Жилищный адвокат

Про затвердження положень про самостійні структурні підрозділи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та внесення змін до наказу Міністерства від 22.11.2011 № 240, Міністерство економічного розвитку і торгівлі УкраїниМІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 21.09.2012  № 1037
 2. Про затвердження положень про самостійні структурні підрозділи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та внесення змін до наказу Міністерства від 22.11.2011 № 240

  НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити положення, що додаються, про такі самостійні структурні підрозділи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України:

 3. департамент економіки оборони та безпеки;
 4. сектор запобігання та виявлення корупції.
 5. 2. Абзаци четвертий і сьомий наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 22.11.2011 № 240( v_240731-11 ) "Про затвердження положень про самостійні структурні підрозділи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України" (із змінами) виключити.

  Міністр

  П. О. Порошенко

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 21.09.2012 № 1037

  ПОЛОЖЕННЯ про департамент економіки оборони та безпеки

  1. Загальні положення

  1.1. Департамент економіки оборони та безпеки (далі — департамент) є самостійним структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі — Мінекономрозвитку).

  1.2. Головною метою діяльності департаменту є забезпечення реалізації в межах своїх повноважень державної економічної політики у сфері оборони та безпеки, підготовка пропозицій стосовно формування державної політики з питань державного експортного контролю, розвитку військово-технічного співробітництва та оборонно-промислового комплексу.

  1.3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, цим Положенням та дорученнями керівництва Міністерства.

  1.4. Структура та чисельність департаменту визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

  1.5. До складу департаменту входять такі структурні підрозділи:

 6. управління економіки оборони та безпеки;
 7. управління мобілізаційної роботи та резервів;
 8. управління оборонно-промислового комплексу.
 9. 1.6. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу департаменту, визначаються в положеннях про них.

  2. Завдання департаменту

  Основними завданнями департаменту є:

  підготовка пропозицій щодо забезпечення реалізації державної економічної політики у сфері оборони та безпеки;

  участь у визначенні основних показників забезпечення потреб оборони в матеріальних, фінансових та людських ресурсах в умовах мирного та воєнного часу;

  участь у розробленні та реалізації державних цільових програм у сфері оборони та безпеки, державних програм реформування та розвитку Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів та інших державних органів, що мають повноваження у сфері оборони та безпеки держави, здійснення моніторингу ефективності їх виконання;

  участь в економічній оцінці проекту державного бюджету та аналізі економічних факторів, що впливають на виконання державного бюджету, за напрямами фінансування оборони, безпеки та правоохоронної діяльності;

  розроблення проектів рішень Кабінету Міністрів України з питань передачі окремого індивідуально визначеного військового майна до сфери управління органів, уповноважених управляти державним майном, або в комунальну власність;

  участь у розробленні та здійсненні заходів з формування та реалізації державної політики стосовно соціального захисту, грошового та пенсійного забезпечення військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів, служби цивільного захисту та Держспецзв'язку, розробленні пропозицій щодо розмірів соціальних гарантій, стандартів і нормативів для цієї категорії громадян;

 10. підготовка висновків щодо погодження Міністерством:
 11. - протоколів можливих цін реалізації військового майна у разі, коли воно не користується попитом і його реалізація можлива лише за ціною, меншою від залишкової вартості;

  - титулів будов (об'єктів) житла для військовослужбовців, фінансування проектів будівництва яких реалізується із залученням коштів державного бюджету або коштів з інших джерел;

  - переліків військового майна, яке може бути відчужено, сформованих державними органами, що здійснюють керівництво Збройними Силами України, іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами;

  - пропозицій ініціаторів передачі окремого індивідуально визначеного військового майна до сфери управління органів, уповноважених управляти державним майном, або в комунальну власність;

  підготовка пропозицій щодо виконання функцій Мінекономрозвитку як спеціально уповноваженого органу з питань оборонного замовлення;

 12. організація координації та контролю діяльності державних замовників;
 13. формування та подання в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекту державного оборонного замовлення;

  формування та ведення реєстру виробників продукції, робіт і послуг оборонного призначення, закупівлі яких становлять державну таємницю;

  забезпечення реалізації завдань і заходів, спрямованих на розвиток воєнно-економічного співробітництва;

  організація забезпечення спеціальною інформацією центральних органів виконавчої влади, розробників, замовників і виконавців державних (загальнодержавних) цільових програм у сфері науки, технологій виробництва й окремих проблем економіки;

  координація планування, методологічного, методичного, наукового та фінансового забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації в органах виконавчої влади, інших державних органах, національній економіці;

  розроблення для подання в установленому порядку Кабінету Міністрів України проекту мобілізаційного плану національної економіки України на особливий період;

  підготовка висновків щодо економічної доцільності виділення коштів з резервного фонду державного бюджету та проектів відповідних рішень Кабінету Міністрів України;

  підготовка та опрацювання пропозицій щодо формування державної політики щодо створення, розміщення, зберігання, поповнення та використання запасів державного матеріального резерву та здійснення контролю за її реалізацією;

  розроблення пропозицій та забезпечення виконання рішень з питань спрямування та координації діяльності Державного агентства резерву України;

 14. участь у реалізації завдань і заходів у сфері техногенної безпеки;
 15. підготовка пропозицій щодо формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері оборонно-промислового комплексу, в галузях авіа- та суднобудування, ракетно-космічної галузі, розвитку науково-технічного потенціалу в галузі озброєнь та військової техніки, удосконалення механізму державного регулювання в цьому секторі економіки;

 16. участь у погодженні фінансових планів підприємств оборонної промисловості;
 17. участь у заходах, передбачених законодавством у сфері моніторингу управління державними підприємствами оборонно-промислового комплексу, які належать до сфери управління державних органів, у тому числі погодження створення, реорганізації, ліквідації та приймання передачі цих підприємств;

  участь у здійсненні фінансово-економічного аналізу стану і тенденцій розвитку оборонно-промислового комплексу;

  розроблення та організація виконання спрямованих на розвиток оборонно-промислового комплексу державних програм, бюджетних запитів та порядків використання бюджетних коштів;

  підготовка пропозицій щодо структурних змін власності в оборонно-промисловому комплексі та залучення стратегічних інвесторів;

  підготовка пропозицій щодо формування державної політики у сферах військово-технічного співробітництва з іноземними державами, експортного контролю, установлення державного контролю за провадження діяльності, пов'язаної з міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання, здійснення контролю за їх реалізацією;

  супроводження реалізації виробничої та науково-технічної кооперації підприємств оборонної галузі, що здійснюється в рамках міжурядових угод з іноземними державами, забезпечення виконання та координація реалізації офсетних договорів;

  розроблення пропозицій та забезпечення виконання рішень з питань спрямування та координації Державної служби експортного контролю України;

  підготовка разом з Міністерством оборони України пропозицій щодо здійснення організації та координації діяльності центральних органів виконавчої влади у сфері військово-технічного співробітництва;

  організація в межах повноважень, наданих керівництвом Мінекономрозвитку, разом з Міністерством оборони України підготовки для подання до Кабінету Міністрів України погоджених в установленому порядку проектів законів, міжнародних договорів України, інших нормативно-правових актів у сфері військово-технічного співробітництва;

  підготовка та проведення разом з іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями виставок озброєння, військової і спеціальної техніки, технологій та послуг військового призначення і подвійного використання;

  розроблення та опрацювання проектів нормативно-правових актів з питань оборонно-промислового комплексу та державного експортного контролю;

  організація ліцензування на право розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї;

  узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції департаменту, розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку внесення їх на розгляд керівництва Мінекономрозвитку.

  3. Права департаменту

  Департамент для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

 18. отримувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку;
 19. залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників);

 20. скликати наради та утворювати робочі групи;
 21. отримувати інформацію, документи і матеріали від центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

  користуватися безоплатно базами даних, реєстрами та іншими видами інформаційних ресурсів державних органів, державними, у тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

  брати участь у нарадах, конференціях та семінарах з питань, що належать до компетенції департаменту.

  4. Керівництво департаменту

  4.1. Департамент очолює директор, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади Міністр економічного розвитку і торгівлі України.

  4.2. Директор департаменту безпосередньо підпорядкований першому заступнику Міністра економічного розвитку і торгівлі України.

  4.3. Директор департаменту:

  здійснює керівництво роботою департаменту і несе персональну відповідальність за виконання завдань, визначених цим Положенням;

  організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в департаменті;

  організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до його компетенції;

  візує проекти рішень та документи з питань, віднесених до сфери діяльності департаменту, що подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку;

  у межах повноважень, наданих керівництвом Мінекономрозвитку, підписує листи, запити та документи з питань, що належать до компетенції департаменту, які надсилаються до інших органів виконавчої влади;

  з питань, віднесених до сфери діяльності департаменту, підписує доповідні та службові записки, інформаційно-аналітичні матеріали та інші документи, що використовуються в управлінській діяльності, для подання керівництву Мінекономрозвитку або надання іншим самостійним структурним підрозділам Міністерства;

  організовує міжвідомчу взаємодію та забезпечує взаємодію департаменту з іншими самостійними структурними підрозділами Мінекономрозвитку та структурними підрозділами Секретаріату Кабінету Міністрів України з питань, які потребують спільного розв'язання;

  організовує підготовку пропозицій та реалізацію прийнятих рішень щодо розв'язання питань, які виникають у взаємовідносинах з Державною службою експертного контролю України, уносить пропозиції щодо порядку обміну інформацією між Міністерством та Державною службою експертного контролю України;

  організовує підготовку пропозицій та реалізацію прийнятих рішень щодо розв'язання питань, які виникають у взаємовідносинах з Державним агентством резерву України, уносить пропозиції щодо порядку обміну інформацією між Міністерством та Державним агентством резерву України;

  за дорученням керівництва Міністерства забезпечує супровід у комітетах Верховної Ради України законопроектів з питань, віднесених до сфери діяльності департаменту;

  забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ), уживає необхідних заходів із збереження службової інформації в департаменті;

 22. контролює додержання співробітниками департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку;
 23. представляє Міністерство в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах і організаціях з питань, що належать до компетенції департаменту;

 24. погоджує положення про структурні підрозділи, утворені у складі департаменту;
 25. затверджує положення про відділи та сектори, що функціонують у складі управлінь, утворених у складі департаменту;

  організовує та забезпечує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі департаменту, і департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу в департаменті з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

 26. погоджує пропозиції щодо формування кадрового резерву департаменту;
 27. погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників департаменту, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

  уносить заступнику Міністра економічного розвитку і торгівлі України — керівнику апарату подання про заохочення державних службовців і працівників департаменту та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

  готує, візує, погоджує з першим заступником Міністра економічного розвитку і торгівлі України та подає заступнику Міністра економічного розвитку і торгівлі України — керівнику апарату для внесення на розгляд Міністра економічного розвитку і торгівлі України подання про заохочення заступника директора департаменту, заступника директора департаменту — начальника управління економіки оборони та безпеки, заступника директора департаменту — начальника управління мобілізаційної роботи та резервів, начальника управління оборонно-промислового комплексу, накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння їм рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

  у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника директора департаменту, заступника директора департаменту — начальника управління економіки оборони та безпеки, заступника директора департаменту — начальника управління мобілізаційної роботи та резервів, начальника управління оборонно-промислового комплексу.

  Заступник директора департаменту:

 28. виконує обов'язки директора департаменту в разі його тимчасової відсутності;
 29. координує планово-організаційну роботу в департаменті, підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів для керівництва Міністерства;

  контролює дотримання співробітниками департаменту виконавської дисципліни та звітує з цих питань перед директором департаменту;

 30. організовує роботу та здійснює контроль за виконанням доручень, визначених директором департаменту;
 31. за дорученням директора департаменту здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції департаменту;

  у межах повноважень, наданих директором департаменту, приймає рішення та підписує листи з питань, що належать до компетенції структурних підрозділів департаменту;

  здійснює взаємодію із структурними підрозділами Мінекономрозвитку з питань матеріально-технічного забезпечення департаменту;

  координує виконання завдань, пов'язаних з участю в розробленні та реалізації державної економічної політики у сфері оборони та безпеки;

  координує виконання завдань, пов'язаних із плануванням та забезпеченням мобілізаційної підготовки, управлінням державним матеріальним резервом та резервним фондом державного бюджету;

 32. координує діяльність управління оборонно-промислового комплексу;
 33. контролює ведення діловодства в департаменті;
 34. виконує інші доручення директора департаменту.
 35. Заступник директора департаменту — начальник управління економіки оборони та безпеки:

  виконує обов'язки директора департаменту у разі тимчасової відсутності директора департаменту та заступника директора департаменту;

  за дорученням директора департаменту здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції департаменту;

 36. організовує виконання доручень, визначених директором департаменту;
 37. у межах повноважень, наданих директором департаменту, приймає рішення та підписує листи з питань, що належать до компетенції структурних підрозділів департаменту;

  здійснює координацію діяльності державних замовників і виконавців під час формування проекту основних показників державного оборонного замовлення та виконання державних контрактів;

  забезпечує в межах компетенції реалізацію завдань і заходів державної політики у сфері економіки оборони та безпеки;

 38. забезпечує в межах компетенції здійснення заходів з розвитку воєнно-економічного співробітництва;
 39. здійснює координацію забезпечення спеціальною інформацією центральних органів виконавчої влади, розробників, замовників і виконавців державних (загальнодержавних) цільових програм у сфері науки, технологій виробництва і окремих проблем економіки.

  Заступник директора департаменту — начальник управління мобілізаційної роботи та резервів:

  виконує обов'язки директора департаменту в разі тимчасової відсутності директора департаменту, заступника директора департаменту та заступника директора департаменту — начальника управління економіки оборони та безпеки;

  за дорученням директора департаменту здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції департаменту;

 40. організовує виконання доручень, визначених директором департаменту;
 41. у межах повноважень, наданих директором департаменту, приймає рішення та підписує листи з питань, що належать до компетенції структурних підрозділів департаменту;

  здійснює функції з координації планування, методологічного, методичного, наукового та фінансового забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації в органах виконавчої влади, інших державних органах, національній економіці;

  організовує підготовку та опрацювання пропозицій щодо формування державної політики щодо створення, розміщення, зберігання, поповнення та використання запасів державного матеріального резерву і здійснення контролю за її реалізацією;

  забезпечує підготовку та опрацювання нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері державного матеріального резерву;

  забезпечує в межах компетенції координацію питань щодо визначення економічної доцільності використання коштів резервного фонду державного бюджету;

 42. бере участь у реалізації завдань і заходів у сфері техногенної безпеки.
 43. Директор департаменту економіки оборони та безпеки

  П. Г. Неботов

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 21.09.2012 № 1037

  ПОЛОЖЕННЯ про сектор запобігання та виявлення корупції

  1. Загальні положення

  1.1. Сектор запобігання та виявлення корупції (далі — сектор) є самостійним структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі — Мінекономрозвитку), який підпорядкований Міністру економічного розвитку і торгівлі.

  1.2. Сектор є уповноваженим підрозділом Мінекономрозвитку, який здійснює заходи щодо запобігання та виявлення корупції.

  Головною метою діяльності сектору є участь у запобіганні, виявленні, а в установлених законом випадках — у здійсненні заходів щодо припинення корупційних правопорушень, відновленні порушених прав чи інтересів фізичних та юридичних осіб, інтересів держави, а також в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції, у міжнародному співробітництві в цій сфері.

  1.3. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономрозвитку, цим Положенням та дорученнями Міністра економічного розвитку і торгівлі.

  1.4. Чисельність сектору визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

  1.5. Співробітники сектору здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

  2. Завдання та функції сектору

  2.1. Завданнями сектору є:

 44. участь у реалізації державної антикорупційної політики;
 45. підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;
 46. надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання антикорупційного законодавства;
 47. проведення організаційної та роз'яснювальної роботи щодо запобігання, виявлення та протидії корупції;

  участь в інформаційному і науково-аналітичному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві у зазначеній сфері.

  2.2. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

  розробляє, здійснює та контролює виконання структурними підрозділами Мінекономрозвитку, підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери його управління, заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням;

  надає структурним підрозділам Мінекономрозвитку, підприємствам, установам та організаціям, що належать до сфери його управління, та окремим працівникам роз'яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;

  надає допомогу працівникам Мінекономрозвитку, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, у заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру;

  уживає заходів до виявлення конфлікту інтересів у структурних підрозділах Мінекономрозвитку, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Міністерства, та сприяє його усуненню;

  виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб Мінекономрозвитку, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, уносить керівництву Мінекономрозвитку, керівникам відповідних підприємств, установ та організацій пропозиції щодо усунення цих порушень;

  бере участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки) у Мінекономрозвитку, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, з метою виявлення причин та умов, які сприяли вчиненню корупційного правопорушення, або невиконання вимог антикорупційного законодавства;

 48. провадить свою діяльність відповідно до планів роботи;
 49. розробляє та опрацьовує в межах повноважень проекти нормативно-правових актів з питань запобігання і протидії корупції;

  за дорученням керівництва Мінекономрозвитку або за зверненням керівників самостійних структурних підрозділів опрацьовує проекти нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються Мінекономрозвитку, з метою виявлення корупціогенних чинників та в разі їх виявлення вносить пропозиції щодо їх усунення або скасування відповідних актів (документів);

  повідомляє у письмовій формі Міністра економічного розвитку і торгівлі та спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими або службовими особами Мінекономрозвитку, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

  веде облік працівників Мінекономрозвитку, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

  готує для подання спеціально уповноваженому органу з питань антикорупційної політики щорічну інформацію про результати здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції в Мінекономрозвитку.

  3. Права сектору

  Сектор для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

  одержувати від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на сектор завдань;

  брати участь у нарадах, конференціях, засіданнях за круглим столом та семінарах із питань, що належать до компетенції сектору;

  у разі потреби за наявності підстав ініціювати проведення службових розслідувань (перевірок) у Мінекономрозвитку, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Міністерства;

  скликати наради з питань здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції та утворювати робочі групи;

  у межах проведення службових розслідувань (перевірок) одержувати від державних службовців та працівників Мінекономрозвитку, а також посадових осіб підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок).

  4. Керівництво сектору

  4.1. Сектор очолює завідувач, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади Міністр економічного розвитку і торгівлі.

  4.2. Завідувач сектору безпосередньо підпорядкований Міністру економічного розвитку і торгівлі.

  4.3. Завідувач сектору:

  здійснює керівництво роботою сектору і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

  визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців сектору, затверджує їх посадові інструкції;

  організовує та забезпечує разом з департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу в секторі з добору кадрів, підвищення їх кваліфікації;

 50. погоджує пропозиції щодо формування кадрового резерву сектору;
 51. погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців сектору, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

  уносить заступнику Міністра — керівнику апарату подання про заохочення державних службовців сектору та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння їм рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

  затверджує план роботи сектору та щокварталу звітує перед Міністром економічного розвитку і торгівлі про його виконання;

 52. контролює додержання працівниками сектору правил внутрішнього трудового розпорядку;
 53. забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ), уживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації в секторі;

  візує проекти рішень та документи з питань, віднесених до сфери діяльності сектору, що подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку;

  з питань, віднесених до сфери діяльності сектору, підписує доповідні та службові записки, інформаційно-аналітичні матеріали та інші документи, що використовуються в управлінській діяльності, для подання керівництву Мінекономрозвитку або надання іншим самостійним структурним підрозділам Міністерства;

  порушує перед Міністром економічного розвитку і торгівлі питання про проведення службових розслідувань за фактами виявлених сектором порушень законодавства у сфері запобігання і протидії корупції;

  за дорученням Міністра економічного розвитку і торгівлі здійснює представництво Мінекономрозвитку в інших органах виконавчої влади з питань, що належать до компетенції сектору.

  Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції

  В. Д. Вакаров

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.8/5, основан на 25 голосах.


  Вам это будет интересно:

  Про внесення зміни до пункту 6 Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, Кабінет Міністрів України

  Про внесення зміни до пункту 6 Порядку використання коштів резервного фонду бюджету Кабінет Міністрів України постановляє: Внести зміну до пункту 6 Порядку використання коштів резервного фонду бюджету( 415-2002-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. № 415 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 14, ст. 734; 2005 р., № 30, ст. 1826; 2009 р., № 57, ст. 1988; 2011 р., № 71, ст. 2684; 2012 р., № 15, ст. 554), замінивши в підпункті "а" слова "соціально-політичного характеру" словами "соціального характеру".

  Видавець Дмитро САПІГА: "Він редагував твори лауреатів Нобелівської премії"

  На півстоліття імя Степана Юрійовича Коляджина, письменника, поета, журналіста, драматурга і талановитого редактора найвідоміших творів Михайла Шолохова, Бориса Пастернака і навіть репресованого ...

  Як подорожувати з домашніми тваринами у рамках ЄС

  Відповідно до правил ЄС, ви можете вільно подорожувати зі своєю кішкою чи собакою, якщо вони мають європейський паспорт тварини. Цей паспорт, який можна отримати у будь-якого ветеринара, повинен ...

  Консультации по недвижимости
  Адвокат по ЖКХ
  Рекомендовано !
  Киевские судебные решения

  №910/22831/14

  Судья: Васильченко Т.В.
  07.01.2015

  №757/24024/14-ц

  Судья: Цокол Л. І.
  07.01.2015
  Новости жилищных адвокатов
  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые ...

  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые не содержат озоноразрушающих веществ Отныне для субъектов хозяйственной деятельности, импортирующих и экспортирующих товары, в которых отсутствуют озоноразрушающие вещества, их таможенное оформление осуществляется без лицензии. ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль з 170 літрами прозорої рідини невідомого походження Днями, близько восьмої години ранку, під час несення служби на стаціонарному посту Золотоноша, інспектори взводу із забезпечення супроводження відділу ДАІ з обслуговування міста Черкаси, зупинили ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та зник з місця ДТП Днями, близько о 20-й годині, в місті Васильків, невстановлений водій, керуючи автомобілем МОСКВИЧ 412, допустив наїзд на 27-річну місцеву мешканку та з місця пригоди зник. Жінка переходила проїзну ...

  Об Адвокате
  Просто отличный сайт! Хорошенький интернет портальчик! Классно! Всё доступно и легко. Спасибо за профессиональный ресурс!

  Чувствуется настоящая забота о пользователях. Благодаря интересному порталу, наконец, решился обзавестись безлимитом.

  Огромное спасибо от кого зависит наполнение интернет сайта.
  Публикации о недвижимости
  О налогообложении операции с недвижимостью ...

  О налогообложении операции с недвижимостью в Украине Сегодня, как и после принятия нового налога на недвижимость, эта тема широко обсуждается среди всех заинтересованных в этом ...

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат Разграничение полномочий риелтора (агента), нотариуса и адвоката по вопросам недвижимости.

  fd88152c669729fa70f5fe095f45fa66