Жилищный адвокат

Про затвердження Форми декларації митної вартості та Правил її заповнення, Міністерство фінансів УкраїниМІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 24.05.2012  № 599
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 червня 2012 р. за № 984/21296

  Про затвердження Форми декларації митної вартості та Правил її заповнення

  Відповідно до статті 52 Митного кодексу України( 4495а-17 ) від 13 березня 2012 року № 4495-VI, підпункту 64 пункту 4 та підпункту 3 пункту 10 Положення про Міністерство фінансів України( 446/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року № 446, НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Форму декларації митної вартості, що додається.

  2. Затвердити Правила заповнення декларації митної вартості ( z0984-12 ), що додаються.

  3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 29 березня 2012 року № 416 «Про затвердження Порядку заповнення декларації митної вартості»( z0563-12 ), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 квітня 2012 року за № 563/20876.

  4. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) та Департаменту митних платежів Державної митної служби України (Гіла С. П.) в установленому порядку забезпечити:

 3. подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
 4. оприлюднення цього наказу.
 5. 5. Державній митній службі України (Калетніку І. Г.) протягом 5 днів з дня набрання чинності цим наказом доопрацювати програмне забезпечення з метою реалізації вимог цього наказу.

  6. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності Митним кодексом України від 13 березня 2012 року( 4495-17 ), але не раніше дня офіційного опублікування.

  7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І. та першого заступника Голови Державної митної служби України Дороховського О. М.

  Міністр

  Ю. Колобов

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 24.05.2012  № 599

  ФОРМА  ( z0984-12 BF366.doc ) декларації митної вартості( z0984-12 BF366.doc )

  Директор Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

  М. О. Чмерук

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 24.05.2012  № 599

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 червня 2012 р. за № 984/21296

  ПРАВИЛА заповнення декларації митної вартості

  I. Загальні положення

  1.1. Ці Правила визначають порядок заповнення декларації митної вартості (далі — ДМВ), яка використовується:

  декларантом або уповноваженою ним особою — при визначенні та заявленні митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України відповідно до митного режиму імпорту;

  митним органом — при здійсненні контролю за правильністю визначення декларантом або уповноваженою ним особою митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України відповідно до митного режиму імпорту.

  У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

  опосередкований платіж — це платіж покупця на адресу третьої особи на користь продавця, врегулювання покупцем повністю чи частково боргу продавця тощо;

  терміни „роялті", „ліцензійний платіж", „база роялті", „комбінований платіж", „паушальний платіж" вживаються в значенні, наведеному у Національному стандарті № 4 „Оцінка майнових прав інтелектуальної власності"( 1185-2007-п ), затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 року № 1185;

  інші терміни вживаються в значеннях, які наведені у Митному кодексі України( 4495-17 ) (далі — Кодекс).

  1.2. ДМВ подається у випадках, передбачених частинами п’ятою та шостою статті 52 Кодексу( 4495а-17 ).

  1.3. ДМВ подається в установленому порядку митному органу, що здійснює митне оформлення товарів, разом з митною декларацією на оцінювані товари.

  1.4. При поданні митної декларації на паперовому носії ДМВ подається на паперовому носії.

  В порядку, передбаченому Кодексом( 4495-17 ) для електронного декларування, ДМВ подається у формі електронного документа.

  При поданні митної декларації на паперовому носії ДМВ подається на паперовому носії та супроводжується її електронною копією. ДМВ на паперовому носії подається в одному примірнику, який залишається у справах митного органу. За бажанням декларанта або уповноваженої ним особи ДМВ на паперовому носії може подаватися у двох примірниках, один з яких з відповідними відмітками митного органу повертається декларанту або уповноваженій ним особі.

  1.5. ДМВ складається з основного аркуша та додаткового, який заповнюється на товари одного-трьох найменувань.

  Для заявлення відомостей про митну вартість товарів, визначену за ціною договору (контракту) щодо товарів, які імпортуються (вартість операції), до основного аркуша ДМВ додається додатковий аркуш А.

  Для заявлення відомостей про митну вартість товарів, визначену із застосуванням другорядних методів, передбачених статтями 59-64 Кодексу( 4495а-17 ) (за ціною договору щодо ідентичних товарів, за ціною договору щодо подібних (аналогічних) товарів, на основі віднімання вартості, на основі додавання вартості (обчислена вартість) та резервного), до основного аркуша ДМВ додається додатковий аркуш Б.

  За наявності в партії товарів більше трьох найменувань до основного аркуша ДМВ залежно від методу визначення митної вартості додається необхідна кількість додаткових аркушів А та Б.

  Додаткові аркуші можуть бути використані тільки в тому випадку, якщо всі дані, заявлені на основному аркуші ДМВ, повною мірою стосуються й товарів, зазначених у додаткових аркушах цієї ДМВ.

  1.6. ДМВ заповнюється державною мовою за допомогою комп’ютера.

  Якщо оригінальне написання прізвищ, імен та по батькові (за наявності) осіб, найменувань та місцезнаходжень підприємств — нерезидентів тощо виконується іноземною мовою, яка використовує латинський алфавіт, у ДМВ такі відомості зазначаються латинськими літерами.

  При застосуванні ДМВ на паперовому носії ДМВ друкується декларантом або уповноваженою ним особою на білому папері формату А4. Технічні характеристики паперу, призначеного для виготовлення ДМВ за допомогою комп’ютера, повинні забезпечувати належну якість відбитків службових штампів і печаток митних органів, що використовуються для оформлення ДМВ.

  У відповідних графах кожного аркуша ДМВ на паперовому носії повинні бути проставлені особистий підпис та печатка (у разі наявності) декларанта або уповноваженої ним особи.

  1.7. Вартісні показники в ДМВ виражаються дробовим числом з точністю до 4 знаків після коми, крім граф 28, 32, 36, 40, 43 ДМВ, у яких вартісні показники округлюються за правилами округлення з точністю до двох знаків у дробовій частині.

  1.8. При заповненні ДМВ використовуються відомчі класифікатори інформації з питань державної митної справи, ведення яких передбачено статтею 454 Кодексу( 4495д-17 ), Класифікація країн світу( v0527832-10 ), затверджена наказом Державного комітету статистики України від 22 грудня 2010 року № 527 (далі — Класифікація країн світу), Класифікація валют( v0528832-10 ), затверджена наказом Державного комітету статистики України від 22 грудня 2010 року № 528 (далі — Класифікація валют).

  1.9. За відсутності в будь-якій графі ДМВ на паперовому носії місця, потрібного для зазначення відомостей, допускається запис їх на зворотному боці відповідного аркуша ДМВ із зазначенням графи, якої стосується цей запис. Такий запис засвідчується підписом і печаткою (у разі наявності) особи, яка вчинила запис, а у відповідних графах ДМВ робиться відмітка „Див. на звороті".

  1.10. Декларант або уповноважена ним особа самостійно заповнює всі графи ДМВ відповідно до порядку їх заповнення, за винятком граф, призначених для відміток митного органу.

  1.11. Посадова особа митного органу, що здійснює контроль правильності визначення митної вартості та проводить перевірку заповнення ДМВ (далі — посадова особа митного органу), не має права з власної ініціативи або за дорученням чи на прохання декларанта або уповноваженої ним особи вписувати будь-які дані до граф ДМВ, що повинні заповнюватися декларантом або уповноваженою ним особою, вносити до них зміни, доповнення чи виправлення.

  1.12. Декларант або уповноважена ним особа може вносити зміни (доповнення, виправлення) до декларації митної вартості, крім граф з вартісними показниками.

  Зміни (доповнення, виправлення) граф ДМВ на паперовому носії засвідчуються підписом та печаткою (у разі наявності) декларанта або уповноваженої ним особи.

  Внесення змін до ДМВ у формі електронного документа здійснюється шляхом відкликання декларантом або уповноваженою ним особою поданих ДМВ та митної декларації та направлення митному органу нової митної декларації та ДМВ у формі електронного документа.

  1.13. При поданні додаткової декларації у випадках, передбачених статтею 261 Кодексу( 4495в-17 ), ДМВ подається у загальному порядку.

  Особливості заповнення граф ДМВ при її подачі у випадках, передбачених частиною п’ятою статті 261 Кодексу( 4495в-17 ), визначені цим Порядком.

  1.14. Метод визначення митної вартості товарів за ціною договору (контракту) щодо товарів, які імпортуються, не застосовується, якщо використані декларантом або уповноваженою ним особою відомості не підтверджені документально або не визначені кількісно і достовірні та/або відсутня хоча б одна із складових митної вартості, яка є обов’язковою при її обчисленні.

  II. Правила заповнення ДМВ Правила заповнення граф ДМВ посадовою особою митного органу

  2.1. Посадовою особою митного органу заповнюється графа ДМВ „Для відміток митного органу".

  2.2. В основному і додаткових аркушах проставляється реєстраційний номер ДМВ, який повинен відповідати номеру митної декларації.

  На основному аркуші, крім реєстраційного номера ДМВ, повинно бути зазначене рішення, яке прийняте посадовою особою митного органу за результатами контролю правильності визначення митної вартості товарів.

  2.3. Запис щодо рішення, яке прийняте посадовою особою митного органу за результатами контролю правильності визначення митної вартості товарів, учиняється таким чином:

  якщо за результатами аналізу, виявлення та оцінки ризиків посадовою особою митного органу встановлено ризик заявлення неповних та/або недостовірних відомостей про митну вартість, у тому числі невірне визначення митної вартості, або якщо за результатом розгляду поданих декларантом або уповноваженою ним особою документів, які підтверджують митну вартість товарів, встановлені підстави для запиту документів, перелік яких визначений частинами третьою та/або четвертою статті 53 Кодексу( 4495а-17 ), посадова особа митного органу у графі „Для відміток митного органу" ДМВ на паперовому носії робить запис про необхідність подання документів для підтвердження митної вартості товарів із складенням переліку таких документів, зазначає час, дату і прізвище, ставить свій підпис та проставляє відбиток особистої номерної печатки.

  При електронному декларуванні посадова особа за допомогою автоматизованої системи митного оформлення створює та надсилає декларанту або уповноваженій ним особі засвідчене електронним цифровим підписом електронне повідомлення про необхідність подання документів відповідно до частин третьої та/або четвертої статті 53 Кодексу( 4495а-17 ) для підтвердження митної вартості товарів із складанням їх переліку.

  2.4. ДМВ на паперовому носії надається декларанту або уповноваженій ним особі для ознайомлення з таким записом. Декларант або уповноважена ним особа після ознайомлення зазначає час, дату, прізвище та проставляє підпис.

  При електронному декларуванні повідомлення про необхідність подання документів вважається одержаним декларантом або уповноваженою ним особою з часу надходження до митного органу повідомлення в електронній формі від декларанта або уповноваженої ним особи про одержання цього повідомлення.

  2.5. У разі відмови подати документи декларант або уповноважена ним особа робить відповідний запис із зазначенням часу, дати, прізвища та проставлення свого підпису на зворотному боці основного аркуша ДМВ на паперовому носії.

  При електронному декларуванні декларант або уповноважена ним особа надсилає повідомлення про відмову у подачі документів у складі електронного повідомлення, засвідченого електронним підписом.

  2.6. Якщо за результатом розгляду поданих декларантом або уповноваженою ним особою документів посадовою особою митного органу встановлені визначені Кодексом( 4495-17 ) підстави для прийняття рішення про коригування митної вартості товарів, в основному аркуші ДМВ учиняється запис „Рішення про коригування митної вартості товарів від ____ №____".

  2.7. Якщо в митного органу відсутні зауваження щодо заявленої декларантом або уповноваженою ним особою митної вартості, відсутні підстави для прийняття рішення про коригування митної вартості товарів, то в основному аркуші ДМВ учиняється запис „митну вартість визнано".

  2.8. Записи на паперовому носії ДМВ завіряються особистим підписом посадової особи та відбитком особистої номерної печатки.

  III. Правила заповнення граф ДМВ декларантом або уповноваженою ним особою

  Основний аркуш ДМВ

  Графа 1

  Зазначаються відомості про нерезидента — продавця товару, який продається на експорт в Україну, а в іншому випадку зазначаються відомості про нерезидента — сторону зовнішньоекономічного договору (контракту) або іншого документа, що використовується в міжнародній практиці замість договору (контракту). Відомості зазначаються в порядку, встановленому для заповнення графи 2 митної декларації при декларуванні товарів у митний режим імпорту.

  Графа 2(а)

  Зазначаються відомості про резидента — покупця товару, який продається на експорт в Україну, а в іншому випадку зазначаються відомості про резидента — сторону зовнішньоекономічного договору (контракту) або іншого документа, що використовується в міжнародній практиці замість договору (контракту). Відомості зазначаються в порядку, встановленому для заповнення графи 9 митної декларації при декларуванні товарів у митний режим імпорту.

  Графа 2(б)

  Зазначаються відомості про декларанта або уповноважену ним особу. Відомості зазначаються в порядку, встановленому для заповнення графи 14 митної декларації при декларуванні товарів у митний режим імпорту.

  Графа 3

  Зазначаються скорочене літерне найменування умов поставки згідно з класифікатором умов поставки, літерний код альфа-2 країни поставки відповідно до Класифікації країн світу( v0527832-10 ), через пропуск — назва географічного пункту у цій країні (наприклад: CIF UA Одеса, FOB US Нью-Йорк тощо).

  Графа 4

  Зазначаються код згідно з класифікатором документів, номер, дата укладення зовнішньоекономічного договору (контракту), у тому числі змін до нього (за наявності), або іншого документа, що використовується в міжнародній практиці замість договору (контракту), рахунків-фактур (інвойсів), виставлених продавцем покупцеві, або рахунків-проформ та інших документів, що підтверджують відомості про заявлену митну вартість. Відомості зазначаються в порядку, встановленому для заповнення графи 44 митної декларації при декларуванні товарів у митний режим імпорту.

  У разі подачі ДМВ разом з додатковою декларацією у випадках, передбачених частиною п’ятою статті 261 Кодексу( 4495в-17 ), у графі наводяться відомості про всі митні декларації, до яких подається додаткова декларація. Перед реквізитами кожної митної декларації проставляється її порядковий номер у графі 4 ДМВ. Після реквізитів митної декларації наводяться відомості щодо документів, які підтверджують відомості про заявлену митну вартість у цій декларації. Відомості про митні декларації наводяться в хронологічному порядку. В інших графах основного аркуша ДМВ наводяться відомості, що стосуються відповідної митної декларації, з посиланням на порядковий номер цієї декларації, зазначений у графі 4 ДМВ.

  Графа 5

  Зазначаються номери та дати рішень, прийнятих митними органами за результатом розгляду обставин, вказаних у графах 9-11 ДМВ, щодо продажу товарів покупцю від того ж продавця, якщо в митних органів були зауваження до цих даних. Наводяться найменування й код відповідного митного органу, який здійснював митне оформлення товару, і зміст зауваження.

  Графа 6

  Відмічається знаком „X" метод визначення митної вартості, за яким визначено митну вартість оцінюваних товарів. У разі визначення митної вартості оцінюваних товарів різними методами у графі відмічаються всі методи, які застосовувались для її визначення.

  Графа 7

  Скорочено наводиться обґрунтування причин, з яких не застосовано метод визначення митної вартості за ціною договору (контракту) щодо товарів, які імпортуються (вартість операції).

  Графа заповнюється у разі визначення митної вартості товарів другорядними методами.

  Графа 8

  У графі зазначаються відомості про документи, що використовувалися для визначення митної вартості за методом або методами, зазначеними у графі 6 (крім документів, відомості про які зазначені у графі 4).

  Графа заповнюється у разі визначення митної вартості товарів другорядними методами.

  Графи 9(а), 9(б)

  Відмічається знаком „X" потрібна відповідь („так" або „ні").

  Особи вважаються пов’язаними між собою у випадках, наведених у статті 58 Кодексу( 4495а-17 ).

  При цьому одна особа вважається такою, що контролює іншу, якщо перша особа у юридичному або практичному відношенні може застосовувати обмеження до останньої або керувати нею.

  Графа 10(а)

  Відмічається знаком „X" потрібна відповідь („так" або „ні").

  Відповідно до підпункту „в" пункту 1 частини першої статті 58 Кодексу( 4495а-17 ) ціна, що була фактично сплачена або підлягає сплаті, вважається прийнятною при наявності обмежень, які не впливають значною мірою на вартість товарів. Прикладом таких обмежень може бути випадок, коли продавець вимагає від покупця автомобілів не продавати чи виставляти їх до зафіксованої дати, яка становить початок модельного року.

  Графа 10(б)

  Відмічається знаком „X" потрібна відповідь („так" або „ні").

  У разі відповіді „так" наводяться подробиці, тобто зміст умов, які мали вплив на ціну, що була фактично сплачена або підлягає сплаті.

  Якщо щодо продажу оцінюваних товарів або їх ціни існують будь-які умови або застереження, які унеможливлюють визначення вартості цих товарів, то метод визначення митної вартості за ціною договору (контракту) щодо товарів, які ввозяться на митну територію України відповідно до митного режиму імпорту, не застосовується.

  Прикладами таких випадків є:

  а) встановлення ціни на оцінювані товари за умови, що покупець також купить інші товари у визначеній кількості;

  б) встановлення ціни на оцінювані товари залежно від ціни або цін, за якими покупець оцінюваних товарів продає інші товари продавцеві оцінюваних товарів;

  в) встановлення ціни на оцінювані товари на основі форми платежу, яка не стосується оцінюваних товарів (наприклад, оцінювані товари є напівфабрикатами, які надаються продавцем за умови, що продавець одержить конкретну кількість готової продукції).

  Графа 11(а)

  Відмічається знаком „X" потрібна відповідь („так" або „ні").

  У разі відповіді „так" наводяться подробиці, що стосуються роялті та інших ліцензійних платежів, вид платежу (роялті, паушальний або комбінований), за що він сплачений або підлягає сплаті тощо.

  Суми цих платежів, які покупець повинен сплачувати прямо чи опосередковано як умову продажу оцінюваних товарів, якщо такі платежі не були включені до ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за товари, наводяться в графі 18 ДМВ.

  Графа 11(б)

  Відмічається знаком „X" потрібна відповідь („так" або „ні").

  У разі відповіді „так" у графі 19 ДМВ зазначається відповідна частина виручки від будь-якого подальшого перепродажу оцінюваних товарів, їх використання або розпорядження ними на митній території України, яка прямо чи опосередковано йде на користь продавця.

  Графа 12

  Зазначається кількість додаткових аркушів до основного аркуша ДМВ (кількість аркушів повинна відповідати номеру останнього аркуша мінус 1).

  Графа 13(а)

  У разі застосування ДМВ на паперовому носії проставляються дата заповнення ДМВ, особистий підпис та печатка (у разі наявності) декларанта або уповноваженої ним особи.

  При електронному декларуванні зазначається дата заповнення ДМВ.

  Графа 13(б)

  Зазначаються прізвище, ім’я та по батькові декларанта або уповноваженої ним особи.

  Додатковий аркуш А до основного аркуша ДМВ

  Додатковий аркуш А до основного аркуша ДМВ призначається для розрахунку митної вартості за основним методом визначення митної вартості — за ціною договору (контракту) щодо товарів, які імпортуються (вартість операції).

  У графах 14-28 додаткового аркуша А усі дані наводяться в гривнях, якщо інше не встановлено порядком заповнення відповідної графи. Якщо витрати, що підлягають урахуванню, здійснені в іноземній валюті, то відомості про перерахунок у іноземну валюту наводяться в розділі „Г".

  На кожному додатковому аркуші зазначається його порядковий номер. У додатковому аркуші можуть бути наведені відомості щодо товарів від одного до трьох найменувань.

  „Номер товару"

  Зазначається номер відповідного товару з графи 32 митної декларації або додаткового аркуша до неї.

  У разі подачі додаткової декларації у випадках, передбачених частиною п’ятою статті 261 Кодексу( 4495в-17 ), зазначається номер товару з графи 32 відповідної митної декларації, далі через знак „/" зазначається порядковий номер цієї митної декларації, зазначений у графі 4 ДМВ.

  „Код товару"

  Зазначається код відповідного товару згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14 ), наведений у графі 33 митної декларації.

  Розділ А „Основа для розрахунку"

  Наводяться відомості про ціну ввезеного товару, що була фактично сплачена або підлягає сплаті, а також про опосередковані платежі, які в сумі є основою для визначення митної вартості цього товару.

  При розрахунку митної вартості враховується вплив умов поставки (графа 3 ДМВ) та інших умов, що стосуються продажу оцінюваних товарів.

  Графа 14(а)

  У першому рядку в іноземній валюті зазначається ціна, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за оцінювані товари. Ціна, що була фактично сплачена або підлягає сплаті, визначається з урахуванням положень статті 58 Кодексу( 4495а-17 ).

  Документальним підтвердженням заявленої вартості товару є рахунок-фактура (інвойс), зазначений у графі 4 ДМВ, або рахунок-проформа, який також зазначається в графі 4 ДМВ, банківські платіжні документи, якщо рахунок сплачено, договір (контракт) купівлі-продажу товару, а також інші документи, перелік яких наведено в статті 53 Кодексу( 4495а-17 ).

  У другому рядку графи наводиться літерний код валюти рахунку (у дужках) відповідно до Класифікації валют( v0528832-10 ).

  У третьому рядку графи наводиться курс, за яким валюту перераховано у гривні. Перерахунок іноземної валюти в гривні здійснюється за курсом, установленим Національним банком України на дату прийняття митної декларації до митного оформлення.

  У четвертому рядку графи зазначається в гривнях ціна, що була фактично сплачена або підлягає сплаті.

  Відомості в другому та третьому рядках повинні наводитися після тексту, а не в графах „Номер товару"/„Код товару".

  Графа 14(б)

  Зазначається сума опосередкованих платежів у гривнях, якщо про них було зазначено в графі 10(б) основного аркуша ДМВ.

  Зазначається також величина поправки до ціни товару для випадків, коли мали місце відповідні обмеження або умови. Розрахунок вартісної оцінки впливу цих поправок також наводиться на зворотному боці аркуша ДМВ.

  Якщо в графі 14(б) зазначено сумарний розмір опосередкованих платежів і величин поправок до ціни (або тільки величину поправки), то в графі вчиняється запис „Див. на звороті", а на зворотному боці аркуша наводиться розшифровка загальної суми, зазначеної в графі 14(б).

  У разі застосування ДМВ на паперовому носії розрахунок вартісного впливу цих умов або обмежень надається на зворотному боці основного аркуша ДМВ із зазначенням документів, на підставі яких здійснювався розрахунок, а відповідна сума наводиться в графі 14(б) як опосередкований платіж і враховується при визначенні вартості операції та митної вартості оцінюваних товарів. При цьому у графі 10(б) учиняється запис „Див. на звороті".

  Якщо додатковий аркуш А заповнюється на товари декількох найменувань, то опосередкований платіж розподіляється між товарами різних найменувань, яких він стосується, пропорційно вартості цих товарів, зазначеній в четвертому рядку графи 14(а).

  Графа 15

  Зазначається в гривнях сума четвертого рядка графи 14(а) та графи 14(б).

  Розділ Б „Складові митної вартості, гривень"

  У цьому розділі зазначаються витрати (складові митної вартості), передбачені частиною десятою статті 58 Кодексу( 4495а-17 ), що не включені до ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті, підтверджені документально (договорами, рахунками, товаротранспортними накладними, розрахунками на основі транспортних тарифів тощо).

  Графа 16

  Зазначаються витрати, понесені покупцем, що не включені до ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті (графа 14(а), тобто не включені продавцем до рахунку-фактури, виставленого покупцеві, але мали місце у зв’язку з увезенням оцінюваних товарів на митну територію України та були сплачені або підлягають сплаті покупцем.

  Пункт „а" графи 16

  Зазначаються витрати, понесені покупцем на комісійні та брокерську винагороду, за винятком комісійних за закупівлю, що є платою покупця своєму агентові за надання послуг, пов’язаних із представництвом його інтересів за кордоном для закупівлі оцінюваних товарів.

  Якщо додатковий аркуш А заповнюється на товари декількох найменувань, то зазначені витрати розподіляються між товарами кожного найменування пропорційно їх вартості, зазначеній у графі 15 ДМВ.

  Пункт „б" графи 16

  Зазначаються витрати, понесені покупцем, на вартість ящиків тари (контейнерів), в яку упаковано товар, або іншої упаковки, що для митних цілей вважаються єдиним цілим з відповідними товарами.

  Якщо використовується багатооборотна тара, то її вартість при кожній поставці товарів розподіляється пропорційно кількості товарів у кожній партії. Пропорційний розподіл витрат на тару (тобто перенесення її вартості частками на кожну партію) приймається митним органом за умови, що такий розподіл відображено в договорі (контракті) або підтверджений будь-яким іншим документом.

  До витрат на тару не належать окремо сплачені кошти за повернення тари продавцеві.

  Якщо додатковий аркуш А заповнюється на товари декількох найменувань, то зазначені витрати розподіляються між товарами кожного найменування пропорційно їх вазі брутто.

  Пункт „в" графи 16

  Зазначаються витрати, понесені покупцем, на вартість упаковки або вартість пакувальних матеріалів та робіт, пов’язаних із пакуванням.

  Якщо додатковий аркуш А заповнюється на товари декількох найменувань, то зазначені витрати розподіляються між товарами кожного найменування пропорційно їх вазі брутто.

  Графа 17

  Графа заповнюється, якщо покупцем прямо чи опосередковано безоплатно або за зниженими цінами поставляються товари та послуги, зазначені у пункті 2 частини десятої статті 58 Кодексу( 4495а-17 ) (пункти „а"-„г" графи 17 ДМВ), якщо вони призначені для використання у зв’язку з виробництвом та продажем на експорт в Україну оцінюваних товарів, якщо така вартість не включена до ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті.

  Пункт „а" графи 17

  Зазначається вартість сировини, матеріалів, деталей, напівфабрикатів, комплектувальних виробів тощо, які увійшли до складу оцінюваних товарів та були надані прямо чи опосередковано покупцем безоплатно або за зниженими цінами для використання у зв’язку з виробництвом та продажем на експорт в Україну оцінюваних товарів.

  Вартістю товарів та послуг, наданих для виготовлення оцінюваних товарів, є ціна, сплачена покупцем при закупівлі їх у третіх осіб. Якщо ці товари виготовлено особисто покупцем або пов’язаною з ним особою, то за їх вартість приймається вартість їх виготовлення, підтверджена відповідною бухгалтерською документацією покупця.

  Якщо покупцем були надані будь-які послуги з обробки або переробки сировини, матеріалів, деталей, напівфабрикатів, комплектувальних виробів, з їх доставки чи зберігання тощо, то вартість цих послуг (при розрахунку митної вартості) ураховується за тією ціною, за якою вони були придбані покупцем.

  Якщо додатковий аркуш А заповнюється на товари декількох найменувань, то зазначені витрати розподіляються між товарами кожного найменування, яких вони стосуються, пропорційно їх вартості, зазначеній у графі 15 ДМВ.

  Пункт „б" графи 17

  Зазначається вартість інструментів, штампів, шаблонів та аналогічних предметів, використаних у процесі виробництва оцінюваних товарів та які були надані прямо чи опосередковано покупцем безоплатно або за зниженими цінами для використання у зв’язку з виробництвом та продажем на експорт в Україну оцінюваних товарів.

  При розподілі зазначених елементів щодо оцінюваних товарів застосовуються два фактори — вартість самого елемента та спосіб, у який ця вартість має розподілятися щодо оцінюваних товарів. Розподіл цих елементів повинен здійснюватися раціональним способом відповідно до обставин і згідно із загальноприйнятими принципами бухгалтерського обліку.

  Якщо покупець закуповує елемент від продавця, не пов’язаного з покупцем, то вартістю цього елемента є ціна закупівлі.

  Якщо елемент був вироблений покупцем або особою, пов’язаною з покупцем, вартістю цього елемента є витрати на його виробництво.

  Якщо елемент раніше використовувався покупцем незалежно від того, чи він купувався чи вироблявся таким покупцем, з метою визначення вартості цього елемента вартість покупки або виробництва елемента коригується в бік зниження для відображення його використання.

  Розподіл вартості елемента на вартість оцінюваних товарів здійснюється такими способами:

  1) вартість розподіляється на першу поставку;

  2) вартість розподіляється на визначену кількість одиниць, вироблених до моменту першої поставки;

  3) вартість розподіляється на все передбачене виробництво, якщо для такого виробництва укладено контракти або існують чіткі зобов’язання.

  Приклад. Покупець надає виробникові шаблон для використання при виробництві товарів, що імпортуватимуться на митну територію України, та укладає контракт із виробником на закупівлю 10 000 одиниць товару. На момент прибуття першої поставки 1000 одиниць виробник уже виробив 4000 одиниць. Декларант або уповноважена ним особа може розподілити вартість шаблона на 1000 одиниць, 4000 одиниць або 10000 одиниць.

  Спосіб розподілу, який використовуватиметься, залежить від документів, наданих покупцем.

  Обраний спосіб розподілу зазначених витрат повинен наводитися після тексту, а не в графах „Номер товару", „Код товару".

  Якщо додатковий аркуш А заповнюється на товари декількох найменувань, то зазначені витрати розподіляються між товарами кожного найменування, яких вони стосуються, пропорційно їх вартості, зазначеній у графі 15 ДМВ.

  Пункт „в" графи 17

  Зазначається вартість матеріалів, витрачених у процесі виробництва оцінюваних товарів (мастильні матеріали, паливо тощо), які прямо чи опосередковано були надані покупцем безоплатно або за зниженими цінами для використання у зв’язку з виробництвом та продажем на експорт в Україну оцінюваних товарів.

  Якщо додатковий аркуш А заповнюється на товари декількох найменувань, то зазначені витрати розподіляються між товарами кожного найменування, яких вони стосуються, пропорційно їх вартості, зазначеній у графі 15 ДМВ.

  Пункт „г" графи 17

  Зазначається вартість інженерних та дослідно-конструкторських робіт, дизайну, художнього оформлення, ескізів та креслень, виконаних за межами України і безпосередньо необхідних для виробництва оцінюваних товарів.

  Додавання вартості елементів, зазначених у підпункті „г" пункту 2 частини десятої статті 58 Кодексу( 4495а-17 ), повинно базуватися на об’єктивних даних і таких, що піддаються обчисленню. Для визначення вартостей, які повинні додаватись, у разі якщо це можливо, мають використовуватися дані, безпосередньо наявні в системі бухгалтерського обліку покупця.

  Приклади:

  покупець, який імпортує різні товари з декількох країн, веде облік діяльності свого дизайнерського центру за межами України в спосіб, який дозволяє точно визначити витрати, що відносяться до конкретного товару. У такому випадку ціна, що була фактично сплачена або підлягає сплаті, може бути скоригована з урахуванням положень підпункту „г" пункту 2 частини десятої статті 58 Кодексу( 4495а-17 );

  в іншому випадку покупець може нести витрати на утримання дизайнерського центру за межами України із розподілом на конкретні товари. У цьому випадку може бути здійснене відповідне коригування згідно з положеннями підпункту „г" пункту 2 частини десятої статті 58 Кодексу ( 4495а-17 ) щодо оцінюваних товарів шляхом розподілу витрат дизайнерського центру на все виробництво, що використовує результати діяльності дизайнерського центру, та додавання до ціни такої розподіленої вартості для кожної одиниці.

  Відмінності вищезазначених прикладів вимагатимуть врахування різних факторів при визначенні належного методу розподілу. У випадках, в яких виробництво елемента включає в себе низку країн і певний період часу, це коригування повинно бути обмежене вартістю фактично доданою до цього елемента за межами України.

  Якщо додатковий аркуш А заповнюється на товари декількох найменувань, то зазначені витрати розподіляються між товарами кожного найменування, яких вони стосуються, пропорційно їх вартості, зазначеній у графі 15 ДМВ.

  Якщо інженерні та дослідно-конструкторські роботи, дизайн, художнє оформлення, ескізи та креслення, виконані за межами України, стосуються також інших товарів, які будуть виготовлені та/або поставлятимуться в майбутньому, то розподіл їх вартості між такими товарами здійснюється у спосіб, передбачений порядком заповнення пункту „б" графи 17 ДМВ.

  Графа 18

  Зазначається сума роялті та інших ліцензійних платежів, що стосуються оцінюваних товарів та які покупець повинен сплачувати прямо чи опосередковано як умову продажу оцінюваних товарів (незалежно від того, чи закріплена така умова в договорі (контракті) купівлі-продажу оцінюваних товарів), якщо такі платежі не включені до ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті.

  Якщо на момент митного оформлення оцінюваних товарів сума роялті та інших ліцензійних платежів невідома, то декларант або уповноважена ним особа здійснює її розрахунок згідно з Порядком включення суми роялті та інших ліцензійних платежів до ціни, що фактично сплачена або підлягає сплаті за оцінювані товари, під час визначення їх митної вартості( 446-2012-п ), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 446.

  Якщо додатковий аркуш А заповнюється на товари декількох найменувань, то суми роялті та інших ліцензійних платежів розподіляються між товарами кожного найменування, яких вони стосуються.

  Якщо паушальний платіж, який сплачується або підлягає сплаті прямо чи опосередковано як умова продажу оцінюваних товарів, стосується тільки оцінюваних товарів, то його сума розподіляється між товарами кожного найменування, яких він стосується, пропорційно їх вартості, зазначеній у графі 15 ДМВ.

  Якщо паушальний платіж, який сплачується або підлягає сплаті прямо чи опосередковано як умова продажу оцінюваних товарів, стосується також інших товарів, які будуть виготовлені та/або поставлятимуться в майбутньому, то розподіл паушального платежу між такими товарами здійснюється у спосіб, передбачений порядком заповнення пункту „б" графи 17 ДМВ.

  Графа 19

  Зазначається сума відповідної частини виручки від будь-якого подальшого перепродажу товарів, що оцінюються, їх використання або розпорядження ними на митній території України, яка прямо чи опосередковано йде на користь продавця.

  Якщо додатковий аркуш А заповнюється на товари декількох найменувань, то зазначена сума розподіляється між товарами кожного найменування.

  Графа 20

  Зазначаються витрати на транспортування оцінюваних товарів до аеропорту, порту або іншого місця ввезення на митну територію України, якщо ці витрати відповідно до умов поставки (графа 3 ДМВ) не були включені до ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті (графа 14(а) ДМВ).

  Після тексту „Витрати на транспортування до" зазначається літерний код альфа-2 відповідно до Класифікації країн світу( v0527832-10 ) країни (адміністративно-територіальної одиниці у складі країни, що має власний літерний код за цією Класифікацією), на території якої міститься географічний пункт, до якого понесені витрати на транспортування товарів, наведені у цій графі, через пропуск — назва цього географічного пункту.

  Для підтвердження витрат на транспортування декларантом відповідно до частини другої статті 53 Кодексу( 4495а-17 ) подаються транспортні (перевізні) документи, а також документи, що містять відомості про вартість перевезення оцінюваних товарів. До зазначених документів можуть належати:

  рахунок-фактура (акт виконаних робіт (наданих послуг) від виконавця договору (контракту) про надання транспортно-експедиційних послуг, що містить реквізити сторін, суму та умови платежу, інші відомості, відповідно до яких встановлюється належність послуг до товарів;

  банківські та платіжні документи, що підтверджують факт оплати транспортно-експедиційних послуг відповідно до виставленого рахунка-фактури;

  калькуляція транспортних витрат (якщо перевезення товарів здійснюється з використанням власного транспортного засобу), що містить відомості про маршрут перевезення, його протяжність у кілометрах до місця ввезення на митну територію України та по митній території України, розмір тарифної ставки на перевезення за одиницю виміру (вагу) товару за 1 кілометр маршруту.

  Якщо відсутні будь-які відомості про фактичні витрати на транспортування оцінюваних товарів до аеропорту, порту або іншого місця ввезення на митну територію України, для розрахунку зазначених витрат використовуються тарифи, які застосовуються перевізниками для відповідного виду транспорту, що діяли на дату транспортування товару.

  Якщо додатковий аркуш А заповнюється на товари декількох найменувань, то витрати на транспортування їх у місце ввезення розподіляються між товарами різних найменувань пропорційно вазі брутто цих товарів.

  Графа 21

  Зазначаються витрати на навантаження, вивантаження та обробку оцінюваних товарів, пов’язані з їх транспортуванням до аеропорту, порту або іншого місця ввезення на митну територію України.

  Якщо додатковий аркуш А заповнено на товари декількох найменувань, то витрати на навантаження, вивантаження та обробку оцінюваних товарів розподіляються між товарами різних найменувань пропорційно вазі брутто цих товарів.

  Графа 22

  Зазначаються витрати на страхування оцінюваних товарів.

  Якщо додатковий аркуш А заповнюється на товари декількох найменувань, то витрати на страхування товарів різних найменувань розподіляються між цими товарами пропорційно їх вартості, зазначеній у графі 15 ДМВ.

  Графа 23

  Зазначається сума, отримана в результаті складання сум, зазначених у пунктах „а"-„в" графи 16, пунктах „а"-„г" графи 17, графах 18, 19, 20, 21, 22 додаткового аркуша А.

  Розділ В „Витрати, що не включаються до митної вартості"

  У цьому розділі зазначаються витрати або кошти, що зазначені у частині одинадцятій статті 58 Кодексу( 4495а-17 ), які не включаються до митної вартості, підтверджені документально та піддаються обчисленню, за умови виділення їх з ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за оцінювані товари.

  Графа 24

  Зазначаються витрати, які передбачені договором (контрактом), на виконання робіт з будівництва, спорудження, складення, технічного обслуговування або технічної допомоги, які здійснюються після ввезення імпортних товарів, таких як промислова установка, машини або обладнання. В рахунку-фактурі (інвойсі) окремою позицією повинні бути виділені суми витрат на цю діяльність.

  Якщо додатковий аркуш А заповнюється на товари декількох найменувань, то такі витрати розподіляються між товарами кожного найменування пропорційно їх вартості, зазначеній у графі 15 ДМВ.

  Графа 25

  Зазначаються витрати на транспортування оцінюваного товару до місця призначення після ввезення його на митну територію України, якщо договором (контрактом) передбачено, наприклад, такі умови поставки, як CIP, CPT, DAP або DDP місце поставки на митній території України, і до ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті, ввійшли витрати на доставку товару до місця призначення на митній території України.

  Витрати зазначаються у випадку, якщо в рахунку-фактурі (інвойсі) окремо визначені вказані витрати.

  Якщо додатковий аркуш А заповнюється на товари декількох найменувань, то витрати на їх транспортування після ввезення розподіляються між товарами різних найменувань пропорційно вазі брутто цих товарів.

  Графа 26

  Зазначаються суми податків, які справляються в Україні та які виділені з ціни, що була фактично сплачена або яка підлягає сплаті. Зазначені витрати повинні бути документально підтверджені та піддаватись обчисленню. При цьому графа заповнюється тільки у випадках, коли договором (контрактом) передбачено умови поставки оцінюваних товарів DDP або сплата митних платежів продавцем в Україні передбачена умовами договору (контракту) купівлі-продажу.

  Якщо додатковий аркуш А заповнюється на товари декількох найменувань, то суми податків розподіляються між товарами кожного найменування пропорційно їх вартості, зазначеній у графі 15 ДМВ, або іншій базі оподаткування.

  Графа 27

  Зазначається сума, отримана в результаті складання сум, зазначених у графах 24-26 ДМВ.

  Пункт „а" графи 28

  Зазначається в гривнях заявлена митна вартість, розрахована шляхом складання сум, наведених у графах 15 і 23 ДМВ, та відрахування суми, зазначеної в графі 27 ДМВ. Отримана митна вартість повинна відповідати відомостям, зазначеним у митній декларації як основа для розрахунку податків.

  Пункт „б" графи 28

  Зазначається заявлена в пункті „а" графи 28 ДМВ митна вартість, перерахована у валюту рахунку. Перерахунок здійснюється за курсом, зазначеним у розділі А.

  Якщо ніякими документами за договором (контрактом) не встановлено вид іноземної валюти, то в пункті „б" графи 28 ДМВ митна вартість зазначається в євро.

  Розділ Г

  Якщо одну або декілька складових митної вартості (графи 16-22 ДМВ) або витрати, що не включаються до митної вартості (графи 24-26 ДМВ), сплачено в іноземній валюті, то в розділі „Г" зазначаються номер відповідної графи, сума платежу в іноземній валюті, код цієї валюти згідно з Класифікацією валют( v0528832-10 ) і її офіційний курс на дату подання митної декларації до митного оформлення.

  Підпис та печатка (у разі наявності) декларанта або уповноваженої ним особи

  У разі застосування ДМВ на паперовому носії проставляються особистий підпис та печатка (у разі наявності) декларанта або уповноваженої ним особи.

  Додатковий аркуш Б до основного аркуша ДМВ

  Додатковий аркуш Б до основного аркуша ДМВ заповнюється для розрахунку митної вартості за другорядними методами визначення митної вартості — за ціною договору щодо ідентичних товарів, за ціною договору щодо подібних (аналогічних) товарів, на основі віднімання вартості, на основі додавання вартості (обчислена вартість) та резервним.

  У пункті „б" графи 29 та графах 30-43 додаткового аркуша Б усі дані наводяться в гривнях. Якщо витрати, що підлягають урахуванню, здійснені в іноземній валюті, то відомості про перерахунок у іноземну валюту наводяться в розділі „I".

  На кожному додатковому аркуші зазначається його порядковий номер. В додатковому аркуші можуть бути наведені відомості щодо товарів від одного до трьох найменувань.

  „Номер товару"

  Зазначається номер відповідного товару з графи 32 митної декларації або додаткового аркуша до неї.

  У разі подачі додаткової декларації у випадках, передбачених частиною п’ятою статті 261 Кодексу( 4495в-17 ), зазначається номер товару з графи 32 відповідної митної декларації, далі через знак „/" зазначається порядковий номер цієї митної декларації, зазначений у графі 4 ДМВ.

  „Код товару"

  Зазначається код відповідного товару згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14 ), наведений у графі 33 митної декларації.

  „Метод визначення митної вартості"

  Зазначається порядковий номер методу визначення митної вартості, що використовувався, таким чином:

 6. 2 — за ціною договору щодо ідентичних товарів;
 7. 3 — за ціною договору щодо подібних (аналогічних) товарів;
 8. 4 — на основі віднімання вартості;
 9. 5 — на основі додавання вартості (обчислена вартість);
 10. 6 — резервний.
 11. Розділ Д „Основа для розрахунку" та розділ Е „Коригування"

  Заповнюються у разі застосування методу визначення митної вартості за ціною договору щодо ідентичних товарів або за ціною договору щодо подібних (аналогічних) товарів.

  У графах 30(а)-30(б) ДМВ наводяться дані для розрахунку митної вартості, спричиненого коригуванням основи для розрахунку. Ці дані можуть бути як зі знаком (+), якщо вони збільшують митну вартість товару, так і зі знаком (-), якщо вони її зменшують.

  Графа 29

  У графі наводяться відомості з джерела, зазначеного в графі 8 ДМВ, щодо вартості операції з ідентичними або подібними (аналогічними) товарами (залежно від обраного методу), що продаються на експорт в Україну з тієї ж країни, і час експорту збігається з часом експорту оцінюваних товарів або є максимально наближеним до нього.

  Ціна договору щодо ідентичних або подібних (аналогічних) товарів (залежно від обраного методу) береться за основу для визначення митної вартості оцінюваних товарів, якщо ці товари ввезено приблизно в тій же кількості та на тих же комерційних рівнях, що й оцінювані товари.

  У разі відсутності такого продажу використовується вартість операції з ідентичними або подібними (аналогічними) товарами (залежно від обраного методу), що продавалися в Україну в іншій кількості та/або на інших комерційних рівнях. При цьому їх ціна коригується з урахуванням розбіжностей у кількості та/або комерційних рівнях незалежно від того, чи веде це до збільшення або зменшення вартості. Відомості про зазначене коригування наводяться в графі 30(а) та/або графі 30(б).

  Ціна товару наводиться у валюті рахунку-фактури (інвойсу) або рахунку-проформи. Перерахунок іноземної валюти в гривні здійснюється за курсом, встановленим Національним банком України на дату прийняття митної декларації на оцінювані товари до митного оформлення.

  Графа 30(а)

  У графі зазначають відомості щодо коригування вартості операції з ідентичними або подібними (аналогічними) товарами (залежно від обраного методу) з урахуванням розміру партії оцінюваних товарів.

  При коригуванні в якості підстав для розрахунку, пов’язаному з урахуванням розміру партії, у першу чергу беруться до уваги знижки з ціни товару, що надаються продавцем залежно від розміру закупленої партії товару. При цьому знижка на кількість товару враховується, якщо зазначено, що вартість товару встановлюється продавцем за схемою, побудованою на кількості проданого товару.

  Графа 30(б)

  У графі зазначають відомості щодо коригування вартості операції з ідентичними або подібними (аналогічними) товарами (залежно від обраного методу) з урахуванням комерційного рівня продажу оцінюваних товарів.

  При коригуванні основи для розрахунку, пов’язаному з урахуванням комерційних рівнів, беруться до уваги різниця в умовах поставки (CIF, FOB, DDР тощо) товарів, вартість яких порівнюється, інші відмінності в комерційних рівнях (наприклад, наявність знижки на „вірність" продавцеві, терміновість платежу, різні комерційні рівні продажів (оптом, вроздріб), кількість посередницьких ланок тощо).

  Графа 30(в)

  У разі якщо витрати на транспортування товарів до аеропорту, порту або іншого місця ввезення на митну територію включаються у вартість операції з ідентичними або подібними (аналогічними) товарами (залежно від обраного методу), у графі зазначається сума коригування для врахування зазначеної різниці між оцінюваними товарами та відповідними ідентичними або подібними (аналогічними) товарами, що зумовлено різницею у відстанях і способах транспортування.

  У разі якщо витрати на транспортування товарів до аеропорту, порту або іншого місця ввезення на митну територію не включаються у вартість операції з ідентичними або подібними (аналогічними) товарами (залежно від обраного методу), у графі зазначаються витрати на транспортування оцінюваних товарів.

  Відомості наводяться в порядку, визначеному для заповнення графи 20 ДМВ.

  Графа 30(г)

  У разі якщо витрати на навантаження, вивантаження та обробку товарів, пов’язані з їх транспортуванням до аеропорту, порту або іншого місця ввезення на митну територію України, включаються у вартість операції з ідентичними або подібними (аналогічними) товарами (залежно від обраного методу), у графі зазначається сума коригування для врахування зазначеної різниці між оцінюваними товарами та відповідними ідентичними або подібними (аналогічними) товарами.

  У разі якщо витрати на навантаження, вивантаження та обробку товарів, пов’язані з їх транспортуванням до аеропорту, порту або іншого місця ввезення на митну територію України, не включаються у вартість операції з ідентичними або подібними (аналогічними) товарами (залежно від обраного методу), у графі зазначаються витрати на навантаження, вивантаження та обробку оцінюваних товарів, пов’язані з їх транспортуванням.

  Відомості наводяться в порядку, визначеному для заповнення графи 21 ДМВ.

  Графа 30(ґ)

  У разі якщо витрати на страхування товарів включаються у вартість операції з ідентичними або подібними (аналогічними) товарами (залежно від обраного методу), у графі зазначається сума коригування для врахування зазначеної різниці між оцінюваними товарами та відповідними ідентичними або подібними (аналогічними) товарами.

  У разі якщо витрати на страхування товарів не включаються у вартість операції з ідентичними або подібними (аналогічними) товарами (залежно від обраного методу), у графі зазначаються витрати на страхування оцінюваних товарів.

  Відомості наводяться в порядку, визначеному для заповнення графи 22 ДМВ.

  Графа 31

  Зазначається сума, отримана в результаті складання сум, зазначених у графах 30(а)-30(ґ).

  Графа 32

  Зазначається сума, отримана в результаті складання сум, зазначених у пункті „б" графи 29 та графі 31.

  Розділ Є „Основа для розрахунку" та розділ Ж „Компоненти"

  Заповнюються у разі застосування методу визначення митної вартості на основі віднімання вартості. У графах 33(а)-34(г) зазначаються відомості з джерел, зазначених в графі 8 ДМВ.

  Графа 33(а)

  У графі наводяться відомості з джерела, зазначеного в графі 8 ДМВ, щодо ціни одиниці товару, за якою оцінювані або ідентичні чи подібні (аналогічні) імпортовані товари продаються на території України у найбільших загальних кількостях покупцю, який не є пов’язаною з продавцем особою, одночасно або у час, наближений до дати ввезення оцінюваних товарів.

  У разі якщо ні оцінювані, ні ідентичні чи подібні (аналогічні) товари не продаються в Україні одночасно або в час, максимально наближений до дати ввезення оцінюваних товарів в Україну, митна вартість таких товарів визначається на основі ціни одиниці товару, за якою відповідно оцінювані або ідентичні чи подібні (аналогічні) з оцінюваними товари продаються в Україні в кількості, достатній для встановлення ціни за одиницю такого товару, в тому самому стані, в якому вони були ввезені, на найбільш ранню дату після ввезення товарів, які оцінюються, але до сплину 90-денного строку.

  Будь-який продаж в Україні особі, яка здійснює поставки прямо або опосередковано, безкоштовно або за зниженою ціною, для використання у зв’язку з виробництвом і продажем на експорт імпортних товарів, будь-яких елементів, зазначених у пункті 2 частини десятої статті 58 Кодексу ( 4495а-17 ), не береться до уваги при встановленні ціни за одиницю для цілей статті 62( 4495а-17 ) Кодексу.

  Приклад 1. Товари продаються за прейскурантом, який передбачає зниження ціни за одиницю товару у випадку здійснення покупки в більших кількостях.

  Кількість товару, що продається

  Ціна за одиницю

  Кількість продажів

  Загальна кількість товарів, продана за кожною ціною

 12. 1-10 одиниць
 13. 100
 14. 10 продажів по 5 одиниць 5 продажів по 3 одиниці
 15. 65
 16. 11-25 одиниць
 17. 95
 18. 5 продажів по 11 одиниць
 19. 55
 20. більше 25 одиниць
 21. 90
 22. 1 продаж по 30 одиниць 1 продаж по 50 одиниць
 23. 80
 24. Найбільша кількість одиниць, проданих за певною ціною, як видно з таблиці, дорівнює 80. Таким чином, ціна за одиницю в найбільшій партії дорівнює 90.

  Приклад 2. Відбулося два продажі. При першому продажу продаються 500 одиниць за ціною 95 грошових одиниць кожна. При другому продажу продаються 400 одиниць за ціною 90 грошових одиниць кожна. У цьому прикладі найбільшою кількістю проданих одиниць є 500, таким чином, ціна за одиницю в найбільшій партії становить 95.

  Приклад 3. Різні кількості продаються за різними цінами.

  а) Продажі

  Кількість товару, що продається

  Ціна за одиницю

 25. 40 одиниць
 26. 100
 27. 30 одиниць
 28. 90
 29. 15 одиниць
 30. 100
 31. 50 одиниць
 32. 95
 33. 25 одиниць
 34. 105
 35. 35 одиниць
 36. 90
 37. 5 одиниць
 38. 100
 39. б) Усього

  Загальна продана кількість

  Ціна за одиницю

 40. 65
 41. 90
 42. 50
 43. 95
 44. 60
 45. 100
 46. 25
 47. 105
 48. У цьому прикладі найбільша продана кількість одиниць складає 65, таким чином, ціна за одиницю в найбільшій сукупній кількості становить 90.

  Графа 33(б)

  Зазначається ціна партії оцінюваних товарів з урахуванням ціни одиниці товару, за якою оцінювані або ідентичні чи подібні (аналогічні) товари імпортовані, зазначеної у графі 33(а).

  Графа 34(а)

  У графі зазначається вартість, додана подальшою обробкою (переробкою), у разі якщо митна вартість визначається відповідно до частин четвертої-сьомої статті 62 Кодексу( 4495а-17 ). Зазначена вартість повинна ґрунтуватись на об’єктивних даних, які піддаються обчисленню та відносяться до вартості такої роботи. Прийняті промислові формули, рецепти, методи будівництва та інша галузева практика повинні становити основу для обчислень.

  Графа 34(б)

  У графі зазначаються витрати на виплату комісійних, що звичайно сплачуються або підлягають сплаті, чи звичайних торговельних надбавок, які робляться для одержання прибутку та покриття загальних витрат у зв’язку з продажем на митній території України товарів того ж класу та виду. Визначення товарів „того ж класу та виду" здійснюється відповідно до статті 62 Кодексу( 4495а-17 ).

  Графа 34(в)

  У графі зазначається вартість звичайних витрат, понесених в Україні на навантаження, вивантаження, транспортування, страхування, та інших пов’язаних з такими операціями витрат.

  Графа 34(г)

  У графі зазначаються суми податків, що підлягають сплаті в Україні у зв’язку з ввезенням (імпортом) чи продажем (відчуженням) товарів.

  Графа 35

  Зазначається сума значень, наведених у графах 34(а)-34(г).

  Графа 36

  Зазначається різниця між значенням, наведеним у графі 33(б), та значенням, наведеним у графі 35 ДМВ.

  Розділ З „Розрахунок"

  Заповнюється у разі застосування методу визначення митної вартості на основі додавання вартості (обчислена вартість). У графах 37-39(в) зазначаються відомості з джерел, зазначених в графі 8 ДМВ.

  Використання методу визначення митної вартості відповідно до статті 63 Кодексу( 4495а-17 ), як правило, буде обмежуватися тими випадками, коли покупець і продавець пов’язані між собою, а виробник готовий надати митним органам України необхідні калькуляції собівартості та забезпечити можливість будь-якої подальшої перевірки, яка може виявитися необхідною.

  Графа 37

  У графі зазначається вартість матеріалів та витрат, понесених виробником при виробництві оцінюваних товарів. Така інформація повинна базуватися на комерційних рахунках виробника за умови, що такі рахунки сумісні із загальновизнаними принципами бухгалтерського обліку, які застосовуються у країні, де ці товари виробляються.

  Термін „вартість" відповідно до пункту 1 частини першої статті 63 Кодексу( 4495а-17 ) включає вартість елементів, зазначених у підпунктах „б" та „в" пункту 1 частини десятої статті 58 ( 4495а-17 ) Кодексу. Зазначений термін також включає розподілену належним чином вартість будь-якого елемента, зазначеного в пункті 2 частини десятої статті 58( 4495а-17 ) Кодексу, який був прямо або опосередковано поставлений покупцем для використання у зв’язку з виробництвом імпортованих товарів. Вартість елементів, зазначених у підпункті „г" пункту 2 частини десятої статті 58( 4495а-17 ) Кодексу, які вироблені в Україні, повинна включатися тільки у випадку, якщо такі елементи віднесені на рахунок виробника. Кошти або вартість елементів, зазначені у цьому абзаці, не повинні включатися двічі при визначенні митної вартості за методом, передбаченим статтею 63( 4495а-17 ) Кодексу.

  Графа 38

  У графі зазначається на підставі інформації, наданої виробником або від його імені, обсяг прибутку та загальних витрат, що дорівнює сумі, яка звичайно відображається при продажу товарів того ж класу або виду, що й оцінювані товари, які виготовляються виробниками у країні експорту для експорту в Україну. Надані виробником або від його імені дані повинні бути сумісними з тими, які, як правило, відображаються в продажах товарів того самого класу або виду, що й оцінювані товари, які виготовляються виробниками в країні експорту для експорту до України.

  „Загальні витрати" та „обсяг прибутку" повинні враховуватися в цілому. Це означає, що в конкретних випадках обсяг прибутку виробника може бути низьким, а загальні витрати виробника — високими, разом з тим обсяг прибутку та загальні витрати виробника, взяті разом, можуть бути сумісними з тими, що відображаються при продажах товарів того самого класу або виду.

  Якщо виробник може довести, що він отримує низький прибуток від продажів імпортних товарів через конкретні комерційні обставини, то дані про фактичний прибуток виробника мають братися до уваги за умови, що виробник пред’являє обґрунтовані комерційні підстави для їх підтвердження і цінова політика виробника відображає звичайну цінову політику у відповідній галузі промисловості.

  Якщо дані виробника щодо обсягу прибутку та загальних витрат не сумісні з тими, які, як правило, відображаються при продажах товарів того самого класу або виду, що й оцінювані товари, які виготовляються виробниками в країні експорту для експорту до України, то обсяг прибутку та загальних витрат може базуватися на відповідній інформації, відмінній від тієї, що надається виробником товарів або від його імені.

  Якщо для цілей визначення обчисленої вартості використовується інша інформація, ніж та, що надана виробником або від його імені, митні органи України повинні на вимогу декларанта або уповноваженої ним особи повідомити про джерела такої інформації з дотриманням вимог статті 56 Кодексу( 4495а-17 ).

  Термін „загальні витрати", зазначений у пункті 2 частини першої статті 63 Кодексу( 4495а-17 ), охоплює прямі та непрямі витрати на виробництво та продаж товарів на експорт, які не включені згідно з пунктом 1 частини першої статті 63( 4495а-17 ) Кодексу.

  Належність товарів до „того ж класу або виду", що й інші товари, визначається в кожному конкретному випадку з урахуванням відповідних обставин. При визначенні звичайних прибутків і загальних витрат відповідно до положень статті 63 Кодексу ( 4495а-17 )вивчаються продажі на експорт до України найвужчої групи або асортименту товарів, який включає оцінювані товари, стосовно яких може бути надана необхідна інформація. Товари „того ж класу або виду" повинні бути з тієї самої країни, що й товари, які оцінюються.

  Графи 39(а)-39(в)

  У графах зазначаються загальні витрати при продажу в Україну з країни вивезення товарів того ж класу або виду, тобто витрати на завантаження, розвантаження та обробку оцінюваних товарів, їх транспортування до аеропорту, порту або іншого місця ввезення на митну територію України, витрати на страхування цих товарів. Відомості наводяться в порядку, визначеному для заповнення граф 20-22 ДМВ відповідно.

  Графа 40

  Зазначається сума значень, наведених у графах 37-39(в).

  Розділ И „Основа для розрахунку"

  Заповнюється у разі застосування резервного методу.

  Митна вартість, визначена за резервним методом, повинна ґрунтуватись на раніше визнаних (визначених) митними органами митних вартостях.

  Для використання резервного методу при визначенні митної вартості повинні використовуватися методи, викладені у статтях 58-63 Кодексу( 4495а-17 ), при цьому допускається обґрунтована гнучкість у застосуванні зазначених методів. Прикладами обґрунтованої гнучкості є:

  а) щодо методів визначення митної вартості за ціною договору щодо ідентичних або подібних (аналогічних) товарів:

  вимога про те, що час експорту ідентичних або подібних (аналогічних) товарів повинен збігатися з часом експорту оцінюваних товарів або бути максимально наближеним до нього, може тлумачитися гнучко;

  основою для визначення митної вартості може виступати вартість операції з ідентичними або подібними (аналогічними) товарами, виробленими у країні, відмінній від країни експорту оцінюваних товарів;

  можуть використовуватися митні вартості ідентичних або подібних (аналогічних) імпортних товарів, які вже визначені згідно з положеннями статей 62( 4495а-17 ) та 63( 4495а-17 ) Кодексу ( 4495а-17 );

  б) щодо методу визначення митної вартості на основі віднімання вартості:

  вимога стосовно продажу товарів „у незмінному стані", зазначена в частині другій статті 62 Кодексу( 4495а-17 ), може тлумачитися гнучко;

 49. вимога щодо „90 днів" може застосовуватися гнучко.
 50. Графа 41

  У графі зазначається чисельне значення основи для визначення митної вартості з джерел, зазначених в графі 8 ДМВ.

  Графа 42

  У графі зазначаються відомості з джерел, наведених у графі 8 ДМВ, щодо коригування, у разі необхідності, основи для розрахунку, зазначеної у графі 41 ДМВ. Ці дані можуть бути як зі знаком (+), якщо вони збільшують митну вартість товару, так і зі знаком (-), якщо вони її зменшують.

  Декларант або уповноважена ним особа зазначає найменування витрат, на які коригується основа для розрахунку, із зазначенням їх числового значення. У разі застосування ДМВ на паперовому носії зазначені відомості вказуються на зворотному боці основного аркуша ДМВ; у графі 42 учиняється запис „Див. на звороті".

  Графа 43

  Зазначається сума значень, наведених у графах 41-42 ДМВ.

  Розділ I

  У розділі наводяться дані перерахунку із зазначенням номерів граф додаткового аркуша Б, коду валюти відповідно до Класифікації валют( v0528832-10 ), суми витрат в іноземній валюті й курсу перерахунку валют на дату прийняття митної декларації до митного оформлення.

  Підпис та печатка (у разі наявності) декларанта або уповноваженої ним особи

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.7/5, основан на 25 голосах.


  Вам это будет интересно:

  Чергова перемога над природою?

  Нещодавно в Полтавській державній аграрній академії урочисто відкрили лабораторію енергетичних культур і біопалива. Це стало можливим завдяки українсько-голландському проекту, що започаткований ...

  передбачених у державному бюджеті для виконання боргових зобов’язань за кредитом, залученим державним підприємством “Львівська обласна дирекція з протипаводкового захисту” під державну гарантію, Кабінет Міністрів України

  Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання боргових зобов’язань за кредитом, залученим державним підприємством "Львівська обласна дирекція з протипаводкового захисту" під державну гарантію

  Киевские предприниматели задолжали местному бюджету 1,5 млн. за землю

  Прокуратурой Оболонского района начато уголовное производство по факту умышленного уклонения от уплаты налогов столичным предприятием, которое почти 4 года незаконно использовало земельный участок, ...

  В ДСА України відбулася робоча нарада щодо утворення Вінницького міського суду та Новодністровського міського суду Чернівецької області

  19 липня 2012 року в Державній судовій адміністрації України відбулося засідання робочої групи на чолі з в. о. Голови Державної судової адміністрації України Володимиром Півтораком щодо утворення ...

  Консультации по недвижимости
  Адвокат по ЖКХ
  Рекомендовано !
  Киевские судебные решения

  №910/22831/14

  Судья: Васильченко Т.В.
  07.01.2015

  №757/24024/14-ц

  Судья: Цокол Л. І.
  07.01.2015
  Новости жилищных адвокатов
  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые ...

  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые не содержат озоноразрушающих веществ Отныне для субъектов хозяйственной деятельности, импортирующих и экспортирующих товары, в которых отсутствуют озоноразрушающие вещества, их таможенное оформление осуществляется без лицензии. ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль з 170 літрами прозорої рідини невідомого походження Днями, близько восьмої години ранку, під час несення служби на стаціонарному посту Золотоноша, інспектори взводу із забезпечення супроводження відділу ДАІ з обслуговування міста Черкаси, зупинили ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та зник з місця ДТП Днями, близько о 20-й годині, в місті Васильків, невстановлений водій, керуючи автомобілем МОСКВИЧ 412, допустив наїзд на 27-річну місцеву мешканку та з місця пригоди зник. Жінка переходила проїзну ...

  Об Адвокате
  Весьма оригинальный, интересный и полностью отличающийся от всех остальных ресурс! Я хочу отблагодарить вас денежкой. Как это можно организовать?

  Для меня это была просто большая находка! Уже неделю сижу здесь на портале и уходить отсюда совсем не собираюсь.

  Добрый вечер!
  Публикации о недвижимости
  О налогообложении операции с недвижимостью ...

  О налогообложении операции с недвижимостью в Украине Сегодня, как и после принятия нового налога на недвижимость, эта тема широко обсуждается среди всех заинтересованных в этом ...

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат Разграничение полномочий риелтора (агента), нотариуса и адвоката по вопросам недвижимости.

  fd88152c669729fa70f5fe095f45fa66