Жилищный адвокат

Про затвердження Порядку надання погодження на створення професійним учасником фондового ринку відокремленого підрозділу за межами України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринкуНАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

 1. 06.11.2012  № 1583
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2012 р. за № 1999/22311

  Про затвердження Порядку надання погодження на створення професійним учасником фондового ринку відокремленого підрозділу за межами України

  Відповідно до абзацу другого статті 3, статей 4, 7 та пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»( 448/96-ВР ), статей 16, 17, 19 — 27 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»( 3480-15 ), Законів України «Про банки і банківську діяльність»( 2121-14 ), «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців»( 755-15 ), «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»( 249-15 ) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Порядок надання погодження на створення професійним учасником фондового ринку відокремленого підрозділу за межами України, що додається.

  2. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

  4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Тарасенко.

  Голова Комісії

  Д. Тевелєв

  Протокол засідання Комісії від 06.11.2012 р. № 49

  ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06.11.2012 № 1583

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2012 р. за № 1999/22311

  ПОРЯДОК надання погодження на створення професійним учасником фондового ринку відокремленого підрозділу за межами України

  І. Загальні положення

  1. Цей Порядок розроблено з метою визначення порядку та умов надання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі — Комісія) погодження на створення професійним учасником фондового ринку відокремленого підрозділу за межами України, а також особливості припинення діяльності таким підрозділом за межами України.

  2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

  відокремлений підрозділ ліцензіата — філія, інший підрозділ юридичної особи, що знаходиться поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій щодо здійснення професійної діяльності на фондовому ринку;

  ліцензіат — професійний учасник фондового ринку, який має ліцензію на окремий вид професійної діяльності на фондовому ринку України.

  3. Ліцензіат має право створити відокремлений підрозділ за межами України за умови отримання погодження Комісії відповідно до цього Порядку.

  Ліцензіат після отримання погодження Комісії на створення відокремленого підрозділу за межами України у разі необхідності здійснення інвестиції за кордон зобов’язаний отримати дозвіл (індивідуальну ліцензію) Національного банку України на здійснення інвестиції за кордон відповідно до вимог законодавства України.

  4. Погодження, яке надано Комісією на створення відокремленого підрозділу ліцензіата за межами України, є дійсним протягом шести місяців з дня його надання.

  У разі невчинення дій ліцензіатом щодо створення відокремленого підрозділу за межами України протягом дії погодження такий ліцензіат може звернутися за отриманням погодження повторно.

  5. Відокремлений підрозділ ліцензіата здійснює свою діяльність відповідно до вимог законодавства України та законодавства країни місцезнаходження цього підрозділу від імені ліцензіата на підставі затвердженого уповноваженим органом ліцензіата положення про відокремлений підрозділ ліцензіата (далі — Положення).

  Керівником відокремленого підрозділу є особа, яка діє на підставі виданої ліцензіатом довіреності.

  6. Ліцензіат зобов’язаний забезпечити виконання відокремленим підрозділом вимог законодавства України щодо ведення бухгалтерського обліку та звітності, провадження професійної діяльності на фондовому ринку, організації та проведення фінансового моніторингу тощо.

  ІІ. Умови, за яких надається погодження на створення ліцензіатом відокремленого підрозділу за межами України

  1. Комісія надає ліцензіату погодження на створення відокремленого підрозділу за межами України за наявності таких умов:

  1.1. Строк господарської діяльності ліцензіата за видами професійної діяльності, які згідно з Положенням має право здійснювати відокремлений підрозділ, повинен становити не менше ніж три роки, що передують даті подання заяви та відповідних документів для отримання погодження до Комісії.

  1.2. Ліцензіат не є об’єктом застосування заходів впливу та/або фінансових санкцій (штрафів) за порушення валютного законодавства України протягом останніх двох років, що передують даті подання заяви та відповідних документів для отримання погодження до Комісії.

  1.3. Держава місцезнаходження відокремленого підрозділу ліцензіата належить до держав, які приєдналися до міжнародних угод з питань запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, а також щодо фінансового сектору якої немає негативних висновків міжнародних організацій, які здійснюють оцінку країн та/або їх фінансових секторів щодо відповідності основним міжнародним стандартам у цій сфері. Такими висновками можуть бути висновки Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (FATF), міжнародних, міжурядових організацій, діяльність яких спрямована на протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму стосовно країн, що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.

  1.4. Ліцензіатом (крім банку) протягом останнього звітного року та кварталу, що передує даті його звернення до Комісії, не порушувались вимоги щодо показників власного капіталу, показників ліквідності та інших показників, що обмежують ризики, пов’язані з провадженням окремих видів професійної діяльності, установлені законами України та нормативно-правовими актами Комісії.

  1.5. Ліцензіат здійснює беззбиткову діяльність протягом останнього звітного року та кварталу, що передують його зверненню до Комісії.

  1.6. Наявність програмного забезпечення, потрібного для функціонування відокремленого підрозділу за межами України, здійснення ним відповідних видів професійної діяльності, зазначених у Положенні.

  1.7. Наявність не менше двох фахівців відповідної кваліфікації для здійснення відокремленим підрозділом видів професійної діяльності за межами України, зазначених в його Положенні, а саме: не менше одного (у тому числі керівника відокремленого підрозділу) фахівця, який сертифікований в установленому Комісією порядку для здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, та не менше одного працівника з питань фінансового моніторингу.

  ІІІ. Порядок подання та перелік документів, які надаються ліцензіатом для отримання погодження на створення відокремленого підрозділу за межами України

  1. Ліцензіат для отримання погодження на створення відокремленого підрозділу за межами України надає до загального відділу Комісії або надсилає поштою (рекомендованим листом) заяву про отримання погодження на створення професійними учасниками фондового ринку відокремлених підрозділів за межами України (додаток 1) та документи, перелік яких установлений пунктом 3 цього розділу.

  Заява та документи, що подаються до Комісії згідно з цим Порядком, мають бути викладені державною мовою з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної мовної політики»( 5029-17 ), підписані уповноваженою особою ліцензіата, завірені печаткою ліцензіата, без виправлень та неточностей. У разі якщо документ має більше одного аркуша, він повинен бути прошитий, пронумерований, підписаний уповноваженою особою ліцензіата та засвідчений печаткою ліцензіата.

  У разі якщо документи підписано не керівником ліцензіата чи іншою уповноваженою на це установчими документами ліцензіата особою, а виконувачем його обов'язків (крім випадків, установлених законами), то ліцензіат повинен надати копію документа, який підтверджує повноваження цієї особи.

  2. Ліцензіат забезпечує достовірність інформації, наданої в документах згідно з цим Порядком.

  3. До заяви про отримання погодження на створення професійними учасниками фондового ринку відокремлених підрозділів за межами України (додаток 1) додаються такі документи:

  3.1. Копія рішення уповноваженого органу ліцензіата про створення його відокремленого підрозділу за межами України.

  3.2. Копія Положення, затвердженого уповноваженим органом ліцензіата, яке має містити: повне найменування відокремленого підрозділу; інформацію про його підпорядкованість; перелік видів професійної діяльності на фондовому ринку та вимоги щодо організації фінансового моніторингу, установлені законодавством України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму; вимоги до наявності мінімальної кількості фахівців (у тому числі керівних посадових осіб), вимоги до приміщення, технічного та програмного забезпечення його діяльності; умови ліквідації.

  3.3. Довідка про кандидатури на посади керівних посадових осіб та фахівців відокремленого підрозділу ліцензіата, що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку та сертифіковані в установленому порядку (додаток 2), з доданням копій відповідних сертифікатів, засвідчених підписом керівника та печаткою ліцензіата.

  3.4. Довідка в довільній формі про призначення працівника, відповідального за організацію та проведення фінансового моніторингу відокремленого підрозділу за межами України, з додаванням копії документа встановленого законодавством зразка про складання іспиту з питань фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів.

  3.5. Копії фінансової звітності за останній звітний рік та квартал, що передують даті звернення ліцензіата до Комісії, засвідчені заявником (крім банку).

  3.6. Копія генеральної ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій.

  ІV. Порядок розгляду документів, видачі погодження або відмови в його видачі

  1. Комісія приймає рішення про надання погодження ліцензіату на створення відокремленого підрозділу за межами України не пізніше ніж у місячний строк з дня подання всіх необхідних документів або відмову в такому погодженні.

  2. Рішення Комісії про надання погодження або відмову в погодженні приймається колегіально на засіданні Комісії та підписується Головою Комісії.

  3. Структурний підрозділ Комісії, що здійснює розгляд заяви та документів для надання погодження, повідомляє ліцензіата про прийняте рішення, надсилаючи відповідного листа, з доданням копії цього рішення та обґрунтуванням причин у разі відмови у наданні погодження на створення.

  4. Комісія повертає ліцензіату заяву та подані документи без розгляду, якщо:

  4.1. Заява про отримання погодження на створення професійними учасниками фондового ринку відокремлених підрозділів за межами України ( z1999-12 ) (додаток 1) підписана особою, яка не має на це повноважень.

  4.2. Документи, що додаються до заяви, оформлені з порушенням вимог, установлених цим Порядком.

  4.3. Надано неповний перелік документів, що додаються до заяви згідно з цим Порядком.

  5. Комісія приймає рішення про відмову у наданні погодження на створення відокремленого підрозділу за межами України у разі:

  5.1. Виявлення недостовірних даних у відповідній заяві та документах, поданих ліцензіатом для отримання погодження.

  5.2. Невідповідності ліцензіата вимогам, установленим цим Порядком, для отримання погодження.

  V. Порядок подання відомостей та змін до документів, які надавалися для отримання погодження на створення ліцензіатом відокремленого підрозділу за межами України

  1. Ліцензіат зобов’язаний подати до Комісії копії і засвідчений в установленому законодавством порядку переклад на українську мову легалізованих в установленому порядку (якщо інше не передбачено міжнародними договорами України) документів, які підтверджують отримання ним дозволу на провадження професійної діяльності відокремленим підрозділом за межами України, наданого та засвідченого за місцезнаходженням його видачі, у місячний строк з дати отримання такого дозволу.

  2. Ліцензіат зобов’язаний подати до Комісії копії і засвідчений в установленому законодавством порядку переклад на українську мову документів органу нагляду за діяльністю професійних учасників держави місцезнаходження відокремленого підрозділу про результати проведеної перевірки відокремленого підрозділу, а також листа органу нагляду за діяльністю професійного учасника щодо оцінки діяльності відокремленого підрозділу та висунутих до нього вимог у двадцятиденний строк після надходження цих документів.

  3. Ліцензіат протягом строку провадження відокремленим підрозділом професійної діяльності зобов'язаний повідомляти Комісію про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про отримання погодження на створення його відокремленого підрозділу за межами України.

  У разі виникнення таких змін ліцензіат зобов'язаний протягом двадцяти робочих днів подати до Комісії відповідне повідомлення в письмовій формі та документи, які підтверджують зазначені зміни.

  VІ. Особливості припинення діяльності відокремленого підрозділу ліцензіата за межами України

  1. Діяльність відокремленого підрозділу ліцензіата може бути припинена з ініціативи:

  1.1. Уповноваженого органу цього ліцензіата.

  1.2. Уповноваженого органу держави за місцезнаходженням відокремленого підрозділу ліцензіата.

  2. У разі прийняття рішення Комісією про анулювання ліцензії ліцензіату за тим видом професійної діяльності, який провадить відокремлений підрозділ, уповноважений орган ліцензіата повинен до набрання чинності цього рішення прийняти рішення про припинення діяльності цього відокремленого підрозділу та протягом 5 робочих днів повідомити про це Комісію.

  3. У разі невиконання ліцензіатом вимог пункту 2 цього розділу Комісія повідомляє відповідний орган держави, на території якої був створений цей відокремлений підрозділ, про застосування заходів впливу до цього ліцензіата у вигляді анулювання ліцензії.

  VІI. Державний контроль за створенням ліцензіатом відокремленого підрозділу за межами України

  1. Державний контроль за створенням ліцензіатом відокремленого підрозділу за межами України здійснює Комісія відповідно до Законів України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"( 448/96-ВР ), "Про цінні папери та фондовий ринок"( 3480-15 ), цього Порядку та інших нормативно-правових актів.

  2. Скарги відокремлених підрозділів ліцензіата на дії Комісії, пов’язані з реалізацією вимог цього Порядку, розглядаються Комісією. Прийняті за результатами розгляду таких скарг рішення Комісії можуть бути оскаржені в судовому порядку.

  Директор департаменту регулювання депозитарної та розрахунково- клірингової діяльності

  І. Курочкіна

  Додаток 1 до Порядку надання погодження на створення професійним учасником фондового ринку відокремленого підрозділу за межами України

  ___ ____________ 20_ року (дата підписання заяви)

  № _____

  ЗАЯВА про отримання погодження на створення професійними учасниками фондового ринку відокремлених підрозділів за межами України

  Заявник __________________________________________________________________,                                                                                           (повне найменування)

 3. місцезнаходження _____________________________________________________________,
 4. телефон, факс, електронна адреса ________________________________________________,
 5. код за ЄДРПОУ _______________________________________________________________,
 6. банківські реквізити:
 7. найменування банку ___________________________________________________________,
 8. місцезнаходження банку ________________________________________________________,
 9. МФО, поточний рахунок _______________________________________________________,

 10. просить надати погодження на створення заявником відокремлених підрозділів за межами України:
 11. Найменування відокремленого підрозділу заявника

  Назва виду(ів) професійної діяльності на фондовому ринку, яку здійснює відокремлений підрозділ заявника

  1

  2

  Перелік документів додається.

  Керівник юридичної особи

  М. П. ____________________ (підпис)

  (П.І. Б.)

  Додаток 2 до Порядку надання погодження на створення професійним учасником фондового ринку відокремленого підрозділу за межами України

  ДОВІДКА про кандидатури на посади керівних посадових осіб та фахівців відокремленого підрозділу ліцензіата, що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку та сертифіковані в установленому порядку

  Дата підписання довідки: ________________

  № з/п

  Найменування відокремленого підрозділу ліцензіата

  Прізвище, ім'я, по батькові

  Реєстраційний номер облікової картки платника податків*

  Посада

  Сертифікат: номер, дата видачі, строк дії, вид професійної діяльності на фондовому ринку

  Назва документа (дата та номер), яким призначений (звільнений) фахівець або яким надані повноваження безпосередньо здійснювати професійну діяльність

  1

   

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

  3

   

   

   

   

   

   

  Керівник юридичної особи

  М. П. ____________________(підпис)

  (П.І. Б.)

  __________ *Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.6/5, основан на 25 голосах.


  Вам это будет интересно:

  Хто допоможе малозабезпеченій родині?

  Моя багатодітна сімя (я і троє неповнолітніх дітей) перебуває у дуже складному матеріальному становищі. Тому хочу звернутися до влади із проханням надати нам хоча б 5-6 складометрів дров для ...

  Застрахуйте мене від страхової!

  Мій чоловік потрапив в автомобільну аварію. На вулиці Миколаївська в сусідній Одесі. Так вийшло, що поїздка була нічною, вимушеною, виробничою. Суворий автомобіліст з 35-річним стажем досі страждає ...

  В Опішному звели керамічну вежу

  Цьогорічне свято представників однієї з найдавніших професій, які творять свої глиняні дива на гончарних кругах, було, як завжди, грандіозне і щедре на приємні несподіванки. Однією з них стало ...

  Киевская милиция обещает награду за информацию об убийце трех человек в торговом центре

  Киевская милиция пообещала вознаграждение в размере 100 тысяч гривен за информацию, которая поможет в розыске убийцы троих охранников торгового центра.

  Консультации по недвижимости
  Адвокат по ЖКХ
  Рекомендовано !
  Киевские судебные решения

  №910/22831/14

  Судья: Васильченко Т.В.
  07.01.2015

  №757/24024/14-ц

  Судья: Цокол Л. І.
  07.01.2015
  Новости жилищных адвокатов
  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые ...

  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые не содержат озоноразрушающих веществ Отныне для субъектов хозяйственной деятельности, импортирующих и экспортирующих товары, в которых отсутствуют озоноразрушающие вещества, их таможенное оформление осуществляется без лицензии. ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль з 170 літрами прозорої рідини невідомого походження Днями, близько восьмої години ранку, під час несення служби на стаціонарному посту Золотоноша, інспектори взводу із забезпечення супроводження відділу ДАІ з обслуговування міста Черкаси, зупинили ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та зник з місця ДТП Днями, близько о 20-й годині, в місті Васильків, невстановлений водій, керуючи автомобілем МОСКВИЧ 412, допустив наїзд на 27-річну місцеву мешканку та з місця пригоди зник. Жінка переходила проїзну ...

  Об Адвокате
  Этот портал просто обалденный. Thanky! Действительно необходимый и в тоже время функциональный интернет сайт.

  Огромное спасибо всем, кто работал над созданием сайта. Этот интернет портал на сегодняшний день - уникальный в своем роде. Хорошо, что есть такие так необходимые всем интернет проекты. Этот интернет портал достаточно удобен в пользовании. На нем полезно отдыхать - просто и быстро.

  Сайт просто класс так много чего здесь любопытного и нужного. Желаю вам держаться так же высоко и дальше и всего самого... в Вашей работе!
  Публикации о недвижимости
  О налогообложении операции с недвижимостью ...

  О налогообложении операции с недвижимостью в Украине Сегодня, как и после принятия нового налога на недвижимость, эта тема широко обсуждается среди всех заинтересованных в этом ...

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат Разграничение полномочий риелтора (агента), нотариуса и адвоката по вопросам недвижимости.

  fd88152c669729fa70f5fe095f45fa66