Жилищный адвокат

Інструкція щодо заповнення форми звітності № 5-НКРЕ-газ (місячна) «Звіт про стан розрахунків за природний газ», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетикиЗАТВЕРДЖЕНОЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики 04.10.2012  № 1258

ЗВІТ ( z1824-12 BF93.xls ) про стан розрахунків за природний газ

  ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики 04.10.2012  № 1258

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2012 р. за № 1824/22136

  ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення форми звітності № 5-НКРЕ-газ (місячна) «Звіт про стан розрахунків за природний газ»

  I. Загальні положення

  1.1. Ця Інструкція поширюється на гарантованих постачальників (далі — ліцензіати). Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 5-НКРЕ-газ та термін її подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, та її територіальних підрозділів.

  1.2. Ця Інструкція розроблена відповідно до:

  Законів України «Про природні монополії»( 1682-14 ), «Про засади функціонування ринку природного газу»( 2467-17 );

  Указу Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059( 1059/2011 ) «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики»;

  постанови Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 року № 247( 247-2008-п ) «Про вдосконалення порядку розрахунків за спожитий природний газ»;

  постанови НКРЕ від 02 серпня 2012 року № 1000( z1445-12 ) «Про затвердження Алгоритму розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання гарантованих постачальників природного газу», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 серпня 2012 року за № 1445/21757 (далі — Алгоритм розподілу коштів);

  інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність суб'єктів господарської діяльності з постачання природного газу за регульованим тарифом.

  1.3. Терміни вживаються в цій Інструкції, а також на бланку форми звітності у значеннях, визначених в Законі України «Про засади функціонування ринку природного газу»( 2467-17 ), Алгоритмі розподілу коштів.

  II. Порядок та термін надання інформації

  2.1. Звітним періодом є календарний місяць.

  2.2. Звіт складається станом на останнє число звітного періоду і подається ліцензіатом до НКРЕ та її територіального підрозділу за місцезнаходженням ліцензіата не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним. Датою подачі звіту вважається дата його реєстрації в НКРЕ.

  2.3. Звіт направляється ліцензіатом до НКРЕ на паперових носіях за адресою: 03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19, та в електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, розробленою НКРЕ) електронною поштою на адресу: nerc5g@nerc.gov.ua, а також на паперових носіях до територіального підрозділу НКРЕ за місцезнаходженням ліцензіата.

  2.4. Усі дані звіту мають ґрунтуватися на достовірних даних облікової документації, яка ведеться суб'єктом господарювання, та надаватися з двома знаками після коми, шрифт — Times New Roman, розмір — не менше 12 пт.

  Усі дані звіту мають бути наведені в тих одиницях виміру, які вказані в затвердженій формі звітності.

  Усі дані, які вказані у графах 2-7, 9, 11-16, 18 та 19, заносяться з урахуванням податку на додану вартість.

  2.5. У разі відсутності ліцензованої діяльності у звітному місяці суб'єкт господарювання надає звітність на бланках звіту, при цьому у звітному місяці проставляється значення показника «0», а дані з початку року переносяться із звіту попереднього місяця.

  2.6. Звіт підписується керівником (власником) ліцензіата, головним бухгалтером, виконавцем та скріплюється печаткою.

  У звіті зазначаються прізвища, імена, по батькові керівника (власника) ліцензіата, головного бухгалтера, виконавця, номер контактного телефону (із вказанням коду міжміського зв'язку), факс та електронна пошта.

  2.7. Ліцензіат не має права вносити зміни до зразка форми звітності.

  III. Пояснення щодо заповнення форми звітності № 5-НКРЕ-газ (місячна)

  3.1. У розділі І «Стан розрахунків за отриманий природний газ» відображається стан розрахунків ліцензіата із власниками природного газу за отриманий природний газ.

  3.1.1. У графах 1-9 «За місяць» наводяться фактичні дані підсумком за звітний період.

  3.1.2. У графах 10-18 «З початку року» наводяться фактичні дані з початку календарного року до кінця звітного періоду наростаючим підсумком.

  3.1.3. У графах 1 та 10 «фактичний обсяг отриманого природного газу (відповідно до актів прийому-передачі), тис. м3» наводяться дані відповідно до актів прийому-передачі про обсяг природного газу, який був фактично отриманий ліцензіатом від власника природного газу для споживачів ліцензіата.

  3.1.4. У графах 2 та 11 «фактичний обсяг отриманого природного газу (відповідно до актів прийому-передачі), тис. грн» наводяться дані відповідно до актів прийому-передачі про вартість природного газу, який був фактично отриманий ліцензіатом від власника природного газу для споживачів ліцензіата.

  3.1.5. У графах 3 та 12 «оплачено за отриманий природний газ, усього, тис. грн» наводяться дані про вал коштів, які були фактично оплачені ліцензіатом власнику природного газу за отриманий від нього природний газ для споживачів ліцензіата.

  3.1.6. У графах 4 та 13 «перераховано коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання, тис. грн» наводяться дані про вал коштів, які були фактично перераховані із поточного рахунку із спеціальним режимом використання ліцензіата на поточний рахунок із спеціальним режимом використання власника природного газу за отриманий від нього природний газ для споживачів ліцензіата.

  3.1.7. У графах 5 та 14 «пільги та субсидії, тис. грн» наводяться дані про загальну суму пільг та субсидій, які були фактично оплачені власнику природного газу за отриманий від нього природний газ для споживачів ліцензіата.

  3.1.8. У графах 6 та 15 «інші перерахування, тис. грн» наводяться дані про загальну суму інших коштів, які були фактично оплачені ліцензіатом власнику природного газу за отриманий від нього природний газ для споживачів ліцензіата.

  3.1.9. У графах 7 «із графи 3 — оплачено за борги минулих періодів, тис. грн» та 16 «із графи 12 — оплачено за борги минулих років, тис. грн» наводяться дані про кошти, які були фактично оплачені ліцензіатом власнику природного газу за отриманий від нього природний газ для споживачів ліцензіата виключно за борги минулих періодів/років.

  3.1.10. У графах 8 та 17 «рівень оплати, %» наводяться дані про фактичний рівень оплати (у відсотках) ліцензіатом власнику природного газу за отриманий від нього природний газ для споживачів ліцензіата (без урахування оплати боргів минулих періодів/років).

  3.1.11. У графах 9 та 18 «борг за природний газ, тис. грн» наводяться дані про фактичний борг ліцензіата перед власником природного газу за отриманий від нього природний газ для споживачів ліцензіата (без урахування боргів минулих періодів/років).

  3.1.12. У графі 19 «Борг за природний газ минулих років, крім боргу поточного року, тис. грн» наводяться дані про фактичний борг ліцензіата перед власником природного газу за отриманий від нього природний газ для споживачів ліцензіата виключно за минулі роки, не враховуючи боргу поточного року.

  3.1.13. У рядку 1 «Отриманий природний газ, усього:» зазначаються фактичний обсяг отриманого природного газу для споживачів ліцензіата та стан розрахунків ліцензіата за отриманий природний газ для споживачів ліцензіата. Він складається із суми показників рядків 1.1 та 1.2, зазначених у відповідних графах.

  3.1.14. У рядку 1.1 «НАК «Нафтогаз України, усього:» зазначаються фактичний обсяг отриманого природного газу від Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» (далі — НАК «Нафтогаз України») для споживачів ліцензіата та стан розрахунків ліцензіата з НАК «Нафтогаз України» за отриманий природний газ для споживачів ліцензіата. Рядок 1.1 складається із суми показників рядків 1.1.1-1.1.7, зазначених у відповідних графах (у разі відсутності договірних відносин з НАК «Нафтогаз України» за певною категорією споживачів у відповідному рядку проставляється значення «0»).

  3.1.15. У рядку 1.2 «Інші власники природного газу, усього:» зазначаються фактичний обсяг отриманого природного газу від інших суб'єктів господарювання, крім НАК «Нафтогаз України», для споживачів ліцензіата та стан розрахунків ліцензіата перед іншими власниками природного газу, крім НАК «Нафтогаз України», за отриманий природний газ для споживачів ліцензіата. Рядок 1.2 складається із суми показників рядків 1.2.1-1.2.3, зазначених у відповідних графах (у разі відсутності договірних відносин з іншими власниками природного газу, крім НАК «Нафтогаз України», за певною категорією споживачів у відповідному рядку проставляється значення «0»).

  3.1.16. У рядках 1.2.1, 1.2.2 та 1.2.3 «Власник природного газу, усього:» зазначаються фактичний обсяг отриманого природного газу від іншого суб'єкта господарювання, крім НАК «Нафтогаз України», для споживачів ліцензіата та стан розрахунків ліцензіата перед іншим власником природного газу, крім НАК «Нафтогаз України», за отриманий природний газ для споживачів ліцензіата. Рядок 1.2.1 складається із суми показників рядків 1.2.1.1 та 1.2.1.2, рядок 1.2.2 складається із суми показників рядків 1.2.2.1 та 1.2.2.2, рядок 1.2.3 складається із суми показників рядків 1.2.3.1 та 1.2.3.2, зазначених у відповідних графах. Назву рядків 1.2.1, 1.2.2 та 1.2.3 ліцензіат заповнює самостійно.

  3.2. У розділі ІІ «Стан розрахунків за протранспортований природний газ» відображаються стан розрахунків ліцензіата із газотранспортними підприємствами за фактично надані послуги з транспортування природного газу магістральними трубопроводами та стан розрахунків НАК «Нафтогаз України» із ліцензіатом за фактично надані послуги з транспортування природного газу газорозподільними мережами.

  3.2.1. У графах 1-9 «За місяць» наводяться фактичні дані підсумком за звітний період.

  3.2.2. У графах 10-18 «З початку року» наводяться фактичні дані з початку календарного року до кінця звітного періоду наростаючим підсумком.

  3.2.3. У графах 1 та 10 «фактичний обсяг протранспортованого природного газу (відповідно до актів наданих послуг), тис. м3» наводяться дані відповідно до актів наданих послуг про обсяг природного газу, який був фактично протранспортований газотранспортним/газовидобувним підприємством для споживачів ліцензіата.

  3.2.4. У графах 2 та 11 «фактичний обсяг протранспортованого природного газу (відповідно до актів наданих послуг), тис. грн» наводяться дані відповідно до актів наданих послуг про вартість послуг з транспортування природного газу, які були фактично надані газотранспортним/газовидобувним підприємством для споживачів ліцензіата.

  3.2.5. У графах 3 та 12 «оплачено за надані послуги з транспортування природного газу, усього, тис. грн» наводяться дані про вал коштів, які були фактично оплачені ліцензіатом газотранспортному/газовидобувному підприємству за фактично надані послуги з транспортування природного газу для споживачів ліцензіата.

  3.2.6. У графах 4 та 13 «перераховано коштів на поточний рахунок, тис. грн» наводяться дані про вал коштів, які були фактично перераховані з поточного рахунка із спеціальним режимом використання ліцензіата на поточний рахунок газотранспортного/газовидобувного підприємства за фактично надані послуги з транспортування природного газу для споживачів ліцензіата.

  3.2.7. У графах 5 та 14 «пільги та субсидії, тис. грн» наводяться дані про загальну суму пільг та субсидій, які були фактично оплачені газотранспортному/газовидобувному підприємству за фактично надані послуги з транспортування природного газу для споживачів ліцензіата.

  3.2.8. У графах 6 та 15 «інші перерахування, тис. грн» наводяться дані про загальну суму інших коштів, які були фактично оплачені ліцензіатом газотранспортному/газовидобувному підприємству за фактично надані послуги з транспортування природного газу для споживачів ліцензіата.

  3.2.9. У графах 7 «із графи 3 — оплачено за борги минулих періодів, тис. грн» та 16 «із графи 12 — оплачено за борги минулих років, тис. грн» наводяться дані про кошти, які були фактично оплачені ліцензіатом газотранспортному/газовидобувному підприємству за фактично надані послуги з транспортування природного газу для споживачів ліцензіата виключно за борги минулих періодів/років.

  3.2.10. У графах 8 та 17 «рівень оплати, %» наводяться дані щодо фактичного рівня оплати (у відсотках) ліцензіатом газотранспортному/газовидобувному підприємству за фактично надані послуги з транспортування природного газу для споживачів ліцензіата (без урахування оплати боргів минулих періодів/років).

  3.2.11. У графах 9 та 18 «борг, тис. грн» наводяться дані про фактичний борг ліцензіата перед газотранспортним/газовидобувним підприємством за фактично надані послуги з транспортування природного газу для споживачів ліцензіата (без урахування боргів минулих періодів/років).

  3.2.12. У графі 19 «Борг за природний газ минулих років, крім боргу поточного року, тис. грн» наводяться дані про фактичний борг ліцензіата перед газотранспортним/газовидобувним підприємством за фактично надані послуги з транспортування природного газу для споживачів ліцензіата, що склався виключно за минулі роки, не враховуючи боргу поточного року.

  3.2.13. У рядку 2 «Протранспортований природний газ, усього:» зазначаються фактичний обсяг протранспортованого природного газу для споживачів ліцензіата та стан розрахунків ліцензіата за фактично надані послуги з транспортування природного газу для споживачів ліцензіата, який складається із суми показників рядків 2.1-2.4, зазначених у відповідних графах. У випадку одночасного надання послуг з транспортування природного газу мережами дочірньої компанії НАК «Нафтогаз України» «Укртрансгаз» (далі — «ДК «Укртрансгаз») та державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз» (далі — «ДАТ «Чорноморнафтогаз») показники рядка 2.1 не враховуються при заповненні граф 1 та 10 рядка 2.

  3.2.14. У рядку 2.1 «ДК «Укртрансгаз», усього:» зазначаються фактичний обсяг протранспортованого природного газу ДК «Укртрансгаз» для споживачів ліцензіата та стан розрахунків ліцензіата з ДК «Укртрансгаз» за фактично надані послуги з транспортування природного газу для споживачів ліцензіата. Рядок 2.1 складається із суми показників рядків 2.1.1-2.1.6, зазначених у відповідних графах (у разі відсутності договірних відносин з ДК «Укртрансгаз» за певною категорією споживачів у відповідному рядку проставляється значення «0»).

  3.2.15. У рядку 2.2 «ДАТ «Чорноморнафтогаз», усього:» зазначаються фактичний обсяг протранспортованого природного газу «ДАТ «Чорноморнафтогаз» для споживачів ліцензіата та стан розрахунків ліцензіата з ДАТ «Чорноморнафтогаз» за фактично надані послуги з транспортування природного газу для споживачів ліцензіата. Рядок 2.2 складається із суми показників рядків 2.2.1-2.2.6, зазначених у відповідних графах (у разі відсутності договірних відносин з ДАТ «Чорноморнафтогаз» за певною категорією споживачів у відповідному рядку проставляється значення «0»).

  3.2.16. У рядку 2.3 «ДК «Укргазвидобування», усього:» зазначаються фактичний обсяг протранспортованого природного газу дочірньою компанією НАК «Нафтогаз України» «Укргазвидобування» (далі — «ДК «Укргазвидобування») для споживачів ліцензіата та стан розрахунків ліцензіата з ДК «Укргазвидобування» за фактично надані послуги з транспортування природного газу для споживачів ліцензіата. Рядок 2.3 складається із суми показників рядків 2.3.1-2.3.6, зазначених у відповідних графах (у разі відсутності договірних відносин з ДК «Укргазвидобування» за певною категорією споживачів у відповідному рядку проставляється значення «0»).

  3.2.17. У рядку 2.4 «ПАТ «Укрнафта», усього:» зазначаються фактичний обсяг протранспортованого природного газу публічним акціонерним товариством «Укрнафта» (далі — «ПАТ «Укрнафта») для споживачів ліцензіата та стан розрахунків ліцензіата з ПАТ «Укрнафта» за фактично надані послуги з транспортування природного газу для споживачів ліцензіата. Рядок 2.4 складається із суми показників рядків 2.4.1-2.4.6, зазначених у відповідних графах (у разі відсутності договірних відносин з ПАТ «Укрнафта» за певною категорією споживачів у відповідному рядку проставляється значення «0»).

  3.2.18. У рядку 2.5 «Розподіл природного газу для НАК «Нафтогаз України» зазначаються фактичний обсяг протранспортованого природного газу газорозподільними мережами ліцензіата з метою його доставки споживачам НАК «Нафтогаз України» та стан розрахунків НАК «Нафтогаз України» із ліцензіатом за фактично надані послуги з транспортування природного газу газорозподільними мережами (у разі відсутності договірних відносин на розподіл з НАК «Нафтогаз України» у рядку проставляється значення «0»).

  3.3. У розділі ІІІ «Стан розрахунків за поставлений природний газ» відображається стан розрахунків споживачів із ліцензіатом за поставлений природний газ.

  3.3.1. У графах 1-9 «За місяць» наводяться фактичні дані підсумком за звітний період.

  3.3.2. У графах 10-18 «З початку року» наводяться фактичні дані з початку календарного року до кінця звітного періоду наростаючим підсумком.

  3.3.3. У графі В «Кількість споживачів» наводяться дані про фактичну кількість споживачів (абонентів) відповідно за кожною категорією споживачів (щодо населення та юридичних осіб, яким природний газ відпускається за роздрібними цінами, які затверджені НКРЕ для населення, з додатковою розбивкою за категоріями).

  3.3.4. У графах 1 та 10 «фактичний обсяг постачання природного газу, тис. м-3» наводяться дані про обсяг природного газу, який був фактично поставлений ліцензіатом для споживачів.

  3.3.5. У графах 2 та 11 «фактичний обсяг постачання природного газу, тис. грн» наводяться дані про вартість природного газу, який був фактично поставлений ліцензіатом для споживачів.

  3.3.6. У графах 3 та 12 «оплачено за спожитий природний газ, усього, тис. грн» наводяться дані про вал коштів, які були фактично оплачені споживачами на рахунки ліцензіата за поставлений природний газ.

  3.3.7. У графах 4 та 13 «перераховано коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання, тис. грн» наводяться дані про вал коштів, які були фактично оплачені споживачами на поточний рахунок із спеціальним режимом використання ліцензіата за поставлений природний газ.

  3.3.8. У графах 5 та 14 «пільги та субсидії, тис. грн» наводяться дані про загальну суму субвенцій, пільг та субсидій, які були фактично оплачені ліцензіату за поставлений споживачам природний газ відповідно до Порядку перерахування деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій( 20-2005-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2005 року № 20 (із змінами), та інших нормативно-правових актів, якими регулюються питання щодо перерахування пільг, субсидій та субвенцій.

  3.3.9. У графах 6 та 15 «інші перерахування, тис. грн» наводяться дані про загальну суму інших коштів, які були фактично оплачені споживачами ліцензіату за поставлений природний газ. У разі проведення перерахунку споживачам оплати вартості використаного природного газу в цих графах наводяться дані щодо сум проведених перерахувань (зі знаком «+», якщо перерахунок здійснений на користь споживачів).

  3.3.10. У графах 7 «із графи 3 — оплачено за борги минулих періодів, тис. грн» та 16 «із графи 12 — оплачено за борги минулих років, тис. грн» наводяться дані про кошти, які були фактично оплачені споживачами ліцензіату за поставлений природний газ виключно за борги минулих періодів/років.

  3.3.11. У графах 8 та 17 «рівень оплати, %» наводяться дані щодо фактичного рівня оплати (у відсотках) споживачами ліцензіату за поставлений природний газ (без урахування оплати боргів минулих періодів/років).

  3.3.12. У графах 9 та 18 «борг за природний газ, тис. грн» наводяться дані про фактичний борг споживачів перед ліцензіатом за поставлений природний газ (без урахування боргів минулих періодів/років).

  3.3.13. У графі 19 «Борг за природний газ минулих років, крім боргу поточного року, тис. грн» наводяться дані про фактичний борг споживачів перед ліцензіатом за поставлений природний газ, що склався виключно за минулі роки, не враховуючи борг поточного року.

  3.3.14. У рядку 3 «Постачання природного газу, усього:» зазначаються фактичний обсяг поставленого природного газу споживачам та стан розрахунків споживачів за отриманий природний газ із ліцензіатом. Рядок 3 складається із суми показників рядків 3.1-3.5, зазначених у відповідних графах.

  3.3.15. У рядку 3.1 «Населення та юридичні особи, яким природний газ відпускається за роздрібними цінами, які затверджені НКРЕ для населення, усього:» зазначаються фактичний обсяг поставленого природного газу населенню та юридичним особам, яким природний газ відпускається за роздрібними цінами, які затверджені НКРЕ для населення, та стан розрахунків вказаної категорії споживачів за отриманий природний газ із ліцензіатом. Рядок 3.1 складається із суми показників рядків 3.1.1 та 3.1.2, зазначених у відповідних графах.

  3.3.16. У рядку 3.1.1 «Населення, усього:» зазначаються фактичний обсяг поставленого природного газу населенню та стан розрахунків вказаної категорії споживачів за отриманий природний газ із ліцензіатом. Рядок 3.1.1 складається із суми показників рядків 3.1.1.1 та 3.1.1.2, зазначених у відповідних графах.

  3.3.17. У рядку 3.1.1.1 «безпосередньо населення, усього:» зазначаються фактичний обсяг поставленого природного газу населенню та стан розрахунків вказаної категорії споживачів за отриманий природний газ із ліцензіатом (без урахування пільг та субсидій), а також наводяться дані за категоріями споживачів у відповідних рядках згідно з таблицею.

  3.3.18. У рядку 3.1.1.2 «пільги та субсидії» наводяться дані про суму пільг та субсидій, які були фактично оплачені ліцензіату за поставлений населенню природний газ.

  3.3.19. У рядку 3.1.2 «Юридичні особи, яким природний газ відпускається за роздрібними цінами, які затверджені НКРЕ для населення, усього:» зазначаються фактичний обсяг поставленого природного газу юридичним особам, яким природний газ відпускається за роздрібними цінами, які затверджені НКРЕ для населення, та стан розрахунків вказаної категорії споживачів за отриманий природний газ із ліцензіатом, а також зазначається інформація за категоріями споживачів у відповідних рядках згідно з таблицею.

  3.3.20. У рядку 3.2 «Бюджетні установи, усього:» зазначаються фактичний обсяг поставленого природного газу установам і організаціям, які фінансуються з державного та місцевих бюджетів (крім обсягів природного газу, що використовується як пальне для забезпечення горіння Вічного вогню), та стан розрахунків вказаної категорії споживачів за отриманий природний газ із ліцензіатом. Рядок 3.2 визначається як сума показників рядків 3.2.1 та 3.2.2, зазначених у відповідних графах.

  3.3.21. У рядку 3.3 «ТКЕ-населення» зазначаються фактичний обсяг поставленого природного газу суб'єктам господарювання, які виробляють теплову енергію, зокрема із застосуванням блочних (модульних) котелень, установлених на даху та прибудованих (у разі використання природного газу для виробництва і надання населенню та релігійним організаціям послуг з опалення та гарячого водопостачання і за умови ведення такими суб'єктами окремого приладового та бухгалтерського обліку тепла і гарячої води), та стан розрахунків вказаної категорії споживачів за отриманий природний газ із ліцензіатом.

  3.3.22. У рядку 3.4 «ТКЕ-бюджет» зазначаються фактичний обсяг поставленого природного газу суб'єктам господарювання, які виробляють теплову енергію, зокрема із застосуванням блочних (модульних) котелень, установлених на даху та прибудованих (в обсягах природного газу, що використовується для виробництва теплової енергії, яка споживається бюджетними установами та організаціями та іншими споживачами, крім населення та релігійних організацій), та стан розрахунків вказаної категорії споживачів за отриманий природний газ із ліцензіатом.

  3.3.23. У рядку 3.5 «Промислові підприємства та інші суб'єкти господарювання» зазначаються фактичний обсяг поставленого природного газу промисловим підприємствам, релігійним організаціям (у межах обсягів, що використовуються для виробничо-комерційної діяльності), всім іншим споживачам, крім зазначених у пунктах 3.3.15, 3.3.20-3.3.22 цього розділу, та стан розрахунків вказаної категорії споживачів за отриманий природний газ із ліцензіатом.

  IV. Порядок виправлення звітних даних

  4.1. Якщо у звітах поточного року виявлена недостовірність звітних даних, то їх виправлення робиться у звітах за той період (місяць), у якому були допущені помилки, а також у наростаючих підсумкових даних цього звіту (з початку року) та в усіх наступних звітах.

  4.2. Виправлені звіти надсилаються ліцензіатом окремим листом з відповідними примітками та поясненнями щодо причин їх виправлень.

  Заступник начальника управління регулювання  нафтогазового комплексу

  П. Станкевич

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.7/5, основан на 25 голосах.


  Вам это будет интересно:

  Узаконення дачного будинку (дачі)

  Юрист по земельному праву допоможе при узаконенні Ваших прав на самобуд, дачний будинок. Методи оформлення права власності на дачу. Поради бувалих юристів.

  Конференція суддів адміністративних судів запланована на 19 березня

   4 березня 2014 року в приміщенні Вищого адміністративного суду України відбулося засідання ради суддів адміністративних судів. Згідно з рішенням Ради XV конференція суддів адміністративних ...

  Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, багажу річковим, морським транспортом, Міністерство інфраструктури України

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 серпня 2013 р. за № 1386/23918 Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу річковим, морським транспортом

  Пішов з життя знаменитий тренер братів Кличків Емануель Стюард

  Вчора, 25 жовтня, у віці 69 років пішов з життя відомий американський тренер Емануель Стюард. Про це написав на своїй сторінці в Твіттері вихованець і друг легендарного тренера Джонатон Бенкс, ...

  Консультации по недвижимости
  Адвокат по ЖКХ
  Рекомендовано !
  Киевские судебные решения

  №910/22831/14

  Судья: Васильченко Т.В.
  07.01.2015

  №757/24024/14-ц

  Судья: Цокол Л. І.
  07.01.2015
  Новости жилищных адвокатов
  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые ...

  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые не содержат озоноразрушающих веществ Отныне для субъектов хозяйственной деятельности, импортирующих и экспортирующих товары, в которых отсутствуют озоноразрушающие вещества, их таможенное оформление осуществляется без лицензии. ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль з 170 літрами прозорої рідини невідомого походження Днями, близько восьмої години ранку, під час несення служби на стаціонарному посту Золотоноша, інспектори взводу із забезпечення супроводження відділу ДАІ з обслуговування міста Черкаси, зупинили ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та зник з місця ДТП Днями, близько о 20-й годині, в місті Васильків, невстановлений водій, керуючи автомобілем МОСКВИЧ 412, допустив наїзд на 27-річну місцеву мешканку та з місця пригоди зник. Жінка переходила проїзну ...

  Об Адвокате
  Как много необходимой информации.

  Этот портал классный! Пользовался довольно чуть ли не по три раза на день. Думаю, что этот сайт ждет светлое будущее. Желаю удачи. Хотелося б видеться с Вашими новыми работами чаще! Дерзайте!

  Огромное количество необходимой информации.
  Публикации о недвижимости
  О налогообложении операции с недвижимостью ...

  О налогообложении операции с недвижимостью в Украине Сегодня, как и после принятия нового налога на недвижимость, эта тема широко обсуждается среди всех заинтересованных в этом ...

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат Разграничение полномочий риелтора (агента), нотариуса и адвоката по вопросам недвижимости.

  fd88152c669729fa70f5fe095f45fa66