Жилищный адвокат

Про організацію діяльності органів досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України, Міністерство внутрішніх справ УкраїниМІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 09.08.2012 № 686
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 жовтня 2012 р. за № 1769/22081

  Про організацію діяльності органів досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України

  Відповідно до Закону України ,,Про центральні органи виконавчої влади"( 3166-17 ), Положення про Міністерство внутрішніх справ України( 383/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 383, у зв’язку з уведенням у дію Кримінального процесуального кодексу України( 4651-17 ) та з метою вдосконалення діяльності органів досудового розслідування МВС України, належного виконання ними законодавства про кримінальне провадження НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити:

  1.1. Положення про органи досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України, що додається.

  1.2. Положення про Головне слідче управління МВС України, що додається.

  1.3. Типове положення про слідче управління (відділ) головного управління, управління МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, що додається.

  1.4. Типове положення про слідчий відділ (відділення) міського, районного, лінійного управління (відділу) головного управління, управління МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, що додається.

  1.5. Інструкцію з організації діяльності органів досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України( z1770-12 ), що додається.

  2. Начальникам головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті забезпечити підготовку і затвердження положень про слідчі управління (відділи) головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті відповідно до типових положень, затверджених цим наказом, з урахуванням Типової структури органів внутрішніх справ України.

  3. Головному слідчому управлінню (Фаринник В.І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

  4. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності Кримінальним процесуальним кодексом України( 4651-17 ).

  5. Наказ надіслати за належністю.

  Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

  Т. в.о. Міністра генерал-лейтенант міліції

  С. П. Черних

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МВС України 09.08.2012  № 686

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 жовтня 2012 р. за № 1769/22081

  ПОЛОЖЕННЯ про органи досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України

  І. Загальні положення

  1.1. Органи досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України (далі — органи досудового розслідування) є структурними підрозділами МВС України та його територіальних органів, які згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України( 4651-17 ) забезпечують досудове розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до їх підслідності.

  1.2. Органами досудового розслідування є:

  1.2.1. Головне слідче управління МВС України (далі — ГСУ МВС України).

  1.2.2. Слідчі управління (відділи) головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті (далі — слідчі управління (відділи) ГУМВС, УМВС України).

  1.2.3. Слідчі відділи (відділення) міських, районних, лінійних управлінь (відділів) головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті (далі — слідчі підрозділи територіальних органів внутрішніх справ).

  1.3. Правову основу діяльності органів досудового розслідування становлять Конституція України( 254к/96-ВР ), Кримінальний кодекс України( 2341-14 ), Кримінальний процесуальний кодекс України ( 4651-17 ) (далі — КПК) та інші нормативно-правові акти з питань досудового розслідування.

  1.4. Діяльність органів досудового розслідування здійснюється відповідно до принципів верховенства права, законності, рівності перед законом і судом, поваги до людської гідності, забезпечення права на свободу та особисту недоторканність, недоторканності житла чи іншого володіння особи, таємниці спілкування, невтручання в приватне життя, недоторканності права власності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини, свободи від самовикриття та права не свідчити проти близьких родичів та членів сім’ї, заборони двічі притягувати до кримінальної відповідальності за одне і те саме правопорушення, забезпечення права на захист, змагальності сторін кримінального провадження та свободи в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, безпосередності дослідження показань, речей і документів, забезпеченні права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності, публічності, диспозитивності, розумності строків досудового розслідування.

  1.5. Органи досудового розслідування очолюють:

 3. у Міністерстві внутрішніх справ України — начальник Головного слідчого управління МВС України;
 4. у головних управліннях, управліннях МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті (далі — ГУМВС, УМВС України) — перші заступники начальників ГУМВС, УМВС України — начальники слідчих управлінь (відділів);

  у територіальних органах внутрішніх справ — перші заступники начальників територіальних органів внутрішніх справ — начальники слідчих відділів (відділень).

  1.6. Структура та штатна чисельність органів досудового розслідування затверджуються МВС України.

  1.7. Органи досудового розслідування при здійсненні своїх повноважень взаємодіють з міністерствами, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, державними установами, громадськими організаціями і об’єднаннями, а також відповідно до міжнародних договорів з компетентними та судовими органами іноземних держав.

  1.8. На працівників органів досудового розслідування, які мають спеціальні звання, поширюються правові та соціальні гарантії, передбачені Законом України „Про міліцію"( 565-12 ).

  Умови і порядок проходження служби в органах досудового розслідування встановлюються Кодексом законів про працю України( 322-08 ), Законом України „Про державну службу"( 4050-17 ) та Положенням про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ( 114-91-п ), затвердженим постановою Кабінету Міністрів Української РСР від 29 липня 1991 року № 114.

  ІІ. Завдання органів досудового розслідування

  2.1. На органи досудового розслідування покладаються такі завдання:

  2.1.1. Захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень.

  2.1.2. Охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.

  2.1.3. Забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінальних правопорушень, що підслідні слідчим органів внутрішніх справ (злочинів — у формі досудового слідства, кримінальних проступків — у формі дізнання).

  2.1.4. Забезпечення відшкодування фізичним і юридичним особам шкоди, заподіяної кримінальними правопорушеннями.

  2.1.5. Виявлення причин і умов, які сприяють учиненню кримінальних правопорушень, і вжиття через відповідні органи заходів щодо їх усунення.

  2.2. На органи досудового розслідування можуть бути покладені й інші завдання, встановлені законодавством України.

  2.3. Органи досудового розслідування зобов’язані застосовувати всі передбачені чинним законодавством заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

  ІІІ. Основні функції органів досудового розслідування

  3.1. Відповідно до покладених на органи досудового розслідування завдань вони виконують такі функції:

  3.1.1. Усебічне, повне і неупереджене дослідження обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставин, що пом’якшують чи обтяжують його покарання, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

  3.1.2. Аналіз слідчої практики, організації і результатів діяльності слідчих, унесення на основі цього в установленому порядку пропозицій щодо підвищення ефективності функціонування органів досудового розслідування, забезпечення правопорядку, посилення боротьби зі злочинністю, інформування населення із зазначених питань через засоби масової інформації.

  3.1.3. Розроблення та реалізація заходів щодо дотримання законодавства, зміцнення службової дисципліни, підвищення якості досудового розслідування і скорочення його строків.

  3.1.4. Вивчення, узагальнення позитивного досвіду досудового розслідування, упровадження його на практиці та розроблення сучасних методик розслідування окремих видів кримінальних правопорушень.

  3.1.5. Організація взаємодії Головного слідчого управління та підпорядкованих слідчих підрозділів з органами та підрозділами, що здійснюють оперативно-розшукову й експертну діяльність, прокурорський нагляд у кримінальних провадженнях.

  3.1.6. Вивчення практики застосування слідчими норм права і розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавства України.

  3.1.7. Забезпечення підбору, розстановки і виховання слідчих кадрів, підвищення їх кваліфікації та професійної майстерності.

  3.1.8. Організація відповідно до КПК( 4651-17 ) та законів України розгляду і вирішення скарг і заяв громадян, які надходять у зв’язку з провадженням досудового розслідування кримінальних правопорушень.

  3.2. На органи досудового розслідування можуть бути покладені й інші функції, передбачені чинним законодавством.

  IV. Порядок призначення слідчих на посаду, їх переміщення і звільнення з посади

  4.1. Під поняттям „слідчий", яке застосовується в цьому Положенні, слід розуміти службових осіб органів внутрішніх справ, уповноважених в межах компетенції, передбаченої КПК( 4651-17 ), здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень, які перебувають на посадах керівників органів досудового розслідування, їх заступників, керівників структурних підрозділів органів досудового розслідування і їх заступників та старших слідчих в особливо важливих справах, слідчих в особливо важливих справах, старших слідчих, слідчих.

  Слідчі не можуть бути членами політичних партій, рухів та інших громадських об’єднань, що мають політичну мету. Їм забороняється займатися будь-якими видами іншої оплачуваної (крім викладацької, наукової, творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) та підприємницької діяльності, а також організовувати страйки або брати в них участь.

  На слідчих поширюються вимоги та обмеження, встановлені Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції"( 3206-17 ).

  4.2. Начальник ГСУ МВС України, його перший заступник, заступники, начальники структурних підрозділів ГСУ МВС України, їх заступники, старші слідчі в особливо важливих справах, інші працівники та службовці ГСУ МВС України призначаються на посади і звільняються з посад наказами МВС України.

  4.3. Перші заступники начальників ГУМВС, УМВС — начальники слідчих управлінь (відділів) призначаються на посади та звільняються з посад Міністром внутрішніх справ України за поданням начальників головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, погодженим з начальником Головного слідчого управління.

  4.4. Заступники начальників слідчих управлінь (відділів), начальники відділів (відділень) у складі слідчих управлінь (відділів), їх заступники, старші слідчі в особливо важливих справах, слідчі в особливо важливих справах, старші слідчі, слідчі та інші працівники слідчих управлінь (відділів) ГУМВС, УМВС, перші заступники начальників територіальних органів внутрішніх справ — начальники слідчих відділів, відділень, їх заступники, старші слідчі, слідчі та інші працівники слідчих підрозділів територіальних органів внутрішніх справ приймаються на службу в органи внутрішніх справ, призначаються на посади та звільняються з посад та/або зі служби в органах внутрішніх справ (за винятком звільнення зі служби осіб старшого начальницького складу зі спеціальним званням „полковник міліції", які звільняються зі служби в органах внутрішніх справ Міністром внутрішніх справ України відповідно до Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ ( 114-91-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів Української РСР від 29 липня 1991 року № 114) начальниками головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті за поданням перших заступників начальників ГУМВС, УМВС — начальників слідчих управлінь (відділів).

  4.5. Атестування працівників органів досудового розслідування проводиться відповідно до вимог Закону України „Про професійний розвиток працівників"( 4312-17 ), а осіб рядового і начальницького складу органів досудового розслідування — відповідно до Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ ( 114-91-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів Української РСР від 29 липня 1991 року № 114.

  V. Права і обов’язки слідчих, гарантії їх процесуальної незалежності

  5.1. Слідчий має статус службової особи, яка займає відповідальне становище в системі правоохоронних органів і наділена спеціальними, лише їй притаманними повноваженнями в кримінальному провадженні.

  5.2. Під час досудового розслідування слідчий самостійно приймає процесуальні рішення, за винятком випадків, коли законом передбачено одержання вмотивованого рішення слідчого судді, суду або згоди прокурора, і є відповідальним за законне і своєчасне виконання цих рішень.

  5.3. При виконанні своїх службових обов’язків слідчий зобов’язаний:

  5.3.1. Дотримуватися вимог Конституції України( 254к/96-ВР ), КПК( 4651-17 ) та законів України під час досудового розслідування.

  5.3.2. Забезпечувати повне, усебічне та неупереджене розслідування кримінальних правопорушень у межах установлених КПК( 4651-17 ) строків.

  5.3.3. Виконувати доручення та вказівки прокурора, які надаються в письмовій формі.

  5.3.4. Забезпечувати реалізацію в повному обсязі прав і законних інтересів усіх учасників кримінального провадження.

  5.3.5. Не розголошувати відомості, що становлять державну чи іншу охоронювану законом таємницю, інформацію про приватне (особисте і сімейне) життя особи та інші відомості, здобуті при розслідуванні кримінальних правопорушень.

  5.3.6. Не вчиняти будь-яких дій, що ганьблять звання слідчого і можуть викликати сумнів у його об’єктивності та неупередженості.

  5.3.7. У разі наявності підстав, передбачених статтею 77 КПК( 4651а-17 ), заявляти самовідвід від участі в кримінальному провадженні в порядку, визначеному статтею 80 КПК( 4651а-17 ).

  5.4. Службові особи органів та підрозділів внутрішніх справ, крім безпосередніх керівників органів досудового розслідування, вищих керівників органів досудового розслідування, працівників організаційно-методичних підрозділів, слідчих-криміналістів, які діють у межах повноважень, визначених КПК ( 4651-17 ), не можуть мати доступу до матеріалів кримінальних проваджень, витребувати їх у слідчого для перевірки стану розслідування кримінального правопорушення, вивчення і надання вказівок, визначення кваліфікації кримінального правопорушення чи будь-яким іншим способом утручатися в процесуальну діяльність слідчого.

  Утручання в процесуальну діяльність слідчих осіб, що не мають на те законних повноважень, тягне за собою передбачену чинним законодавством відповідальність.

  5.5. Рішення слідчого судді, суду, письмові доручення і вказівки прокурора та вказівки керівника органу досудового розслідування, які не суперечать рішенням та вказівкам прокурора, надані в межах їх компетенції і в установленій чинним законодавством формі, є обов’язковими для виконання слідчим.

  5.6. При незгоді з рішенням, дією чи бездіяльністю прокурора у відповідному досудовому провадженні слідчий в установленому порядку подає скаргу до прокуратури вищого рівня щодо прокуратури, в якій обіймає посаду прокурор, рішення, дія чи бездіяльність якого оскаржується.

  5.7. Слідчий має право в порядку, передбаченому КПК ( 4651-17 ), доручати відповідним оперативним підрозділам органів внутрішніх справ проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій. Доручення слідчого щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов’язковими для виконання.

  5.8. Працівники міліції зобов’язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення слідчого.

  5.9. Розголошення даних досудового розслідування, вчинене слідчим, працівником оперативно-розшукового органу незалежно від того, чи приймала ця особа безпосередньо участь у досудовому розслідуванні, якщо розголошені дані ганьблять людину, принижують її честь і гідність, тягне за собою відповідальність, установлену законодавством.

  VI. Працівник організаційно-методичного підрозділу

  6.1. Головним завданням працівника організаційно-методичного підрозділу ГСУ МВС України, слідчого управління (відділу) ГУМВС, УМВС України (далі — слідчий-методист) є надання практичної і методичної допомоги в організації роботи органів досудового розслідування.

  6.2. До повноважень слідчого-методиста належать:

  6.2.1. Розроблення проектів нормативно-правових актів з питань, що стосуються сфери діяльності органів досудового розслідування.

  6.2.2. Здійснення контролю за організацією роботи слідчих підрозділів і проведення ними досудового розслідування, підготовка письмових рекомендацій щодо вдосконалення форм і методів керівництва підрозділами та з інших питань.

  6.2.3. Надання допомоги і перевірка роботи слідчих підрозділів, здійснення заходів щодо усунення недоліків і підвищення рівня слідчої роботи на місцях, контроль за їх виконанням.

  6.2.4. Вивчення передового досвіду і наукових методів розслідування кримінальних правопорушень, унесення пропозицій керівництву органів досудового розслідування про необхідність їх узагальнення, розповсюдження, упровадження в практичну діяльність.

  6.2.5. Вивчення слідчої практики, організації і результатів слідчої роботи, внесення керівництву органів досудового розслідування пропозицій щодо вдосконалення організації діяльності слідчих підрозділів, підвищення ролі слідчих у виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень.

  6.3. Слідчий-методист:

  6.3.1. Надає методичну допомогу в організації роботи слідчих підрозділів, які за ним закріплені.

  6.3.2. Вносить пропозиції про заслуховування на нарадах звітів керівників органів досудового розслідування та слідчих про організацію і стан слідчої роботи, розслідування конкретних кримінальних правопорушень.

  6.3.3. У межах своєї компетенції дає рекомендації (з питань слідчої роботи) працівникам слідчих підрозділів.

  6.3.4. Здійснює контроль за своєчасним внесенням слідчими відомостей про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, повнотою та достовірністю внесених даних, правильністю попередньої правової кваліфікації кримінального правопорушення.

  6.3.5. Вивчає матеріали закритих слідчими кримінальних проваджень про тяжкі та особливо тяжкі злочини, складає щодо них висновки і надсилає їх до архіву відповідного підрозділу інформаційно-аналітичного забезпечення, забезпечує контроль за своєчасним надходженням їх до слідчого управління (відділу) ГУМВС, УМВС України для вивчення.

  6.3.6. Веде обліки кримінальних проваджень, які закриті слідчим за відсутністю події або складу кримінального правопорушення або у зв’язку з набранням чинності законом, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, учинене особою. При виявленні фактів незаконного чи необґрунтованого закриття кримінальних проваджень упродовж двадцяти діб від часу отримання прокурором копії постанови про закриття кримінального провадження вносить керівництву органу досудового розслідування пропозиції про направлення матеріалів кримінального провадження прокурору для скасування постанови слідчого про закриття кримінального провадження у зв’язку з незаконністю або необґрунтованістю.

  6.3.7. Здійснює контроль за станом досудового розслідування тяжких і особливо тяжких злочинів, у тому числі вчинених проти життя та здоров’я особи; кримінальних правопорушень, учинених у сфері господарської та службової діяльності; а також кримінальних правопорушень, учинених стосовно народних депутатів України, депутатів місцевих рад, працівників засобів масової інформації, працівників органів прокуратури та суду; учинених неповнолітніми або за їх участю; іноземцями або щодо них; усіх інших кримінальних правопорушень, які викликали значний суспільний резонанс або стан розслідування яких знаходиться на контролі у МВС України, Генеральній прокуратурі України, прокуратурах обласного рівня.

  З цією метою веде обліки кримінальних правопорушень, які перебувають на контролі, за кожним з них заводить контрольно-наглядову справу і не рідше одного разу на місяць витребує інформацію про стан досудового розслідування цих кримінальних правопорушень. За необхідності особисто вивчає матеріали кримінальних проваджень за такими кримінальними правопорушеннями, виявляє недоліки в розслідуванні, уживає заходів щодо їх усунення, активізації роботи з розкриття кримінальних правопорушень, які перебувають на контролі. Щомісяця доповідає керівництву органу досудового розслідування про результати розслідування вказаних кримінальних правопорушень, готує відповідні інформаційні довідки та проекти письмових вказівок.

  6.3.8. Здійснює постійний контроль за дотриманням строків кримінального провадження. Не рідше одного разу на місяць витребує в підрозділах інформаційно-аналітичного забезпечення МВС України, ГУМВС, УМВС України списки кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, які розслідуються понад установлені КПК( 4651-17 ) строки, виявляє причини, які негативно впливають на дотримання строків досудового розслідування, уживає заходів щодо скорочення кількості таких кримінальних проваджень і усунення виявлених недоліків.

  6.3.9. Організовує підготовку необхідних матеріалів для продовження процесуальних строків у кримінальних провадженнях на строк понад три місяці. Забезпечує ретельне вивчення матеріалів вказаних кримінальних проваджень. Безпосередньо готує необхідні документи для продовження процесуальних строків, організовує заслуховування результатів розслідування цих кримінальних проваджень у керівника органу досудового розслідування, уносить пропозиції щодо заходів реагування до винних осіб.

  6.3.10. Здійснює контроль за додержанням строків затримання осіб, підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, тримання підозрюваних під вартою. Перевіряє обґрунтованість звільнення з ізоляторів тимчасового тримання органів внутрішніх справ України осіб, які затримані слідчими.

  6.3.11. Уживає заходів щодо підвищення якості досудового розслідування. З цією метою з’ясовує причини допущених слідчими недоліків та порушень законодавства, уживає заходів щодо їх усунення.

  Постійно веде обліки кримінальних проваджень, у яких прокурорами скасовано постанову слідчого про закриття кримінального провадження; слідчим суддею постановлено ухвалу про скасування рішення слідчого або якою зобов’язано його припинити дію чи вчинити певну дію; судом під час судового провадження постановлено ухвалу про закриття кримінального провадження за відсутності в діянні складу кримінального правопорушення; судом ухвалено виправдувальний вирок.

  Щомісяця доповідає керівництву органу досудового розслідування про стан цієї роботи в підпорядкованих слідчих підрозділах, уносить пропозиції щодо її покращення.

  6.3.12. Здійснює належний розгляд звернень громадян, депутатських запитів і звернень, документів прокурорського реагування та рішень судів, проводить за ними перевірки, готує мотивовані висновки. Уносить пропозиції керівництву органу досудового розслідування щодо притягнення винних службових осіб до відповідальності, уживає заходів щодо усунення недоліків. За необхідності здійснює перевірки з виїздом до підпорядкованих органів досудового розслідування.

  6.3.13. Здійснює контроль за встановленням слідчими осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, у тому числі в минулих роках. Вносить пропозиції керівництву органу досудового розслідування щодо покращання цієї роботи.

  6.3.14. Контролює правильність та повноту введення слідчими до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про рух кримінальних проваджень та своєчасність введення таких відомостей за прийнятими слідчими рішеннями. Забезпечує достовірність звітності, яка надходить з підпорядкованих органів досудового розслідування.

  6.3.15. Перевіряє планування роботи в слідчих підрозділах органів внутрішніх справ, стан виконання планових заходів, відповідність планам ГСУ МВС України та слідчого управління (відділу) ГУМВС, УМВС України, наявність індивідуальних планів роботи слідчих, планів розслідування кримінальних проваджень, планів-графіків закінчення досудового розслідування кримінальних правопорушень і стан виконання цих планів. У разі виявлення недоліків при складанні планів роботи надає практичну і методичну допомогу щодо усунення недоліків. З урахуванням зміни оперативної обстановки вживає заходів щодо внесення корективів у плани роботи.

  6.3.16. Організовує проведення щорічних інвентаризацій кримінальних проваджень. Забезпечує надходження до вищого органу досудового розслідування та підрозділу інформаційно-аналітичного забезпечення органу внутрішніх справ об’єктивної інформації про рух кримінальних проваджень.

  6.3.17. Контролює стан організації в слідчих підрозділах роботи з підбору, розстановки, навчання і виховання кадрів органів досудового розслідування. Щомісяця доповідає керівництву органу досудового розслідування про стан цієї роботи, наявність вакантних посад в слідчих підрозділах, уносить пропозиції щодо заміщення вакантних посад.

  6.3.18. За письмовою вказівкою, наказом (дорученням) керівника органу досудового розслідування проводить службові розслідування, у тому числі з виїздом до слідчих підрозділів, за фактами порушень слідчими норм кримінального процесуального законодавства та вносить пропозиції щодо притягнення винних службових осіб до відповідальності.

  6.3.19. Особисто приймає щомісячні звіти від керівників слідчих підрозділів і вимагає від них:

  відомості про дотримання графіка розслідування кримінальних проваджень, у тому числі про кількість кримінальних правопорушень, що виявлені слідчими;

 5. списки кримінальних проваджень:
 6. переданих прокурору для звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або закритих прокурором;

 7. у яких рішення про закриття кримінального провадження прийнято слідчими;
 8. у яких з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань не встановлено осіб, які вчинили кримінальні правопорушення;

 9. у яких особам повідомлено про підозру в учиненні кримінальних правопорушень;
 10. списки кримінальних проваджень, у яких після повідомлення про підозру в учиненні кримінального проступку протягом одного місяця не закінчено дізнання та після повідомлення про підозру в учиненні злочину протягом двох місяців не закінчено досудове слідство, із зазначенням причин їх тривалості та відомостей про продовження процесуальних строків у встановленому порядку;

  списки кримінальних проваджень, у яких досудове розслідування зупинено у звітному періоді у зв’язку з:

  переховуванням підозрюваного від органів досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності і невстановленням його місцезнаходження, із зазначенням номерів розшукових справ;

  захворюванням підозрюваного на тяжку хворобу, яка перешкоджає його участі в кримінальному провадженні, за наявності медичного висновку, який підтверджує цей факт;

  необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва, із зазначенням стану виконання запиту про міжнародну правову допомогу;

 11. відомості про стан роботи з особовим складом слідчих підрозділів, наявність вакантних посад.
 12. VII. Слідчий-криміналіст

  7.1. Головним завданням слідчого-криміналіста ГСУ МВС України, слідчого управління (відділу) ГУМВС, УМВС України (далі — слідчий-криміналіст) є надання практичної і методичної допомоги слідчим у розслідуванні тяжких та особливо тяжких злочинів.

  7.2. Робота слідчих-криміналістів включає в себе:

  7.2.1. Запровадження в слідчу практику наукових рекомендацій щодо організації роботи і тактики проведення окремих слідчих дій, застосування техніко-криміналістичних засобів і розповсюдження позитивного досвіду при розслідуванні кримінальних правопорушень. Розроблення методики розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень з урахуванням оперативної обстановки в регіоні.

  7.2.2. Підвищення професійного рівня слідчих щодо розслідування кримінальних правопорушень, у тому числі тих, у яких осіб, що їх учинили, не встановлено.

  7.3. Слідчий-криміналіст:

  7.3.1. Щодня знайомиться з оперативними зведеннями про кримінальні правопорушення, що вчинені за добу, у випадках і в строки, передбачені нормативно-правовими актами МВС України, надає об’єктивну інформацію про вчинені кримінальні правопорушення до ГСУ МВС України.

  7.3.2. Бере участь в огляді місця події при вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину чи іншого кримінального правопорушення, яке викликало значний суспільний резонанс, надає кваліфіковану допомогу в пошуку слідів кримінального правопорушення, належній їх фіксації з метою правильного процесуального оформлення, виключення надалі їх утрати або приведення в непридатний для подальших досліджень стан.

  7.3.3. З урахуванням зібраних доказів та обставин, виявлених під час досудового розслідування, надає допомогу слідчому в складенні погодженого плану слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій. Надалі при необхідності розробляє додаткові плани.

  7.3.4. За результатами кожного огляду місця події, у якому брав участь (у разі внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань), а також у разі вчинення кримінального правопорушення, яке ставиться на контроль МВС України, Генеральної прокуратури України, прокуратур обласного рівня, та за письмовою вказівкою керівництва слідчого управління (відділу) ГУМВС, УМВС України заводить контрольно-наглядову справу. Здійснює супроводження стану розслідування такого кримінального правопорушення аж до прийняття в кримінальному провадженні остаточного рішення, передбаченого КПК( 4651-17 ), для чого не рідше одного разу на місяць витребовує інформацію про результати досудового розслідування та вносить пропозиції щодо його вдосконалення.

  7.3.5. Надає допомогу слідчим в організації досудового розслідування, у тому числі в проведенні окремих слідчих дій, застосуванні техніко-криміналістичних засобів, залученні спеціалістів, використанні можливостей криміналістичних, оперативно-довідкових та інших обліків органів внутрішніх справ України. Для надання практичної допомоги в проведенні окремих слідчих дій слідчих-криміналістів уключають до складу слідчих груп.

  7.3.6. Вивчає кримінальні провадження з точки зору належного експертно-криміналістичного супроводження досудового розслідування.

  7.3.7. Опрацьовує та запроваджує в слідчу практику наукові методи (у тому числі з урахуванням досвіду інших держав) розслідування кримінальних правопорушень та засоби криміналістичної техніки.

  7.3.8. Надає допомогу при підготовці та призначенні складних судових експертиз, визначенні кола питань, що підлягають вирішенню, супроводжує проведення зазначених експертиз в експертних установах.

  7.3.9. Вивчає слідчу практику, розробляє заходи щодо її вдосконалення, узагальнює можливості криміналістики і судової експертизи в процесі досудового розслідування, запроваджує на підставі цього позитивний досвід, надає підтверджені практикою рекомендації щодо методики і тактики досудового розслідування. З урахуванням виявлених недоліків і проблем в організації роботи вносить пропозиції керівництву слідчих управлінь (відділів) ГУМВС, УМВС України щодо їх розгляду на оперативних нарадах. Уносить пропозиції про заслуховування на оперативних нарадах звітів працівників органів досудового розслідування та оперативних підрозділів щодо організації і стану оперативно-розшукової та слідчої роботи, розслідування конкретних кримінальних правопорушень.

  7.3.10. Здійснює контроль за цілеспрямованим використанням техніко-криміналістичних засобів, які закріплені за органом досудового розслідування.

  7.3.11. Визначає і обґрунтовує кількість необхідних техніко-криміналістичних засобів, матеріалів, навчально-методичної літератури, вносить пропозиції щодо їх придбання і розподілу.

  7.3.12. Перевіряє та узагальнює практику роботи слідчих щодо застосування техніко-криміналістичних засобів і наукових рекомендацій, стан роботи слідчо-оперативних груп на місцях подій та при розслідуванні обставин учинених кримінальних правопорушень, які перебувають на контролі, готує аналізи та інформаційні листи з цього питання.

  7.3.13. З метою підвищення кваліфікаційного рівня працівників органів досудового розслідування планує і організовує проведення занять зі службової підготовки, на яких розкриває проблемні питання, що виникають під час досудового розслідування, методику й тактику розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень тощо.

  VIІІ. Службова особа, відповідальна за перебування затриманих

  8.1. Службова особа, відповідальна за перебування затриманих, — особа рядового або молодшого начальницького складу органів внутрішніх справ, основним завданням якої є здійснення контролю за дотриманням іншими службовими особами прав затриманого, а також безпосереднє забезпечення цих прав.

  8.2. Кількість службових осіб, відповідальних за перебування затриманих, підрозділу органу досудового розслідування визначається начальниками ГУМВС, УМВС України з урахуванням вимог законодавства, яким регламентовано діяльність ізоляторів тимчасового тримання органів внутрішніх справ України (далі — ІТТ), але не менше чотирьох працівників у одному ІТТ.

  8.3. Службова особа, відповідальна за перебування затриманих, у своїй діяльності безпосередньо підпорядковується та підзвітна начальнику органу досудового розслідування, в якому територіально знаходиться ІТТ.

  8.4. Службова особа, відповідальна за перебування затриманих, крім обов’язків, передбачених статтями 212( 4651б-17 ), 213 КПК( 4651б-17 ), повинна:

  8.4.1. Вести обліки затриманих слідчими осіб, які підозрюються в учиненні злочину, а також підозрюваних, яким обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

  8.4.2. Щоденно письмово доповідати керівнику органу досудового розслідування про стан дотримання прав осіб, затриманих за підозрою в учиненні злочину.

  8.4.3. При реєстрації затриманого перевіряти наявність видимих тілесних ушкоджень на його тілі. За наявності підстав забезпечити невідкладне надання належної медичної допомоги та фіксацію тілесних ушкоджень медичним працівником.

  8.4.4. У разі звернення до неї затриманого про застосування насильства під час затримання зафіксувати його заяву та прийняти її в письмовому вигляді.

  8.4.5. Завчасно, але не пізніше трьох годин до завершення:

  24-годинного строку з моменту затримання інформувати керівника органу досудового розслідування про необхідність звільнення затриманого в разі невручення йому повідомлення про підозру;

  60-годинного строку з моменту затримання інформувати керівника органу досудового розслідування про необхідність звільнення затриманого в разі недоставляння його до суду для розгляду клопотання про обрання стосовно нього запобіжного заходу.

  8.4.6. Не допускати до затриманих працівників оперативних підрозділів, інших службових осіб органів внутрішніх справ без письмового дозволу слідчого, який розслідує кримінальне провадження, або прокурора, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням.

  IX. Помічник слідчого

  9.1. Помічник слідчого — працівник органу досудового розслідування, завданням якого є надання допомоги слідчому і виконання його доручень, пов’язаних з розслідуванням кримінальних правопорушень. Посада помічника слідчого належить до посад рядового або молодшого начальницького складу.

  9.2. Працівники міліції у межах компетенції зобов’язані надавати помічнику слідчого всебічну допомогу у виконанні його обов’язків.

  9.3. Помічник слідчого зобов’язаний виконувати усні та письмові доручення начальника відповідного органу досудового розслідування, його заступників, слідчих у встановлені строки та у визначеному законодавством порядку.

  9.4. Помічник слідчого має право:

  9.4.1. Брати участь в проведенні слідчих дій (огляд місцевості, приміщення, речей та документів, огляд трупа, слідчий експеримент, отримання зразків для експертизи, тимчасове вилучення майна, обшук, пред’явлення речей, трупів та осіб для впізнання, проведення допиту, впізнання в режимі відеоконференції).

  9.4.2. Забезпечувати виконання виклику для проведення слідчих дій свідків, потерпілих, підозрюваних, спеціалістів, експертів, цивільних позивачів, цивільних відповідачів та інших учасників кримінального провадження.

  9.4.3. Залучати понятих до участі в проведенні процесуальних дій.

  9.4.4. У встановленому законодавством порядку доставляти запити слідчих в установи, організації, підприємства на документи та предмети, необхідні для проведення всебічного й неупередженого розслідування в кримінальному провадженні, та доставляти витребувані документи та предмети за місцем призначення.

  9.4.5. Бути присутнім при ознайомленні в установленому статтею 290 КПК( 4651в-17 ) порядку з матеріалами досудового розслідування підозрюваним, його захисником, законним представником та захисником особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру.

  9.4.6. Вносити керівництву слідчого підрозділу пропозиції щодо покращення організації та підвищення ефективності роботи помічників слідчих і слідчого підрозділу в цілому.

  Начальник Головного слідчого управління генерал-майор міліції

  В.І. Фаринник

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МВС України 09.08.2012  № 686

  ПОЛОЖЕННЯ про Головне слідче управління МВС України

  І. Загальні положення

  1.1. Головне слідче управління Міністерства внутрішніх справ України (далі — ГСУ МВС України) є структурним підрозділом Міністерства внутрішніх справ України, який забезпечує в межах повноважень виконання законодавства України про кримінальне провадження та є головним органом досудового розслідування в системі МВС України.

  1.2. Правовою основою діяльності ГСУ МВС України є Конституція України( 254к/96-ВР ), Кримінальний кодекс України( 2341-14 ), Кримінальний процесуальний кодекс України( 4651-17 ) (далі — КПК) та інші нормативно-правові акти з питань досудового розслідування.

  1.3. Діяльність ГСУ МВС України здійснюється відповідно до принципів верховенства права, законності, рівності перед законом і судом, поваги до людської гідності, забезпечення права на свободу та особисту недоторканність, недоторканності житла чи іншого володіння особи, таємниці спілкування, невтручання в приватне життя, недоторканності права власності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини, свободи від самовикриття та права не свідчити проти близьких родичів та членів сім’ї, заборони двічі притягувати до кримінальної відповідальності за одне і те саме правопорушення, забезпечення права на захист, змагальності сторін кримінального провадження та свободи в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, безпосередності дослідження показань, речей і документів, забезпеченні права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності, публічності, диспозитивності, розумності строків досудового розслідування, на основі взаємодії з усіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування і громадськими об’єднаннями.

  1.4. Діяльність ГСУ МВС України здійснюється на підставі планування, поєднання єдиного керівництва у вирішенні питань службової діяльності та колегіальності при їх обговоренні, персональної відповідальності кожного працівника за стан справ на своїй ділянці роботи.

  1.5. У ГСУ МВС України найбільш важливі і нагальні питання діяльності органів досудового розслідування в системі МВС України розглядаються на оперативних нарадах.

  1.6. Діловодство і заходи з режиму секретності здійснюються в ГСУ МВС України відповідно до законодавства України.

  1.7. Особовий склад ГСУ МВС України комплектується з осіб начальницького складу, державних службовців та найманих працівників.

  1.8. Фінансове і матеріально-технічне забезпечення ГСУ МВС України здійснюються у межах видатків Державного бюджету України, передбачених на утримання МВС України на відповідний рік.

  1.9. Нагляд за законністю діяльності ГСУ МВС України здійснює Генеральна прокуратура України в порядку, передбаченому КПК( 4651-17 ) та законами України.

  ІІ. Основні завдання Головного слідчого управління МВС України

  2.1. На ГСУ МВС України покладаються такі завдання:

  2.1.1. Організаційно-методичне керівництво діяльністю органів досудового розслідування з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

  2.1.2. Здійснення в межах повноважень контролю за дотриманням законодавства в діяльності підпорядкованих органів досудового розслідування.

  2.1.3. Організація взаємодії слідчих підрозділів з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ і у межах компетенції з іншими правоохоронними органами, органами державної влади України, а також відповідними органами іноземних держав на підставі міжнародних договорів, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.

  2.1.4. Здійснення профілактичної роботи на підставі матеріалів розслідування кримінальних правопорушень.

  2.1.5. Підвищення професійної майстерності працівників слідчих підрозділів органів внутрішніх справ.

  2.1.6. Безпосереднє розслідування кримінальних правопорушень.

  2.1.7. Організація в межах компетенції міжнародно-правового співробітництва під час кримінального провадження.

  2.2. На ГСУ МВС України можуть бути покладені й інші завдання, встановлені чинним законодавством України.

  2.3. ГСУ МВС України зобов’язане застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

  ІІІ. Функції Головного слідчого управління МВС України

  3.1. ГСУ МВС України відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції:

  3.1.1. Здійснює процесуальний та організаційний контроль за досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, у тому числі вчинених проти життя та здоров’я особи, у сфері господарської та службової діяльності, які набули широкого суспільного резонансу, стосовно членів організованих груп та злочинних організацій, що знаходяться на контролі МВС України та Генеральної прокуратури України, а також вивчає кримінальні провадження за такими правопорушеннями, надає практичну і методичну допомогу в їх розслідуванні. Веде контрольно-наглядові справи за цими кримінальними правопорушеннями.

  3.1.2. Безпосередньо розслідує кримінальні правопорушення у межах визначеної підслідності.

  3.1.3. Аналізує діяльність підпорядкованих органів досудового розслідування. Розробляє і вживає заходів, спрямованих на вдосконалення організації слідчої роботи, підвищення якості кримінального провадження та скорочення строків розслідування кримінальних правопорушень, забезпечення законодавства при провадженні досудового розслідування.

  3.1.4. Узагальнює слідчу практику про результати досудового розслідування найбільш складних кримінальних правопорушень, у тому числі учинених проти життя та здоров’я особи; у сфері господарської та службової діяльності; організованими групами і злочинними організаціями; неповнолітніми або за їх участю; стосовно іноземців або за їх участю; стосовно народних депутатів України, депутатів місцевих рад, працівників засобів масової інформації, працівників органів прокуратури та суду; пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів; учинених із застосуванням вогнепальної зброї, вибухових речовин та пристроїв, про їх розкрадання; дорожньо-транспортних пригод та інших.

  3.1.5. Надає практичну та методичну допомогу органам досудового розслідування в організації їх діяльності, здійснює перевірки їх роботи. Розробляє та вживає заходів щодо підвищення ефективності роботи слідчих підрозділів органів внутрішніх справ, усуває наявні недоліки.

  3.1.6. Організовує розроблення, у тому числі із залученням фахівців вищих навчальних закладів МВС України, рекомендацій щодо вдосконалення тактики і методики розслідування кримінальних правопорушень. Запроваджує досвід досудового розслідування. Організовує та проводить наради, науково-практичні конференції і семінари, інші заходи з підвищення професійного рівня слідчих, а також з інших питань, що стосуються проблем досудового розслідування. Здійснює контроль за використанням слідчими криміналістичної техніки.

  3.1.7. У межах компетенції організовує хід розслідування кримінальних правопорушень, що носять резонансний, міжрегіональний та міжнародний характер, створює в необхідних випадках міжрегіональні чи міжвідомчі слідчі групи для їх розслідування.

  3.1.8. Організовує взаємодію слідчих підрозділів при реалізації матеріалів оперативно-розшукової діяльності та досудовому розслідуванні кримінальних правопорушень з органами і підрозділами внутрішніх справ, що здійснюють оперативно-розшукову, експертну діяльність, органами прокуратури і у межах компетенції з іншими правоохоронними органами. Розробляє та здійснює заходи щодо вдосконалення взаємодії слідчих підрозділів з іншими структурними підрозділами органів внутрішніх справ у розслідуванні кримінальних правопорушень.

  3.1.9. Уживає в установленому порядку та в межах своєї компетенції заходів щодо організації взаємодії з правоохоронними органами іноземних держав у ході розслідування кримінальних правопорушень, учинених на території України іноземцями та особами без громадянства або за їх участю. Звертається в установленому порядку до компетентних органів іноземних держав із запитами про надання правової допомоги щодо виконання міжнародних доручень слідчих органів внутрішніх справ України компетентними органами іноземних держав. Організовує виконання органами досудового розслідування МВС України звернень про надання правової допомоги, які надійшли з інших держав. Бере участь у розробленні проектів міжнародних договорів про правову допомогу в кримінальних провадженнях.

  3.1.10. Здійснює підготовку матеріалів для внесення в установленому порядку на розгляд Генеральному прокурору України і його заступникам клопотань про продовження строків досудового розслідування кримінальних правопорушень. Забезпечує подальший процесуальний контроль за якісним розслідуванням цих правопорушень у встановлені при продовженні строки, надає допомогу в їх розслідуванні. Аналізує причини тривалого розслідування кримінальних правопорушень, надає рекомендації щодо скорочення строків досудового розслідування.

  3.1.11. Забезпечує достовірність звітності та облік даних про характер, обсяг і результати слідчої роботи, а також регулярне узагальнення і вдосконалення слідчої практики.

  3.1.12. Організовує розгляд та вирішення у визначеному законодавством порядку звернень громадян, установ, підприємств і організацій, депутатських запитів та звернень, які надходять до МВС України у зв’язку з провадженням досудового розслідування кримінальних правопорушень, критичних виступів у засобах масової інформації, подань органів прокуратури і ухвал суду з питань досудового розслідування. Уживає заходів щодо покращання цієї роботи в слідчих підрозділах.

  3.1.13. У встановленому порядку проводить службові розслідування, у тому числі з виїздом до підпорядкованих органів досудового розслідування, за фактами порушень слідчими норм кримінального процесуального законодавства та вирішує питання про притягнення до відповідальності цих працівників.

  3.1.14. Організовує заслуховування на оперативних нарадах керівників органів досудового розслідування з питань організації слідчої діяльності, а також слідчих та працівників інших органів та підрозділів внутрішніх справ з приводу виявлення й розслідування кримінальних правопорушень. Приймає за результатами цих нарад відповідні рішення, готує пропозиції, спрямовані на усунення негативних тенденцій та поліпшення роботи.

  3.1.15. Розробляє проекти нормативно-правових актів з питань, що стосуються діяльності органів досудового розслідування. Інформує підпорядковані органи досудового розслідування про зміни в чинному законодавстві.

  3.1.16. Дає у межах компетенції доручення, приймає рішення з питань досудового розслідування, які є обов’язковими для всіх органів досудового розслідування МВС України, а також надає слідчим письмові вказівки в кримінальних провадженнях у порядку, передбаченому КПК( 4651-17 ).

  3.1.17. Бере участь у розробленні нормативів навантаження на працівників органів досудового розслідування, їх матеріально-технічного забезпечення, типових положень та типових структур підрозділів досудового розслідування.

  3.1.18. Спільно з Департаментом кадрового забезпечення МВС України, у взаємодії з вищими навчальними закладами і науково-дослідними установами МВС України вживає заходів щодо комплектування органів досудового розслідування, визначення потреби в кадрах працівників слідчих підрозділів, розподілу і стажування молодих спеціалістів, забезпечення раціонального використання і закріплення кадрів на слідчій роботі. Забезпечує підбір кадрів для призначення на посади керівників органів досудового розслідування, організовує їх стажування.

  3.2. На ГСУ МВС України не може бути покладено виконання функцій, не передбачених кримінальним процесуальним законодавством і цим Положенням.

  ІV. Повноваження начальника Головного слідчого управління МВС України

  4.1. Начальник ГСУ МВС України є за посадою членом колегії МВС України та у своїй діяльності підзвітний та підконтрольний безпосередньо Міністрові внутрішніх справ України.

  4.2. Крім повноважень і обов’язків, передбачених кримінальним процесуальним законодавством, начальник ГСУ МВС України є відповідальним за стан досудового розслідування в органах внутрішніх справ, організацію роботи ГСУ МВС України, виконання покладених на нього завдань.

  Організовує в межах, визначених чинним законодавством, діяльність органів досудового розслідування щодо взаємодії з експертними установами, іншими правоохоронними органами та органами державної влади в боротьбі зі злочинністю.

  У межах компетенції координує й контролює роботу Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

  4.3. Начальник ГСУ МВС України має першого заступника та заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади наказами МВС України у встановленому порядку.

  4.4. Начальник ГСУ МВС України має такі повноваження:

  4.4.1. Організовує здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності слідчих органів внутрішніх справ.

  4.4.2. У межах своїх повноважень з питань організації роботи органів досудового розслідування приймає рішення та дає доручення, які є обов’язковими для виконання працівниками ГСУ МВС України, керівниками слідчих підрозділів головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті (далі — ГУМВС, УМВС), міських, районних, лінійних управлінь (відділів) ГУМВС, УМВС, контролює їх виконання.

  4.4.3. Організовує проведення оперативних нарад за участю керівників структурних підрозділів МВС України, ГУМВС, УМВС з питань службової діяльності органів досудового розслідування у кримінальних провадженнях, у тому числі стану взаємодії між слідчими та оперативними підрозділами.

  За наявності підстав уносить пропозиції Міністру або його заступникам щодо проведення службового розслідування за фактами невиконання службовими особами органів внутрішніх справ покладених на них обов’язків та притягнення їх до відповідальності.

  4.4.4. У межах своєї компетенції підписує листи, звернення, повідомлення та інші документи з питань організації діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ та стану розслідування конкретних кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності органів внутрішніх справ, за винятком тих, щодо яких встановлено окремий порядок підписання.

  4.4.5. За дорученням Міністра представляє МВС України в органах державної влади, а також у відносинах з правоохоронними органами інших держав.

  4.4.6. Інформує Міністра внутрішніх справ України про стан діяльності слідчих підрозділів та заходи, спрямовані на її вдосконалення, хід розслідування кримінальних правопорушень, що мають значний суспільний резонанс.

  4.4.7. Опрацьовує і вносить на розгляд Міністра внутрішніх справ України, колегії МВС України пропозиції про структуру і штатну чисельність органів досудового розслідування, перерозподіл штатної чисельності слідчих між слідчими підрозділами територіальних органів Міністерства внутрішніх справ України з урахуванням навантаження на слідчих, криміногенної ситуації (обстановки) та наявного некомплекту.

  4.4.8. Забезпечує достовірність звітності й обліку даних про характер, обсяг і результати слідчої роботи, а також регулярне узагальнення слідчої практики та її вдосконалення.

  4.4.9. Визначає функціональні обов’язки своїх заступників і керівників структурних підрозділів ГСУ МВС України, завдання підрозділів ГСУ МВС України та затверджує функціональні обов’язки особового складу і плани діяльності ГСУ МВС України.

  4.4.10. У встановленому порядку організовує проведення атестації працівників ГСУ МВС України.

  4.4.11. Погоджує подання начальників ГУМВС, УМВС Міністрові внутрішніх справ України про призначення на посади і звільнення з посад перших заступників начальників ГУМВС, УМВС — начальників слідчих управлінь (відділів).

  4.4.12. У встановленому МВС України порядку вносить Міністрові внутрішніх справ України подання про присвоєння спеціальних звань працівникам ГСУ МВС України, першим заступникам начальників ГУМВС, УМВС — начальникам слідчих управлінь (відділів).

  4.4.13. Вносить пропозиції ректорам вищих навчальних закладів системи МВС України щодо покращення навчально-виховного процесу з підготовки фахівців органів досудового розслідування. За погодженням з керівництвом вищих навчальних закладів системи МВС України бере участь у роботі державних екзаменаційних комісій.

  4.4.14. У встановленому порядку витребовує матеріали кримінальних проваджень, дає письмові вказівки слідчим.

  4.4.15. Викликає до МВС України для заслуховування стану досудового розслідування в кримінальних провадженнях працівників оперативних підрозділів, інших службових осіб органів внутрішніх справ.

  4.4.16. У разі необхідності відповідно до кримінального процесуального законодавства визначає слідчого (слідчих), який здійснюватиме досудове розслідування, а у випадках здійснення досудового розслідування слідчою групою — визначає старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих органів досудового розслідування, а також ГСУ МВС України.

  4.4.17. Відсторонює слідчого від проведення досудового розслідування в встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку та призначає іншого слідчого.

  4.4.18. У встановленому порядку розглядає подання слідчих органів внутрішніх справ про продовження Генеральним прокурором України чи його заступником строку досудового розслідування понад шість місяців у справах, які знаходяться в провадженні цих слідчих, а також клопотання про надіслання кримінальних проваджень до правоохоронних органів інших країн відповідно до міжнародних договорів.

  4.4.19. Вирішує відповідно до законодавства, в тому числі нормативно-правових актів МВС України, питання про заохочення працівників органів досудового розслідування та накладення на них дисциплінарних стягнень.

  4.4.20. Вносить у встановленому порядку пропозиції про встановлення чи зміну окладів, надбавок, доплат, підвищень та премій працівникам ГСУ МВС України, першим заступникам начальників ГУМВС, УМВС — начальникам слідчих управлінь (відділів).

  4.4.21. Приймає рішення про направлення працівників ГСУ МВС України у відрядження (у тому числі позапланові) і надання їм відпусток та ініціює перед Міністром внутрішніх справ України, його заступниками питання щодо видання відповідних наказів.

  4.4.22. Погоджує надання відпусток першим заступникам начальників ГУМВС, УМВС — начальникам слідчих управлінь (відділів).

  4.4.23. Призначає осіб, відповідальних за товарно-матеріальні цінності, що використовуються в ГСУ МВС України.

  4.5. Начальник ГСУ МВС України є відповідальним за стан службової дисципліни, виконання вимог цього Положення і повинен постійно їх контролювати.

  4.6. На період тимчасової відсутності начальника ГСУ МВС України його обов’язки виконує перший заступник або заступник начальника ГСУ МВС України.

  V. Повноваження першого заступника і заступників начальника ГСУ МВС України, начальників управлінь ГСУ МВС України

  5.1. Повноваження першого заступника і заступників начальника ГСУ МВС України, начальників управлінь ГСУ МВС України визначаються кримінальним процесуальним законодавством та затвердженими начальником ГСУ МВС України функціональними обов’язками.

  5.2. Начальник управління ГСУ МВС України або особа, яка виконує його обов’язки, має право витребувати для ознайомлення та перевірки матеріали кримінальних проваджень, які розслідуються слідчими підрозділами органів внутрішніх справ.

  VІ. Структура Головного слідчого управління МВС України

  6.1. Структура ГСУ МВС України затверджується Міністром внутрішніх справ України.

  6.2. Штатний розпис ГСУ МВС України затверджується заступником Міністра внутрішніх справ України — керівником апарату.

  Начальник Головного слідчого управління генерал-майор міліції

  В.І. Фаринник

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МВС України 09.08.2012  № 686

  ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про слідче управління (відділ) головного управління, управління МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті

  І. Загальні положення

  1.1. Слідче управління (відділ) є структурним підрозділом головного управління, управління МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті (далі — слідче управління (відділ) ГУМВС, УМВС), який забезпечує безпосереднє розслідування кримінальних правопорушень та організаційно-методичне керівництво діяльністю слідчих підрозділів територіальних органів Міністерства внутрішніх справ України.

  1.2. Слідче управління (відділ) ГУМВС, УМВС у своїй діяльності керується Конституцією України( 254к/96-ВР ), Кримінальним кодексом України( 2341-14 ), Кримінальним процесуальним кодексом України ( 4651-17 ) (далі — КПК), іншими нормативно-правовими актами з питань досудового розслідування.

  1.3. Діяльність слідчого управління (відділу) ГУМВС, УМВС здійснюється відповідно до принципів верховенства права, законності, рівності перед законом і судом, поваги до людської гідності, забезпечення права на свободу та особисту недоторканність, недоторканності житла чи іншого володіння особи, таємниці спілкування, невтручання в приватне життя, недоторканності права власності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини, свободи від самовикриття та права не свідчити проти близьких родичів та членів сім’ї, заборони двічі притягувати до кримінальної відповідальності за одне і те саме правопорушення, забезпечення права на захист, змагальності сторін кримінального провадження та свободи в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, безпосередності дослідження показань, речей і документів, забезпеченні права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності, публічності, диспозитивності, розумності строків, а також на основі взаємодії з органами державної влади в регіоні, органами місцевого самоврядування і громадськими організаціями, координації дій з іншими правоохоронними органами.

  1.4. Порядок взаємодії слідчого управління (відділу) ГУМВС, УМВС з органами та підрозділами, що здійснюють оперативно-розшукову, експертну діяльність, установлюється законодавством України.

  1.5. Робота слідчого управління (відділу) ГУМВС, УМВС здійснюється відповідно до поточних планів, які повинні узгоджуватися з планами Головного слідчого управління (далі — ГСУ) МВС України і формуватися з урахуванням оперативної обстановки.

  1.6. Штатний розпис слідчого управління (відділу) ГУМВС, УМВС та зміни до нього затверджуються МВС України в установленому порядку.

  1.7. Діловодство і заходи з режиму секретності здійснюються в слідчому управлінні (відділі) ГУМВС, УМВС відповідно до законодавства України.

  1.8. Нагляд за додержанням законів у діяльності слідчого управління (відділу) ГУМВС, УМВС здійснює прокуратура Автономної Республіки Крим, обласна, міст Києва та Севастополя або прирівняна до них прокуратура в порядку, передбаченому КПК( 4651-17 ) та законами України.

  ІІ. Завдання слідчого управління (відділу) ГУМВС, УМВС:

  2.1. На слідче управління (відділ) ГУМВС, УМВС покладаються такі завдання:

  2.1.1. Забезпечення належної організації роботи органів досудового розслідування підпорядкованих слідчих підрозділів територіальних органів Міністерства внутрішніх справ України.

  2.1.2. Організаційно-методичне керівництво діяльністю органів досудового розслідування з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінальних правопорушень, що віднесені до підслідності органів внутрішніх справ.

  2.1.3. Надання методичної і практичної допомоги в розслідуванні складних, багатоепізодних кримінальних проваджень чи кримінальних проваджень про тяжкі і особливо тяжкі злочини, в організації роботи підпорядкованих підрозділів, підвищенні результативності їх діяльності.

  2.1.4. Здійснення процесуального контролю за:

  розглядом заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення слідчими, дотриманням ними обліково-реєстраційної дисципліни, своєчасним та повним унесенням відомостей про кримінальні правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і проведенням досудового розслідування в кримінальних провадженнях у порядку, встановленому КПК( 4651-17 );

  затриманням слідчими підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, звільненням слідчими таких осіб з ізоляторів тимчасового тримання органів внутрішніх справ України (далі — ІТТ);

  дотриманням слідчими процесуальних строків при розслідуванні кримінальних правопорушень і додержанням установленого порядку їх продовження;

 13. обґрунтованістю прийняття слідчими рішень про закриття кримінальних проваджень;
 14. забезпеченням слідчими законності при розслідуванні кримінальних правопорушень;
 15. ужиттям слідчими заходів до відшкодування завданої кримінальними правопорушеннями шкоди.
 16. 2.1.5. Організація взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ, а також у межах компетенції з іншими правоохоронними органами України та компетентними органами іноземних держав на підставі міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

  2.1.6. Інформування населення через засоби масової інформації про виявлені під час розслідування кримінальних правопорушень причини і умови, що сприяють їх учиненню.

  2.1.7. Вивчення, узагальнення і організація впровадження в діяльність слідчих підрозділів передових форм і мет

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.9/5, основан на 25 голосах.


  Вам это будет интересно:

  що втратили чинність, постанов Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 р. № 985 і від 17 серпня 2011 р. № 895, Кабінет Міністрів України

  Про визнання такими, що втратили чинність, постанов Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 р. № 985 і від 17 серпня 2011 р. № 895 Кабінет Міністрів України постановляє:

  Альпійська «шпацірен»

  Шпацірен? щоранку приязно питав господар помешкання, де ми зупинилися на кілька днів. А ввечері, коли втомлені поверталися до двору, зустрічав не менш традиційним запитанням Гут? Ми кивали головами ...

  Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про Державний земельний кадастр" щодо скасування плати за внесення відомостей до Державного земельного кадастру та змін до них, Верховна Рада України

  ПОСТАНОВА  Верховної Ради України Верховна Рада України постановляє: 1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про Державний земельний кадастр" щодо скасування плати за внесення відомостей до Державного земельного кадастру та змін до них (реєстр. № 3061), поданий народним депутатом України Калетніком Г. М.

  В блокировании антикоррупционной политики виноваты исполнители на местах, – В.Янукович

  Президент Украины Виктор Янукович обвинил в блокировании антикоррупционной политики исполнителей на местах. Об этом он заявил сегодня в ходе проекта «Диалог со страной».

  Консультации по недвижимости
  Адвокат по ЖКХ
  Рекомендовано !
  Киевские судебные решения

  №910/22831/14

  Судья: Васильченко Т.В.
  07.01.2015

  №757/24024/14-ц

  Судья: Цокол Л. І.
  07.01.2015
  Новости жилищных адвокатов
  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые ...

  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые не содержат озоноразрушающих веществ Отныне для субъектов хозяйственной деятельности, импортирующих и экспортирующих товары, в которых отсутствуют озоноразрушающие вещества, их таможенное оформление осуществляется без лицензии. ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль з 170 літрами прозорої рідини невідомого походження Днями, близько восьмої години ранку, під час несення служби на стаціонарному посту Золотоноша, інспектори взводу із забезпечення супроводження відділу ДАІ з обслуговування міста Черкаси, зупинили ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та зник з місця ДТП Днями, близько о 20-й годині, в місті Васильків, невстановлений водій, керуючи автомобілем МОСКВИЧ 412, допустив наїзд на 27-річну місцеву мешканку та з місця пригоди зник. Жінка переходила проїзну ...

  Об Адвокате
  Спасибо его создателям и тем, от кого зависит продвижение портала.

  Ребята класс!!! Все что делаете для нас вне всякого сомнения- важно!!!

  Всем большое спасибо. Этот интернет проект,без всякого сомнения, сейчас - единственный в своем роде. Как здорово, что есть такие нужные порталы. Этот портал многофункционален в пользовании. На нем здорово отдыхать - просто, удобно,быстро.
  Публикации о недвижимости
  О налогообложении операции с недвижимостью ...

  О налогообложении операции с недвижимостью в Украине Сегодня, как и после принятия нового налога на недвижимость, эта тема широко обсуждается среди всех заинтересованных в этом ...

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат Разграничение полномочий риелтора (агента), нотариуса и адвоката по вопросам недвижимости.

  fd88152c669729fa70f5fe095f45fa66