Жилищный адвокат

Про затвердження положень про структурні підрозділи в складі департаменту державної регуляторної політики та розвитку підприємництва, Міністерство економічного розвитку і торгівлі УкраїниМІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 22.01.2013  № 58
 2. Про затвердження положень про структурні підрозділи в складі департаменту державної регуляторної політики та розвитку підприємництва

  НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити положення, що додаються, про такі структурні підрозділи в складі департаменту державної регуляторної політики та розвитку підприємництва:

 3. управління державної регуляторної політики та розвитку підприємництва;
 4. управління ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності.
 5. 2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23.03.2012 № 400( v0400731-12 ) "Про затвердження положень про структурні підрозділи у складі департаменту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України".

  Заступник Міністра — керівник апарату

  В. П. Павленко

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 22.01.2013  № 58

  ПОЛОЖЕННЯ про управління державної регуляторної політики та розвитку підприємництва в складі департаменту державної регуляторної політики та розвитку підприємництва

  1. Загальні положення

  1.1. Управління державної регуляторної політики та розвитку підприємництва (далі — управління) у складі департаменту державної регуляторної політики та розвитку підприємництва є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі — Мінекономрозвитку).

  1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент державної регуляторної політики та розвитку підприємництва( v1380731-12 ), а також цим Положенням.

  1.3. Структура та чисельність управління визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

  1.4. До складу управління входять такі структурні підрозділи:

 6. відділ державної регуляторної політики;
 7. відділ розвитку підприємництва.
 8. 1.5. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу управління, визначаються у положеннях про них.

  1.6. Співробітники управління здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням, положеннями про відділи у складі управління та посадовими інструкціями.

  2. Завдання та функції управління

  2.1. Завданнями управління є:

  забезпечення формування державної регуляторної політики та державної політики з питань розвитку підприємництва;

  забезпечення нормативно-правового регулювання державної регуляторної політики та державної політики з питань розвитку підприємництва;

  проведення моніторингу практики застосування законодавства з питань державної регуляторної політики та розвитку підприємництва;

  координація діяльності структурних підрозділів Мінекономрозвитку з питань реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

  2.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

  готує та опрацьовує проекти нормативно-правових актів з питань державної регуляторної політики та розвитку підприємництва;

  розробляє пропозиції щодо пріоритетних напрямів державної регуляторної політики та державної політики розвитку підприємництва;

  розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства України з питань державної регуляторної політики та розвитку підприємництва;

  забезпечує підготовку матеріалів для інформування Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України та громадськості про діяльність Мінекономрозвитку з питань, що належать до компетенції управління;

  забезпечує формування плану діяльності Мінекономрозвитку з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності;

  бере участь у підготовці щорічної інформації про результати реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в системі органів виконавчої влади для подання Кабінету Міністрів України;

  здійснює аналіз позиції України в міжнародних рейтингах умов ведення бізнесу, забезпечує міжгалузеву координацію з питань покращення умов ведення бізнесу, розробляє пропозиції щодо поліпшення позиції України в рейтингу Міжнародної фінансової корпорації (група Світового банку) "Ведення бізнесу";

 9. бере участь у здійсненні комплексного аналізу стану розвитку підприємництва в Україні;
 10. бере участь у підготовці щорічної Національної доповіді про стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні;

 11. готує пропозиції щодо вдосконалення статистичного обліку суб'єктів підприємницької діяльності;
 12. бере участь у розробленні проектів державних програм розвитку малого і середнього підприємництва, забезпечує їх виконання з урахуванням загальнодержавних пріоритетів та здійснює моніторинг стану виконання цих програм;

  аналізує стан виконання програм підтримки підприємництва та ефективність використання бюджетних коштів, виділених на їх упровадження;

 13. забезпечує представництво в наглядових органах загальнодержавних фондів підтримки підприємництва;
 14. готує пропозиції щодо формування механізмів фінансової державної підтримки суб'єктів малого і середнього підприємництва;

  бере участь у заходах щодо забезпечення співпраці з міжнародними організаціями з питань, що належать до компетенції управління;

  готує в межах компетенції пропозиції щодо пріоритетних напрямів залучення міжнародної технічної допомоги на розвиток та підтримку підприємництва;

  здійснює інформаційне забезпечення діяльності Координаційної ради з питань розвитку малого та середнього підприємництва;

  бере участь у підготовці проекту заходів Генеральної угоди та забезпечує їх виконання з питань, що належать до компетенції управління;

  бере участь у формуванні політики соціально-корпоративної відповідальності суб'єктів господарювання;

  бере участь у розробленні проектів державних програм економічного і соціального розвитку, інших прогнозних та програмних документів з питань, що належать до компетенції управління;

  координує діяльність інших структурних підрозділів Мінекономрозвитку з питань, що належать до компетенції управління;

 15. здійснює інші функції, що випливають з покладених на управління завдань.
 16. 3. Права управління

  Управління для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

 17. одержувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку;
 18. ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, що належать до його компетенції;

  за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції управління.

  4. Керівництво управління

  4.1. Управління очолює заступник директора департаменту державної регуляторної політики та розвитку підприємництва — начальник управління державної регуляторної політики та розвитку підприємництва (далі — заступник директора департаменту — начальник управління), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади Міністр економічного розвитку і торгівлі України.

  4.2. Заступник директора департаменту — начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту державної регуляторної політики та розвитку підприємництва (далі — директор департаменту).

  4.3. Заступник директора департаменту — начальник управління:

  здійснює керівництво роботою управління і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

  організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в управлінні;

  забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ), уживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації в управлінні;

 19. контролює додержання співробітниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку;
 20. за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах і організаціях з питань, що належать до компетенції управління;

 21. погоджує положення про відділи, утворені у складі управління;
 22. координує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, та департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу в управлінні з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

 23. координує роботу з формування кадрового резерву управління;
 24. погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників управління, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

  погоджує підготовлені керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, подання про заохочення державних службовців і працівників відповідних структурних підрозділів та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

  готує та подає на підпис директору департаменту подання про заохочення заступника начальника управління та керівників структурних підрозділів, утворених у складі управління, накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння їм рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу.

  4.4. Заступник директора департаменту — начальник управління у своєму безпосередньому підпорядкуванні має:

 25. заступника начальника управління;
 26. заступника начальника управління — начальника відділу державної регуляторної політики;
 27. начальника відділу розвитку підприємництва.
 28. 4.5. Заступник начальника управління:

  виконує обов'язки заступника директора департаменту — начальника управління в разі його тимчасової відсутності;

  здійснює керівництво діяльністю управління в межах делегованих заступником директора департаменту — начальником управління повноважень у сфері діяльності управління;

  бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції управління;

  відповідно до завдань та функцій, покладених на управління, координує планово-організаційну роботу в управлінні, підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів для керівництва департаменту та Мінекономрозвитку;

 29. координує підготовку проектів документів з питань, що належать до компетенції управління;
 30. контролює дотримання співробітниками управління виконавської дисципліни;
 31. уживає заходів щодо вдосконалення організації роботи управління;
 32. подає в межах своєї компетенції заступнику директора департаменту — начальнику управління пропозиції про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників управління, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладення дисциплінарних стягнень;

  здійснює контроль за веденням діловодства, збереженням документів в управлінні відповідно до чинного законодавства;

  забезпечує дотримання працівниками управління законодавства України з питань державної служби та запобігання і протидії корупції.

  4.6. Заступник начальника управління — начальник відділу державної регуляторної політики виконує обов'язки заступника директора департаменту — начальника управління в разі його тимчасової відсутності та тимчасової відсутності заступника начальника управління.

  4.7. Заступник директора департаменту — начальник управління і його заступники мають право підпису документів з питань, що належать до компетенції управління, які надсилаються від імені управління на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

  Заступник директора департаменту державної регуляторної політики та розвитку підприємництва — начальник управління державної регуляторної політики та розвитку підприємництва

  І. А. Волков

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 22.01.2013  № 58

  ПОЛОЖЕННЯ про управління ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності в складі департаменту державної регуляторної політики та розвитку підприємництва

  1. Загальні положення

  1.1. Управління ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності в складі департаменту державної регуляторної політики та розвитку підприємництва (далі — управління) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі — Мінекономрозвитку).

  1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент державної регуляторної політики та розвитку підприємництва( v1380731-12 ), а також цим Положенням.

  1.3. Структура та чисельність управління визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

  1.4. До складу управління входять такі структурні підрозділи:

 33. відділ ліцензування у сфері господарської діяльності;
 34. відділ дозвільної системи у сфері господарської діяльності;
 35. відділ державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.
 36. 1.5. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу управління, визначаються в положеннях про них.

  1.6. Співробітники управління здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням, положеннями про відділи (утворені у складі управління) та посадовими інструкціями.

  2. Завдання та функції управління

  2.1. Завданням управління є забезпечення формування державної політики з питань ліцензування, дозвільної системи, нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

  2.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

  розробляє та опрацьовує проекти нормативно-правових актів з питань ліцензування, дозвільної системи, нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;

  розробляє пропозиції щодо пріоритетних напрямів державної політики з питань ліцензування, дозвільної системи, нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;

  проводить моніторинг практики застосування законодавства з питань ліцензування, дозвільної системи, нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;

  розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства України з питань ліцензування, дозвільної системи, нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;

  забезпечує підготовку матеріалів для інформування Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України та громадськості про діяльність Мінекономрозвитку з питань, що належать до компетенції управління;

  ініціює заходи щодо розвитку соціального діалогу, проведення консультацій із спілками, асоціаціями підприємців та громадськими організаціями стосовно обговорення питань, що належать до компетенції управління.

  3. Права управління

  Управління для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

  отримувати від структурних підрозділів Мінекономрозвитку інформацію, документи і матеріали, зокрема щодо забезпечення реалізації державної політики з питань ліцензування, дозвільної системи, нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;

  ініціювати скликання нарад та утворення робочих груп;

  за дорученням керівництва департаменту брати участь у конференціях, симпозіумах, семінарах, зустрічах, нарадах з питань, що належать до компетенції управління.

  4. Керівництво управління

  4.1. Управління очолює заступник директора департаменту — начальник управління ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності (далі — заступник директора департаменту — начальник управління), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади Міністр економічного розвитку і торгівлі України.

  4.2. Заступник директора департаменту — начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту державної регуляторної політики та розвитку підприємництва (далі — директор департаменту).

  4.3. Заступник директора департаменту — начальник управління:

  здійснює керівництво роботою управління і несе персональну відповідальність за виконання завдань, визначених цим Положенням;

  організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни в управлінні;

  організовує та координує підготовку проектів документів з питань, що належать до компетенції управління;

  візує проекти документів з питань, які належать до компетенції управління, що подаються на підпис директору департаменту та керівництву Мінекономрозвитку;

 37. контролює додержання співробітниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку;
 38. за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту представляє Міністерство в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах і організаціях з питань, що належать до компетенції управління;

  у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника начальника управління, заступника начальника управління — начальника відділу дозвільної системи у сфері господарської діяльності, начальника відділу ліцензування у сфері господарської діяльності та начальника відділу державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;

 39. погоджує положення про відділи, утворені у складі управління;
 40. координує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, і департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу в управлінні з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

 41. координує роботу з формування кадрового резерву управління;
 42. погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників управління, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

  погоджує підготовлені керівниками структурних підрозділів подання про заохочення державних службовців і працівників управління та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

  готує та подає директору департаменту подання про заохочення заступника начальника управління, заступника начальника управління — начальника відділу дозвільної системи у сфері господарської діяльності, начальника відділу ліцензування у сфері господарської діяльності та начальника відділу державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння їм рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

  забезпечує реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ), уживає необхідних заходів із збереження службової інформації в управлінні.

  4.4. Заступник начальника управління:

  виконує обов'язки заступника директора департаменту — начальника управління в разі його тимчасової відсутності;

  за дорученням заступника директора департаменту — начальника управління здійснює контроль за реалізацією визначених ним завдань у структурних підрозділах управління;

 43. організовує в управлінні обмін інформацією, необхідною для виконання спільних завдань;
 44. візує документи з питань, що належать до компетенції управління, які подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку;

  за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту здійснює представництво в органах влади, на підприємствах, в установах і організаціях з питань, що належать до компетенції управління;

  виконує інші доручення заступника директора департаменту — начальника управління з питань, що належать до компетенції управління.

  4.5. Заступник начальника управління — начальник відділу дозвільної системи у сфері господарської діяльності:

  у разі відсутності заступника директора департаменту — начальника управління та заступника начальника управління виконує обов'язки заступника директора департаменту — начальника управління;

  за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту здійснює представництво в органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах і організаціях з питань, що належать до компетенції управління;

  виконує інші доручення заступника директора департаменту — начальника управління з питань, що належать до компетенції управління.

  4.6. Заступник директора департаменту — начальник управління та його заступники мають право підпису документів, що надсилаються від імені управління, з питань, що належать до компетенції управління, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

  Заступник директора департаменту державної регуляторної політики та розвитку підприємництва — начальник управління ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності

  С. М. Муравйов

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.7/5, основан на 25 голосах.


  Вам это будет интересно:

  Италия, Чехия и Британия чаще других стран отказывают в выдаче виз украинцам, – эксперты

  Италия, Чехия и Британия чаще других стран отказывают в выдаче виз украинцам, сообщила на пресс-конференции в Киеве руководитель Общественной инициативы «Европа без барьеров» Ирина Сушко, ссылаясь ...

  Про внесення змін до складу Комітету з конкурсних торгів МОЗ України, Міністерство охорони здоров'я України

  Про внесення змін до складу Комітету з конкурсних торгів МОЗ України Відповідно до статті 11 Закону України "Про здійснення державних закупівель"( 2289-17 ), у зв'язку з кадровими змінами у Міністерстві охорони здоров'я України та з метою забезпечення діяльності Комітету з конкурсних торгів НАКАЗУЮ:

  При розлученні потрібно домовлятися, Редакції виданьПри розлученні потрібно домовлятися

  Мій чоловік пішов з родини, пропонує розірвати шлюб. Я не заперечую, тим більше що за спільною згодою двоє наших дітей залишаться зі мною. Але проблема в тому, що проживаємо ми в квартирі, яка належить частково чоловікові, частково — його батькам. Зі свекрами в мене нормальні взаємини, вони люблять своїх онуків, знаю, що на вулицю нас не виженуть. Та все ж хвилююся — яке майбутнє нас очікує?

  Щодо видачі ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування, ПрАТ "МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ", Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

  Щодо видачі ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності депозитарної установи, діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування, ПрАТ "МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ"

  Консультации по недвижимости
  Адвокат по ЖКХ
  Рекомендовано !
  Киевские судебные решения

  №910/22831/14

  Судья: Васильченко Т.В.
  07.01.2015

  №757/24024/14-ц

  Судья: Цокол Л. І.
  07.01.2015
  Новости жилищных адвокатов
  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые ...

  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые не содержат озоноразрушающих веществ Отныне для субъектов хозяйственной деятельности, импортирующих и экспортирующих товары, в которых отсутствуют озоноразрушающие вещества, их таможенное оформление осуществляется без лицензии. ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль з 170 літрами прозорої рідини невідомого походження Днями, близько восьмої години ранку, під час несення служби на стаціонарному посту Золотоноша, інспектори взводу із забезпечення супроводження відділу ДАІ з обслуговування міста Черкаси, зупинили ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та зник з місця ДТП Днями, близько о 20-й годині, в місті Васильків, невстановлений водій, керуючи автомобілем МОСКВИЧ 412, допустив наїзд на 27-річну місцеву мешканку та з місця пригоди зник. Жінка переходила проїзну ...

  Об Адвокате
  Просто отличный сайт! Хорошенький интернет сайтик! Классно! Всё очень удобно и просто. Благодарю за профессиональный интернет проект!

  Ваш ресурс - супер очень много чего тут интересного и необходимого. Хочу пожелать так держать и всего самого... наилучшего во всем.

  Чувствуется настоящая забота о пользователях. Благодаря интересному порталу, наконец, решился обзавестись безлимитом.
  Публикации о недвижимости
  О налогообложении операции с недвижимостью ...

  О налогообложении операции с недвижимостью в Украине Сегодня, как и после принятия нового налога на недвижимость, эта тема широко обсуждается среди всех заинтересованных в этом ...

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат Разграничение полномочий риелтора (агента), нотариуса и адвоката по вопросам недвижимости.

  fd88152c669729fa70f5fe095f45fa66