Жилищный адвокат

реєстрації випуску акцій, видачі банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій перехідному банку, Фонд гарантування вкладів фізичних осібВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

 1. 20.08.2013 № 26
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2013 р. за № 1568/24100

  Про затвердження Положення про порядок створення, реєстрації випуску акцій, видачі банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій перехідному банку

  Відповідно до частини третьої статті 42( 4452-17 ), пункту 12 розділу Х "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"( 4452-17 ) виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Положення про порядок створення, реєстрації випуску акцій, видачі банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій перехідному банку, що додається.

  2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним відділом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

  3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  4. Відділу зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

  В. о. директора-розпорядника

  С. А. Ісютін

  ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 20.08.2013  № 26 Постанова Правління Національного банку України 20.08.2013  № 327 ( za568-13 ) Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 20.08.2013  № 1523 ( zb568-13 )

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2013 р. за № 1568/24100

  ПОЛОЖЕННЯ про порядок створення, реєстрації випуску акцій, видачі банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій перехідному банку

  I. Загальні положення

  1. Це Положення встановлює етапи створення перехідного банку, особливості реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі — Комісія) випуску акцій, перелік документів, необхідних для реєстрації випуску акцій, вимоги до оформлення документів, які надаються для реєстрації випуску акцій, а також процедуру видачі банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій.

  2. У цьому Положенні терміни "інвестор", "перехідний банк", "план врегулювання" уживаються в значеннях, наведених у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"( 4452-17 ).

  3. Мета створення перехідного банку — виведення неплатоспроможного банку з ринку шляхом передавання частини його активів та зобов’язань до перехідного банку з подальшим його продажем інвестору.

  Зобов’язання за вкладами фізичних осіб неплатоспроможного банку, гарантовані Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі — Фонд), передаються перехідному банку в повному обсязі.

  Передавання зобов’язань, виконання яких передбачає провадження професійної діяльності на фондовому ринку, здійснюється в разі отримання перехідним банком ліцензії на провадження відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку, виданої Комісією.

  4. Засновником перехідного банку є Фонд.

  5. Фонд приймає рішення про створення перехідного банку на підставі затвердженого плану врегулювання та отримання письмового зобов’язання інвестора щодо придбання перехідного банку.

  6. Перехідний банк створюється у формі публічного акціонерного товариства, статутний капітал якого утворюється в розмірі, що відповідає мінімальним вимогам щодо статутного капіталу акціонерного товариства.

  7. Фонд для створення перехідного банку повинен здійснити оплату акцій, провести його державну реєстрацію та зареєструвати випуск акцій.

  Державна реєстрація перехідного банку здійснюється відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців"( 755-15 ).

  Фонд звільняється від сплати податків, зборів, державного мита, платежів державних органів у зв’язку зі створенням перехідного банку.

  8. Створення перехідного банку здійснюється за такими етапами:

  1) прийняття Фондом рішень про:

  cтворення перехідного банку та випуск акцій;

 3. затвердження статуту перехідного банку, складеного згідно з додатком 1 до цього Положення;
 4. утворення органів перехідного банку;
 5. 2) оплата Фондом повної вартості акцій;

  3) реєстрація перехідного банку та його статуту в органах державної реєстрації;

  4) укладення з депозитарієм цінних паперів попереднього договору про обслуговування емісії цінних паперів;

  5) подання Комісії клопотання про реєстрацію випуску акцій разом із пакетом реєстраційних та установчих документів;

  6) реєстрація Комісією випуску акцій та видача свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій;

  7) присвоєння акціям перехідного банку міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів;

  8) укладення з депозитарієм цінних паперів договору про обслуговування емісії цінних паперів;

  9) оформлення та депонування глобального сертифіката;

  10) подання заяви та документів, передбачених пунктом 2 розділу ІІІ цього Положення, до Національного банку України для отримання банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій;

  11) видача перехідному банку банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій.

  ІІ. Порядок реєстрації випуску акцій перехідного банку

  1. Фонд для реєстрації випуску акцій у десятиденний строк із дня реєстрації перехідного банку та його статуту в органах державної реєстрації подає до Комісії такі документи:

  1) письмове клопотання у формі заяви про реєстрацію випуску акцій, складене згідно з додатком 2 до цього Положення;

  2) копію рішення Фонду про створення перехідного банку та випуск акцій, оформленого протоколом, який має містити відомості про:

 6. повне найменування перехідного банку, що створюється;
 7. місцезнаходження перехідного банку, що визначено Фондом;
 8. розмір статутного капіталу, який дорівнює загальній номінальній вартості акцій, що випускаються;
 9. загальну кількість акцій, що планується випустити;
 10. номінальну вартість акцій;
 11. тип акцій, що випускаються;
 12. строк та порядок повної оплати акцій.
 13. Копія рішення про створення перехідного банку та про випуск акцій повинна бути пронумерована, прошнурована та засвідчена підписом уповноваженої особи і відбитком печатки Фонду;

  3) баланс, засвідчений підписами й відбитками печаток емітента та аудитора (аудиторської фірми), за станом на дату державної реєстрації перехідного банку та його статуту.

  Баланс подається за формою, що визначена нормативно-правовими актами Національного банку України про складання фінансової звітності банками України;

  4) копію зареєстрованого в органах державної реєстрації статуту перехідного банку, засвідчену нотаріально;

  5) копію документа, який свідчить про повну оплату акцій, засвідчену підписом керівника та відбитком печатки перехідного банку;

  6) копію документа, який засвідчує прийняття виконавчою дирекцією Фонду рішення, відповідно до якого способом виведення неплатоспроможного банку з ринку було визначено створення перехідного банку, засвідчену підписом уповноваженої особи і відбитком печатки Фонду;

  7) копію укладеного з депозитарієм цінних паперів попереднього договору про обслуговування емісії цінних паперів, засвідчену підписом уповноваженої особи і відбитком печатки Фонду.

  2. Комісія за результатами розгляду клопотання Фонду та поданих до нього документів приймає рішення щодо реєстрації випуску акцій, на підставі якого структурним підрозділом центрального апарату Комісії оформляється та видається свідоцтво про реєстрацію випуску акцій перехідного банку згідно з додатком 3 до цього Положення або про відмову в реєстрації випуску акцій, що оформляється відповідним розпорядженням (додаток 4).

  Підстави для відмови в реєстрації випуску акцій такі:

 14. невідповідність поданих документів вимогам законодавства;
 15. відсутність будь-якого документа, визначеного цим Положенням;
 16. недостовірність інформації в поданих документах.
 17. У разі відмови в реєстрації випуску акцій усі подані документи залишаються в Комісії.

  3. Комісія приймає рішення про реєстрацію випуску акцій або про відмову в реєстрації випуску акцій перехідного банку протягом одного дня, включаючи неробочі та святкові дні, з дня отримання письмового клопотання Фонду про реєстрацію випуску акцій перехідного банку.

  4. За письмовою заявою Фонду, отриманою Комісією до прийняття рішення про реєстрацію випуску акцій або про відмову в реєстрації і не пізніше закінчення установленого строку розгляду документів, Комісія може повернути всі документи, подані для реєстрації, на доопрацювання.

  Після доопрацювання документи для реєстрації випуску акцій подаються в загальному порядку, передбаченому цим Положенням.

  ІІІ. Порядок видачі перехідному банку банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій

  1. Національний банк України видає перехідному банку банківську ліцензію та генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій протягом одного дня, включаючи святкові та неробочі дні, з дня подання повного пакета документів.

  2. Для отримання перехідним банком банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій до Національного банку України подаються такі документи:

  1) клопотання Фонду про надання перехідному банку банківської ліцензії;

  2) клопотання Фонду про надання перехідному банку генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій;

  3) копія рішення Фонду про створення перехідного банку, засвідчена підписом уповноваженої особи та відбитком печатки Фонду;

  4) копія статуту перехідного банку з відміткою державного реєстратора про проведення державної реєстрації юридичної особи, засвідчена нотаріально;

  5) копія свідоцтва про реєстрацію випуску акцій перехідного банку, засвідчена нотаріально або Комісією.

  3. Статут перехідного банку не потребує попереднього погодження з Національним банком України.

  4. Національний банк України видає перехідному банку генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій одночасно з банківською ліцензію.

  5. Національний банк України вносить відомості про перехідний банк до Державного реєстру банків одночасно з прийняттям рішення про надання банківської ліцензії.

  6. На перехідний банк не поширюються вимоги, установлені Національним банком України щодо обов’язкових економічних нормативів, лімітів валютної позиції, нормативів обов’язкового резервування коштів, формування резервів на покриття збитків від активів.

  7. Перехідний банк звільняється від сплати платежів за надання банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій.

  Начальник відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

  Н. О. Лапаєва

  Директор Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду Національного банку України

  Н. В. Іваненко

  Директор департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

  А. В. Папаіка

  Додаток 1 до Положення про порядок створення, реєстрації випуску акцій, видачі банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій перехідному банку (пункт 8 розділу І)

  СТАТУТ ( z1568-13 BF96.doc ) публічного акціонерного товариства "Перехідний банк _______________________________________"

  Додаток 2 до Положення про порядок створення, реєстрації випуску акцій, видачі банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій перехідному банку (підпункт 1 пункту 1 розділу ІІ)

  ЗАЯВА ( z1568-13 BF101.doc ) про реєстрацію випуску акцій

  Додаток 3 до Положення про порядок створення, реєстрації випуску акцій, видачі банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій перехідному банку (пункт 2 розділу ІІ)

  СВІДОЦТВО ( z1568-13 BF98.doc ) про реєстрацію випуску акцій

  Додаток 4 до Положення про порядок створення, реєстрації випуску акцій, видачі банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій перехідному банку (пункт 2 розділу ІІ)

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ ( z1568-13 BF99.doc )

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.7/5, основан на 25 голосах.


  Вам это будет интересно:

  Щодо усунення порушень законодавства про цінні папери ТОВ «АТ ГОЛКОМ», Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

  Щодо усунення порушень законодавства про цінні папери ТОВ «АТ ГОЛКОМ» Відповідно до Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»( 448/96-ВР ), керуючись статтею 108 Цивільного кодексу України( 435-15 ), на підставі листа Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі — Комісія) у зв’язку з виявленням в діях товариства з обмеженою відповідальністю «АТ ГОЛКОМ» (код за ЄДРПОУ 20030730), яке є правонаступником закритого акціонерного товариства «ГОЛКОМ» (код за ЄДРПОУ 20030730), порушення вимог пункту 3 розділу ІІІ Порядку скасування реєстрації випусків акцій( z0822-13 ), затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за № 822/23354 (пункту 3.1 глави 3 розділу ІІІ Порядку скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випуску акцій( z0180-99 ), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.12.1998 № 222, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.03.1999 за № 180/3473) (далі — Порядок), з метою захисту інтересів держави та інвесторів у цінні папери Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

  Про видачу свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю, Міністерство юстиції України

  Про видачу свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю Відповідно до статті 11 Закону України "Про нотаріат" ( 3425-12 ), пункту 4 Порядку видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю( z1170-12 ), затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 11.07.2012 № 1043/5, та пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.94 № 102( 102-94-п ) "Про розмір плати за видачу свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю" НАКАЗУЮ:

  3-го березня метрополітен Києва змінить розклад роботи

  3-го березня метрополітен Києва змінить розклад роботи, передає УНН з посиланням на прес-службу метрополітену.

  Волинь із повінню впоралася

  Волинській області цього року вдалося уникнути істотних повеней та підтоплень і добре витримати період активного танення снігу.

  Консультации по недвижимости
  Адвокат по ЖКХ
  Рекомендовано !
  Киевские судебные решения

  №910/22831/14

  Судья: Васильченко Т.В.
  07.01.2015

  №757/24024/14-ц

  Судья: Цокол Л. І.
  07.01.2015
  Новости жилищных адвокатов
  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые ...

  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые не содержат озоноразрушающих веществ Отныне для субъектов хозяйственной деятельности, импортирующих и экспортирующих товары, в которых отсутствуют озоноразрушающие вещества, их таможенное оформление осуществляется без лицензии. ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль з 170 літрами прозорої рідини невідомого походження Днями, близько восьмої години ранку, під час несення служби на стаціонарному посту Золотоноша, інспектори взводу із забезпечення супроводження відділу ДАІ з обслуговування міста Черкаси, зупинили ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та зник з місця ДТП Днями, близько о 20-й годині, в місті Васильків, невстановлений водій, керуючи автомобілем МОСКВИЧ 412, допустив наїзд на 27-річну місцеву мешканку та з місця пригоди зник. Жінка переходила проїзну ...

  Об Адвокате
  Этот портал просто обалденный. Thanky! Действительно необходимый и в тоже время функциональный интернет сайт.

  Влюбилась в Ваш сайт!!! Какие же Вы просто молодцы!!! Желаю творческих успехов!

  Сайт просто класс так много чего здесь любопытного и нужного. Желаю вам держаться так же высоко и дальше и всего самого... в Вашей работе!
  Публикации о недвижимости
  О налогообложении операции с недвижимостью ...

  О налогообложении операции с недвижимостью в Украине Сегодня, как и после принятия нового налога на недвижимость, эта тема широко обсуждается среди всех заинтересованных в этом ...

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат Разграничение полномочий риелтора (агента), нотариуса и адвоката по вопросам недвижимости.

  fd88152c669729fa70f5fe095f45fa66