  №910/22831/14

  Судья: Васильченко Т.В.
  07.01.2015

  №757/24024/14-ц

  Судья: Цокол Л. І.
  07.01.2015
  Новости жилищных адвокатов
  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые ...

  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые не содержат озоноразрушающих веществ Отныне для субъектов хозяйственной деятельности, импортирующих и экспортирующих товары, в которых отсутствуют озоноразрушающие вещества, их таможенное оформление осуществляется без лицензии. ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль з 170 літрами прозорої рідини невідомого походження Днями, близько восьмої години ранку, під час несення служби на стаціонарному посту Золотоноша, інспектори взводу із забезпечення супроводження відділу ДАІ з обслуговування міста Черкаси, зупинили ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та зник з місця ДТП Днями, близько о 20-й годині, в місті Васильків, невстановлений водій, керуючи автомобілем МОСКВИЧ 412, допустив наїзд на 27-річну місцеву мешканку та з місця пригоди зник. Жінка переходила проїзну ...

  Об Адвокате
  С огромной благодарностью отзываемся о тех, от кого зависит существование этого интернет портала.

  Для меня это была просто большая находка! Уже неделю сижу здесь на портале и уходить отсюда совсем не собираюсь.

  Огромнейшее спасибо за тот огромный труд, который Вы делаете ежедневно для пользователей. Умнички!!!
  Публикации о недвижимости
  О налогообложении операции с недвижимостью ...

  О налогообложении операции с недвижимостью в Украине Сегодня, как и после принятия нового налога на недвижимость, эта тема широко обсуждается среди всех заинтересованных в этом ...

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат Разграничение полномочий риелтора (агента), нотариуса и адвоката по вопросам недвижимости.

  fd88152c669729fa70f5fe095f45fa66