Жилищный адвокат

Порівняльний аналіз систем підготовки арбітражних керуючих в Росії, Білорусії та Україні, Міністерство юстиції УкраїниМІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИПорівняльний аналіз систем підготовки арбітражних керуючих в Росії, Білорусії та Україні

У сучасних економічних умовах правовий інститут банкрутства має вирішувати цілий ряд задач, в яких не останню роль відіграє діяльність арбітражного керуючого. Через нього відбувається реалізація зв'язку між боржником, кредиторами і господарським судом. Від дій арбітражного керуючого залежить подальша доля боржника. Саме тому його професійна діяльність вимагає спеціальних знань та навичок.

  Значний інтерес представляє досвід систем підготовки спеціалістів для інституту банкрутства в Російській Федерації (далі — Росія) та Республіці Білорусь (далі — Білорусія).

  Першою спробою введення посади арбітражного керуючого на території пострадянського простору був Закон Республіки Білорусь "Про економічну неспроможність та банкрутство" від 30.05.91 № 826-XII, в якому для здійснення функцій контролю та управління майном боржника вводилась можливість призначення судом, за клопотанням кредиторів або за власною ініціативою, довіреної особи.

  В Росії поняття арбітражного керуючого було введено Законом Російської Федерації від 19.11.92 № 3929-І "Про неспроможність (банкрутство) підприємств". За вищезгаданим Законом арбітражний керуючий — це особа, яку призначає арбітражний суд та якій передаються функції зовнішнього управління майном боржника. Арбітражний керуючий повинен був мати вищу економічну або юридичну освіту та не мати судимості.

  Початок формування арбітражного керування в Україні було закладено в Законі України "Про банкрутство"( 2343-12 ) від 14.05.92 № 2343-XII. Але поняття "арбітражний керуючий" було введено новою редакцією Закону України "Про банкрутство" Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника та визнання його банкрутом"( 784-14 ) від 30.06.99 № 784-XIV, відповідно до якого арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) є фізична особа, яка має ліцензію, видану в установленому законодавством порядку, та діє на підставі ухвали арбітражного суду.

  Питання наявності кваліфікованих спеціалістів є актуальним для всіх країн.

  З 1998 року розгорнуто систему підготовки, атестації та ліцензування діяльності довірених осіб в провадженні у справі про економічну неспроможність та банкрутство суб'єктів господарювання в Білорусії. Саме Постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 09.11.98 № 1721 затверджено Положення про довірену особу в провадженні у справі про економічну неспроможність і банкрутство суб'єктів господарювання, яким визначено завдання, повноваження та вимоги до довіреної особи. Так, довіреною особою в провадженні у справі про економічну неспроможність і банкрутство суб'єктів господарювання може бути фізична особа, яка має вищу освіту (як правило, економічну або юридичну), володіє досвідом роботи в народному господарстві, не має судимості, пов'язаної з умисними злочинами. Довірена особа проходить навчання з підготовки керуючих.

  Одним із етапів на шляху розвитку російського законодавства про банкрутство став Федеральний Закон Російської Федерації від 08.01.98 № 6-ФЗ "Про неспроможність (банкрутство)". Даний Закон визначав, що арбітражним керуючим може бути громадянин Російської Федерації, зареєстрований як індивідуальний підприємець, який володіє спеціальними знаннями у сфері антикризового управління, отримав ліцензію та зареєстрований в арбітражному суді. Ліцензію арбітражним керуючим видавав державний орган у справах про банкрутство та фінансове оздоровлення — Федеральна служба у справах про неспроможність та фінансове оздоровлення (далі — ФССН). Цей орган ліцензував не тільки діяльність арбітражних керуючих, але і навчальних закладів, які займалися професійною підготовкою, перепідготовкою та переатестацією арбітражних керуючих.

  Розпорядженням ФССН Російської Федерації від 13.04.98 № 3-р була затверджена перша тимчасова типова програма навчання спеціалістів з антикризового управління підприємствами, яка складалась з п'яти розділів. Це був курс короткострокової підготовки тривалістю 24 учбових дні та розрахований на 183 години.

  Слід зазначити, що процес підготовки спеціалістів з антикризового управління в Росії вдосконалювався — за 6 років було прийнято 6 програм підготовки спеціалістів з антикризового управління. Якщо у 1999 році типова програма підготовки спеціалістів з антикризового управління тривала 23 дні і загальна кількість годин становила 179, то у 2005 році підготовка вже тривала 60 днів і загальна кількість годин становила 480.

  В Україні відповідно до частини 1 статті 2 Закону України від 30.06.99 № 784-XIV( 784-14 ) "Про відновлення платоспроможності боржника та визнання його банкрутом" державну політику щодо запобігання банкрутству, а також забезпечення умов реалізації процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом стосовно державних підприємств та підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків, суб'єктів підприємницької діяльності інших форм власності у випадках, передбачених Законом, здійснює державний орган з питань банкрутства, який діє на підставі Положення.

  Так, з жовтня 2000 року по листопад 2011 року повноваження державного органу з питань банкрутства здійснювало Міністерство економіки України, у складі якого у 2006 році був створений Державний департамент з питань банкрутства (урядовий орган державного управління) (далі — Департамент). Саме наказом Міністерства економіки України від 17.03.2001 № 57 ( z0302-01 ) було затверджено Положення про порядок навчання та підвищення кваліфікації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів).

  Згодом у червні 2006 року до цього Положення( z0302-01 ) були внесені зміни, відповідно до яких підготовка осіб, які претендували на право здійснення функцій арбітражного керуючого, проходила у формі короткострокового семінару, що проводився навчальними закладами, які уклали з Департаментом договори про навчання та підвищення кваліфікації арбітражних керуючих. Навчання проводилось відповідно до переліку питань, який складався з п'яти розділів економіко-правового напряму.

  Досить цікавим є вивчення досвіду підготовки арбітражних керуючих в Росії та Білорусії за діючим законодавством в порівнянні з українською системою підготовки.

  Сучасна система підготовки арбітражних керуючих в Білорусії почала формуватись з прийняттям Закону Республіки Білорусь від 18.07.2000 № 423-З "Про економічну неспроможність (банкрутство)", яким було введено поняття антикризового керуючого.

  Так, згідно зі статтею 1 Закону антикризовий керуючий — це фізична або юридична особа, призначена господарським судом для проведення деяких процедур банкрутства та здійснення інших повноважень антикризового керуючого. Керуючим може бути фізична особа, яка має вищу освіту, переважно економічну або юридичну, необхідний досвід господарської (підприємницької) діяльності і не має судимості.

  У 2001 році при Міністерстві економіки Республіки Білорусь було створено Департамент по санації та банкрутству (далі — Департамент) — орган державного управління у справах про банкрутство, яким з 2002 року організовано підготовку та проведення атестації антикризових керуючих.

  З метою забезпечення якісної підготовки керуючих у провадженні по справі про економічну неспроможність (банкрутство) Міністерство економіки Республіки Білорусь постановою від 16.12.2002 № 270 (в редакції постанови Міністерства економіки від 29.12.2007 № 232) затвердило Положення про акредитацію (визнання повноважень) організацій на здійснення підготовки керуючих у провадженні по справі про економічну неспроможність (банкрутство) та проведення психофізіологічного тестування кандидатів у керуючі у провадженні по справі про економічну неспроможність (банкрутство) (далі — Положення про акредитацію).

  Під акредитацією (визнанням повноважень) організацій розуміється визнання за ними права підготовки керуючих за програмами навчання, затвердженими Департаментом, і (або) права проведення психофізіологічного тестування кандидатів у керуючі за методикою, узгодженою з Департаментом.

  Організація, що претендує на отримання права підготовки керуючих, повинна мати: ліцензію встановленого зразка на право організації навчальних закладів (підрозділів) по перепідготовці та підвищенню кваліфікації кадрів (за винятком навчальних закладів, що організовуються органами державного управління Республіки Білорусь); викладацький склад, який має досвід навчально-методичної, наукової та практичної роботи з навчальних дисциплін, включеним в програми підготовки керуючих; бібліотечний фонд, що містить навчальну, наукову та методичну літературу по тематиці програм підготовки керуючих; сучасні засоби навчання. Відповідно до інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті Міністерства економіки Республіки Білорусь, таке право отримали 7 навчальних організацій.

  Організація, що претендує на одержання права проведення психофізіологічного тестування кандидатів у керуючі, повинна мати: штат кваліфікованих психологів, лікарів та фахівців з кадрового менеджменту, які володіють методиками проведення психофізіологічного тестування; матеріально-технічну базу, а також спеціалізований діагностичний інструментарій у вигляді комп'ютерних психофізіологічних тестів, психологічних тестів і технології виявлення та формування психофізіологічного паспорта керуючого.

  Претенденти на посади антикризових керуючих проходять психофізіологічне тестування протягом 2,5 — 3 годин. Під час тестування виявляють потенціал працездатності, рівень стресостійкості, характеристику пам'яті, уваги тощо.

  Відповідно до Положення про акредитацію право на проведення підготовки та (або) психофізіологічного тестування надається організації терміном на 5 років і може бути продовжено на той самий строк за результатами аналізу звітності, наданої акредитованою організацією.

  Департамент по санації та банкрутству формує групи з осіб, які мають намір отримати знання з антикризового управління. Порядок навчання фізичних осіб до 2010 року визначався постановою Міністерства економіки Республіки Білорусь від 27.10.2003 № 206. На сьогодні порядок навчання фізичних осіб, які бажають пройти атестацію на їх відповідність професійно-кваліфікаційним вимогам, що пред'являють до керуючого, не визначено.

  Програма підготовки тимчасових (антикризових) керуючих щодо державних організацій, організацій з часткою державної власності в статутному фонді, містоутворюючих та прирівняних до них організацій складається з 16 розділів та розрахована на 380 навчальних годин. Хотілось би зазначити, що програма включає не тільки питання із області банкрутства, цивільного, господарського, трудового права тощо, а й питання психічних явищ та поведінки людини, які об'єднані у розділ "Психологічні аспекти діяльності керуючих та основи ділового спілкування", на який виділяється 24 навчальні години.

  У Росії на сьогодні відповідно до Федерального Закону від 26.10.2002 № 127-ФЗ "Про неспроможність (банкрутство)" арбітражний керуючий — це громадянин Російської Федерації, який є членом однієї із саморегулівних організацій арбітражних керуючих. Арбітражний керуючий є суб'єктом професійної діяльності та здійснює регульовану вищезгаданим законом професійну діяльність, займаючись приватною практикою. Член саморегулівної організації арбітражних керуючих відповідно до цього Закону повинен мати вищу професійну освіту, стаж роботи на керівних посадах не менше року або стажування як помічник арбітражного керуючого у справі про банкрутство не менше шести місяців, або стажування як помічник арбітражного керуючого у справі про банкрутство не менше двох років, якщо більш тривалі строки не передбачені стандартами та правилами професійної діяльності арбітражних керуючих, затвердженими саморегулівною організацією, здати теоретичний іспит по програмі підготовки арбітражних керуючих, відсутність судимості за скоєння умисного злочину.

  Відповідно до постанови Уряду Російської Федерації від 03.02.2005 № 52 "Про регулюючий орган, який здійснює контроль за діяльністю саморегулівних організацій арбітражних керуючих" органом контролю (надзору) за діяльністю саморегулівних організацій арбітражних керуючих визначено Федеральну реєстраційну службу, яку Указом Президента Російської Федерації від 25.12.2008 № 1847 перейменовано у Федеральну службу державної реєстрації, кадастру та картографії (далі — Росреєстр). Положенням від 01.06.2009 № 457 "Про Федеральну службу державної реєстрації, кадастру та картографії" були визначені повноваження Росреєстру, серед яких: надання підтримки саморегулівним організаціям арбітражних керуючих та арбітражним керуючим в ході здійснення процедур банкрутства, пов'язаних з питаннями транскордонної неспроможності; прийняття участі в організації підготовки арбітражних керуючих, проведенні та прийомі теоретичного іспиту по єдиній програмі підготовки; затвердження складу комісії з теоретичного іспиту по єдиній програмі підготовки арбітражних керуючих.

  На даний час підготовка арбітражних керуючих здійснюється відповідно до Єдиної програми підготовки арбітражних керуючих, затвердженої наказом Міністерства економічного розвитку Російської Федерації від 10.12.2009 № 517. Програма складається з п'яти частин: правове забезпечення процедур банкрутства, законодавство Російської Федерації про банкрутство, економічне забезпечення арбітражного управління та діяльності арбітражних керуючих, законодавство Російської Федерації про оціночну діяльність, практика діяльності арбітражного керуючого. По кожній частині програми складається залік у формі тестування. Вся програма повинна бути засвоєна за 572 години.

  Підготовку (перепідготовку) арбітражних керуючих відповідно до Єдиної програми підготовки арбітражних керуючих здійснюють навчальні заклади, які заключили з Росреєстром угоду з підготовки арбітражних керуючих. Згідно з інформацією, розміщеною на веб-сайті Росреєстру, до Переліку навчальних закладів, з якими Росреєстром укладено угоду з підготовки арбітражних керуючих, включено 45 навчальних закладів.

  Після завершення навчання відповідно до постанови Уряду Російської Федерації від 28.05.2003 № 308 "Про затвердження правил проведення та здачі теоретичного іспиту по Єдиній програмі підготовки арбітражних керуючих" слухачі складають теоретичний іспит, який приймає комісія. До складу комісії входять представники навчальних закладів та Росреєстру. За поданням національного об'єднання саморегулівних організацій арбітражних керуючих до складу комісії також включають представника національного об'єднання саморегулівних організацій арбітражних керуючих.

  Теоретичний іспит проводиться усно. До іспиту допускається особа, яка пройшла повний курс навчання по Єдиній програмі підготовки арбітражних керуючих або вивчила цю програму самостійно (екстерном), має вищу юридичну чи економічну освіту або освіту по спеціальності "антикризове управління", або виконувала обов'язки арбітражного керуючого не менше одного року в сукупності, за виключенням часу виконання таких обов'язків щодо відсутнього боржника. Особа, яка відповіла на 80 процентів питань екзаменаційного білету, вважається такою, що успішно склала іспит, та отримує Свідоцтво про здачу теоретичного іспиту на право роботи арбітражним керуючим.

  В Україні на сьогодні відповідно до Положення про Міністерство юстиції України( 395/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 № 395/2011, на Міністерство юстиції України покладено визначені Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"( 784-14 ) повноваження державного органу з питань банкрутства, в тому числі щодо організації системи підготовки арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів).

  Порядок підготовки арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) визначено наказом Міністерства юстиції України від 12.09.2011 № 2094/5( z1084-11 ) "Про затвердження Положення про систему підготовки арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)" (далі — Положення). Згідно із Положенням підготовка полягає у проведенні навчальними закладами (установами) підготовчих курсів з отримання спеціальних знань у сфері відновлення платоспроможності та банкрутства і здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) під час провадження справи про банкрутство.

  Підготовчі курси можуть бути проведені закладом, який надає освітні послуги у сфері вищої освіти; здійснює підготовку фахівців за напрямами (спеціальностями) або "Право", або "Економіка та підприємництво", або "Менеджмент і адміністрування", або "Державне управління", а також має третій або четвертий рівень акредитації за одним із вказаних напрямів (спеціальностей) протягом не менше трьох років або має досвід з проведення підвищення кваліфікації фахівців вузькоспеціалізованих профілів спільно з центральними органами виконавчої влади за цими напрямами (спеціальностями) не менше 10 років. Станом на 01 листопада 2012 року право готувати фахівців за спеціальністю арбітражний керуючий отримали 23 навчальні заклади.

  Підготовчі курси проводяться відповідно до Переліку обов'язкових питань, за якими проводиться підготовка фізичних осіб з метою отримання кваліфікації арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)( z1084-11 ) (далі — Перелік обов'язкових питань), наведеного у Положенні.

  Заклад, який має намір проводити підготовчі курси, готує навчальний план проведення підготовчих курсів і подає його на погодження до Міністерства юстиції. Для конкретизації планування проведення підготовчих курсів на кожний підготовчий курс складається План. Для кожної навчальної дисципліни, яка входить до Плану, складається навчальна програма дисципліни, яка містить виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення, їх обсяг та викладачів, які будуть залучені до проведення відповідної дисципліни. На сьогодні Міністерством юстиції погоджено 23 навчальні плани.

  Тривалість підготовчих курсів становить не менше одного місяця. За цей час слухачі (особи, які мають повну вищу юридичну або економічну освіту та стаж роботи за фахом не менше трьох років) повинні "отримати спеціальні знання" по 10 напрямах: банкрутство, економіка, цивільне законодавство та договірні відносини, господарське законодавство, господарський процес, трудове та пенсійне законодавство, виконавче провадження, приватизація та оцінка майна, державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, контроль фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання та кримінальна відповідальність за порушення законодавства в сфері банкрутства — всього 276 питань.

  Після завершення курсів для осіб, які пройшли підготовку, з метою оцінки їх знань проводиться іспит. Для проведення іспиту створюється екзаменаційна комісія в кількості п'яти членів. До екзаменаційного білета включається 10 питань із різних галузей знань на основі Переліку обов'язкових питань( z1084-11 ), кожне з яких оцінюється за 5-бальною шкалою. Особа, яка набрала менше 35 балів, вважається такою, що не склала іспит. Станом на 01 листопада 2012 року за результатами навчання осіб, які пройшли підготовку з отримання спеціальних знань у сфері відновлення платоспроможності та банкрутства і здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), проведено 8 іспитів.

  На підставі рішення екзаменаційної комісії особам, які успішно склали іспит, видається свідоцтво про присвоєння кваліфікації арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора). Термін дії свідоцтва становить два роки з моменту його видачі. За останній рік, а саме з 21 листопада 2011 року — часу фактичного виконання відповідних повноважень у сфері банкрутства Міністерством юстиції України, свідоцтво про присвоєння кваліфікації арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) отримали 88 осіб.

  Таким чином, за результатами аналізу матеріалів щодо підготовки арбітражних керуючих, у нижченаведеній таблиці наводяться основні критерії порівняння систем підготовки арбітражних керуючих в Росії, Білорусії та Україні.

  Таблиця. Порівняльна характеристика систем підготовки арбітражних керуючих

  № п/п

  Критерій порівняння

  Російська Федерація

  Республіка Білорусь

  Україна

  1

  Орган державного управління з питань банкрутства

  Міністерство економічного розвитку Російської Федерації, Федеральна служба державної реєстрації, кадастру та картографії (Росреєстр)

  Міністерство економіки Республіки Білорусь, Департамент по санації і банкрутству

  Міністерство юстиції України, Департамент нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу

  2

  Нормативно-правовий акт, яким визначено порядок підготовки спеціалістів у сфері банкрутства

 1. наказ Міністерства економічного розвитку Російської Федерації від 10.12.2009 № 517
 2. -

 3. наказ Міністерства юстиції України від 12.09.2011 № 2094/5( z1084-11 )
 4. 3

  Вимоги до особи, яка має намір отримати спеціальні знання у сфері банкрутства

 5. вища юридична чи економічна освіта або освіта по спеціальності "антикризове управління"
 6. вища освіта, переважно економічна або юридична; необхідний досвід господарської (підприємницької) діяльності

 7. повна вища юридична або економічна освіта; стаж роботи за фахом не менше трьох років
 8. 4

  Кількість навчальних закладів з підготовки керуючих (станом на 01 листопада 2012 р.)

 9. 45
 10. 7

 11. 23
 12. 5

  Загальна тривалість підготовки керуючих

 13. 572 години
 14. 380 годин
 15. не менше одного місяця
 16. 6

  Кількість розділів навчального плану (програми)

 17. 5 частин
 18. 16 розділів
 19. 10 розділів
 20. 7

  Кількість питань у навчальному плані (програмі)

 21. 158
 22. 328
 23. 276
 24. 8

  Документ, який отримує особа після успішного завершення навчання

  Свідоцтво про здачу теоретичного іспиту на право роботи арбітражним керуючим

  Посвідчення встановленого зразка за програмою підготовки тимчасових (антикризових) керуючих

  Свідоцтво про присвоєння кваліфікації арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

  Наостанок хотілось би зазначити, що для вдосконалення процедури банкрутства в Росії, Білорусії та Україні відбувається реформування законодавства. Ці реформування торкнулись і системи підготовки арбітражних керуючих. Так, новим Законом Республіки Білорусь від 13.07.2012 № 213-З "Про економічну неспроможність (банкрутство)", який набирає чинності 25 січня 2013 року, крім основних цілей, серед яких реабілітація неплатоспроможних організацій шляхом вибору процедур подолання неспроможності, оздоровлення економіки шляхом виводу з ринку неефективних підприємств, визначається порядок підготовки антикризових керуючих.

  В Україні 22 грудня 2011 року прийнято Закон України № 4212-VI "Про внесення змін до Закону "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"( 4212-17 ). Цим Законом запроваджено чимало нових положень з питань визначення статусу арбітражного керуючого, підвищення контролю за діяльністю арбітражних керуючих, а отже, підвищення рівня кваліфікації та якості послуг. Також введено систему незалежного автоматизованого тестування, що забезпечить допуск лише кваліфікованих фахівців. Крім того, відповідно до Закону арбітражні керуючі зобов'язані один раз на два роки підвищувати свою кваліфікацію.

  Отже, порівнюючи системи підготовки арбітражних керуючих в Росії, Білорусії та Україні, слід зазначити, що такі системи хоч і мають притаманні окремі риси, але достатньо схожі між собою та постійно вдосконалюються.

  Головний спеціаліст сектору навчання арбітражних керуючих Управління з питань банкрутства Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу

  В. В. Городецька

  {Текст взято з сайту Мін'юсту України http://www.minjust.gov.ua}

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.6/5, основан на 25 голосах.


  Вам это будет интересно:

  Дело в отношении убийц А.Политковской в ближайшее время направят в суд

  Следственный комитет РФ сегодня сообщил о завершении следствия в отношении пятерых организаторов и исполнителей убийства журналистки Анны Политковской в 2006 году. По информации пресс-службы ...

  Аграрный фонд намерены реорганизовать в ПАО, потратив 5 млрд грн

  В Минагрополитики решили ликвидировать Аграрный фонд, от работы которого зависит продовольственная безопасность страны, и передать его полномочия одноименному акционерному обществу. На него также ...

  Про внесення змін до Положення про порядок заміни особи, яка провадить діяльність з управління активами пенсійного фонду, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 липня 2013 р. за № 1273/23805 Про внесення змін до Положення про порядок заміни особи, яка провадить діяльність з управління активами пенсійного фонду

  Завтра состоится заседание ВККС

  Завтра, 9 сентября в 10:00, состоится заседание Вышей квалификационной комиссии судей. Об этом сообщает пресс-служба ВККС. Рассмотрение вопросов на заседании будет проводиться в соответствии с порядком дня.

  Консультации по недвижимости
  Адвокат по ЖКХ
  Рекомендовано !
  Киевские судебные решения

  №910/22831/14

  Судья: Васильченко Т.В.
  07.01.2015

  №757/24024/14-ц

  Судья: Цокол Л. І.
  07.01.2015
  Новости жилищных адвокатов
  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые ...

  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые не содержат озоноразрушающих веществ Отныне для субъектов хозяйственной деятельности, импортирующих и экспортирующих товары, в которых отсутствуют озоноразрушающие вещества, их таможенное оформление осуществляется без лицензии. ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль з 170 літрами прозорої рідини невідомого походження Днями, близько восьмої години ранку, під час несення служби на стаціонарному посту Золотоноша, інспектори взводу із забезпечення супроводження відділу ДАІ з обслуговування міста Черкаси, зупинили ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та зник з місця ДТП Днями, близько о 20-й годині, в місті Васильків, невстановлений водій, керуючи автомобілем МОСКВИЧ 412, допустив наїзд на 27-річну місцеву мешканку та з місця пригоди зник. Жінка переходила проїзну ...

  Об Адвокате
  Благодарим всех за качественную работу. Этот портал - сейчас - единственный в своем роде. Как здорово, что есть такие нужные интернет порталы. Интернет портал достаточно многофункционален в пользовании. На нем полезно отдыхать - просто, удобно,быстро.

  Хочется просто сказать спасибо!. Случайно набрел на этот портал, чему крепко рад! С большим удовольствием сошлюсь на Вас на своей страничке в интернете!

  Влюблена в ваш сайт по уши!!! Какие же Вы просто молодцы!!! Искренне хочу пожелать Вам творческих успехов!
  Публикации о недвижимости
  О налогообложении операции с недвижимостью ...

  О налогообложении операции с недвижимостью в Украине Сегодня, как и после принятия нового налога на недвижимость, эта тема широко обсуждается среди всех заинтересованных в этом ...

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат Разграничение полномочий риелтора (агента), нотариуса и адвоката по вопросам недвижимости.

  fd88152c669729fa70f5fe095f45fa66