Жилищный адвокат

Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 31 березня 2000 року № 667, Фонд державного майна УкраїниФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 06.07.2012  № 3082
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 липня 2012 р. за № 1265/21577

  Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 31 березня 2000 року № 667

  Відповідно до Закону України "Про приватизацію державного майна"( 2163-12 ), постанови Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року № 1482( 1482-98-п ) "Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності" та з метою приведення нормативно-правових актів Фонду державного майна України у відповідність до чинного законодавства НАКАЗУЮ:

  1. У назві та пункті 1 наказу Фонду державного майна України від 31 березня 2000 року № 667( z0224-00 ) "Про порядок передачі функцій управління майном державного підприємства до державних органів приватизації у зв’язку з прийняттям рішення про приватизацію цього майна", зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 12 квітня 2000 року за № 224/4445 (із змінами), слова "функцій управління майном державного підприємства до державних органів приватизації у зв'язку з прийняттям рішення про приватизацію цього майна" замінити словами "єдиних майнових комплексів державних підприємств, установ, організацій, їх структурних підрозділів до сфери управління державних органів приватизації у зв'язку з прийняттям рішення про їх приватизацію".

  2. Унести зміни до Порядку передачі функцій управління майном державного підприємства до державних органів приватизації у зв'язку з прийняттям рішення про приватизацію цього майна( z0224-00 ), затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31 березня 2000 року № 667, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 квітня 2000 року за № 224/4445, виклавши його у новій редакції, що додається.

  3. Управлінню з питань реформування власності Департаменту планування процесів приватизації та реформування власності подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  Голова Фонду

  О. Рябченко

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Фонду державного майна України 31.05.2000  № 667 (у редакції наказу Фонду державного майна України 06.07.2012 № 3082)

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 липня 2012 р. за № 1265/21577

  ПОРЯДОК передачі єдиних майнових комплексів державних підприємств, установ, організацій, їх структурних підрозділів до сфери управління державних органів приватизації у зв'язку з прийняттям рішення про їх приватизацію

  1. Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України "Про Державну програму приватизації"( 4335-17 ), "Про приватизацію державного майна"( 2163-12 ), "Про Фонд державного майна України", постанови Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року № 1482( 1482-98-п ) "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності" та визначає порядок безоплатної передачі єдиних майнових комплексів державних підприємств, установ, організацій, їх структурних підрозділів (далі — єдині майнові комплекси підприємств) із сфери управління міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, інших державних органів, які відповідно до законодавства здійснюють функції з управління державним майном, об'єднань підприємств, яким делеговано функції з управління майном підприємств і організацій, заснованих на державній власності, Національної академії наук, галузевих академій наук, інших установ та організацій, яким державне майно передано у безоплатне користування (крім об’єктів, які відповідно до чинного законодавства не підлягають приватизації) (далі — уповноважені органи управління), до сфери управління державних органів приватизації у зв'язку з прийняттям рішення про їх приватизацію.

  2. Державний орган приватизації у п'ятиденний строк після прийняття рішення про приватизацію єдиного майнового комплексу підприємства повідомляє уповноважений орган управління, місцевий орган виконавчої влади за місцем розташування підприємства, адміністрацію та трудовий колектив підприємства про прийняття рішення про приватизацію єдиного майнового комплексу підприємства та про заборону:

  здійснення операцій (дій), внаслідок яких може відбутися відчуження майна підприємства чи зменшення його вартості або зменшення розміру земельної ділянки державної власності;

 3. обміну, іпотеки або застави майна;
 4. списання основних засобів, що мають залишкову вартість;
 5. безоплатної передачі та реалізації майна для погашення заборгованості;
 6. передачі майна в оренду;
 7. внесення майна до статутного капіталу інших суб'єктів господарювання, передачі майна в управління та здійснення операцій з борговими вимогами і зобов'язаннями (факторинг), якщо за період з моменту прийняття такого рішення сума вартості майна, що відчужується, або зобов'язань перевищує 5 відсотків підсумку балансу підприємства за останній звітний період, але не більш як 250 мінімальних заробітних плат протягом одного календарного року;

  вчинення дій, які можуть призвести до обмеження (обтяження) прав на земельну ділянку державної власності, на якій розташований такий об'єкт;

  прийняття рішень про припинення господарської організації шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення.

  3. Уповноважений орган управління у тижневий строк з дня отримання зазначеного повідомлення приймає рішення про передачу єдиного майнового комплексу підприємства (крім майна, що не підлягає приватизації, в тому числі матеріальних носіїв секретної інформації) до сфери управління державного органу приватизації у зв'язку з прийняттям рішення про приватизацію та подає кандидатуру до складу Комісії з питань передачі об'єкта (далі — Комісія).

  4. Державний орган приватизації у п’ятиденний строк затверджує склад Комісії.

  До складу Комісії входять представники державного органу приватизації, уповноваженого органу управління та підприємства.

  Головою Комісії призначається представник державного органу приватизації.

  5. Передача єдиного майнового комплексу підприємства із сфери управління уповноважених органів управління до сфери управління державних органів приватизації у зв'язку з прийняттям рішення про приватизацію здійснюється у місячний строк з моменту прийняття рішення про приватизацію і оформлюється Актом приймання-передачі єдиного майнового комплексу підприємства (наведений у додатку), який затверджується наказом державного органу приватизації.

  До Акта приймання-передачі єдиного майнового комплексу підприємства додаються:

  нотаріально засвідчені копії статуту (положення) підприємства, свідоцтва про його державну реєстрацію (за наявності), витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців за формою, встановленою спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації;

 8. засвідчену в установленому порядку копію балансу на останню звітну дату;
 9. контракт з керівником підприємства;
 10. перелік майна підприємства, що закріплене за ним на праві господарського відання (оперативного управління);

  інші документи за визначенням Комісії.

  6. Акт приймання-передачі єдиного майнового комплексу підприємства складається в трьох примірниках. По одному примірнику направляється до уповноваженого органу управління та адміністрації підприємства, а один примірник залишається державному органу приватизації.

  Державний орган приватизації після затвердження Акта приймання-передачі єдиного майнового комплексу державного підприємства, зобов’язаний у двотижневий строк повідомити про передачу органи державної статистики, державної податкової служби, фінансові органи, відповідні органи охорони культурної спадщини (стосовно об'єктів культурної спадщини, що є пам'ятками), центральний орган виконавчої влади з питань економічного розвитку (стосовно об’єктів, передача яких здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України), внести відомості до Єдиного реєстру об'єктів державної власності, внести відповідні зміни до установчих документів підприємства і провести їх державну реєстрацію відповідно до законодавства та здійснити в установленому законодавством порядку оформлення та державну реєстрацію речових прав щодо об'єктів передачі, права на які підлягають такій реєстрації.

  7. Протягом місячного строку після затвердження Акта приймання-передачі єдиного майнового комплексу підприємства державний орган приватизації в установленому порядку переукладає контракт з керівником підприємства або продовжує термін дії укладеного контракту.

  8. У разі скасування рішення про приватизацію єдиного майнового комплексу підприємства державний орган приватизації у тижневий строк повідомляє про це центральний орган виконавчої влади з питань економічного розвитку, уповноважений орган управління, який здійснював управління єдиним майновим комплексом підприємства до прийняття рішення про приватизацію, місцевий орган виконавчої влади за місцем розташування підприємства.

  9. Уповноважений орган управління, який здійснював управління єдиним майновим комплексом підприємства до прийняття рішення про приватизацію, у тижневий строк з дня отримання зазначеного повідомлення зобов’язаний прийняти рішення про приймання єдиного майнового комплексу підприємства до сфери управління у зв'язку із скасуванням рішення про приватизацію та утворити Комісію.

  До складу Комісії входять представники уповноваженого органу управління, державного органу приватизації та підприємства.

  Головою комісії з прийняття єдиного майнового комплексу підприємства призначається представник уповноваженого органу управління.

  10. Кабінет Міністрів України може визначити іншого суб'єкта управління об'єктом державної власності, відповідно до частини першої статті 5 Закону України "Про управління об'єктами державної власності"( 185-16 ) у зв’язку із скасуванням рішення про приватизацію.

  Пропозиції щодо передачі об'єктів права державної власності, яка здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, готуються ініціатором такої передачі або державними органами приватизації.

  11. Передача єдиних майнових комплексів підприємств здійснюється в місячний строк з дня скасування рішення про приватизацію, оформлюється Актом приймання-передачі єдиного майнового комплексу підприємства, (наведений у додатку), та затверджується наказом відповідного уповноваженого органу управління.

  12. Акт приймання-передачі єдиного майнового комплексу підприємства складається в трьох примірниках. По одному примірнику направляється до державного органу приватизації та адміністрації підприємства, а один примірник залишається у відповідного уповноваженого органу управління.

  В. о. директора Департаменту планування процессів приватизації та реформування власності

  Н. Рикова

  Додаток До Порядку передачі єдиних майнових комплексів державних підприємств, установ, організацій, їх структурних підрозділів до сфери управління державних органів приватизації у зв'язку з прийняттям рішення про їх приватизацію

  АКТ ( z1265-12 BF54.doc ) приймання-передачі єдиного майнового комплексу підприємства

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.7/5, основан на 25 голосах.


  Вам это будет интересно:

  Свыше 20 производств в зоне АТО были прекращены по реабилитирующим основаниям

  По состоянию на 12 августа с. г. на территории Донецкой и Луганской областей было зарегистрировано 213 правонарушений в категории военных преступлений. Такие статистические данные предоставлены ...

  Про затвердження Положення про відомчу воєнізовану охорону підприємств, що належать до сфери управління Державного космічного агентства України, Державне космічне агентство України

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 серпня 2012 р. за № 1355/21667 Про затвердження Положення про відомчу воєнізовану охорону підприємств, що належать до сфери управління Державного космічного агентства України

  Про усунення порушень Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом ТОВ «Трістар Енергія», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

  Про усунення порушень Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом ТОВ «Трістар Енергія»

  Представители общественных юрорганизаций обсудили проект устава НААУ

  20 сентября с. г. состоялось совместное заседание рабочих групп по подготовке проектов документов адвокатского самоуправления на учредительный съезд адвокатов Украины. Заседание было организованно ...

  Консультации по недвижимости
  Адвокат по ЖКХ
  Рекомендовано !
  Киевские судебные решения

  №910/22831/14

  Судья: Васильченко Т.В.
  07.01.2015

  №757/24024/14-ц

  Судья: Цокол Л. І.
  07.01.2015
  Новости жилищных адвокатов
  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые ...

  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые не содержат озоноразрушающих веществ Отныне для субъектов хозяйственной деятельности, импортирующих и экспортирующих товары, в которых отсутствуют озоноразрушающие вещества, их таможенное оформление осуществляется без лицензии. ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль з 170 літрами прозорої рідини невідомого походження Днями, близько восьмої години ранку, під час несення служби на стаціонарному посту Золотоноша, інспектори взводу із забезпечення супроводження відділу ДАІ з обслуговування міста Черкаси, зупинили ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та зник з місця ДТП Днями, близько о 20-й годині, в місті Васильків, невстановлений водій, керуючи автомобілем МОСКВИЧ 412, допустив наїзд на 27-річну місцеву мешканку та з місця пригоди зник. Жінка переходила проїзну ...

  Об Адвокате
  Огромное спасибо от кого зависит разработка интернет проекта.

  Влюблена в ваш сайт по уши!!! Какие же Вы просто молодцы!!! Искренне хочу пожелать Вам творческих успехов!

  Вы супер!!! Все что вы делаете для всех пользователей важно!!!
  Публикации о недвижимости
  О налогообложении операции с недвижимостью ...

  О налогообложении операции с недвижимостью в Украине Сегодня, как и после принятия нового налога на недвижимость, эта тема широко обсуждается среди всех заинтересованных в этом ...

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат Разграничение полномочий риелтора (агента), нотариуса и адвоката по вопросам недвижимости.

  fd88152c669729fa70f5fe095f45fa66