Жилищный адвокат

Про внесення змін до Указу Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153, Президент УкраїниУказ  Президента України

Про внесення змін до Указу Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153

  1. Внести до Указу Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153( 1153/2008 ) «Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України» (зі змінами, внесеними Указом від 12 червня 2009 року № 430) такі зміни:

  а) доповнити Указ( 1153/2008 ) статтею 3-1 такого змісту:

  «3-1. Контракт про проходження громадянами України військової служби на посадах осіб сержантського та старшинського складу або офіцерського складу з громадянами України, які проходили у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів підготовку для потреб Служби безпеки України, Управління державної охорони України, Державної прикордонної служби України, інших військових формувань (крім Збройних Сил України), Державної спеціальної служби транспорту, укладається після закінчення навчання між такими громадянами і державою, від імені якої виступає уповноважений орган військового управління відповідного військового формування України, Державної спеціальної служби транспорту»;

  б) у Положенні про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України( 1153/2008 ), затвердженому названим Указом:

  1) в абзаці третьому пункту 2:

 1. слово «(слухачів)» виключити;
 2. після слів «кафедри військової підготовки» доповнити словами «відділення військової підготовки»;
 3. 2) у пункті 10 слово «включенням» замінити словом «зарахуванням»;

  3) пункт 11 доповнити абзацом такого змісту:

  «Порядок обліку військовослужбовців, форми і призначення облікових документів, порядок їх складання і ведення визначаються Міністерством оборони України»;

  4) пункт 13 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

  «Стосовно кандидатів на зайняття військових посад, пов'язаних із виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка у порядку, встановленому Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» ( 3206-17 ).

  У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим;

  5) в абзаці третьому пункту 15 слово «(слухачами)» виключити;

  6) у пункті 16:

  підпункт 1 доповнити словами «з особами офіцерського складу запасу, які приймаються на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу, а також із слухачами, ад'юнктами і докторантами денної форми навчання, строк дії контракту про проходження військової служби яких закінчується під час їх навчання»;

  у підпункті 4 слова «на посадах офіцерського складу» замінити словами «на посадах осіб сержантського та старшинського складу, офіцерського складу»;

  7) в абзаці четвертому пункту 18 слова «на посадах офіцерського складу» замінити словами «на посадах осіб сержантського та старшинського складу, офіцерського складу»;

  8) пункт 20 викласти в такій редакції:

  «20. Строк проходження військової служби може бути продовжено за новим контрактом до досягнення граничного віку перебування на військовій службі:

 4. для військовослужбовців, які проходять військову службу на посадах рядового складу, — на 3 роки;
 5. для військовослужбовців, які проходять військову службу на посадах сержантського та старшинського складу, — на 5 років;

 6. для осіб офіцерського складу — на строк від 5 до 10 років.
 7. Для осіб офіцерського складу, які мають право на пенсію за вислугу років, за їх бажанням строк проходження військової служби за новим контрактом може бути продовжено на строк від 2 до 10 років, але не більше ніж до досягнення граничного віку перебування на військовій службі.

  Про укладення з військовослужбовцем нового контракту про проходження військової служби посадові особи, зазначені у пункті 16 цього Положення, видають наказ по особовому складу»;

  9) у пункті 23:

  абзац шостий після слів «військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів» доповнити словами «за програмою підготовки для проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу, а також із прапорщиками (старшими прапорщиками) та мічманами (старшими мічманами), які приймаються на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу»;

 8. доповнити пункт після абзацу шостого новим абзацом такого змісту:
 9. «з військовослужбовцями, які закінчили вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів за програмою підготовки для проходження військової служби на посадах осіб сержантського та старшинського складу, — з дня призначення на посаду після закінчення навчання».

  У зв'язку з цим абзаци сьомий — десятий вважати відповідно абзацами восьмим — одинадцятим;

  в абзаці одинадцятому слова «його укладення» замінити словами «призначення особи на посаду курсанта вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу вищого навчального закладу»;

  10) абзац третій пункту 26 після слів «про зарахування особи до» доповнити словами «списків особового складу»;

 10. 11) пункт 27 доповнити абзацами такого змісту:
 11. «присвоєння прапорщику (старшому прапорщику), мічману (старшому мічману) первинного військового звання офіцерського складу;

  дострокового припинення (розірвання) контракту про навчання з курсантами, якщо до зарахування на навчання вони проходили військову службу за контрактом осіб рядового складу, сержантського та старшинського складу;

  поновлення на військовій службі у зв'язку із незаконним звільненням, якщо строк попереднього контракту про проходження військової служби закінчився»;

  12) у пункті 30 слова «на посадах офіцерського складу, при досягненні ними 18-річного віку» замінити словами «на посадах осіб сержантського та старшинського складу, офіцерського складу»;

 12. 13) у пункті 34:
 13. доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:
 14. «у день присвоєння прапорщику (старшому прапорщику), мічману (старшому мічману) військового звання офіцерського складу».

  У зв'язку з цим абзаци третій — п'ятий вважати відповідно абзацами четвертим — шостим;

  в абзаці п'ятому слова «зазначений у наказі командира (начальника) військової частини по стройовій частині про виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини, а також» замінити словами «набрання чинності контрактом про навчання»;

  14) у підпункті 1 пункту 35 слова «передбачених пунктами «а», «б», «в», «г», «е», «є», «ж» і «и» частини шостої» замінити словами «передбачених пунктами «а», «б», «в», «г», «е», «є», «ж», «и», «і» та «ї» частини шостої»;

  15) у пункті 36 слова «офіцерського складу» замінити словами «осіб сержантського та старшинського складу, офіцерського складу», а слова і цифри «з підстав, передбачених пунктами «е» і «и» частини шостої статті 26 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» — словами і цифрами «відповідно до пункту 227 цього Положення»;

 15. 16) у пункті 38:
 16. у підпункті 3 слова «а також з військовими суддями та прокурорсько-слідчими працівниками органів військової прокуратури, в яких закінчився строк чинного контракту» виключити;

 17. підпункт 4 доповнити словами «або класні чини»;
 18. 17) у пункті 39:
 19. абзац третій викласти в такій редакції:
 20. «з особами рядового складу, сержантського та старшинського складу — першим заступником Міністра оборони України, першим заступником начальника Генерального штабу Збройних Сил України»;

 21. абзац четвертий виключити;
 22. 18) у підпункті 3 пункту 43 слова «(відповідно до розподілу обов'язків)» виключити;
 23. 19) у пункті 46:
 24. абзац перший замінити двома абзацами такого змісту:
 25. «46. Для осіб рядового складу, які проходять військову службу за контрактом, курсантів вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів строк вислуги у військовому званні рядового складу не встановлюється.

  Для осіб сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, установлюються такі строки вислуги у військовому званні».

  У зв'язку з цим абзаци другий — двадцять дев'ятий вважати відповідно абзацами третім — тридцятим;

 26. абзаци третій і четвертий виключити;
 27. в абзацах п'ятому — восьмому цифру і слово «2 роки» замінити цифрою і словом «1 рік»;
 28. в абзаці дев'ятому цифру і слово «5 років» замінити цифрою і словом «3 роки»;
 29. абзаци дванадцятий і тринадцятий виключити;
 30. абзац тридцятий викласти в такій редакції:
 31. «Для осіб офіцерського складу, які закінчили вищий військовий навчальний заклад або військовий навчальний підрозділ вищого навчального закладу з п'ятирічним строком навчання та більше, строк вислуги у військовому званні лейтенанта зменшується на один рік»;

 32. 20) в абзаці сьомому пункту 48 слова «рядового складу» виключити;
 33. 21) у підпункті п'ятому пункту 51 слова «не менш як п'ять років» замінити словами «не менш як три роки»;

 34. 22) пункт 52 викласти в такій редакції:
 35. «52. Первинне військове звання лейтенанта присвоюється військовослужбовцям, які не мають військових звань офіцерського складу, закінчили вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів за програмою підготовки для проходження військової служби на посадах офіцерського складу і призначені на посади, за якими штатом (штатним розписом) передбачено військове звання офіцерського складу»;

  23) у пункті 56 слова «за наявності строку вислуги у військовому званні солдата (матроса)» виключити;

 36. 24) пункт 57 доповнити абзацом такого змісту:
 37. «Курсантам вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які не мають військових звань сержантського та старшинського складу, призначеним на посади командирів відділень, навчальних груп курсантів, після закінчення першого семестру навчання присвоюється військове звання молодший сержант (старшина 2 статті). Присвоєння наступних військових звань здійснюється у порядку і строки, визначені цим Положенням»;

 38. 25) у пункті 58:
 39. в абзаці першому слова «офіцерського складу» замінити словами «осіб сержантського та старшинського складу, офіцерського складу», а слова «слухачам (ад'юнктам і докторантам)» — словами «курсантам (слухачам, ад'юнктам і докторантам)»;

  в абзаці третьому слова «офіцер», «в офіцера» замінити відповідно словами «військовослужбовець», «у військовослужбовця»;

  26) пункт 59 після слів «Чергове військове звання» доповнити словами «старшого прапорщика (старшого мічмана)»;

  27) у пункті 63 слова «військових судів і прокуратур» замінити словами «підрозділів дізнання та спеціальних підрозділів по боротьбі з корупцією Військової служби правопорядку у Збройних Силах України»;

  28) підпункт 1 пункту 64 доповнити словами «відсторонення від виконання службових повноважень, відсторонення від виконання службових повноважень на посаді, відсторонення від посади»;

 40. 29) у пункті 72:
 41. в абзаці п'ятому слово «начальникові» замінити словами «першому заступникові Міністра оборони України, першому заступникові начальника»;

  в абзаці восьмому слово «начальника» замінити словами «першого заступника Міністра оборони України, першого заступника начальника»;

 42. 30) у пункті 81:
 43. підпункт 1 викласти в такій редакції:
 44. «1) військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом осіб рядового складу, сержантського та старшинського складу, офіцерського складу, а також осіб офіцерського складу за призовом — посадовими особами відповідно до номенклатури посад для призначення військовослужбовців (далі — номенклатура посад), яка затверджується Міністром оборони України»;

 45. у підпункті 2 слово «(слухачів)» виключити;
 46. підпункт 3 виключити;
 47. у підпункті 5 слова «керівника урядового органу військового управління, що діє в системі Міністерства оборони України» виключити, а слова «Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра оборони України» замінити словами «Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України»;

 48. 31) у пункті 82:
 49. доповнити підпункт 2 абзацом такого змісту:
 50. «у зв'язку з перебуванням із близькими особами у відносинах прямої організаційної та правової залежності»;

 51. доповнити підпункт 3 після абзацу п'ятого новим абзацом такого змісту:
 52. «у зв'язку з перебуванням із близькими особами у відносинах прямої організаційної та правової залежності — у разі неможливості призначення на рівнозначну посаду».

  У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;

 53. доповнити пункт абзацом такого змісту:
 54. «Призначення військовослужбовців на інші посади також здійснюється у випадках, передбачених пунктами 103 і 104 цього Положення»;

 55. 32) у пункті 87 слово «послідовно» виключити;
 56. 33) у пункті 94:
 57. в абзаці другому:
 58. слово «п'ятим» замінити словом «шостим»;
 59. доповнити абзац після слова і цифри «підпункту 3» словами «та останнім абзацом»;
 60. в абзаці третьому:
 61. слово «шостим» замінити словом «сьомим»,
 62. доповнити абзац після слів «Збройних Сил України» словами «та номенклатури посад»;
 63. 34) пункт 95 доповнити абзацом такого змісту:
 64. «Військовослужбовець, який був призначений на нижчу посаду у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, у подальшому призначається на посаду, що є рівнозначною або, за умови перебування у резерві, вищою за посаду, яку військовослужбовець заміщував до переміщення, без додержання принципу послідовності та без урахування строку перебування на посаді, на яку він був призначений у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів»;

 65. 35) пункт 99 викласти в такій редакції:
 66. «99. Військовослужбовці, які є близькими особами у значенні, наведеному в абзаці третьому частини першої статті 1 Закону України( 3206-17 ) «Про засади запобігання і протидії корупції», не можуть перебувати у відносинах прямої організаційної та правової залежності підлеглої особи від її керівника, у тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на військову службу, звільнення з військової служби, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень, контролю за їх виконанням»;

 67. 36) у пункті 102:
 68. в абзаці першому слова «які закінчили спеціальні курси відповідного рівня підготовки в навчальних частинах (центрах) (далі — навчальні частини)» замінити словами «які отримали підготовку відповідного рівня у вищих військових навчальних закладах, навчальних частинах (центрах) та у військових частинах або закінчили спеціальні курси»;

  в абзаці другому слова «проходження спеціальних курсів підготовки» замінити словами «військової підготовки відповідного рівня, а також порядок проведення підготовки на спеціальних курсах»;

 69. 37) пункти 103, 104, 107 і 108 викласти відповідно в такій редакції:
 70. «103. На посади зі штатними категоріями військових звань прапорщиків (мічманів) у разі потреби можуть призначатися підготовлені на високому рівні та дисципліновані старшини (головні корабельні старшини), старші сержанти (головні старшини), сержанти (старшини 1 статті), які прослужили не менше одного року на посадах старшин (головних корабельних старшин), старших сержантів (головних старшин), сержантів (старшин 1 статті) та за висновком атестації гідні призначення на ці посади, за умови, що їм не будуть підпорядковані прапорщики (мічмани). Призначення та звільнення з таких посад здійснюється наказами посадових осіб відповідно до номенклатури посад.

  У разі призначення на зазначені посади прапорщиків (мічманів) старшини (головні корабельні старшини), старші сержанти (головні старшини) і сержанти (старшини 1 статті), які займають посади прапорщиків (мічманів), призначаються на посади сержантського та старшинського складу, рівнозначні тим, які вони займали до призначення на посади прапорщиків (мічманів), а в разі відсутності таких — на інші посади.

  104. Старші прапорщики (старші мічмани) та прапорщики (мічмани) з урахуванням їх професійних, ділових і моральних якостей можуть призначатися на посади, що підлягають заміщенню особами молодшого офіцерського складу, у разі якщо вони проходять (проходили) військову службу на посадах, за якими передбачені військові звання старших прапорщиків (старших мічманів) та прапорщиків (мічманів), не менше одного року, мають досвід роботи та повну вищу освіту, відповідні профілю службової діяльності, та якщо їм не підпорядковані офіцери. Призначення та звільнення з таких посад здійснюється наказами посадових осіб відповідно до номенклатури посад.

  У разі призначення на зазначені посади офіцерів старші прапорщики (старші мічмани) та прапорщики (мічмани), які займають посади молодшого офіцерського складу, призначаються на посади сержантського та старшинського складу, рівнозначні тим, які вони займали до призначення на посади молодшого офіцерського складу, а в разі відсутності таких — на інші посади»;

  «107. Випускники вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів після закінчення навчання призначаються на посади:

 71. осіб офіцерського складу — наказами Міністра оборони України;
 72. осіб сержантського і старшинського складу — наказами посадової особи, визначеної номенклатурою посад, яка затверджується Міністром оборони України.

  108. Військовослужбовець, якого позбавлено допуску до державної таємниці, призначається на посаду, що не передбачає доступу до державної таємниці. У разі неможливості призначення на таку посаду військовослужбовець підлягає звільненню з військової служби відповідно до законодавства та з урахуванням положень абзацу третього пункту 228 цього Положення.

  Військовослужбовець, якому відмовлено у вищій формі допуску до державної таємниці, призначається на посаду, за якою передбачено нижчу форму допуску або яка не передбачає доступу до державної таємниці. У разі неможливості призначення на таку посаду військовослужбовець підлягає звільненню з військової служби відповідно до законодавства»;

 73. 38) в абзаці четвертому пункту 110 слова «згідно з розподілом повноважень» виключити;
 74. 39) пункт 111 доповнити абзацом такого змісту:
 75. «у зв'язку з перебуванням у відносинах прямої організаційної та правової залежності з особами, які є близькими особами у значенні, наведеному в абзаці третьому частини першої статті 1 Закону України( 3206-17 ) «Про засади запобігання і протидії корупції»;

  40) абзац перший пункту 114 після слів «відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України» доповнити словами «а також якщо може виникнути обставина, що порушує вимоги частини першої статті 9 Закону України( 3206-17 ) «Про засади запобігання і протидії корупції»;

 76. 41) у пункті 116:
 77. доповнити пункт підпунктом 7-1 такого змісту:
 78. «7-1) закінчення строку перебування військовослужбовців на посадах науково-педагогічних працівників вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів та необрання їх на ці посади за результатами нового конкурсу».

  У зв'язку з цим абзаци дев'ятий — сімнадцятий вважати відповідно абзацами десятим — вісімнадцятим;

 79. підпункт 8 викласти в такій редакції:
 80. «8) якщо стосовно військовослужбовців застосовано запобіжні заходи кримінального провадження у виді домашнього арешту або тримання під вартою чи за вироком суду застосовано таке покарання, як арешт»;

 81. в абзаці п'ятнадцятому цифри «1-6» замінити цифрами «1 — 6, 7-1»;
 82. 42) в абзаці другому пункту 118 слова «(не більш як на один ступінь)» замінити словами «(не більш як на один ступінь чи за їх згодою більше ніж на один ступінь, якщо посадовий оклад при цьому не зменшується)»;

  43) назву підрозділу «Порядок усунення військовослужбовців від виконання службових обов'язків або відсторонення від посади» розділу IV викласти в такій редакції:

  «Порядок усунення військовослужбовців від виконання службових обов'язків, відсторонення від виконання службових повноважень, повноважень на посаді або відсторонення від посади»;

 83. 44) пункти 122 і 126 викласти відповідно в такій редакції:
 84. «122. Усунення військовослужбовців від виконання службових обов'язків здійснюється відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України( 551-14 ).

  Військовослужбовець, стосовно якого складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення, може бути відсторонений від виконання службових повноважень за рішенням командира до закінчення розгляду справи судом.

  Військовослужбовець, стосовно якого винесено постанову про притягнення як обвинуваченого у вчиненні злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді до розгляду справи судом.

  Відсторонення військовослужбовців від посади як захід забезпечення кримінального провадження здійснюється відповідно до Кримінального процесуального кодексу України( 4651-17 ).

  Військовослужбовці, які усунуті від виконання службових обов'язків, відсторонені від виконання службових повноважень, а також відсторонені від виконання повноважень на посаді або відсторонені від посади (якщо до них не застосовано запобіжних заходів кримінального провадження у виді домашнього арешту або тримання під вартою), продовжують проходити військову службу згідно з цим Положенням, виконуючи обов'язки військової служби в межах, визначених командиром (начальником) військової частини.

  Грошове забезпечення військовослужбовців, які усунуті від виконання службових обов'язків, відсторонені від виконання повноважень на посаді або відсторонені від посади, здійснюється в порядку, визначеному Міністром оборони України.

  Поновлення у правах усунутих від виконання службових обов'язків відбувається відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України ( 551-14 ).

  Військовослужбовці, відсторонені від виконання службових повноважень, у разі закриття провадження у справі про адміністративне корупційне правопорушення у зв'язку з відсутністю події або складу адміністративного правопорушення поновлюються у виконанні службових повноважень, їм відшкодовується середній заробіток за час вимушеного прогулу відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»( 3206-17 ).

  Військовослужбовці, які були відсторонені від посади, поновлюються в установленому порядку на посаді в разі скасування відповідної ухвали слідчого судді під час досудового розслідування або суду під час судового провадження, винесення судом виправдувального вироку, відмови у порушенні кримінальної справи за відсутності події злочину, відсутності у діянні складу злочину, за недоведеності їх участі у вчиненні злочину або в разі закриття кримінальної справи, а військовослужбовці, які були відсторонені від виконання повноважень на посаді, поновлюються у виконанні повноважень на посаді у разі скасування в установленому порядку постанови про притягнення особи як обвинуваченого у вчиненні злочину у сфері службової діяльності, винесення судом виправдувального вироку, відмови у порушенні кримінальної справи за відсутності події злочину, відсутності у діянні складу злочину, за недоведеності їх участі у вчиненні злочину або в разі закриття кримінальної справи.

  Грошове забезпечення, яке втратили відсторонені від посади військовослужбовці внаслідок незаконних дій, відшкодовується їм у порядку, передбаченому Законом України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду»;

  «126. Із військовослужбовцями підрозділів Збройних Сил України, що направляються до інших держав для участі в міжнародних миротворчих операціях у складі миротворчого контингенту, підписується додаток до контракту про проходження військової служби згідно з додатком 3, що є невід'ємною частиною такого контракту.

  Додаток до контракту про проходження військової служби — додаткова письмова угода, що підписується військовослужбовцем, який призначається на добровільній основі на посаду у підрозділі, що направляється до іншої держави для участі в міжнародній миротворчій операції, з одного боку, та Міністерством оборони України, з іншого боку, для встановлення правових відносин між сторонами під час проходження військовослужбовцем військової служби у складі такого підрозділу»;

 85. 45) у пункті 127:
 86. абзац перший викласти в такій редакції:
 87. «127. Право на підписання з військовослужбовцями додатка до контракту про проходження військової служби від імені Міністерства оборони України надається»;

  у підпункті 2 слова «військового підрозділу, що направляється за кордон» замінити словами «підрозділу Збройних Сил України, що направляється до іншої держави для участі в міжнародній миротворчій операції»;

 88. 46) пункт 128 викласти в такій редакції:
 89. «128. Додаток до контракту про проходження військової служби підписується на строк перебування військовослужбовця у складі підрозділу Збройних Сил України, направленого до іншої держави для участі в міжнародній миротворчій операції, але не більше одного року, та набирає чинності з дня перетину державного кордону України»;

 90. 47) у пункті 129:
 91. перше речення абзацу першого викласти в такій редакції: «Додаток до контракту про проходження військової служби складається у двох примірниках та підписується військовослужбовцем і посадовою особою, якій надано право на його підписання від імені Міністерства оборони України»;

 92. в абзаці другому слова «у виїзній справі» замінити словами «в особовій справі»;
 93. в абзаці третьому слова «укладення контракту про направлення за кордон» замінити словами «підписання додатка до контракту про проходження військової служби»;

  48) у пункті 130 слова «контрактом в обох його примірниках та у виїзній справі» замінити словами «додатком до контракту в обох його примірниках та в особовій справі»;

 94. 49) у пункті 131:
 95. абзац перший викласти в такій редакції:
 96. «131. Додаток до контракту про проходження військової служби не підписується, якщо»;

  у підпункті 1 слова «військового підрозділу, що направляється за кордон» замінити словами «підрозділу Збройних Сил України, що направляється до іншої держави для участі в міжнародній миротворчій операції»;

  у підпункті 4 слова «строку контракту про направлення за кордон» замінити словами «строку його перебування у складі миротворчого контингенту»;

 97. 50) у пункті 132:
 98. абзац перший викласти в такій редакції:
 99. «132. З військовослужбовцем підрозділу Збройних Сил України, направленого до іншої держави для участі в міжнародній миротворчій операції, за його бажанням може бути підписано новий додаток до контракту про проходження військової служби, крім випадків, передбачених пунктом 131 цього Положення, у разі»;

  в абзаці другому слова «військового підрозділу, направленого за кордон» замінити словами «підрозділу Збройних Сил України, направленого до іншої держави для участі в міжнародній миротворчій операції»;

 100. абзаци четвертий і п'ятий викласти в такій редакції:
 101. «Новий додаток до контракту про проходження військової служби підписується на строк, з урахуванням якого безперервний строк служби військовослужбовця у складі підрозділу Збройних Сил України, направленого до іншої держави для участі в міжнародній миротворчій операції, не може перевищувати одного року.

  Новий додаток до контракту про проходження військової служби набирає чинності з дня, наступного за днем закінчення строку чинного додатка до контракту, а з військовослужбовцем, якого переміщено по службі у межах підрозділу Збройних Сил України, направленого до іншої держави для участі в міжнародній миротворчій операції, — з дня видання відповідною посадовою особою наказу про призначення його на посаду»;

 102. 51) у пункті 133:
 103. абзац перший викласти в такій редакції:
 104. «133. Для військовослужбовців підрозділу Збройних Сил України, направленого до іншої держави для участі в міжнародній миротворчій операції, які перебувають в умовах, що з об'єктивних причин (перебування у полоні, заручником, інтернованим в нейтральній державі, якщо місце перебування невідоме та за інших обставин) унеможливлюють підписання нового додатка до контракту про проходження військової служби, додаток до контракту діє до прийняття судом рішення про визнання їх безвісно відсутніми чи оголошення померлими або до закінчення перебування в таких умовах і повернення до підрозділів, в яких вони проходили військову службу за кордоном, а також до визначення придатності до проходження військової служби за станом здоров'я та прийняття рішення щодо підписання нового додатка до контракту»;

  в абзаці другому слова «неукладення нового контракту» замінити словами «непідписання нового додатка до контракту»;

  в абзаці третьому слова «контракт про направлення за кордон» замінити словами «додаток до контракту про проходження військової служби»;

  52) в абзаці першому пункту 134 слова «Контракт про направлення за кордон» замінити словами «Дія додатка до контракту про проходження військової служби», а слово «(розривається)» виключити;

  53) перше речення пункту 135 викласти в такій редакції: «У разі припинення дії додатка до контракту про проходження військової служби у примірнику додатка, що зберігається в особовій справі, робиться запис із зазначенням підстав і дати припинення дії додатка до контракту про проходження військової служби»;

 105. 54) у пункті 137:
 106. у першому реченні слова «військових підрозділів, що направляються за кордон» замінити словами «підрозділів Збройних Сил України, що направляються до інших держав для участі в міжнародних миротворчих операціях»;

  у четвертому реченні слова «військових підрозділів, що направлені за кордон» замінити словами «підрозділів Збройних Сил України, направлених до інших держав для участі в міжнародних миротворчих операціях»;

  55) у пункті 139 слова «військових підрозділів, що направляються за кордон» замінити словами «підрозділів Збройних Сил України, що направляються до інших держав для участі в міжнародних миротворчих операціях»;

  56) абзац п'ятий пункту 144 після слова «наказами» доповнити словами «першого заступника Міністра оборони України»;

 107. 57) у пункті 153:
 108. в абзаці третьому слова «крім військових суддів та прокурорсько-слідчих працівників в органах військової прокуратури» виключити;

  в абзаці сьомому слова «наказами першого заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України згідно з розподілом повноважень» замінити словами «наказами першого заступника Міністра оборони України, першого заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України»;

 109. абзаци восьмий і дев'ятий виключити;
 110. 58) в абзаці п'ятому пункту 154 слова «за винятком військових суддів та прокурорсько-слідчих працівників органів військової прокуратури» виключити;

 111. 59) пункт 157 викласти в такій редакції:
 112. «157. Підготовка громадян, прийнятих на військову службу за контрактом, та підготовка (перепідготовка, підвищення кваліфікації) осіб рядового складу, сержантського та старшинського складу здійснюється у вищих військових навчальних закладах, навчальних частинах (центрах), військових частинах шляхом навчання на спеціальних курсах підготовки.

  Порядок направлення до навчальних частин (центрів) для підготовки (перепідготовки, підвищення кваліфікації) та організації підготовки у навчальних частинах (центрах) осіб рядового складу, сержантського та старшинського складу, строки підготовки, рівень підготовки та перелік спеціальностей, за якими проводиться підготовка, визначаються Міністерством оборони України.

  Військовослужбовці, які проходять підготовку (перепідготовку, підвищення кваліфікації) у навчальних частинах (центрах), іменуються курсантами навчальних частин (центрів)»;

 113. 60) у пункті 158:
 114. абзац перший після слів «навчальних частин» доповнити словом (центрів);
 115. абзац другий виключити;
 116. 61) у пункті 160:
 117. в абзаці першому:
 118. слова «заступника Міністра оборони України згідно з розподілом функціональних обов'язків» замінити словами «першого заступника Міністра оборони України»;

 119. доповнити абзац словом «(центри)»;
 120. абзац другий після слів «навчальної частини» доповнити словом «(центру)»;
 121. 62) пункт 161 після слів «навчальна частина», «навчальні частини» в усіх відмінках доповнити словами «(центр)», «(центри)» у відповідному відмінку;

  63) назву підрозділу «Підготовка (навчання) громадян до проходження військової служби на посадах офіцерського складу» розділу VI викласти в такій редакції:

  «Здобуття вищої освіти для проходження військової служби на посадах осіб сержантського та старшинського складу, офіцерського складу»;

 122. 64) у пункті 162:
 123. в абзаці першому слова «на посадах офіцерського складу, перепідготовка, підвищення кваліфікації осіб офіцерського складу» замінити словами «на посадах осіб сержантського та старшинського складу, офіцерського складу, їх перепідготовка і підвищення кваліфікації»;

  абзац третій після слів «на посадах» доповнити словами «осіб сержантського та старшинського складу»;

 124. 65) у пункті 163:
 125. в абзаці другому слова «центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки»;

  абзац третій після слів «на посадах» доповнити словами «осіб сержантського та старшинського складу»;

 126. абзац четвертий після слова «осіб» доповнити словами «сержантського та старшинського складу»;
 127. 66) у пункті 167:
 128. абзац перший після слова «курсів» доповнити словами «(крім курсантів із числа військовослужбовців військової служби за контрактом)»;

  в абзаці другому слова «(слухачі — незалежно від курсу)» замінити словами «(слухачі та курсанти із числа військовослужбовців військової служби за контрактом — незалежно від курсу)»;

 129. в абзаці четвертому:
 130. перше речення після слів «першого і другого курсів» доповнити словами «(крім курсантів із числа військовослужбовців військової служби за контрактом)»;

  друге речення викласти в такій редакції: «Курсанти третього і наступних курсів (крім курсантів із числа військовослужбовців військової служби за контрактом), слухачі та курсанти із числа військовослужбовців військової служби за контрактом (незалежно від курсу) звільняються відповідно до розпорядку дня і мають право перебувати поза розташуванням вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу вищого навчального закладу після закінчення навчальних занять і обов'язкових годин самостійної роботи до початку занять наступного дня»;

  абзац сьомий після слова «курсів» доповнити словами «крім курсантів із числа військовослужбовців військової служби за контрактом»;

  у абзацах восьмому і дев'ятому слова «(слухачам незалежно від курсу)» замінити словами «(слухачам та курсантам із числа військовослужбовців військової служби за контрактом незалежно від курсу)»;

 131. 67) пункт 169 викласти в такій редакції:
 132. «169. Курсантам після закінчення навчання у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів присвоюється кваліфікація фахівця з вищою освітою, видається диплом державного зразка, нагрудний знак та одночасно з призначенням на посаду присвоюється:

  курсантам, які проходили підготовку для проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу, — первинне військове звання офіцерського складу;

  курсантам, які проходили підготовку для проходження військової служби на посадах осіб сержантського та старшинського складу і не мають відповідних військових звань, — первинне військове звання сержантського та старшинського складу.

  Особам, які закінчили вищий військовий навчальний заклад, військовий навчальний підрозділ вищого навчального закладу із золотою медаллю або дипломом з відзнакою, надається право вибору місця військової служби після закінчення навчання. Прізвища військовослужбовців, які закінчили навчання із золотою медаллю, заносяться на Дошку пошани вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу вищого навчального закладу»;

  68) у пункті 170 слова «центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки»;

 133. 69) підпункт 4 пункту 180 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
 134. «відпустка у зв'язку з усиновленням дитини».

  У зв'язку з цим абзаци четвертий і п'ятий вважати абзацами п'ятим і шостим;

 135. 70) у пункті 203:
 136. в абзацах п'ятому і п'ятнадцятому слово «переведення» в усіх відмінках замінити словом «переміщення» у відповідному відмінку;

 137. в абзаці чотирнадцятому слово «Переведення» замінити словом «Направлення»;
 138. 71) в абзаці третьому пункту 210 слова «але не раніше видання указу Президента України про черговий призов на строкову військову службу та про звільнення в запас військовослужбовців, які вислужили встановлені строки строкової військової служби» виключити;

 139. 72) у пункті 225:
 140. у підпункті 1 слова «старшого солдата (старшого матроса) включно» замінити словами «старшого сержанта (головного старшини) включно за всіма підставами»;

  у підпункті 2 слова «старшини (головного корабельного старшини) включно» замінити словами «старшого прапорщика (старшого мічмана) включно за всіма підставами»;

 141. у підпункті 3:
 142. доповнити підпункт після слів «крім звільнення» словами «осіб офіцерського складу»;
 143. слова «(відповідно до розподілу обов'язків)» виключити;
 144. у підпункті 4:
 145. доповнити підпункт після слів «крім звільнення» словами «осіб офіцерського складу»;
 146. слова «заступниками Міністра оборони України» виключити;
 147. у підпункті 5 слова «за будь-якою підставою» замінити словами «за всіма підставами»;
 148. 73) пункти 227 і 228 викласти в такій редакції:
 149. «227. У разі припинення (розірвання) контракту про навчання у випадках, передбачених пунктом 36 цього Положення, військовослужбовці звільняються з військової служби через службову невідповідність або у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем, за винятком тих, які не вислужили встановленого строку строкової військової служби або були прийняті на навчання під час проходження військової служби за контрактом, але не виконують навчальний план чи не бажають продовжувати навчання.

  Військовослужбовці, які були прийняті на навчання під час проходження військової служби за контрактом та не виконують навчальний план чи не бажають продовжувати навчання, направляються за їх бажанням, як правило, до тих військових частин, з яких вони прибули на навчання.

  Рішення про продовження військової служби такими військовослужбовцями приймає посадова особа, яка має право призначення на відповідну посаду.

 150. 228. Звільнення з військової служби через службову невідповідність здійснюється в разі:
 151. застосування до військовослужбовця відповідного дисциплінарного стягнення, передбаченого Дисциплінарним статутом Збройних Сил України;

  неможливості призначення військовослужбовця, якому відмовлено (якого позбавлено) у відповідній формі допуску до відомостей, що становлять державну таємницю, на посаду, яка не передбачає такого допуску, та неможливості звільнення з військової служби за іншими підставами, передбаченими законодавством»;

  74) в абзаці шостому пункту 234 та абзаці другому пункту 235 слова «займати певні посади» замінити словами «займати певні посади у зв'язку з набранням законної сили рішенням суду щодо притягнення до відповідальності»;

 152. 75) у пункті 241:
 153. в абзаці першому слова «пунктами «а», «б», «в», «г» і «д» частини шостої та пунктами «а», «б», «в», «г» і «д» частини сьомої» замінити словами «пунктами «а», «б», «в» і «д» частини шостої та пунктами «а», «б», «в» і «д» частини сьомої»;

  в абзаці другому слова «нагородження заохочувальними відзнаками Міністра оборони України тощо» виключити;

  76) у першому реченні абзацу першого пункту 246 слова «обмеженням волі, та» замінити словами «обмеженням волі, та ті»;

  в) абзац тринадцятий пункту 2 додатку 1 до Положення виключити;

  г) у додатку 2:

  1) абзац шостий пункту 1 після слів «в якому проходить військову службу (навчання)» доповнити словами «для проходження військової служби на посадах офіцерського складу»;

  2) пункт 5 викласти в такій редакції:

  «5. Контракт укладено на час навчання у вищому військовому навчальному закладі або військовому навчальному підрозділі вищого навчального закладу»;

  3) у тексті додатка слово «(слухач)», «слухачі» в усіх відмінках виключити;

  д) у додатку 3:

  1) назву додатка викласти в такій редакції:

  «Додаток до Контракту про проходження військової служби»;

  2) слова «уклали цей Контракт про таке» замінити словами «підписали цей додаток до Контракту про проходження військової служби та засвідчили таке»;

  3) пункт 1 викласти в такій редакції:

  «1. Військовослужбовець ____________________________________________________

  _____________________________________________________________________________

  (військове звання, прізвище, ім'я та по батькові)

  ознайомився із законами та іншими нормативно-правовими актами України, які регулюють порядок проходження військової служби у складі підрозділу Збройних Сил України, що направляється до іншої держави для участі в міжнародній миротворчій операції, і добровільно бере на себе обов'язки:

  проходити військову службу у складі підрозділу Збройних Сил України, що направляється до ______________________________________________________________

  (найменування держави, до якої направляється військовослужбовець)

  для участі в міжнародній миротворчій операції, протягом строку дії додатка до Контракту на умовах, установлених законами та іншими нормативно-правовими актами України, що регулюють порядок проходження військової служби у складі таких підрозділів, та додатком до Контракту;

  сумлінно виконувати вимоги військових статутів, накази командирів, службові обов'язки, добре володіти довіреною технікою (озброєнням), уміло керувати особовим складом»;

  4) абзац третій пункту 2 викласти в такій редакції:

  «грошове забезпечення на час проходження військової служби у складі миротворчого контингенту в національній валюті України та виплату винагороди в іноземній валюті»;

  5) у пунктах 3, 5 і 10 слово «Контракт» у всіх відмінках замінити словами «додаток до Контракту про проходження військової служби» у відповідному відмінку;

  6) у пункті 4 слова «розірвання (припинення) Контракту» замінити словами «припинення дії додатка до Контракту»;

  7) пункт 6 викласти в такій редакції:

  «6. Військовослужбовець направляється для участі в міжнародній миротворчій операції у складі миротворчого контингенту на ____________________________________________________________________ місяців»;

  (словами)

  8) у пункті 7 слова «Контракт укладається» замінити словами «Додаток до Контракту про проходження військової служби підписується», а слова «виїзній справі» — словами «особовій справі»;

  9) пункт 8 викласти в такій редакції:

  «8. Не пізніше ніж за 10 днів до припинення дії додатка до Контракту сторони зобов'язуються повідомити одна одну про намір підписати новий додаток до Контракту або про відмову в його підписанні»;

  10) у пункті 11 слова «Чинність Контракту» і «припинення Контракту» замінити відповідно словами «Дію додатка до Контракту про проходження військової служби» і «припинення дії додатка до Контракту»;

  11) у примітці до додатка слова і цифру «Пункт 3 Контракту» замінити словами і цифрою «Пункт 3 додатка до Контракту».

  2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування, крім абзаців п'ятого та десятого підпункту 44 пункту «б» статті 1 ( 613/2012 ) цього Указу, які набирають чинності одночасно з набранням чинності Кримінальним процесуальним кодексом України ( 4651-17 ).

  До набрання чинності абзацами п'ятим і десятим підпункту 44 пункту «б» статті 1 цього Указу відсторонення військовослужбовців від посад здійснюється за Кримінально-процесуальним кодексом України( 1001-05 ), їх поновлення на посадах здійснюється в установленому порядку в разі скасування вироку суду, винесення судом виправдувального вироку, відмови в порушенні кримінальної справи за відсутності події злочину, відсутності у діянні складу злочину, за недоведеності їх участі у вчиненні злочину або в разі закриття кримінальної справи.

  Президент України

  В. ЯНУКОВИЧ

  м. Київ 26 жовтня 2012 року № 613/2012

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.5/5, основан на 25 голосах.


  Вам это будет интересно:

  Американца, которого забыли поместить в тюрьму после приговора, суд освободил от наказания

  Житель Сент-Луиса (Миссури, США) который из-за ошибки властей находился на свободе, будучи приговоренным за грабеж к 13 годам лишения свободы, вышел на свободу, сообщает BBC News.

  На Полтавщині в ДТП загинула людина та шестеро травмовані

  Учора, 10 грудня, близько восьмої години вечора в Оржицькому районі Полтавської області сталася дорожньо-транспортна пригода з тяжкими наслідками.

  Про декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 30 вересня 2013 року та внесення їх до реєстру, Міністерство охорони здоров'я України

  Про декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 30 вересня 2013 року та внесення їх до реєстру Відповідно до пункту 3 Положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення та порядок внесення до нього змін( z1638-12 ), затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 7 вересня 2012 року № 705, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24 вересня 2012 року за № 1638/21950, та листів Державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України" від 17 вересня 2013 року № 16/979/К та від 17 вересня 2013 року № 16/981/К НАКАЗУЮ:

  Дизайнери ускладнюють крій і поєднують непоєднуване

  Це один із найбільш сталих і масштабних культурних заходів країни. Його основне наповнення: 39 показів колекцій прет-а-порте 45 дизайнерів. Свій матеріалізований погляд на одяг весни літа 2013 ...

  Консультации по недвижимости
  Адвокат по ЖКХ
  Рекомендовано !
  Киевские судебные решения

  №910/22831/14

  Судья: Васильченко Т.В.
  07.01.2015

  №757/24024/14-ц

  Судья: Цокол Л. І.
  07.01.2015
  Новости жилищных адвокатов
  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые ...

  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые не содержат озоноразрушающих веществ Отныне для субъектов хозяйственной деятельности, импортирующих и экспортирующих товары, в которых отсутствуют озоноразрушающие вещества, их таможенное оформление осуществляется без лицензии. ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль з 170 літрами прозорої рідини невідомого походження Днями, близько восьмої години ранку, під час несення служби на стаціонарному посту Золотоноша, інспектори взводу із забезпечення супроводження відділу ДАІ з обслуговування міста Черкаси, зупинили ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та зник з місця ДТП Днями, близько о 20-й годині, в місті Васильків, невстановлений водій, керуючи автомобілем МОСКВИЧ 412, допустив наїзд на 27-річну місцеву мешканку та з місця пригоди зник. Жінка переходила проїзну ...

  Об Адвокате
  Этот сайт суперовый! работал на нем довольно чуть ли не по три раза на день. Этот интернет сайт ожидает светлое будущее. Удачи Вам, ребята. Хотелося б встречаться с Вашими новыми работами почаще! Действуйте!

  Этот портал не только лучший друг - этот сайт, практически, - родственник для всех, кто сегодня живёт интересными идеями!

  Просто отличный сайт! Хорошенький интернет портальчик! Классно! Всё доступно и легко. Спасибо за профессиональный ресурс!
  Публикации о недвижимости
  О налогообложении операции с недвижимостью ...

  О налогообложении операции с недвижимостью в Украине Сегодня, как и после принятия нового налога на недвижимость, эта тема широко обсуждается среди всех заинтересованных в этом ...

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат Разграничение полномочий риелтора (агента), нотариуса и адвоката по вопросам недвижимости.

  fd88152c669729fa70f5fe095f45fa66