Жилищный адвокат

Про затвердження Положення про Центр патріотичного виховання, Міністерство молоді та спорту УкраїниМІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 23.10.2013 № 720
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 листопада 2013 р. за № 1941/24473

  Про затвердження Положення про Центр патріотичного виховання

  Відповідно до пункту 4 Положення про позашкільний навчальний заклад та пункту 11 Переліку типів позашкільних навчальних закладів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 року № 433 ( 433-2001-п ), Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2009-2015 роки( 41-2009-п ), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009 року № 41, з метою упорядкування діяльності, підвищення якості навчально-виховного процесу та рівня організаційної роботи позашкільних навчальних закладів патріотичного напряму, які перебувають у підпорядкуванні структурних підрозділів з реалізації державної молодіжної політики місцевих органів виконавчої влади, НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Положення про Центр патріотичного виховання ( z1941-13 ), що додається.

  2. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з реалізації державної молодіжної політики обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади:

  1) зобов'язати керівників відповідних позашкільних навчальних закладів внести зміни до статутів згідно з цим Положенням;

  2) вжити заходів щодо збереження існуючих і розвитку мережі позашкільних навчальних закладів патріотичного напряму, недопущення їх перепрофілювання, реорганізації та ліквідації;

  3) сприяти створенню умов для здобуття вихованцями (учнями, слухачами) позашкільної освіти патріотичного напряму з урахуванням специфіки регіону.

  3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді і спорту від 17 вересня 2009 року № 3272 ( z0954-09 ) „Про затвердження Положення про Центр патріотичного виховання", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2009 року за № 954/16970.

  4. Департаменту молодіжної політики та комунікацій (Хохич І. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

  5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Глущенка С. В.

  6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  Міністр молоді та спорту України

  Р. С. Сафіуллін

  ПОГОДЖЕНО: Міністр освіти і науки України

  Д. В. Табачник

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства молоді та спорту України 23.10.2013  № 720

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 листопада 2013 р. за № 1941/24473

  ПОЛОЖЕННЯ про Центр патріотичного виховання

  I. Загальні положення

  1. Центр патріотичного виховання (далі — Центр) — позашкільний навчальний заклад, основним напрямом діяльності якого є формування гармонійно розвиненої особистості вихованців (учнів, слухачів); виховання почуття патріотизму, духовності, національної свідомості; забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості; організація оздоровлення та змістовного дозвілля молоді.

  Центр здійснює навчання і виховання вихованців (учнів, слухачів) у позаурочний та позанавчальний час.

  Центр сприяє формуванню та популяризації загальнолюдських цінностей та здорового способу життя.

  2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН України та Мінмолодьспорту України, рішеннями місцевих органів виконавчої влади, а також цим Положенням і своїм статутом.

  3. Мова навчання і виховання у Центрі визначається Конституцією України( 254к/96-ВР ) і Законом України "Про засади державної мовної політики"( 5029-17 ).

  4. Головними завданнями Центру є:

  виховання правової культури у вихованців (учнів, слухачів), поваги до Конституції України( 254к/96-ВР ) та законів України, державної символіки;

 3. виховання національної свідомості, любові до рідної землі, родини, свого народу, держави Україна;
 4. створення умов для духовно-морального, громадянського, трудового, екологічного виховання вихованців (учнів, слухачів);

  залучення вихованців (учнів, слухачів) до практичної діяльності, спрямованої на формування національної свідомості, патріотизму, активної громадянської позиції, мотивації здорового способу життя;

  створення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів і суспільних вимог;

  організація змістовного дозвілля вихованців (учнів, слухачів), їх загартування, занять фізичною культурою і спортом;

 5. збереження й зміцнення фізичного, психічного та духовного здоров'я вихованців (учнів, слухачів);
 6. сприяння набуттю вихованцями (учнями, слухачами) соціального досвіду, успадкуванню ними духовних надбань українського народу;

 7. пошук та підтримка здібних, обдарованих і талановитих вихованців (учнів, слухачів);
 8. просвітницька діяльність.
 9. II. Організаційно-правові засади діяльності Центру

  1. Створення, реорганізація та ліквідація Центру здійснюються відповідно до законодавства.

  2. Центр є юридичною особою і діє на підставі статуту, затвердженого засновником.

  Статус державного має Центр, заснований на державній формі власності.

  Статус комунального має Центр, заснований на комунальній формі власності.

  Державний та комунальний Центри створюються відповідно центральними та місцевими органами виконавчої влади з урахуванням соціально-економічних, національних, культурно-освітніх потреб за умови наявності необхідної навчально-методичної та матеріально-технічної бази, педагогічних кадрів та дотримання санітарно-гігієнічних норм, правил і стандартів.

  3. У статуті зазначаються: повне найменування Центру, його місцезнаходження, засновник, підпорядкованість; мета і основні завдання діяльності; основні характеристики методичної та масової роботи, навчально-виховного процесу; визначаються права, обов'язки та відповідальність учасників цього процесу, а також порядок управління закладом та організації його фінансово-господарської діяльності, використання майна, унесення змін і доповнень до статуту тощо.

  4. Центр може входити до складу навчально-виховних комплексів, навчально-виховних об'єднань з дошкільними, загальноосвітніми та іншими навчальними закладами, може створювати філії — структурно відокремлені підрозділи, що знаходяться за межами розташування Центру і виконують таку саму освітню діяльність, як і Центр у цілому, або за окремими напрямами.

  III. Організація позашкільної освіти в Центрі

  1. Центр проводить навчально-виховну, інформаційно-методичну, організаційно-масову та навчально-тренувальну роботу.

  2. Структура та штати Центру розробляються його керівником у межах затверджених видатків на оплату праці відповідно до чинного законодавства і затверджуються структурним підрозділом з реалізації державної молодіжної політики місцевого органу виконавчої влади, у сфері управління якого перебуває Центр.

  Структурними підрозділами Центру можуть бути відділи, кабінети, лабораторії, постійно діючі та тимчасові виставки, оздоровчі та профільні табори, спортивно-туристські бази, бібліотеки, спеціалізовані та творчі майстерні та інші підрозділи, що передбачені статутом.

  Центр працює за річним планом роботи, погодженим із засновником.

  3. Навчально-виховний процес у Центрі здійснюється за типовими навчальними планами і програмами, що затверджуються МОН України, а також за навчальними планами і програмами, затвердженими відповідними місцевими органами виконавчої влади.

  4. Навчальні програми можуть бути однопрофільними, комплексними і такими, що передбачають індивідуальне навчання вихованців (учнів, слухачів) та навчання у групах або об'єднаннях. Залежно від специфіки діяльності Центру навчання проводиться від одного місяця до кількох років.

  5. Експериментальні навчальні плани складаються Центром з урахуванням типового навчального плану. Запровадження експериментальних навчальних планів, освітніх програм, педагогічних інновацій і технологій здійснюється в установленому законодавством порядку.

  6. Індивідуальне та групове навчання у Центрі проводиться відповідно до Положення( z1036-04 ) про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах( z1036-04 ), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11 серпня 2004 року № 651, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2004 року за № 1036/9635 (у редакції наказу МОН України від 10 грудня 2008 року № 1123).

  7. Середня наповнюваність гуртків, груп, секцій, відділень, відділів, студій та інших творчих об'єднань (далі — гуртки, групи та інші творчі об'єднання) у закладі становить, як правило, 7-15 вихованців (учнів, слухачів).

  Наповнюваність окремих гуртків, груп та інших творчих об'єднань установлюється директором Центру відповідно до навчальних планів, програм та можливостей організації навчально-виховного процесу, рівня майстерності вихованців, учнів і слухачів і становить не більше ніж 30 вихованців, учнів і слухачів.

  Прийом до Центру може здійснюватися протягом навчального року (в міру закінчення комплектування гуртків, груп та інших творчих об'єднань) за бажанням вихованців (учнів, слухачів) на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють (для дітей віком до 18 років), на безконкурсній основі.

  До Центру зараховуються вихованці (учні, слухачі), як правило, віком від 14 до 35 років.

  8. Навчально-виховний процес у Центрі здійснюється диференційовано (відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців (учнів, слухачів) з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров'я, з використанням різних організаційних форм роботи: заняття, гурткова робота, урок, лекція, індивідуальне заняття, конференція, семінар, курси, читання, вікторина, концерт, змагання, навчально-тренувальні заняття, репетиція, похід, екскурсія, експедиція, практична робота в майстернях, у пленері, а також з використанням інших форм, передбачених статутом закладу.

  9. Навчальний рік у Центрі починається 1 вересня.

  Комплектування гуртків, груп та інших творчих об'єднань здійснюється у період з 1 до 15 вересня, який вважається робочим часом керівника гуртка, групи або іншого творчого об'єднання Центру.

  Тривалість навчального року в Центрі — з 1 вересня по 30 травня.

  10. Режим щоденної роботи встановлює Центр, враховуючи рекомендації Мінмолодьспорту України та місцевих органів виконавчої влади, у сфері управління яких він перебуває.

  У канікулярні, вихідні та святкові дні Центр може працювати за окремим планом, затвердженим його керівником.

  Центр створює безпечні умови навчально-виховної роботи.

  11. У зонах екологічного лиха місцевими органами виконавчої влади може встановлюватися особливий режим роботи Центру, який погоджується з органами державної санітарно-епідеміологічної служби.

  12. Тривалість одного заняття в Центрі визначається навчальними планами і програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить не менше 45 хвилин.

  Короткі перерви між заняттями є робочим часом керівника гуртка, групи або іншого творчого об'єднання і визначаються режимом щоденної роботи Центру.

 10. 13. Гуртки, групи та інші творчі об'єднання Центру класифікуються за трьома рівнями:
 11. початковий рівень — творчі об'єднання, діяльність яких спрямована на загальний розвиток вихованців (учнів, слухачів), виявлення їх здібностей та обдарувань, прищеплення інтересу до творчої діяльності;

  основний рівень — творчі об'єднання, які розвивають інтереси вихованців (учнів, слухачів), дають їм знання, практичні уміння та навички, задовольняють потреби у професійній орієнтації;

  вищий рівень — творчі об'єднання за інтересами для здібних і обдарованих вихованців (учнів, слухачів).

  Відповідно до рівня класифікації визначаються мета і перспективи діяльності гуртків, груп та інших творчих об'єднань, їх чисельний склад, обирається програма.

  14. Центр, який має висококваліфіковані кадри, належні матеріально-технічні умови, може організовувати проведення на своїй навчально-виховній базі виробничої та педагогічної практики учнів і студентів загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів.

  Для подальшого розвитку інтересів і нахилів вихованців (учнів, слухачів), підтримки їх професійних навичок Центр за умови дотримання правил охорони праці й техніки безпеки організовує виконання замовлень підприємств, установ та організацій на виготовлення продукції (виконання робіт). При цьому характер і зміст робіт повинні сприяти формуванню й удосконаленню знань і умінь, передбачених навчальними програмами.

  У випадках, передбачених законодавством, Центр має право надання платних послуг з певних видів діяльності після отримання у встановленому порядку відповідних ліцензій. Платні послуги не можуть надаватись державним або комунальним Центром замість або в межах освітньої діяльності, визначених навчальним планом і програмами.

  15. Центр може організовувати роботу своїх гуртків, груп та інших творчих об'єднань у приміщеннях загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, навчально-виробничих комбінатів, підприємств, організацій, вищих навчальних закладів, наукових установ, на базі спортивних будівель і стадіонів, оздоровчих закладів відповідно до укладених з ними договорів.

  16. Центр може проводити роботу спільно з творчими організаціями, вищими навчальними закладами з метою розвитку та підтримки стійких інтересів вихованців (учнів, слухачів), їх обдарувань.

  17. Центр проводить інформаційно-методичну роботу, спрямовану на удосконалення програм, змісту, форм і методів діяльності гуртків, груп та інших творчих об'єднань, підвищення майстерності педагогічних працівників за напрямами роботи.

  З метою вдосконалення системи навчання та виховання у Центрі можуть створюватися методичні ради, комісії, до складу яких входять педагогічні працівники та інші учасники навчально-виховного процесу.

  У Центрі можуть функціонувати методичні об'єднання за напрямами діяльності гуртків, груп та інших творчих об'єднань, що охоплюють педагогічних працівників певного професійного спрямування.

  18. Центр може створювати відповідні підрозділи для підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Підвищення кваліфікації може проводитись у формі курсів, семінарів і за іншими організаційними формами.

  19. З метою визначення рівня підготовки вихованців (учнів, слухачів) Центр проводить організаційно-масову роботу у формі конференції, концерту, змагання, походу, екскурсії, експедиції, навчально-тренувального збору та в інших формах, передбачених його статутом.

  20. За результатами навчання Центр видає випускникам, які в установленому законодавством порядку склали кваліфікаційні іспити, свідоцтво про позашкільну освіту відповідно до Порядку видачі випускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту( z0788-01 ), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12 липня 2001 року № 510, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 6 вересня 2001 року за № 788/5979 (із змінами). Виготовлення документів про позашкільну освіту здійснюється за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів.

  IV. Учасники навчально-виховного процесу

  1. Учасниками навчально-виховного процесу в Центрі є:

 12. вихованці (учні, слухачі);
 13. директор, заступники директора Центру;
 14. педагогічні працівники, психологи, соціальні педагоги, бібліотекарі, спеціалісти, залучені до навчально-виховного процесу;

 15. батьки або особи, які їх замінюють;
 16. представники підприємств, установ та організацій, які беруть участь у навчально-виховному процесі.
 17. 2. Вихованці (учні, слухачі) Центру мають гарантоване державою право на:

 18. здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;
 19. добровільний вибір виду діяльності;
 20. навчання у декількох гуртках, групах та інших творчих об'єднаннях Центру;
 21. безпечні та нешкідливі умови навчання та праці;
 22. користування навчальною, матеріально-технічною, культурно-спортивною та оздоровчою базою Центру;
 23. участь у різних видах навчальної та науково-практичної роботи, у конференціях, олімпіадах, спортивних змаганнях, виставках, конкурсах та інших масових заходах;

 24. представлення в органах громадського самоврядування Центру;
 25. вільне вираження поглядів, переконань;
 26. захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

  3. Вихованці (учні, слухачі) Центру зобов'язані:

 27. оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками; підвищувати загальний культурний рівень;
 28. дотримуватися морально-етичних норм;
 29. брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;
 30. дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна;
 31. дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку Центру.
 32. 4. Педагогічні працівники Центру мають право на:

  внесення керівництву Центру пропозицій щодо поліпшення навчально-виховного процесу, подання на розгляд керівництву Центру та педагогічної ради пропозицій про моральне та матеріальне заохочення вихованців (учнів, слухачів), застосування стягнень до тих, хто порушує правила внутрішнього трудового розпорядку, що діють у Центрі;

 33. вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації;
 34. участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів, інших органів самоврядування Центру, в заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи;

 35. проведення в установленому порядку пошукової роботи;
 36. вибір педагогічно обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з вихованцями (учнями, слухачами);
 37. захист професійної честі, гідності відповідно до законодавства;
 38. соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на педагогів завдань;

  об'єднання у професійні спілки, участь в інших об'єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

  5. Педагогічні працівники Центру зобов'язані:

 39. виконувати навчальні плани та програми;
 40. надавати знання, формувати вміння і навички у напрямі патріотичного виховання позашкільної освіти диференційовано відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців (учнів, слухачів);

  сприяти розвиткові інтелектуальних і творчих здібностей, фізичних якостей вихованців (учнів, слухачів) відповідно до їх задатків та запитів, а також збереженню здоров'я;

  визначати мету та конкретні завдання позашкільної освіти вихованців (учнів, слухачів), вибирати адекватні засоби їх реалізації;

  здійснювати педагогічний контроль за дотриманням вихованцями (учнями, слухачами) морально-етичних норм поведінки, правил внутрішнього трудового розпорядку Центру, вимог інших документів, що регламентують організацію навчально-виховного процесу;

  дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність вихованця (учня, слухача), захищати його від будь-яких форм фізичного, психічного насильства; виховувати своєю діяльністю повагу до принципів загальнолюдської моралі;

  берегти здоров'я вихованців (учнів, слухачів), захищати їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;

  виховувати повагу до батьків, жінки, старших за віком, до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу України;

 41. постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;
 42. вести документацію, пов'язану з виконанням посадових обов'язків (журнали, плани роботи тощо);
 43. виховувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

  дотримуватися вимог статуту Центру, виконувати правила внутрішнього розпорядку та посадові обов'язки;

 44. брати участь у роботі педагогічної ради Центру;
 45. виконувати накази і розпорядження керівника Центру.
 46. 6. Педагогічні працівники, керівники гуртків, груп та інших творчих об'єднань Центру працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого його керівником.

  7. Обсяг педагогічного навантаження у Центрі визначається його керівником згідно із законодавством і затверджується відповідним органом виконавчої влади, до сфери управління якого він належить.

  Перерозподіл або зміна педагогічного навантаження протягом навчального року може здійснюватися керівником Центру у разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, що передбачаються робочим навчальним планом, у разі вибуття або зарахування вихованців, учнів, слухачів, а також за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

  8. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків, крім випадків, передбачених законодавством.

  9. Педагогічні працівники Центру підлягають атестації, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників( z1255-10 ), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 року № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року за №1255/18550 (із змінами).

 47. 10. Батьки вихованців (учнів, слухачів) та особи, які їх замінюють, мають право:
 48. обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування Центру;
 49. звертатися до відповідних місцевих органів виконавчої влади, керівника Центру та органів громадського самоврядування цього Центру з питань навчально-виховної роботи серед молоді;

  брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази Центру;

  захищати законні інтереси дітей в органах громадського самоврядування Центру та у відповідних державних, судових органах.

  V. Управління Центром

  1. Керівництво Центром здійснює його директор, яким може бути тільки громадянин України, що має вищу педагогічну освіту і стаж педагогічної роботи не менше ніж три роки, успішно пройшов підготовку та атестацію керівних кадрів освіти в порядку, встановленому МОН.

  2. Керівник, заступники керівника, педагогічні та інші працівники Центру призначаються на посади і звільняються з посад відповідно до законодавства.

  3. Керівник Центру:

  здійснює керівництво колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників;

 50. організовує навчально-виховний процес;
 51. підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків педагогічних працівників;

  забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок вихованців (учнів, слухачів);

 52. створює належні умови для здобуття вихованцями (учнями, слухачами) позашкільної освіти;
 53. забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

 54. розпоряджається в установленому порядку майном і коштами навчального Центру;
 55. організовує виконання кошторису доходів і видатків Центру, укладає угоди з юридичними та фізичними особами, в установленому порядку відкриває рахунки в установах банків або органах Державного казначейства;

  установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу працівникам Центру відповідно до законодавства;

  представляє Центр на усіх підприємствах, в установах та організаціях і відповідає перед засновником за результати діяльності закладу;

  дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників культурно-освітніх закладів, підприємств, установ та організацій, інших юридичних або фізичних осіб у навчально-виховному процесі;

  забезпечує право вихованців (учнів, слухачів) на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

 56. видає у межах своєї компетенції накази і контролює їх виконання;
 57. застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників Центру;
 58. затверджує посадові обов'язки працівників Центру;
 59. щороку звітує перед колективом Центру про його діяльність;
 60. забезпечує виконання покладених на Центр завдань, результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження майна, переданого у користування фонду.

  4. Керівник Центру є головою педагогічної ради — постійно діючого колегіального органу управління закладом.

  5. Педагогічна рада Центру:

  розглядає плани, підсумки і актуальні питання навчальної, виховної, організаційно-масової та інформаційно-методичної роботи Центру, його структурних підрозділів, гуртків, груп та інших творчих об'єднань, а також питання дотримання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці;

  розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності Центру, утворення нових гуртків, груп та інших творчих об'єднань;

 61. створює у разі потреби експертні та консультаційні комісії за напрямами роботи;
 62. захищає права педагогічних працівників на педагогічну ініціативу, вибір форм, методів і засобів навчання, аналізує форми, методи і засоби навчання;

  визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

  розробляє рекомендації щодо основних напрямів навчально-виховної роботи, схвалює навчальні плани і програми, а також міжнародні освітні програми;

 63. порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників тощо.
 64. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб Центру. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше ніж два на рік.

  6. У Центрі може діяти методична рада, до складу якої входять педагогічні працівники Центру та інші учасники навчально-виховного процесу.

  Методична рада є дорадчим органом.

  Методична рада:

  координує науково-методичну, організаційну та практичну діяльність Центру з питань здобуття вихованцями (учнями, слухачами) позашкільної освіти з різних напрямів науково-дослідницької та творчої діяльності;

  заслуховує повідомлення та пропозиції з питань удосконалення навчально-виховної, організаційно-методичної, науково-дослідної роботи Центру;

 65. вивчає, узагальнює та поширює кращий педагогічний досвід;
 66. дає експертні оцінки щодо якості навчально-методичної літератури з позашкільної освіти, обговорює проекти нових навчальних програм, аналізує пропозиції щодо вдосконалення діючих;

 67. поширює інновації у системі позашкільної освіти тощо.
 68. 7. Органом громадського самоврядування Центру є загальні збори (конференція) колективу цього Центру, які скликаються не рідше одного разу на рік.

  Загальні збори (конференція) колективу Центру проводяться за участю директора, заступників директора, керівників підрозділів, що входять до складу Центру, наукових та інших педагогічних працівників, які залучаються до навчально-виховного процесу, а також представників учнівського самоврядування, батьківського комітету.

  8. У період між загальними зборами (конференціями) діє рада Центру, діяльність якої регулюється статутом Центру.

  Рада Центру розглядає питання перспективного розвитку Центру, надає допомогу керівництву в реалізації цих планів, здійснює громадський контроль за діяльністю керівництва.

  9. У Центрі за рішенням загальних зборів (конференції) або ради закладу можуть створюватись і діяти піклувальна рада, учнівський та батьківський комітети, а також комісії, асоціації тощо.

  VI. Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база Центру

  1. Фінансово-господарська діяльність Центру провадиться на основі кошторису витрат, затвердженого засновником, та статуту.

  2. Фінансування Центру здійснюється за рахунок коштів державного та місцевого бюжетів.

  Фінансування Центру може здійснюватись також за рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством.

  3. Додатковими джерелами формування коштів Центру є:

  кошти, отримані від надання Центром платних освітніх послуг відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

 69. кошти гуманітарної допомоги;
 70. добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій та окремих громадян;

  інші надходження.

  Кошти, отримані Центром з додаткових джерел фінансування, використовуються для провадження діяльності, передбаченої його статутом.

  4. Центр у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:

  самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від господарської та іншої діяльності відповідно до статуту;

 71. користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких він розташований;
 72. розвивати власну матеріальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, профільних таборів, туристичних баз;

 73. володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до законодавства та статуту;
 74. виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та статуту закладу.
 75. 5. Матеріально-технічна база Центру включає приміщення, споруди, обладнання, засоби зв'язку, транспортні засоби, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що перебуває в його користуванні.

  6. Для проведення навчально-виховної роботи Центру надаються в користування спортивні, культурні, оздоровчі об'єкти та інші заклади безоплатно або на пільгових умовах. Порядок надання зазначених об'єктів у користування визначається місцевими органами виконавчої влади відповідно до законодавства.

  7. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності у Центрі здійснюється у порядку, визначеному відповідними нормативно-правовими актами.

  VII. Міжнародне співробітництво

  1. Центр за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, брати участь у міжнародних заходах.

  2. Центр має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з навчальними закладами, науковими установами, громадськими підприємствами та організаціями, об'єднаннями інших країн у встановленому законодавством порядку.

  VIII. Державний контроль за діяльністю Центру

  1. Державний контроль за діяльністю Центру здійснюють Мінмолодьспорт України, МОН України, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти, обласні, Київська та Севастопольська міські, районні державні адміністрації.

  2. Основною формою державного контролю за діяльністю центрів є державна атестація Центру, яка проводиться не рідше ніж один раз на 10 років відповідно до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів( z0678-01 ), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 липня 2001 року № 553 (у редакції наказу від 16 серпня 2004 року № 658), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 8 серпня 2001 року за № 678/5869 (із змінами).

  Директор департаменту молодіжної політики та комунікацій

  І. М. Хохич

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.9/5, основан на 25 голосах.


  Вам это будет интересно:

  Про затвердження анкет обстежень ділової активності підприємств за IV квартал 2013 року, Державна служба статистики України

  Про затвердження анкет обстежень ділової активності підприємств за ІV квартал 2013 року Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику" ( 2614-12 ), підпункту 3( 396/2011 )-1( 396/2011 ) пункту 4 Положення про Державну службу статистики України( 396/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 396/2011, враховуючи положення статей 80, 81 Цивільного кодексу України( 435-15 ), частини 8 статті 19 Господарського кодексу України( 436-15 ) танаказу Держстату України від 27 грудня 2012 року № 544 ( v0544832-12 ) "Про затвердження типових анкет обстежень ділової активності підприємств", НАКАЗУЮ:

  Зарегистрирован проект закона об усилении гарантий независимости судей

  На сайте Верховного Совета Украины зарегистрирован законопроект №4135 от 13.02.2014 года «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления отдельных гарантий ...

  Прокуратура Сумской области заинтересовалась местным СИЗО в связи с решением Евросуда

  Следственным отделом следственного управления прокуратуры Сумской области было начато досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами Сумского ...

  Про призначення С. Черепахіна головою Краснодонської районної державної адміністрації Луганської області, Президент України

  Розпорядження  Президента України Призначити ЧЕРЕПАХІНА Сергія Івановича головою Краснодонської районної державної адміністрації Луганської області. Президент України

  Консультации по недвижимости
  Адвокат по ЖКХ
  Рекомендовано !
  Киевские судебные решения

  №910/22831/14

  Судья: Васильченко Т.В.
  07.01.2015

  №757/24024/14-ц

  Судья: Цокол Л. І.
  07.01.2015
  Новости жилищных адвокатов
  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые ...

  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые не содержат озоноразрушающих веществ Отныне для субъектов хозяйственной деятельности, импортирующих и экспортирующих товары, в которых отсутствуют озоноразрушающие вещества, их таможенное оформление осуществляется без лицензии. ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль з 170 літрами прозорої рідини невідомого походження Днями, близько восьмої години ранку, під час несення служби на стаціонарному посту Золотоноша, інспектори взводу із забезпечення супроводження відділу ДАІ з обслуговування міста Черкаси, зупинили ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та зник з місця ДТП Днями, близько о 20-й годині, в місті Васильків, невстановлений водій, керуючи автомобілем МОСКВИЧ 412, допустив наїзд на 27-річну місцеву мешканку та з місця пригоди зник. Жінка переходила проїзну ...

  Об Адвокате
  Для меня это находка! Вторую неделю зависаю на интернет проекте и валить отсюда не собираюсь. Интересно, здорово!

  Чувствуется такая редкая на сегодня забота о ближних. Благодаря столь занимательному ресурсу я, наконец-то, надумался обзавестись выделенной линией.

  Да, тут много актуальной информации.
  Публикации о недвижимости
  О налогообложении операции с недвижимостью ...

  О налогообложении операции с недвижимостью в Украине Сегодня, как и после принятия нового налога на недвижимость, эта тема широко обсуждается среди всех заинтересованных в этом ...

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат Разграничение полномочий риелтора (агента), нотариуса и адвоката по вопросам недвижимости.

  fd88152c669729fa70f5fe095f45fa66