Жилищный адвокат

Про затвердження Положення про порядок проведення перевірок учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Фонд гарантування вкладів фізичних осібВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

 1. 09.08.2012  № 16
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 вересня 2012 р. за № 1495/21807

  Про затвердження Положення про порядок проведення перевірок учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

  Відповідно до пункту 1 частини четвертої статті 12( 4452-17 ), статті 32( 4452-17 ), пункту 13 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»( 4452-17 ) виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Положення про порядок проведення перевірок учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що додається.

  2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 14 жовтня 2002 року № 7 ( z0884-02 ) «Про затвердження Положення про порядок проведення перевірок учасників (тимчасових учасників) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2002 року за № 884/7172 (із змінами).

  3. Відділу інспектування разом з юридичним відділом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

  4. Це рішення набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» ( 4452-17 ), але не раніше дня офіційного опублікування.

  5. Відділу зв‘язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в мережі Інтернет після його державної реєстрації.

  Директор-розпорядник

  О.І. Шарова

  ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 09.08.2012  № 16

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 вересня 2012 р. за № 1495/21807

  ПОЛОЖЕННЯ про порядок проведення перевірок учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

  І. Загальні положення

  1.1. Це Положення розроблене відповідно до статей 4 ( 4452-17 ), 12( 4452-17 ), 17( 4452-17 ), 32 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» ( 4452-17 ) (далі — Закон), Закону України «Про банки і банківську діяльність» ( 2121-14 )

  1.2. Це Положення регулює порядок планування та проведення працівниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі — Фонд) інспекційних перевірок банків.

  1.3. Метою цього Положення є забезпечення здійснення Фондом регулятивної діяльності щодо контролю за виконанням зобов'язань банків у зв'язку з їх участю в системі гарантування вкладів фізичних осіб, дотримання банками нормативно-правових актів Фонду та виконання вимог, встановлених Фондом у межах його повноважень.

  1.4. Об'єктами перевірки з боку Фонду є банки та їх відокремлені підрозділи (далі — банки).

  1.5. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

 3. дата перевірки — дата, станом на яку здійснюється перевірка банку;
 4. довідка про перевірку — документ довільної форми, що складається інспектором Фонду за результатами інспекційної перевірки окремих питань плану перевірки банка;

  звіт про перевірку — документ єдиної форми про результати проведеної інспекційної перевірки банку, що складається керівником інспекційної групи з урахуванням довідок про перевірку окремих питань плану перевірки;

  інспектор — уповноважена Фондом на здійснення інспекційної перевірки особа;

  інспекційна група — група інспекторів, яким відповідно до посвідчення на право проведення інспекційної перевірки або розпорядження про інспекційну перевірку доручається здійснити інспекційну перевірку банку;

  інспекційна перевірка — перевірка інспекторами(ом) банку за його місцезнаходженням;

  період інспекційної перевірки — період діяльності банку, що перевіряється з питань, що належать до компетенції Фонду;

  позапланова інспекційна перевірка — інспекційна перевірка банку, яка здійснюється за наявності обґрунтованих підстав відповідно до рішення виконавчої дирекції Фонду;

  план перевірки — затверджений рішенням виконавчої дирекції Фонду перелік питань, що підлягають перевірці, є невід’ємною частиною посвідчення на право проведення перевірки та оформлюється як додаток до нього;

  планова інспекційна перевірка — інспекційна перевірка банку, що здійснюється відповідно до плану проведення інспекційних перевірок, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду;

  посвідчення на право проведення інспекційної перевірки — документ, що засвідчує право на проведення планової інспекційної перевірки працівника Фонду, який уповноважений здійснювати інспекційну перевірку, встановлює перелік об'єктів перевірки та є чинним на період, зазначений у ньому;

  розпорядження про перевірку — документ, що засвідчує право на проведення позапланової інспекційної перевірки працівника Фонду, який уповноважений здійснювати інспекційну перевірку, встановлює перелік питань, об'єктів перевірки, підставу інспекційної перевірки та є чинним на період, зазначений у ньому;

  строк перевірки — строк, протягом якого інспекторами здійснюється інспекційна перевірка банку за його місцезнаходженням.

  1.6. Перевірки банків здійснюються на предмет:

 5. достовірності наданої Фонду звітності;
 6. повноти і своєчасності розрахунків з Фондом за зборами до Фонду та нарахованою пенею;
 7. повноти і достовірності ведення бази даних про вкладників;
 8. дотримання вимог щодо інформування вкладників про участь банку у Фонді;
 9. дотримання інших вимог Закону( 4452-17 ) та нормативно-правових актів Фонду.
 10. 1.7. Планова інспекційна перевірка банку здійснюється не частіше одного разу на рік.

  1.8. Датою, з якої починається відлік строку для визначення початку наступної планової інспекційної перевірки, є дата закінчення попередньої планової інспекційної перевірки, що зазначена в посвідченні на право проведення цієї перевірки.

  1.9. Період інспекційної перевірки, який вже підлягав перевірці, не включається до періоду наступної перевірки з питань, що були охоплені попередньою перевіркою, крім випадків позапланової інспекційної перевірки з питань усунення банком раніше виявлених порушень.

  1.10. Про проведення планової інспекційної перевірки Фонд зобов’язаний повідомити банк не пізніше ніж за 10 днів до початку перевірки шляхом направлення відповідного повідомлення за місцезнаходженням банку.

  У разі якщо таке повідомлення надійшло до банку у строк, передбачений абзацом першим цього пункту, і останній відмовився від його отримання (відмітка в повідомленні про вручення тощо), вважається, що Фондом вчасно повідомлено банк про проведення планової перевірки.

  1.11. Виконавча дирекція Фонду має право прийняти рішення про проведення позапланової інспекційної перевірки банку.

  Рішення про проведення позапланової інспекційної перевірки банку приймається виконавчою дирекцією Фонду та підписується директором-розпорядником Фонду.

  1.12. Під час проведення інспекційної перевірки банку водночас може бути проведена перевірка його відокремлених підрозділів з питань, передбачених планом перевірки цього банку.

  1.13. Обмеження стосовно отримання інформації, що містить банківську таємницю, не поширюються на працівників Фонду, які в межах наданих Законом( 4452-17 ) повноважень здійснюють перевірки банків.

  ІІ. Планування інспекційних перевірок

  2.1. Планування інспекційних перевірок здійснюється з метою своєчасного та рівномірного проведення планових інспекційних перевірок банків, недопущення їх дублювання, забезпечення належної координації роботи структурних підрозділів Фонду, при реалізації регулятивної функції Фонду.

  2.2. План проведення інспекційних перевірок учасників Фонду (далі — План проведення перевірок) складається щорічно підрозділом Фонду, відповідальним за планування інспекційних перевірок учасників Фонду (далі — Відповідальний підрозділ).

  2.3. Відповідальний підрозділ при складанні Плану проведення перевірок аналізує:

  інформацію про результати попередніх інспекційних перевірок та інформацію про усунення банками порушень, виявлених в результаті інспекційних перевірок (в разі наявності);

  інформацію, отриману структурними підрозділами Фонду унаслідок проведення поточного контролю стану банків;

  іншу інформацію підрозділів Фонду щодо діяльності банків;

 11. результати перевірок діяльності банків, які здійснювалися зовнішніми аудиторами;
 12. звернення, скарги вкладників, кредиторів та інших юридичних і фізичних осіб;
 13. рішення виконавчої дирекції Фонду.
 14. 2.4. Плани проведення перевірок складаються Відповідальним підрозділом на підставі власних прогнозних планів та з урахуванням пропозицій інших структурних підрозділів Фонду.

  План проведення перевірок складається з розбивкою за місяцями і є базовим для проведення інспекційних перевірок банків в наступному році.

  2.5. Відповідальний підрозділ подає прогнозний План проведення перевірок на наступний рік виконавчій дирекції Фонду до 01 листопада поточного року на затвердження.

  2.6. Затверджений виконавчою дирекцією Фонду План проведення перевірок доводиться до Відповідального підрозділу до 20 листопада поточного року і є обов'язковим для виконання.

  2.7. Зміни до Плану проведення перевірок уносяться виконавчою дирекцією Фонду за поданням структурних підрозділів Фонду з обґрунтуванням підстав для їх внесення.

  ІІІ. Порядок проведення інспекційних перевірок

  3.1. Інспекційна перевірка банку складається з трьох етапів:

 15. підготовка до проведення інспекційної перевірки;
 16. процес інспекційної перевірки;
 17. оформлення результатів інспекційної перевірки.
 18. 3.2. Підготовка до проведення інспекційної перевірки здійснюється шляхом аналізу інформації про діяльність банку, отриманої від структурних підрозділів Фонду, та самого банку, в тому числі інформації, отриманої від банку шляхом надсилання запиту.

  3.3. До початку проведення планової (позапланової) інспекційної перевірки члени інспекційної групи зобов'язані:

  вивчити матеріали попередніх інспекційних перевірок банку (за наявності) з метою подальшого контролю за тими напрямами, за якими раніше були виявлені порушення банком Закону( 4452-17 ) та/або нормативно-правових актів Фонду;

  провести аналіз інформації, що міститься у звітності та інших документах, отриманих Фондом (його структурними підрозділами) у зв'язку з діяльністю банку, за період, що підлягає інспекційній перевірці;

  деталізувати питання, що підлягають інспекційній перевірці, на підставі результатів аналізу вищезазначеної інформації, а також відповідно до плану перевірки.

  3.4. Планова інспекційна перевірка банку здійснюється інспекційною групою Фонду на підставі посвідчення на право проведення перевірки.

  У посвідченні на право проведення перевірки зазначаються найменування банку, строк перевірки, період перевірки та склад інспекційної групи (прізвища, імена, по батькові) із зазначенням її керівника. До посвідчення додається план перевірки.

  3.5. Посвідчення на право проведення інспекційної перевірки оформлюється на бланку Фонду, засвідчується підписом директора-розпорядника Фонду або заступника директора-розпорядника Фонду та відбитком печатки Фонду.

  3.6. Планова інспекційна перевірка банку здійснюється згідно з затвердженим виконавчою дирекцією Фонду планом перевірки, до якого можуть бути внесені зміни в разі необхідності продовження строків проведення інспекційної перевірки, розширення переліку питань та зміни складу інспекційної групи.

  3.7. Повідомлення про проведення планової інспекційної перевірки оформлюється листом Фонду, підписується директором-розпорядником Фонду або заступником директора-розпорядника Фонду та надсилається до банку засобами поштового зв’язку або електронного зв’язку Національного банку України.

  3.8. Повідомлення може містити інформацію про:

 19. вид перевірки;
 20. період перевірки;
 21. строк перевірки;
 22. керівника інспекційної групи та контактний телефон;
 23. іншу інформацію.

  3.9. До повідомлення додається запит до банку щодо надання матеріалів, необхідних для проведення планової інспекційної перевірки. Банк зобов’язаний надати всю необхідну інформацію у строки, вказані в такому запиті.

  3.10. Позапланова інспекційна перевірка банку здійснюється інспекційною групою Фонду на підставі рішення виконавчої дирекції Фонду.

  3.11. За наявності обґрунтованих підстав виконавча дирекція Фонду має право прийняти рішення про проведення позапланової інспекційної перевірки банку. Такими підставами є:

 24. віднесення банку Національним банком України до категорії проблемного;
 25. результати аналізу інформації, отриманої Фондом в порядку, передбаченому статтею 56 Закону( 4452-17 ), про діяльність та фінансовий стан банку;

  виявлення фактів, що можуть свідчити про подання банком Фонду недостовірної інформації та/або звітності;

  ненадання банком інформації, документів або їх копій за письмовим запитом Фонду в установлені строки;

 26. необхідність перевірки інформації, викладеної в запереченнях до довідки про перевірку;
 27. необхідність перевірки виконання банком розпорядження Фонду щодо вжиття заходів, направлених на усунення порушень;

 28. несплата, неповна або несвоєчасна сплата банком зборів, пені до Фонду;
 29. неподання, несвоєчасне подання до Фонду звітності у строки та формі, що передбачені Законом( 4452-17 ) та нормативно-правовими актами Фонду;

 30. результати перевірок діяльності банків, які здійснювалися зовнішніми аудиторами;
 31. звернення, скарги вкладників, кредиторів, громадських організацій та інших юридичних і фізичних осіб;

 32. звернення правоохоронних органів.
 33. 3.12. Рішення виконавчої дирекції Фонду про проведення позапланової інспекційної перевірки банку оформлюється у вигляді розпорядження, підписується директором-розпорядником Фонду (особою, яка виконує його обов’язки) та засвідчується відбитком печатки Фонду.

  3.13. Розпорядження про проведення позапланової інспекційної перевірки має містити найменування банку, підставу, строк позапланової інспекційної перевірки, період позапланової інспекційної перевірки, перелік питань, що підлягають інспекційній перевірці, та склад інспекційної групи (прізвища, імена, по батькові) із зазначенням її керівника.

  3.14. До складу інспекційної групи при необхідності можуть входити працівники інших структурних підрозділів Фонду.

  3.15. На час проведення інспекційної перевірки банку всі члени інспекційної групи підпорядковуються керівнику інспекційної групи.

  3.16. Строк здійснення інспекційної перевірки банку не повинен перевищувати 25 робочих днів та може бути продовжений на 15 робочих днів у разі необхідності перевірки інформації, викладеної в запереченнях до довідки про перевірку.

  3.17. За результатами інспекційної перевірки окремих питань плану перевірки банку, відокремлених підрозділів банку складається довідка.

  3.18. Довідка складається інспектором і має бути передана керівникові інспекційної групи для формування звіту про перевірку.

  3.19. Довідка містить фактичні дані та інформацію про дотримання банком, відокремленими підрозділами банку Закону( 4452-17 ) та/або нормативно-правових актів Фонду з питання, що перевірялося.

  Кожна довідка складається в двох примірниках та засвідчується підписом інспектора.

  Перший примірник довідки передається керівникові банку або особі, яка виконує його обов’язки, в разі одночасної перевірки відокремленого підрозділу банку, керівникові цього відокремленого підрозділу (далі — керівник об’єкта перевірки), про що робиться відповідна відмітка із зазначенням дати отримання довідки на другому примірнику довідки, який зберігається у керівника інспекційної групи. Відмітка засвідчується підписом керівника об’єкта перевірки та відбитком печатки банку.

  3.20. Керівник об’єкта перевірки зобов’язаний не пізніше другого робочого дня з дати отримання довідки повернути підписаний ним примірник довідки керівникові інспекційної групи та отримати другий примірник довідки.

  3.21. У разі наявності заперечень (зауважень) щодо фактів та висновків, викладених у довідці, керівник об’єкта перевірки повертає підписаний примірник довідки з позначкою «із запереченнями» з одночасним наданням письмових заперечень з поясненнями та документальним підтвердженням, які є невід’ємною частиною довідки.

  3.22. У разі неподання керівником об’єкта перевірки в установлений строк підписаного першого примірника довідки, наданого для ознайомлення та підписання, або відмови в його підписанні довідка вважається такою, що до неї немає заперечень з боку банку. У цьому разі керівник інспекційної групи використовує для подальшої роботи другий примірник довідки, який зберігається у Фонді.

  3.23. Керівник інспекційної групи за результатами інспекційної перевірки банку з урахуванням довідок про перевірку та іншої інформації складає звіт про перевірку.

  Звіт про перевірку повинен містити достатній обсяг матеріалів та доказів, необхідних для обґрунтування результатів перевірки.

  3.24. Звіт про перевірку складається у двох примірниках і підписується керівником структурного підрозділу Фонду, відповідального за проведення перевірки, погоджується посадовою особою Фонду, в безпосередньому підпорядкуванні якої знаходиться цей підрозділ, та подається на затвердження виконавчій дирекції Фонду.

  Перший примірник звіту про перевірку після його затвердження виконавчою дирекцією Фонду направляється або передається банку разом із супровідним листом, підписаним директором-розпорядником Фонду або заступником директора-розпорядника Фонду, який містить загальний висновок про результати проведеної інспекційної перевірки.

  Другий примірник звіту про перевірку залишається у Фонді для зберігання згідно з встановленими вимогами.

  ІV. Права та обов’язки інспекторів, керівників та працівників об’єкта перевірки

  4.1. Інспектор Фонду під час здійснення інспекційної перевірки має право:

  входити/виходити до/із приміщення банку, де відбувається залучення коштів від фізичних осіб, та до виділеного приміщення для розміщення членів інспекційної групи під час проведення інспекційної перевірки;

  користуватися потрібними для проведення інспекційної перевірки власними технічними засобами (комп'ютерами, дискетами, калькуляторами, телефонами тощо), у тому числі виносити/вносити їх із/до банку;

  вільного та безоплатного доступу до документів та інформації, у тому числі інформації, що містить банківську таємницю, необхідних для проведення перевірки;

  під час проведення інспекційної перевірки виносити за межі банку інформацію у формі документів або їх копій, у тому числі електронних, виготовлених методом сканування або створення фотокопій, що можуть свідчити про факти порушення банком Закону( 4452-17 ) та/або нормативно-правових актів Фонду;

  під час проведення інспекційної перевірки ознайомлюватися з роботою технічних засобів та програмних комплексів, які використовуються в банку для обліку вкладів фізичних осіб, та здійснювати перевірку бази даних про вкладників;

 34. у разі необхідності складати протоколи про адміністративні правопорушення;
 35. пред'являти до керівників і працівників об’єкта перевірки інші вимоги, що пов'язані з їх обов'язками, передбаченими цим Положенням.

  4.2. Директор-розпорядник Фонду або визначена згідно з наказом Фонду посадова особа Фонду має право пересвідчитись за місцем розташування інспекційної групи, у забезпеченні банком інспекційної групи відповідним приміщенням, в тому числі виконанні інших зобов’язань банку, визначених частиною п’ятою статті 32 Закону( 4452-17 ).

  4.3. Інспектор Фонду зобов’язаний:

 36. дотримуватися вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Фонду;
 37. сумлінно, вчасно та якісно виконувати свої службові обов’язки та доручення керівництва;
 38. не розголошувати інформацію про діяльність банку, що стала відома йому під час здійснення ним його повноважень, за виключенням випадків, передбачених законом.

  4.4. Керівник об’єкта перевірки зобов’язаний:

  а) забезпечити на строк проведення інспекційної перевірки інспекторам, які здійснюють інспекційну перевірку цього банку, вільний доступ до приміщень, де відбувається залучення коштів від фізичних осіб, та до виділеного приміщення для розміщення членів інспекційної групи у робочий час;

  б) виділити в день початку перевірки інспекторам, які здійснюють інспекційну перевірку, службове приміщення, яке відповідає встановленим санітарно-гігієнічним нормам та обладнане необхідними меблями, вогнетривкими шафами для зберігання документів та комп’ютерами, забезпечити можливість користуватися телефонами, засобами копіювально-розмножувальної техніки.

  На весь період перевірки вхід до зазначеного приміщення особам, які не є інспекторами, що здійснюють інспекційну перевірку банку, без дозволу керівника інспекційної групи забороняється.

  Якщо немає змоги виділити інспекційній групі ізольоване від працівників банку службове приміщення, банком, ураховуючи чисельність цієї групи та за згодою її керівника, мають бути виділені окремі робочі місця, обладнані згідно з вимогами абзацу першого цього підпункту, щоб забезпечити належні умови для роботи інспекторів;

  в) організувати в день початку інспекційної перевірки зустріч і забезпечити оперативний зв'язок інспекторів з посадовими особами банку, визначеними керівником інспекційної групи;

  г) забезпечити інспекторам вільний доступ до документів та інформації про діяльність банку, необхідних для проведення інспекційної перевірки;

  ґ) забезпечити надання в установлені інспекторами терміни/строки інформації, необхідної для здійснення інспекційної перевірки, документів, що можуть свідчити про факти порушення банком Закону( 4452-17 ) або нормативно-правових актів Фонду, пояснень (письмово і усно) щодо наданої інформації, документів, проведених операцій та з окремих питань діяльності банку;

  д) на вимогу інспекторів забезпечити надання копій документів чи можливість робити ці копії самостійно, у тому числі методом сканування, друку або створення фотокопій;

  е) засвідчувати підписом та відбитком печатки банку надані пояснення щодо отриманої інформації, документів, проведених операцій та з окремих питань діяльності банку, а також копії наданих банком чи зроблених інспекторами самостійно документів;

  є) надавати директору-розпоряднику Фонду або визначеній згідно з наказом Фонду посадовій особі Фонду передбачену пунктом 4.2 цього розділу інформацію (письмово і усно) про виконання банком зобов’язань, визначених частиною п’ятою статті 32 Закону( 4452-17 ).

  Керівник об’єкта перевірки не має права чинити будь-який тиск на інспекторів, які здійснюють інспекційну перевірку, та будь-яким чином обмежувати їх дії щодо здійснення інспекційної перевірки.

  4.5. Керівник об’єкта перевірки має право вимагати від інспекторів, які здійснюють інспекційну перевірку, дотримання обов'язків, визначених пунктом 4.3 цього розділу.

  Начальник відділу інспектування

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.7/5, основан на 25 голосах.


  Вам это будет интересно:

  Бюро демократических институтов поможет Украине в вопросах по защите прав человека

  В Министерстве юстиции состоялась встреча Первого заместителя Министра юстиции Украины Инны Емельяновой с делегацией Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ во главе с новоизбранным ...

  Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про загальну середню освіту" щодо наповнюваності класів та реорганізації загальноосвітніх навчальних закладів, Верховна Рада України

  ПОСТАНОВА  Верховної Ради України Верховна Рада України постановляє: 1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про загальну середню освіту" щодо наповнюваності класів та реорганізації загальноосвітніх навчальних закладів (реєстр. № 9062-д), поданий народними депутатами України — членами Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Луцьким М. Г., Давимукою С. А., Самойлик К. С. та іншими.

  Принят новый закон о Кабинете Министров Украины

  Верховный Совет Украины принял закон о Кабинете Министров Украины (№4146). За это решение проголосовали 313 народных депутатов. Так, закон «О Кабинете Министров Украины» насчитывает 57 статей, ...

  Про розподіл лікарських засобів для лікування онкологічних хворих, закуплених у централізованому порядку за кошти Державного бюджету України на 2012 рік, Міністерство охорони здоров'я України

  Про розподіл лікарських засобів для лікування онкологічних хворих, закуплених у централізованому порядку за кошти Державного бюджету України на 2012 рік

  Консультации по недвижимости
  Адвокат по ЖКХ
  Рекомендовано !
  Киевские судебные решения

  №910/22831/14

  Судья: Васильченко Т.В.
  07.01.2015

  №757/24024/14-ц

  Судья: Цокол Л. І.
  07.01.2015
  Новости жилищных адвокатов
  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые ...

  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые не содержат озоноразрушающих веществ Отныне для субъектов хозяйственной деятельности, импортирующих и экспортирующих товары, в которых отсутствуют озоноразрушающие вещества, их таможенное оформление осуществляется без лицензии. ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль з 170 літрами прозорої рідини невідомого походження Днями, близько восьмої години ранку, під час несення служби на стаціонарному посту Золотоноша, інспектори взводу із забезпечення супроводження відділу ДАІ з обслуговування міста Черкаси, зупинили ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та зник з місця ДТП Днями, близько о 20-й годині, в місті Васильків, невстановлений водій, керуючи автомобілем МОСКВИЧ 412, допустив наїзд на 27-річну місцеву мешканку та з місця пригоди зник. Жінка переходила проїзну ...

  Об Адвокате
  Чувствуется неподдельная забота о пользователях. Благодаря столь занимательному интернет проекту я, наконец-то, надумался купить отдельную линию.

  Огромное количество необходимой информации. Большое Вам спасибо. С Вами приятно работать! Ребята - Вы просто умнички.

  Огромное количество актуальной информации. Большущее спасибо. С Вами приятно работать! Ребята - Вы просто молодцы.
  Публикации о недвижимости
  О налогообложении операции с недвижимостью ...

  О налогообложении операции с недвижимостью в Украине Сегодня, как и после принятия нового налога на недвижимость, эта тема широко обсуждается среди всех заинтересованных в этом ...

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат Разграничение полномочий риелтора (агента), нотариуса и адвоката по вопросам недвижимости.

  fd88152c669729fa70f5fe095f45fa66