Жилищный адвокат

Питання оцінки та відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, Міністерство економічного розвитку і торгівлі УкраїниМІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 07.08.2012  № 902
 2. Питання оцінки та відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

  Відповідно до Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку( 656-2012-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2012 № 656 "Питання державного фонду регіонального розвитку", НАКАЗУЮ:

  1. Утворити конкурсну комісію з оцінки та забезпечення проведення відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, у складі згідно з додатком.

  2. Затвердити такі, що додаються:

  Положення про конкурсну комісію з оцінки та забезпечення проведення відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку;

  Примірне положення про регіональну комісію з оцінки та забезпечення проведення конкурсного відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.

  3. Департаменту регіональної політики довести наказ до відома заінтересованих міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

  4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

  Виконувач обов'язків Міністра

  А. А. Максюта

  Додаток до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 07.08.2012  № 902

  СКЛАД конкурсної комісії з оцінки та забезпечення проведення відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

  Міністр економічного розвитку і торгівлі, голова комісії

  Перший заступник (заступник) Міністра економічного розвитку і торгівлі, заступник голови комісії

  Перший заступник (заступник) Міністра фінансів (за згодою)

  Перший заступник (заступник) Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (за згодою)

  Перший заступник (заступник) Міністра інфраструктури (за згодою)

  Перший заступник (заступник) Міністра екології та природних ресурсів (за згодою)

  Перший заступник (заступник) Міністра культури (за згодою)

  Перший заступник (заступник) Міністра освіти і науки, молоді та спорту (за згодою)

  Перший заступник (заступник) Міністра охорони здоров'я (за згодою)

  Перший заступник (заступник) Міністра соціальної політики (за згодою)

  Директор департаменту регіональної політики Міністерства економічного розвитку і торгівлі, виконавчий секретар комісії.

  Директор департаменту регіональної політики

  О. М. Нижник

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 07.08.2012  № 902

  ПОЛОЖЕННЯ про конкурсну комісію з оцінки та забезпечення проведення відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

  1. Конкурсна комісія з оцінки та забезпечення проведення відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі — конкурсна комісія), утворюється для сприяння координації дій міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади під час оцінки та відбору відповідних програм (проектів).

  2. Конкурсна комісія у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, Порядком підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку( 656-2012-п ), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2012 № 656 (далі — Порядок), та цим Положенням.

  3. Основними завданнями конкурсної комісії є:

 3. оцінка інвестиційних програм (проектів);
 4. забезпечення проведення конкурсного відбору;
 5. узгодження позицій заінтересованих центральних органів виконавчої влади;
 6. надання відповідних пропозицій Мінекономрозвитку.
 7. 4. Конкурсна комісія відповідно до покладених на неї завдань:

  1) розглядає в установленому порядку за поданням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій інвестиційні програми (проекти) з урахуванням їх пріоритетності та можливості державного фінансування на відповідний рік;

  2) вживає заходів щодо забезпечення цільового спрямування коштів державного бюджету, створення конкурентного середовища під час оцінки та відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі — інвестиційна програма (проект);

  3) узгодження галузевих та секторальних програм розвитку регіонів із стратегічними завданнями державної політики регіонального розвитку;

  4) готує пропозиції до поданих Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями інвестиційних програм (проектів) щодо доцільності їх фінансування за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.

  5. Конкурсна комісія має право:

  отримувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

  залучати до участі у своїй роботі представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

  утворювати в разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;

 8. організовувати проведення нарад, семінарів та інших заходів.
 9. 6. Конкурсна комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування.

  7. Конкурсна комісія розглядає інвестиційні програми (проекти) у двотижневий строк після їх надходження до Мінекономрозвитку.

  8. Головою конкурсної комісії є Міністр економічного розвитку і торгівлі.

  Голова конкурсної комісії затверджує її персональний склад та вносить у разі потреби до нього зміни.

  9. Організаційною формою роботи конкурсної комісії є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

  Засідання конкурсної комісії веде голова, а в разі його відсутності — заступник голови. Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

  Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях конкурсної комісії забезпечує її виконавчий секретар.

  10. Конкурсна комісія дає оцінку інвестиційній програмі (проекту) за кожним критерієм, визначеним пунктом 4 Порядку( 656-2012-п ), за шкалою:

  "0 балів" — не відповідає критерію;

  "1 бал" — відповідає критерію не повною мірою;

  "2 бали" — відповідає критерію.

  У разі неможливості застосування до інвестиційних програм (проектів) окремих критеріїв ставиться оцінка "2 бали".

  Загальна оцінка інвестиційної програми (проекту) складається з суми балів за кожним критерієм.

  У порядку зменшення кількості нарахованих балів формується перелік інвестиційних програм (проектів) з обсягом коштів державного фонду регіонального розвитку, необхідним для їх реалізації.

 10. 11. Конкурсна комісія на своїх засіданнях:
 11. розглядає заяви, подані Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями;

 12. оцінює інвестиційні програми (проекти);
 13. забезпечує проведення конкурсного відбору;
 14. узгоджує позиції заінтересованих центральних органів виконавчої влади;
 15. надає пропозиції щодо фінансування інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.

  Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів міжвідомчої комісії.

  Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем.

  Член конкурсної комісії, який не підтримує пропозиції або рекомендації, повинен викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

  Про результати розгляду конкурсною комісією інвестиційних програм (проектів) Мінекономрозвитку у двотижневий строк інформує Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські держадміністрації.

  12. За результатами конкурсного відбору Мінекономрозвитку до 1 серпня року, що передує плановому, подає в установленому порядку Кабінетові Міністрів України для затвердження пропозиції щодо розподілу бюджетних коштів з переліком відповідних інвестиційних програм (проектів).

  13. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності конкурсної комісії здійснює Мінекономрозвитку.

  Директор департаменту регіональної політики

  О. М. Нижник

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 07.08.2012  № 902

  ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ про регіональну комісію з оцінки та забезпечення проведення конкурсного відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

  1. Оцінка та конкурсний відбір інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, здійснюється регіональною комісією з оцінки та забезпечення проведення конкурсного відбору інвестиційних програм (проектів) (далі — регіональна комісія).

  Регіональна комісія утворюється відповідно Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, які затверджують положення про регіональну комісію та її персональний склад.

  2. До складу регіональної комісії входять відповідно представники Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, можуть залучатися представники органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, громадських організацій, наукових та інших установ.

  До роботи регіональної комісії можуть залучатися незалежні експерти.

  Регіональна комісія керується у своїй роботі положенням про неї та вимогами Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку( 656-2012-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2012 № 656 (далі — Порядок).

  3. Засідання регіональної комісії є правоможним, якщо на ньому присутні більше половини її членів.

  4. Оцінка та конкурсний відбір інвестиційних програм (проектів) проводяться у визначені регіональною комісією строки і закінчуються не пізніше ніж до 1 квітня року, що передує року, протягом якого передбачається здійснити фінансування інвестиційної програми (проекту) за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.

  5. Не пізніше ніж за два тижні до проведення оцінки та конкурсного відбору регіональна комісія розміщує оголошення про проведення оцінки та конкурсного відбору інвестиційних програм (проектів) на офіційному веб-сайті відповідно Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій або інформує іншим можливим способом.

  В оголошенні зазначаються місце прийому документів для участі в конкурсному відборі інвестиційних програм (проектів), умови його проведення, адреса електронної пошти та номер телефону, за яким надаються відповідні роз'яснення.

  6. Регіональна комісія здійснює оцінку і конкурсний відбір інвестиційних програм (проектів), пропозиції щодо яких надаються заявниками: обласними, районними, районними у містах держадміністраціями та виконавчими органами місцевих рад: міських, селищних та сільських — за критеріями, визначеними пунктом 4 Порядку( 656-2012-п ).

  7. Рішення регіональної комісії приймається більшістю голосів членів регіональної комісії, які брали участь у голосуванні, та оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами регіональної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови регіональної комісії.

  8. Не пізніше ніж у місячний строк після подання заявником інвестиційної програми (проекту) регіональна комісія інформує заявника про результати оцінки та конкурсного відбору.

  Директор департаменту регіональної політики

  О. М. Нижник

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.7/5, основан на 25 голосах.


  Вам это будет интересно:

  Совет судей общих судов определился с составом Конференции судей общих судов

  Вчера, на своем заседании Совет судей общих судов (Совет) рассмотрел ряд вопросов, в частности, об избрании делегатов на Конференцию судей общих судов, которая созвана на 18 января 2013 года. ...

  Про призначення позачергових виборів Оленівського сільського голови (Оленівська сільська рада Балтського району Одеської області), Верховна Рада України

  ПОСТАНОВА  Верховної Ради України У зв’язку з достроковим припиненням повноважень Оленівського сільського голови Цибуха М. А. (Оленівська сільська рада Балтського району Одеської області) та відповідно до пункту 30 частини першої статті 85 Конституції України( 254к/96-ВР ), частини третьої статті 14, частин першої та п’ятої статті 15, статей 60, 61 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів"( 2487-17 ) Верховна Рада України постановляє:

  Посівна наближається до фінішу

  Станом на 18 жовтня, вітчизняні сільгоспвиробники засіяли озимими культурами 91% прогнозованих посівних площ, тобто 7,4 млн гектарів. Так, озимою пшеницею засіяно 6,3 млн га (95%), житом 301 ...

  Суд в Пакистане освободил под залог экс-президента страны П.Мушаррафа

  Суд в Пакистане отпустил под залог экс-президента страны Первеза Мушаррафа по делу о нападении на мечеть Лал-Масджид (Красная мечеть) в 2007 году. Мушаррафа арестовали в прошлом месяце по делу ...

  Консультации по недвижимости
  Адвокат по ЖКХ
  Рекомендовано !
  Киевские судебные решения

  №910/22831/14

  Судья: Васильченко Т.В.
  07.01.2015

  №757/24024/14-ц

  Судья: Цокол Л. І.
  07.01.2015
  Новости жилищных адвокатов
  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые ...

  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые не содержат озоноразрушающих веществ Отныне для субъектов хозяйственной деятельности, импортирующих и экспортирующих товары, в которых отсутствуют озоноразрушающие вещества, их таможенное оформление осуществляется без лицензии. ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль з 170 літрами прозорої рідини невідомого походження Днями, близько восьмої години ранку, під час несення служби на стаціонарному посту Золотоноша, інспектори взводу із забезпечення супроводження відділу ДАІ з обслуговування міста Черкаси, зупинили ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та зник з місця ДТП Днями, близько о 20-й годині, в місті Васильків, невстановлений водій, керуючи автомобілем МОСКВИЧ 412, допустив наїзд на 27-річну місцеву мешканку та з місця пригоди зник. Жінка переходила проїзну ...

  Об Адвокате
  Ваш интернет проект просто класс очень много чего тут интересного и нужного. Хочу пожелать держаться высоко и всего самого... наилучшего во всем.

  Чувствуется настоящая забота о пользователях. Благодаря интересному порталу, наконец, решился обзавестись безлимитом.

  Очень уникальный, интересный и новый интернет сайт! Хочется отблагодарить вас материально. Как это можно организовать?
  Публикации о недвижимости
  О налогообложении операции с недвижимостью ...

  О налогообложении операции с недвижимостью в Украине Сегодня, как и после принятия нового налога на недвижимость, эта тема широко обсуждается среди всех заинтересованных в этом ...

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат Разграничение полномочий риелтора (агента), нотариуса и адвоката по вопросам недвижимости.

  fd88152c669729fa70f5fe095f45fa66