Жилищный адвокат

Про схвалення Концепції Державної цільової програми створення та функціонування інформаційної системи надання адміністративних послуг на період до 2017 року, Кабінет Міністрів УкраїниКАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 24 липня 2013 р. № 614-р Київ

  Про схвалення Концепції Державної цільової програми створення та функціонування інформаційної системи надання адміністративних послуг на період до 2017 року

  1. Схвалити Концепцію Державної цільової програми створення та функціонування інформаційної системи надання адміністративних послуг на період до 2017 року, що додається.

  Визначити Міністерство економічного розвитку і торгівлі державним замовником — координатором Програми, а Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації — державним замовником Програми.

  2. Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Державному агентству з питань науки, інновацій та інформатизації разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади розробити і подати у двомісячний строк Кабінетові Міністрів України проект Державної цільової програми створення та функціонування інформаційної системи надання адміністративних послуг на період до 2017 року.

  Прем'єр-міністр України

  М. АЗАРОВ

  Інд. 49

  СХВАЛЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 614-р

  КОНЦЕПЦІЯ Державної цільової програми створення та функціонування інформаційної системи надання адміністративних послуг на період до 2017 року

  Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

  На сучасному етапі розвитку України виникає потреба у створенні нових засад державного управління, що базуються на принципах відкритості та прозорості, з метою формування нового типу держави, орієнтованої на задоволення потреб громадян та суб’єктів господарювання, насамперед у наданні адміністративних послуг.

  Реалізація таких засад повинна здійснюватися шляхом створення інформаційної системи надання адміністративних послуг, забезпечення функціонування якої не можливе без упровадження інформаційних технологій у діяльність державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування.

  Міжнародний досвід, зокрема Франції і Канади, свідчить, що застосування інформаційних технологій під час надання адміністративних послуг сприяє підвищенню рівня поінформованості громадськості про порядок та умови надання адміністративних послуг, а також надає можливість значно підвищити ефективність їх надання та створити зручні умови для одержувачів таких послуг.

  Сучасний стан інформаційного забезпечення надання адміністративних послуг в Україні є недостатнім для громадськості внаслідок відсутності:

  ефективного механізму для інформування суб’єктів звернення про адміністративні послуги, порядки, умови та суб’єктів їх надання, нормативно-правові акти, відповідно до яких надаються такі послуги, зокрема цілодобової Урядової телефонної довідки про адміністративні послуги;

 1. можливості звернення щодо надання адміністративних послуг з використанням Інтернету.
 2. Створення зручних і доступних умов для отримання суб’єктами звернення адміністративних послуг є одним з головних завдань державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування.

  Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом

  Причинами виникнення проблеми є:

  недостатнє використання інформаційно-телекомунікаційних технологій під час організації надання адміністративних послуг;

  значні витрати часу на проведення погоджувальних процедур з державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для прийняття рішення щодо надання адміністративних послуг;

  відсутність єдиного доступного та зручного для громадськості офіційного джерела інформації про адміністративні послуги, суб’єктів, порядки та умови їх надання, нормативно-правові акти, відповідно до яких надаються такі послуги.

  Відповідно до Закону України "Про адміністративні послуги" ( 5203-17 ) (далі — Закон) суб’єкти звернення мають право на безоплатне отримання інформації про адміністративні послуги та порядок їх надання, що забезпечується шляхом надання їм доступу до Реєстру адміністративних послуг, розміщеного на Урядовому порталі, функціонування цілодобової Урядової телефонної довідки про адміністративні послуги та інформування таких суб’єктів через засоби масової інформації.

  Надання адміністративних послуг в електронній формі та доступ суб’єктів звернення до інформації про адміністративні послуги з використанням Інтернету забезпечуються через Єдиний державний портал адміністративних послуг, який є офіційним джерелом інформації про надання адміністративних послуг в Україні.

  Виконання зазначених вимог Закону( 5203-17 ) можливе шляхом створення та ефективного функціонування інформаційної системи надання адміністративних послуг, яка буде включати систему електронної міжвідомчої взаємодії, Єдиний державний портал адміністративних послуг та цілодобову Урядову телефонну довідку про адміністративні послуги, що повинна забезпечувати можливість надання довідок про адміністративні послуги за допомогою засобів телекомунікації, актуалізації, обліку, аналізу наданих довідок, фіксації процесу їх надання технічними засобами (електронна база даних, автоматизований пошук, аудіозапис на цифрових носіях телефонного зв’язку тощо).

  Розв’язання проблеми можливе шляхом розроблення та виконання Державної цільової програми створення та функціонування інформаційної системи надання адміністративних послуг на період до 2017 року.

  Мета Програми

  Метою Програми є створення доступних і зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, підвищення якості надання адміністративних послуг шляхом здійснення заходів із створення та функціонування системи електронної міжвідомчої взаємодії державних органів, Єдиного державного порталу адміністративних послуг, цілодобової Урядової телефонної довідки про адміністративні послуги.

  Визначення оптимального варіанта розв’язання проблеми на основі порівняльного аналізу можливих варіантів

  Можливі два варіанти розв’язання проблеми.

  Перший варіант передбачає вирішення питання щодо інформаційного забезпечення надання адміністративних послуг державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування шляхом вжиття заходів для розбудови системи електронної міжвідомчої взаємодії, забезпечення безоплатного та вільного доступу до інформаційних систем та баз даних.

  При цьому слід зазначити, що відповідно до вимог Закону ( 5203-17 ) для функціонування інформаційної системи надання адміністративних послуг необхідна наявність Єдиного державного порталу адміністративних послуг, системи електронної міжвідомчої взаємодії, яка могла б забезпечити обмін інформацією між відповідними державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, а також електронної взаємодії їх баз даних.

  Крім того, цілісна система інформаційної підтримки надання адміністративних послуг неможлива без функціонування цілодобової Урядової телефонної довідки.

  У разі впровадження першого варіанта існує ризик невиправданого збільшення витрат державних коштів та часу на створення відповідних систем.

  Другий (оптимальний) варіант передбачає комплексне розв’язання проблеми шляхом затвердження і виконання Державної цільової програми створення та функціонування інформаційної системи надання адміністративних послуг на період до 2017 року.

  Шляхи і способи розв’язання проблеми, строки виконання Програми

  Виконання Програми здійснюватиметься за такими напрямами:

  створення інформаційної системи електронної міжвідомчої взаємодії державних органів, яка повинна забезпечувати отримання інформації, необхідної для надання адміністративних послуг, з електронних інформаційних систем та баз даних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування в автоматичному режимі;

  забезпечення технологічної сумісності інформаційної системи електронної міжвідомчої взаємодії державних органів з електронними інформаційними системами та базами даних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та визначення на законодавчому рівні вимог щодо обов’язкового підключення до зазначеної системи всіх інформаційних систем та баз даних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування;

  підключення до інформаційної системи електронної міжвідомчої взаємодії державних органів інформаційних ресурсів органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, державної установи "Урядовий контактний центр" та забезпечення фінансування подальшого функціонування та модернізації зазначеної системи;

  модернізація (зокрема розширення функціональних можливостей, створення комплексної системи захисту інформації, облаштування серверного приміщення, закупівля серверного і телекомунікаційного обладнання, розвиток програмного забезпечення) та забезпечення функціонування Єдиного державного порталу адміністративних послуг;

  створення та забезпечення функціонування цілодобової Урядової телефонної довідки про адміністративні послуги на базі державної установи "Урядовий контактний центр" за окремим багатоканальним телефонним номером (у тому числі спеціалізоване програмне та програмно-технічне забезпечення, облаштування нових робочих місць, виділення додаткових приміщень тощо).

  Строк виконання Програми — 2013-2017 роки.

  Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності

  Виконання Програми дасть змогу:

 3. створити доступні та зручні умови для отримання суб’єктами звернень адміністративних послуг;
 4. підвищити рівень поінформованості суб’єктів звернень про адміністративні послуги;
 5. зменшити фінансові та часові витрати суб’єктів звернень під час отримання адміністративних послуг;
 6. підвищити якість надання адміністративних послуг;
 7. забезпечити інформаційну відкритість та прозорість діяльності суб’єктів надання адміністративних послуг;

 8. створити нові робочі місця.
 9. Оцінка фінансових, матеріально-технічних і трудових ресурсів, необхідних для виконання Програми

  Фінансування Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів державного бюджету.

  Орієнтовний обсяг фінансування, необхідний для виконання Програми, становить близько 445,2 млн. гривень (з них 150 млн. гривень — для створення та впровадження інформаційної системи електронної міжвідомчої взаємодії державних органів; 198 млн. гривень — для модернізації та забезпечення функціонування Єдиного державного порталу адміністративних послуг; 97,2 млн. гривень — для створення та забезпечення функціонування цілодобової Урядової телефонної довідки про адміністративні послуги).

  Обсяг фінансування Програми уточнюється під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік.

  Остаточна оцінка фінансових ресурсів, необхідних для виконання Програми (з обґрунтуванням їх обсягів), проводиться після узагальнення пропозицій, що надійшли від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади під час розроблення проекту Програми.

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.9/5, основан на 25 голосах.


  Вам это будет интересно:

  Про внесення змін до величини інвестиційної складової тарифу ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго", Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

  Про внесення змін до величини інвестиційної складової тарифу ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 23.11.2011 № 1059 ( 1059/2011 ) "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики", розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.09.2004 № 648-р( 648-2004-р ) "Про заходи щодо реконструкції та модернізації теплоелектростанцій та теплоелектроцентралей у період до 2020 року" (зі змінами, унесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.06.2008 № 850-р), пункту 5.2 наказу Міністерства палива та енергетики України від 24.05.2006 № 183( z0701-06 ) "Про затвердження Порядку підготовки та фінансування проектів з метою реалізації плану реконструкції та модернізації теплових електростанцій", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.06.2006 за № 701/12575, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

  Про підсумки Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

  Про підсумки Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах України На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 20.12.2005 № 742( z0018-06 ) "Про Положення про Всеукраїнський огляд-конкурс на кращий стан фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.01.2006 за № 18/11892, та з метою вдосконалення роботи вищих навчальних закладів з організації фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масової роботи проведено Всеукраїнський огляд-конкурс на кращий стан фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах України.

  Тузики і Мурчики — слухняні пацієнти

  За тиждень роботи прищепили вже понад тисячу Тузиків та Мурчиків. Про це розповіла начальник відділу департаменту житлового господарства міської ради Вікторія Богатирь.

  Призначено начальника ТУ ДСА України в Київській області

  Наказом Голови Державної судової адміністрації України від 22 вересня 2014 року на посаду начальника територіального управління Державної судової адміністрації України в Київській області призначений ...

  Консультации по недвижимости
  Адвокат по ЖКХ
  Рекомендовано !
  Киевские судебные решения

  №910/22831/14

  Судья: Васильченко Т.В.
  07.01.2015

  №757/24024/14-ц

  Судья: Цокол Л. І.
  07.01.2015
  Новости жилищных адвокатов
  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые ...

  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые не содержат озоноразрушающих веществ Отныне для субъектов хозяйственной деятельности, импортирующих и экспортирующих товары, в которых отсутствуют озоноразрушающие вещества, их таможенное оформление осуществляется без лицензии. ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль з 170 літрами прозорої рідини невідомого походження Днями, близько восьмої години ранку, під час несення служби на стаціонарному посту Золотоноша, інспектори взводу із забезпечення супроводження відділу ДАІ з обслуговування міста Черкаси, зупинили ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та зник з місця ДТП Днями, близько о 20-й годині, в місті Васильків, невстановлений водій, керуючи автомобілем МОСКВИЧ 412, допустив наїзд на 27-річну місцеву мешканку та з місця пригоди зник. Жінка переходила проїзну ...

  Об Адвокате
  Чувствуется неподдельная забота о пользователях. Благодаря занимательному интернет сайту я, наконец-то, решился купить отдельную линию.

  Доброе утро!

  Ваш ресурс просто замечательный.
  Публикации о недвижимости
  О налогообложении операции с недвижимостью ...

  О налогообложении операции с недвижимостью в Украине Сегодня, как и после принятия нового налога на недвижимость, эта тема широко обсуждается среди всех заинтересованных в этом ...

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат Разграничение полномочий риелтора (агента), нотариуса и адвоката по вопросам недвижимости.

  fd88152c669729fa70f5fe095f45fa66