Жилищный адвокат

Про затвердження Положення про Всеукраїнську студентську раду при Міністерстві освіти і науки України, Міністерство освіти і науки УкраїниМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 03.09.2013  № 1260
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 вересня 2013 р. за № 1633/24165

  Про затвердження Положення про Всеукраїнську студентську раду при Міністерстві освіти і науки України

  Відповідно до статті 18 Закону України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ), та з метою забезпечення ефективного розв`язання проблем студентів, реалізації державної політики у сфері освіти і науки, а також розвитку студентського самоврядування у вищих навчальних закладах НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Положення про Всеукраїнську студентську раду при Міністерстві освіти і науки України, що додається.

  2. Департаменту вищої освіти (Коровайченко Ю. М.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію, а також розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства (www.mon.gov.ua).

  3.Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є. М.

  4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  Міністр

  Д. В. Табачник

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки України 03.09.2013  № 1260

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 вересня 2013 р. за № 1633/24165

  ПОЛОЖЕННЯ про Всеукраїнську студентську раду при Міністерстві освіти і науки України

  I. Загальні положення

  1. Це Положення регламентує діяльність Всеукраїнської студентської ради при Міністерстві освіти і науки України (далі — Рада), що утворена з метою формування та реалізації державної політики у сфері освіти і науки та розвитку студентського самоврядування у вищих навчальних закладах України.

  2. Рада є постійно діючим консультативно-дорадчим органом Міністерства освіти і науки України (далі — МОН України).

  3. До складу Ради на добровільних засадах входять органи студентського самоврядування вищих навчальних закладів України.

  4. Рада діє на засадах демократичності, добровільності, рівноправності всіх її членів, самоврядування, законності та гласності.

  5. Рада у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства та цим Положенням.

  6. Кожна особа, яка навчається у вищому навчальному закладі України, має право бути обраною до органів Ради.

  7. МОН України всебічно сприяє створенню належних умов для діяльності Ради.

  II. Мета та завдання Ради

  1. Метою діяльності Ради є сприяння створенню умов для самореалізації особистості студентів, підвищенню їх соціальної активності, формуванню у студентів організаторських навичок, лідерських якостей, підвищенню відповідальності за результат своєї праці, а також вдосконаленню навчального процесу, підвищенню якості навчання, забезпеченню виховання духовності та культури студентів.

  2. Основними завданнями Ради є:

 3. всебічне сприяння створенню та розвитку студентського самоврядування у вищих навчальних закладах;
 4. сприяння забезпеченню постійного зв'язку та координації дій між МОН України, іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування і органами студентського самоврядування вищих навчальних закладів щодо розв’язання проблем студентів, а також під час розроблення та виконання державних програм у сфері вищої освіти, науки, соціального становлення та розвитку студентської молоді;

  вивчення та аналіз суспільних процесів у сфері вищої освіти, науки, соціального становлення та розвитку студентської молоді, розроблення та внесення за результатами такого аналізу відповідних пропозицій МОН України та іншим органам державної влади і місцевого самоврядування;

  підготовка пропозицій щодо формування і реалізації державної політики у сфері вищої освіти, науки, спорту та молодіжної політики, а також пропозицій щодо шляхів, механізмів та способів розв’язання соціально-економічних проблем студентів;

  сприяння створенню умов для вільного розвитку особистості студента шляхом залучення його до різноманітних видів творчої діяльності, зокрема науково-дослідної, професійної, культурної, громадської, спортивної;

 5. представлення на міжнародному та загальнодержавному рівнях інтересів українських студентів;
 6. участь у підготовці пропозицій щодо розроблення проектів нормативно-правових актів та програм з найважливіших питань суспільного життя, правового і соціального захисту студентів;

  участь у підготовці та реалізації проектів, спрямованих на розв'язання соціально-економічних, правових, освітніх, культурних та інших проблем студентської молоді;

 7. сприяння:
 8. розширенню регіонального, всеукраїнського та міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти, науки, молоді, соціального становлення та розвитку студентської молоді;

  формуванню правового громадянського суспільства, національно-громадянської позиції студента, вихованню політичної, економічної, правової культури, формуванню фахівця нової генерації, інтелектуала, господаря в своїй державі;

  всебічному гармонійному розвитку студентів, їх духовному та фізичному вдосконаленню, вихованню в них патріотизму, поваги до України, а також почуттів національної свідомості та гідності тощо;

 9. працевлаштуванню випускників вищих навчальних закладів та студентів у вільний від навчання час;
 10. участь у підготовці і здійсненні заходів, спрямованих на залучення студентів до соціально-економічного, культурного життя суспільства, підвищення соціального зростання і наукової активності студентів;

  розвиток взаємозв'язків, здійснення обміну делегаціями та інші види співробітництва з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності та громадянами.

  3. Рада відповідно до покладених на неї завдань має право:

  брати участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції, зокрема вищої освіти;

  одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на Раду завдань;

  залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

  здійснювати громадський контроль за виконанням Закону України "Про вищу освіту"( 2984-14 ), інших актів законодавства України щодо організації і забезпечення діяльності органів студентського самоврядування, забезпечення захисту прав та інтересів осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, щодо їх участі в управлінні діяльністю вищих навчальних закладів;

  організовувати студентські конференції, семінари, засідання "круглих столів", наради, громадські слухання, наукові, культурно-масові, спортивні та інші заходи з питань, що належать до компетенції Ради;

 11. популяризувати серед студентів мету та завдання діяльності Ради;
 12. розвивати міжнародне студентське співробітництво з обміну досвідом;
 13. висвітлювати в засобах масової інформації свою позицію з найважливіших питань студентського життя;
 14. оскаржувати в установленому законодавством порядку до інстанцій вищого рівня дії посадових осіб, адміністрацій вищих навчальних закладів і органів студентського самоврядування, які обмежують права студентів;

  співпрацювати та координувати свою діяльність з іншими молодіжними (студентськими) об’єднаннями, осередками тощо, діяльність яких не має політичного або релігійного характеру;

  здійснювати інші заходи, що випливають з мети діяльності Ради та не заборонені законодавством України.

  4. Рада зобов’язана:

  надавати допомогу МОН України у виконанні завдань, спрямованих на поліпшення умов та якості навчання, а також умов побуту та відпочинку студентів, реалізації їх творчого потенціалу;

 15. забезпечувати дотримання конституційних прав і свобод студентів;
 16. сприяти виконанню студентами своїх обов’язків;
 17. порушувати проблеми студентів перед МОН України;
 18. інформувати студентів про інновації у сфері вищої освіти та про результати діяльності Ради;

  узгоджувати в установленому законодавством порядку зміни до Положення та інші питання, що потребують розгляду на засіданні колегії МОН України.

  III. Членство у Раді

  1. Членом Ради може бути орган студентського самоврядування вищого навчального закладу України, який:

 19. обирається студентами;
 20. підтримує мету та завдання Ради.
 21. 2. Для набуття членства у Раді орган студентського самоврядування вищого навчального закладу повинен подати до секретаріату Ради:

 22. заяву на вступ до Ради;
 23. копію положення про студентське самоврядування вищого начального закладу, затвердженого в установленому законодавством порядку;

 24. протокол органу студентського самоврядування з рішенням про вступ до Ради.
 25. 3. Для виходу з Ради орган студентського самоврядування повинен подати до секретаріату Ради заяву та протокол засідання органу студентського самоврядування з рішенням про вихід з Ради.

  ІV. Керівні органи та особи Ради

  1. Центральними керівними органами Ради є:

 26. конференція;
 27. президія.
 28. Керівником Ради є голова.

  2. Регіональними керівними органами Ради є:

  республіканська (в Автономній Республіці Крим), обласні та міські (у містах Києві та Севастополі) колегії.

  V. Конференція

  1. Найвищим органом управління Ради є конференція, яка збирається не менше ніж один раз на рік.

  2. На конференцію кожен з органів студентського самоврядування вищих навчальних закладів, що є членом Ради, делегує одного представника.

  3. Повноваження делегата підтверджуються протоколом засідання органу студентського самоврядування відповідного вищого навчального закладу.

  4. Про місце і час проведення конференції секретаріат інформує органи студентського самоврядування вищих навчальних закладів не пізніше ніж за місяць до дня її проведення. Про отримання запрошення та обрання делегата члени Ради повинні повідомити секретаріат не пізніше ніж за два тижні до проведення конференції.

  5. Позачергові конференції скликаються президією або за рішенням не менше ніж однієї третини органів студентського самоврядування вищих навчальних закладів, що є членами Ради.

  6. Конференція вважається правоможною, якщо на ній присутні не менш ніж дві третини делегатів.

  7. Конференція:

  1) обирає головуючого, який керує роботою конференції, та секретаря конференції, який веде протокол і разом з головуючим підписує його;

  2) приймає регламент конференції, ухвалює рішення з будь-яких питань, що випливають з мети та завдань діяльності Ради;

  3) обирає голову Ради, заслуховує звіт та дає оцінку діяльності голови та керівних органів Ради;

  4) визначає основні напрями діяльності та розвитку Ради;

  5) затверджує програму діяльності Ради на наступний період (рік).

  8. Рішення конференції є обов'язковими для виконання всіма членами Ради.

  VI. Президія

  1. Керівним колегіальним органом в період між конференціями є президія, яка скликається секретаріатом не рідше одного разу на три місяці. Секретаріат інформує членів президії про час і місце засідання не пізніше ніж за два тижні до його проведення.

  2. До складу президії входять голова, заступники голови, секретар та по одному представнику від Автономної Республіки Крим, кожної області, міст Києва та Севастополя, які обираються на засіданнях республіканської (в Автономній Республіці Крим), обласних та міських (у містах Києві та Севастополі) колегій строком на один рік шляхом таємного голосування. Членом президії може бути обраний громадянин, який на день виборів є особою, що навчається.

  3. Формою роботи президії є засідання. Засідання веде голова, а за його відсутності — один із заступників. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях президії забезпечує секретаріат.

  4. Засідання президії може бути закритим за рішенням президії.

  5. Засідання президії є правоможним, якщо на ньому присутні не менш ніж дві третини її членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів.

  6. Право голосу на засіданнях президії мають голова, заступники голови, секретар та члени президії.

  7. Президія:

 29. подає на розгляд конференції пропозиції щодо перспектив діяльності Ради;
 30. забезпечує виконання рішень конференції, зокрема, розробляє план заходів та подає звіт про їх виконання;

 31. визначає дату проведення та обирає організаційний комітет конференції;
 32. подає на розгляд МОН України пропозиції щодо організації навчального процесу, забезпечення соціально-побутових, оздоровчих і культурних потреб студентів;

  готує та подає на розгляд МОН України пропозиції щодо організації консультацій з органами студентського самоврядування;

  за поданням голови обирає заступників голови та секретаря, а також керівників департаментів, відділів, центрів, секторів та інших структурних підрозділів, які утворюють секретаріат;

 33. затверджує структуру та регламент секретаріату;
 34. утворює постійні та тимчасові комісії;
 35. приймає рішення про проведення позачергової конференції. Рішення приймається не менш ніж двома третинами голосів присутніх на засіданні членів;

 36. вирішує інші питання, що випливають з мети та завдань діяльності Ради.
 37. 8. Рішення президії оформляються у формі протоколу засідання, який підписується головою та секретарем. Примірники протоколу надсилаються всім членам президії та МОН України.

  9. Член президії, який не підтримує її рішення, може викласти в письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

 38. 10. Повноваження члена президії можуть бути припинені достроково:
 39. за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків або у разі відсутності без поважної причини на двох засіданнях (за рішенням президії, що приймається не менш як двома третинами голосів присутніх на засіданні членів; з обов’язковим попереднім письмовим попередженням члена президії про розгляд даного питання на засіданні);

 40. за рішенням колегії, від якого обраний член президії;
 41. на підставі особистої заяви члена президії.
 42. 11. Виконавчим органом Ради є секретаріат, який очолює голова. До складу секретаріату входить голова, заступники голови, секретар та керівники структурних підрозділів (департаментів, відділів, центрів, секторів тощо).

 43. 12. Секретаріат:
 44. організовує виконання поточних та перспективних планів діяльності Ради;
 45. забезпечує виконання рішень конференції, президії, голови;
 46. веде документацію Ради;
 47. забезпечує роботу президії та інших органів Ради;
 48. виконує інші функції, покладені на нього конференцією, президією, головою.
 49. 13. Засідання секретаріату проводиться не рідше одного разу на місяць.
 50. 14. Кожне засідання секретаріату оформляється протоколом, що підписується головою (заступником голови) та секретарем. Копії протоколу надсилаються всім членам президії. На вимогу президії голова звітує про роботу секретаріату.

  15. Секретар веде протоколи засідань, облік виконання рішень, відповідає за документообіг та збереження документації Ради.

  16. Структурні підрозділи (департаменти, відділи, центри, сектори тощо) є об’єднаннями за напрямом діяльності осіб, що навчаються.

  17. Роботу структурного підрозділу скеровує керівник відповідного структурного підрозділу (департаменту, відділу, центру, сектору тощо).

  18. Особовий склад структурного підрозділу визначається керівником відповідного структурного підрозділу та затверджується головою.

  19. План роботи структурного підрозділу на навчальний рік — це впорядкований перелік заходів з детальним описом та обґрунтуванням необхідності їх проведення, що розробляється відповідним структурним підрозділом та затверджується головою.

  20. План роботи структурного підрозділу надається голові керівником протягом двох тижнів після призначення для формування загального плану роботи секретаріату на навчальний рік.

  VII. Повноваження голови

  1. Раду очолює голова, який обирається на конференції строком на один рік. Головою може бути обрана особа, яка на день виборів досягла 18 років та є особою, що навчається. Голосування на виборах є таємним. Голосування за інших осіб, а також передача права голосу будь-якій іншій особі забороняються.

  2. Голова:

  здійснює загальне керівництво та представляє Раду в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, а також на підприємствах, в установах і організаціях;

 51. відповідає за організацію ефективного виконання Радою своїх завдань і функцій;
 52. організовує виконання рішень конференції та президії;
 53. координує здійснення органами Ради їх повноважень;
 54. подає в установленому порядку на розгляд МОН України проекти нормативно-правових актів, розробником яких є Рада;

  може входити до складу колегії МОН України та брати участь у роботі інших колегіальних робочих органів та комісій МОН України;

 55. делегує свої повноваження заступникам голови та розподіляє обов'язки між ними;
 56. затверджує програми і плани роботи секретаріату, розглядає та затверджує звіт про їх виконання;
 57. підписує акти Ради;
 58. доповідає на засіданнях МОН України з питань, що належать до компетенції Ради;
 59. подає на розгляд президії кандидатури на посади заступників голови та секретаря, а також керівників департаментів, відділів, центрів, секторів та інших структурних підрозділів, які утворюють секретаріат. У період між засіданнями президії має право у разі потреби призначати виконуючих обов’язки заступників голови, секретаря, керівників департаментів, відділів, центрів, секторів та інших структурних підрозділів;

  ініціює проведення позачергової конференції або позачергового засідання президії;

 60. здійснює інші повноваження відповідно до законодавства України.
 61. 3. Секретаріат оголошує про проведення конференції з питань обрання голови не пізніше ніж за місяць до її проведення. Реєстрація кандидатів на посаду голови здійснюється секретаріатом на підставі особистої заяви кандидата або подання студентських колективів (оформлюються протоколом), що подаються не пізніше двох тижнів до проведення виборів, після чого секретаріат інформує всі органи студентського самоврядування вищих навчальних закладів, що є членами Ради, про зареєстровані кандидатури на посаду голови.

  4. Одна й та сама особа не може бути головою більше ніж два строки підряд.

  5. У разі неможливості виконання головою своїх обов'язків його обов'язки виконує один із заступників голови.

  6. Повноваження голови припиняються достроково у разі:

 62. особистої заяви про відставку;
 63. неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я;
 64. усунення з посади, якщо на конференції за це проголосували не менше ніж половина делегатів від складу конференції (голосування є таємним).

  У разі дострокового припинення повноважень голови його функції виконує заступник голови. В цьому випадку протягом двох місяців має бути проведена конференції з обрання нового голови.

  VIII. Колегія Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя

  1. До складу колегії входять член президії від відповідного регіону та по одному представнику від кожного органу студентського самоврядування вищого навчального закладу, що є членом Ради у відповідному регіоні.

  2. Засідання колегії є правоможним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини її членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів.

  3. Формою роботи колегії є засідання. Засідання веде член президії. Рішення колегії оформляються у формі протоколу засідання, який підписується членом президії та секретарем. Примірники протоколу надсилаються всім членам колегії та голові.

  4. Рішення колегії регіону може бути оскаржене до президії.

  5. Колегія обирає члена президії від відповідного регіону строком на один рік шляхом таємного голосування.

  6. Член президії організовує своєчасне інформування органів студентського самоврядування вищих навчальних закладів Автономної Республіки Крим, відповідної області, міст Києва та Севастополя з приводу майбутніх заходів та поточної діяльності органів Ради та залучає нових членів до її складу.

  7. Член президії скликає засідання колегії відповідного регіону не рідше одного разу на три місяці.

  8. Для виконання поточних завдань колегією може створюватися відповідний регіональний секретаріат.

  9. При здійсненні своїх повноважень колегія може співпрацювати та координувати свою діяльність з Радами ректорів (директорів) вищих навчальних закладів відповідного регіону, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, регіональними молодіжними (студентськими) об’єднаннями, осередками тощо.

  IX. Забезпечення діяльності Ради

  Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради здійснює МОН України.

  X. Міжнародна діяльність Ради

  1. Рада може співпрацювати з органами студентського самоврядування вищих навчальних закладів іноземних держав, міжнародними студентськими організаціями та їх об’єднаннями в межах визначених повноважень.

  2. Укладення договорів, проведення спільних заходів міжнародного рівня здійснюються за погодженням з МОН України.

  3. Міжнародна діяльність Ради повинна сприяти формуванню позитивного іміджу Ради та держави.

  Директор департаменту вищої освіти

  Ю. М. Коровайченко

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.9/5, основан на 25 голосах.


  Вам это будет интересно:

  Глава спецназа МВД РФ уволен президентом страны за избиение своих подчиненных

  Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности генерал-майора полиции Александра Иванина – начальника Центра специального назначения сил оперативного реагирования и авиации ...

  10% респондентов не удовлетворены уровнем общения с судьями и работниками судов

  В Верховном Суде Украины продолжается круглый стол по обсуждению результатов мониторинга доступности, независимости и справедливости правосудия на Украине.

  Государство бросило нас на произвол судьбы, - судья Донецкого апелляционного административного суда С.Чумак

  В ходе обсуждения на Съезде вопроса относительно состояния независимости судов и востановления доверия к судебной власти на Украине самым эмоциональным было выступление судьи ДААС Сергея Чумака, который обратил внимание делегатов на проблемы, с которыми столкнулись судьи и работники аппаратов судов в Донецкой и Луганской областях.

  Про затвердження Положення про порядок інформування вкладників про систему гарантування вкладів фізичних осіб, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

  Метою цього Положення є сприяння підвищенню рівня поінформованості вкладників про систему гарантування вкладів фізичних осіб, посилення довіри громадськості до банківської системи України та ...

  Консультации по недвижимости
  Адвокат по ЖКХ
  Рекомендовано !
  Киевские судебные решения

  №910/22831/14

  Судья: Васильченко Т.В.
  07.01.2015

  №757/24024/14-ц

  Судья: Цокол Л. І.
  07.01.2015
  Новости жилищных адвокатов
  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые ...

  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые не содержат озоноразрушающих веществ Отныне для субъектов хозяйственной деятельности, импортирующих и экспортирующих товары, в которых отсутствуют озоноразрушающие вещества, их таможенное оформление осуществляется без лицензии. ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль з 170 літрами прозорої рідини невідомого походження Днями, близько восьмої години ранку, під час несення служби на стаціонарному посту Золотоноша, інспектори взводу із забезпечення супроводження відділу ДАІ з обслуговування міста Черкаси, зупинили ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та зник з місця ДТП Днями, близько о 20-й годині, в місті Васильків, невстановлений водій, керуючи автомобілем МОСКВИЧ 412, допустив наїзд на 27-річну місцеву мешканку та з місця пригоди зник. Жінка переходила проїзну ...

  Об Адвокате
  Спасибо его создателям и тем, от кого зависит наполнение интернет сайта.

  Для меня это была просто большая находка! Уже неделю зависаю здесь на интернет портале и уходить отсюда совсем не собираюсь. Интересно, здорово!

  Влюблена в ваш сайт по уши!!! Какие же Вы молодцы!!! Не могу просто промолчать, очень хочется пожелать Вам творческих успехов, динамичного развития и материального благополучия!
  Публикации о недвижимости
  О налогообложении операции с недвижимостью ...

  О налогообложении операции с недвижимостью в Украине Сегодня, как и после принятия нового налога на недвижимость, эта тема широко обсуждается среди всех заинтересованных в этом ...

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат Разграничение полномочий риелтора (агента), нотариуса и адвоката по вопросам недвижимости.

  fd88152c669729fa70f5fe095f45fa66