Жилищный адвокат

Про затвердження положень про структурні підрозділи в складі департаменту стратегічного планування розвитку економіки, Міністерство економічного розвитку і торгівлі УкраїниМІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 28.12.2012  № 1522
 2. Про затвердження положень про структурні підрозділи в складі департаменту стратегічного планування розвитку економіки

  НАКАЗУЮ:

  Затвердити положення, що додаються, про такі структурні підрозділи в складі департаменту стратегічного планування розвитку економіки:

 3. управління стратегічного планування розвитку економіки;
 4. управління державних цільових програм.
 5. Заступник Міністра — керівник апарату

  В. П. Павленко

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 28.12.2012 № 1522

  ПОЛОЖЕННЯ про управління стратегічного планування розвитку економіки в складі департаменту стратегічного планування розвитку економіки

  1. Загальні положення

  1.1. Управління стратегічного планування розвитку економіки в складі департаменту стратегічного планування розвитку економіки (далі — управління) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі — Мінекономрозвитку).

  1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент стратегічного планування розвитку економіки, а також цим Положенням.

  1.3. Структура та чисельність управління визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

  1.4. До складу управління входять такі структурні підрозділи: відділ економічної стратегії, планів і програм розвитку економіки;

  відділ з питань підготовки, моніторингу та оцінки результативності виконання національних планів дій;

 6. відділ аналізу економічної політики.
 7. 1.5. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу управління, визначаються в положеннях про них.

  1.6. Співробітники управління здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням, положеннями про відділи (утворені у складі управління) та посадовими інструкціями.

  2. Завдання та функції управління

  2.1. Завданнями управління є:

 8. розроблення стратегічних програмних документів економічного і соціального розвитку економіки;
 9. аналіз стану та тенденцій економічного і соціального розвитку України;
 10. розроблення структури програмних документів економічного і соціального розвитку, методичних рекомендацій щодо їх підготовки, забезпечення впровадження в практику сучасних методологічних підходів до розроблення планів та програм економічного і соціального розвитку;

  аналіз впливу проектів нормативно-правових актів на економічний і соціальний розвиток країни з питань, що належать до компетенції управління;

  проведення разом з іншими структурними підрозділами Мінекономрозвитку моніторингу виконання стратегічних програмних документів;

 11. підготовка, моніторинг та оцінка результативності виконання національних планів дій;
 12. розроблення разом з іншими структурними підрозділами Мінекономрозвитку пропозицій щодо пріоритетних напрямів розвитку економіки та реформування економіки;

  забезпечення разом з іншими структурними підрозділами Мінекономрозвитку координації роботи органів виконавчої влади з питань стратегічного планування соціально-економічного розвитку.

  2.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

  за дорученням керівництва Мінекономрозвитку координує розроблення та формує стратегічні програмні документи (економічну стратегію, плани і програми розвитку економіки, крім державних цільових програм) і розробляє пропозиції щодо пріоритетних напрямів розвитку економіки та реформування економіки (національні плани дій);

  розробляє та опрацьовує проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції управління;

  готує методичні рекомендації щодо розроблення стратегічних програмних документів та інструментів, процедур і стандартів діяльності органів виконавчої влади у сфері стратегічного планування розвитку економіки;

  забезпечує проведення моніторингу виконання стратегічних програмних документів (економічної стратегії, планів і програм розвитку економіки) та за дорученням керівництва Мінекономрозвитку інших стратегічних програмних документів;

 13. здійснює моніторинг та оцінку результативності виконання національних планів дій;
 14. проводить моніторинг та готує відповідні інформаційно-аналітичні матеріали щодо економічних процесів та наслідків впливу від реалізації прийнятих програмних документів економічного і соціального розвитку економіки;

 15. проводить постійний моніторинг показників соціально-економічного розвитку України;
 16. забезпечує разом з іншими структурними підрозділами Мінекономрозвитку координацію роботи центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань стратегічного планування соціально-економічного розвитку;

  забезпечує підготовку і подання керівництву Мінекномрозвитку та в установленому порядку до Кабінету Міністрів України інформаційних матеріалів, проектів рішень та доручень з питань підготовки, моніторингу та оцінки результативності виконання національних планів дій;

  надає методичну допомогу структурним підрозділам Мінекономрозвитку, центральним органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування України, підприємствам, установам і організаціям, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку, з питань, що належать до компетенції управління.

  3. Права управління

  Управління для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

  отримувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, зокрема щодо розроблення та моніторингу програмних документів економічного і соціального розвитку економіки;

  ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, що належать до компетенції управління;

  за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції управління.

  4. Керівництво управління

  4.1. Управління очолює заступник директора департаменту — начальник управління стратегічного планування розвитку економіки (далі — заступник директора департаменту — начальник управління), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади Міністр економічного розвитку і торгівлі України.

  4.2. Заступник директора департаменту — начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту стратегічного планування розвитку економіки.

  4.3. Заступник директора департаменту — начальник управління:

  здійснює керівництво роботою управління і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

  організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту стратегічного планування розвитку економіки, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в управлінні;

  забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ), уживає необхідних заходів із збереження службової інформації в управлінні;

 17. контролює додержання співробітниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку;
 18. за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту стратегічного планування розвитку економіки здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах і організаціях з питань, що належать до компетенції управління;

  у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника начальника управління, заступника начальника управління — начальника відділу економічної стратегії, планів і програм розвитку економіки; начальника відділу з питань підготовки, моніторингу та оцінки результативності виконання національних планів дій, начальника відділу аналізу економічної політики;

 19. координує роботу з формування кадрового резерву управління;
 20. погоджує положення про відділи, утворені в складі управління;
 21. організовує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, і департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу в управлінні з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

  погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників управління, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

  погоджує підготовлені керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, подання про заохочення державних службовців і працівників відповідних структурних підрозділів та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

  готує та подає на підпис директору департаменту стратегічного планування розвитку економіки подання про заохочення заступника начальника управління, заступника начальника управління — начальника відділу економічної стратегії, планів і програм розвитку економіки, начальника відділу з питань підготовки, моніторингу та оцінки результативності виконання національних планів дій, начальника відділу аналізу економічної політики, накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння їм рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу.

  4.4. Заступник начальника управління виконує обов'язки заступника директора департаменту — начальника управління в разі його тимчасової відсутності.

  4.5. Заступник начальника управління — начальник відділу економічної стратегії, планів і програм розвитку економіки виконує обов'язки заступника директора департаменту — начальника управління в разі його тимчасової відсутності та відсутності заступника начальника управління.

  4.6. Заступник директора департаменту — начальник управління та його заступники мають право підпису документів, що надсилаються від імені управління, з питань, що належать до його компетенції, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

  Заступник директора департаменту стратегічного планування розвитку економіки — начальник управління стратегічного планування розвитку економіки

  П. О. Онищенко

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 28.12.2012 № 1522

  ПОЛОЖЕННЯ про управління державних цільових програм у складі департаменту стратегічного планування розвитку економіки

  1. Загальні положення

  1.1. Управління державних цільових програм у складі департаменту стратегічного планування розвитку економіки (далі — управління) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі — Мінекономрозвитку).

  1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент стратегічного планування розвитку економіки, а також цим Положенням.

  1.3. Структура та чисельність управління визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

  1.4. До складу управління входять такі структурні підрозділи:

 22. відділ державних цільових програм;
 23. відділ науково-технічної політики, наукових та науково-технічних програм.
 24. 1.5. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу управління, визначаються в положеннях про них.

  1.6. Співробітники управління здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням, положеннями про відділи (утворені у складі управління) та посадовими інструкціями.

  2. Завдання та функції управління

  2.1. Завданнями управління є:

  здійснення разом з іншими структурними підрозділами Мінекономрозвитку організаційно-методичного забезпечення і координації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо розроблення та виконання державних цільових програм, ведення їх обліку, підготовка висновків стосовно доцільності їх затвердження та дострокового припинення їх виконання, унесення змін до них і підготовка пропозицій про подальше їх виконання або його припинення;

  формування і подання Міністерству фінансів України переліку державних цільових програм, які передбачається виконати в зазначеному періоді з використанням бюджетних коштів;

  проведення разом з іншими структурними підрозділами Мінекономрозвитку моніторингу виконання державних цільових програм та здійснення оцінки ефективності виконання завдань і заходів, передбачених у рамках їх реалізації, та участь у проведенні оцінки ефективності використання бюджетних коштів;

  участь у розробленні стратегії і механізму реалізації державної науково-технічної політики у сфері державних цільових наукових та науково-технічних програм;

  формування разом з іншими структурними підрозділами Мінекономрозвитку державного замовлення на розроблення новітніх технологій у сфері науки та техніки і забезпечення розвитку матеріально-технічної бази наукової та науково-технічної діяльності.

  2.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

  здійснює організацію та координацію робіт щодо розроблення та виконання державних цільових програм, їх нормативно-правове та методичне забезпечення;

  забезпечує разом з іншими структурними підрозділами Мінекономрозвитку розгляд та погодження проектів концепцій державних цільових програм та проектів державних цільових програм, пропозицій державних замовників державних цільових програм (далі — державні замовники) щодо внесення змін до програм;

  здійснює разом з державними замовниками за участю центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної фінансової політики, державної політики у сфері освіти і науки (щодо наукових та науково-технічних програм), та структурними підрозділами Мінекономрозвитку аналіз проектів програм з метою збалансування необхідних для їх виконання ресурсів;

 25. проводить моніторинг виконання державних цільових програм;
 26. здійснює щороку разом з державними замовниками, центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної фінансової політики, державної політики у сфері трудових відносин, соціального захисту населення, освіти і науки (щодо наукових та науково-технічних програм), аналіз стану виконання державних цільових програм, у тому числі бере участь у проведенні оцінки ефективності використання бюджетних коштів, та вносить в установленому порядку Кабінету Міністрів України пропозиції щодо подальшого виконання програм або його припинення;

  готує на підставі отриманого заключного звіту від державних замовників разом з центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної фінансової політики, державної політики у сфері трудових відносин, соціального захисту населення, освіти і науки (щодо наукових та науково-технічних програм), та структурними підрозділами Мінекономрозвитку і надсилає державному замовнику узагальнений висновок про кінцеві результати виконання програми;

  веде облік державних цільових програм і надає відповідну інформацію центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, та державним замовникам;

  готує пропозиції щодо механізмів реалізації державної науково-технічної політики у сфері державних цільових наукових та науково-технічних програм;

  здійснює координацію центральних органів виконавчої влади щодо планування і фінансування наукових та науково-технічних робіт за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки в рамках виконання державних цільових наукових та науково-технічних програм;

  готує пропозиції щодо визначення обсягів та цільового спрямування бюджетного фінансування наукової та науково-технічної діяльності в рамках виконання державних цільових наукових та науково-технічних програм;

  формує за поданням центральних органів виконавчої влади та структурних підрозділів Мінекономрозвитку пропозиції щодо включення до державного замовлення переліку державних замовників, обсягів та складу державного замовлення на відповідний рік;

  надає структурним підрозділам Мінекономрозвитку методичну допомогу з питань, віднесених до компетенції управління;

  розробляє та опрацьовує проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції управління.

  3. Права управління

  Управління для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

  отримувати від структурних підрозділів Мінекономрозвитку інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання визначених завдань та функцій управління;

  ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, що належать до компетенції управління;

  за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції управління.

  4. Керівництво управління

  4.1. Управління очолює заступник директора департаменту стратегічного планування розвитку економіки — начальник управління державних цільових програм (далі — заступник директора департаменту — начальник управління), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади Міністр економічного розвитку і торгівлі України.

  4.2. Заступник директора департаменту — начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту стратегічного планування розвитку економіки.

  4.3. Заступник директора департаменту — начальник управління:

  здійснює керівництво роботою управління і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

  організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку і директора департаменту стратегічного планування розвитку економіки, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в управлінні;

  забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ), уживає необхідних заходів із збереження службової інформації в управлінні;

 27. контролює додержання співробітниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку;
 28. за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту стратегічного планування розвитку економіки здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах і організаціях з питань, що належать до компетенції управління;

  у своєму безпосередньому підпорядкуванні має начальника відділу державних цільових програм, заступника начальника управління — начальника відділу науково-технічної політики, наукових та науково-технічних програм;

 29. погоджує положення про відділи, утворені у складі управління;
 30. організовує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, і департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу в управлінні з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

 31. координує роботу з формування кадрового резерву управління;
 32. погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників управління, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

  погоджує підготовлені керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, подання про заохочення державних службовців і працівників відповідних структурних підрозділів та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

  готує та подає на підпис директору департаменту стратегічного планування розвитку економіки подання про заохочення начальника відділу державних цільових програм та заступника начальника управління — начальника відділу науково-технічної політики, наукових та науково-технічних програм, накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння їм рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу.

  4.4. Заступник начальника управління — начальник відділу науково-технічної політики, наукових та науково-технічних програм:

  виконує обов'язки заступника директора департаменту — начальника управління в разі його тимчасової відсутності;

  організовує роботу та здійснює контроль за виконанням доручень, визначених заступником директора департаменту — начальником управління;

 33. контролює ведення діловодства в управлінні;
 34. здійснює керівництво в підпорядкованому йому відділі науково-технічної політики, наукових та науково-технічних програм згідно з положенням про зазначений структурний підрозділ.

  4.5. Заступник директора департаменту — начальник управління має право підпису документів, що надсилаються від імені управління, з питань, що належать до його компетенції, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

  Заступник директора департаменту стратегічного планування розвитку економіки — начальник управління державних цільових програм

  Н. О. Крилова

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.7/5, основан на 25 голосах.


  Вам это будет интересно:

  Про внесення змін та доповнень до Тарифної політики на 2013 фрахтовий рік, Державна адміністрація залізничного транспорту України

  ДП "Український державний розрахунковий центр міжнародних перевезень  ТОВ НВФ "ТМСофт" ДП "Український транспортно-логістичний центр" Головному інформаційно-обчислювальному центру Укрзалізниці

  Щодо встановлення на жовтень 2012 року роздрібних тарифів на електроенергію з урахуванням граничних рівнів тарифів при поступовому переході до формування єдиних роздрібних тарифів для споживачів на території України, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

  Щодо встановлення на жовтень 2012 року роздрібних тарифів на електроенергію з урахуванням граничних рівнів тарифів при поступовому переході до формування єдиних роздрібних тарифів для споживачів на території України

  Участников акции «Волю Павличенкам» просят не давить на суд из-за дела об убийстве судьи

  Совет судей Украины на своем заседании принял решение обратиться к организаторам и участникам общественной акции «Волю Павличенкам» с призывом удержаться от попыток неправомерного давления на ...

  У Львівськів області поїзд збив автомобіль

  Недотримання правил дорожнього руху стало причиною трагедії на одному із залізничних переїздів Львівщини: червоне світло не зупинило автомобіль, і його збив поїзд.

  Консультации по недвижимости
  Адвокат по ЖКХ
  Рекомендовано !
  Киевские судебные решения

  №910/22831/14

  Судья: Васильченко Т.В.
  07.01.2015

  №757/24024/14-ц

  Судья: Цокол Л. І.
  07.01.2015
  Новости жилищных адвокатов
  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые ...

  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые не содержат озоноразрушающих веществ Отныне для субъектов хозяйственной деятельности, импортирующих и экспортирующих товары, в которых отсутствуют озоноразрушающие вещества, их таможенное оформление осуществляется без лицензии. ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль з 170 літрами прозорої рідини невідомого походження Днями, близько восьмої години ранку, під час несення служби на стаціонарному посту Золотоноша, інспектори взводу із забезпечення супроводження відділу ДАІ з обслуговування міста Черкаси, зупинили ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та зник з місця ДТП Днями, близько о 20-й годині, в місті Васильків, невстановлений водій, керуючи автомобілем МОСКВИЧ 412, допустив наїзд на 27-річну місцеву мешканку та з місця пригоди зник. Жінка переходила проїзну ...

  Об Адвокате
  Влюблена в ваш сайт по уши!!! Какие же Вы умнички!!! Сильно хочу пожелать Вам творческих успехов, динамичного развития и материального благополучия!

  Да, тут много полезной информации. Огромнейшее спасибо. Очень благодарны! Ребята - действительно молодцы.

  Просто отличный сайт! Хорошенький интернет портальчик! Классно! Всё доступно и легко. Спасибо за профессиональный ресурс!
  Публикации о недвижимости
  О налогообложении операции с недвижимостью ...

  О налогообложении операции с недвижимостью в Украине Сегодня, как и после принятия нового налога на недвижимость, эта тема широко обсуждается среди всех заинтересованных в этом ...

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат Разграничение полномочий риелтора (агента), нотариуса и адвоката по вопросам недвижимости.

  fd88152c669729fa70f5fe095f45fa66