Жилищный адвокат

Про затвердження Порядку складання та подання запитів на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Національне агентство України з питань державної служби, Національне агентство України з питань державної службиНАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

 1. 17.12.2012  № 240
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 січня 2013 р. за № 45/22577

  Про затвердження Порядку складання та подання запитів на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Національне агентство України з питань державної служби

  Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»( 2939-17 ), Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547( 547/2011 ) «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583( 583-2011-п ) «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади» НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Порядок складання та подання запитів на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Національне агентство України з питань державної служби, що додається.

  2. Затвердити форми запитів на отримання публічної інформації ( z0045-13 ), що додаються.

  3. Установити, що Національне агентство України з питань державної служби:

  є розпорядником інформації, яка отримана або створена в процесі здійснення ним своїх повноважень та яка перебуває у його володінні;

 3. не є розпорядником інформації за запитами на інформацію:
 4. стосовно інформації інших державних органів України, органів влади інших держав, міжнародних організацій;

  стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.

  4. Юридичному управлінню Нацдержслужби України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

  5. Управлінню організаційної та кадрової роботи Нацдержслужби України розмістити цей наказ на офіційному веб-сайті Національного агентства України з питань державної служби після його державної реєстрації.

  6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Нацдержслужби України згідно з розподілом обов’язків.

  7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  Голова Нацдержслужби України

  В. Толкованов

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Національного агентства України з питань державної служби 17.12.2012 № 240

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 січня 2013 р. за № 45/22577

  ПОРЯДОК складання та подання запитів на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Національне агентство України з питань державної служби

  I. Загальні положення

  1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»( 2939-17 ) (далі — Закон), Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547( 547/2011 ) «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 ( 583-2011-п ) «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади» з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

  Право на доступ до публічної інформації гарантується максимальним спрощенням процедури подання запиту на отримання публічної інформації.

  1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі.

  1.3. Розпорядником публічної інформації є Національне агентство України з питань державної служби (далі — Нацдержслужба України).

  1.4. Доступ до публічної інформації Нацдержслужби України забезпечується шляхом надання інформації за запитами на отримання публічної інформації.

  1.5. Запитувачами публічної інформації відповідно до Закону є фізичні, юридичні особи та об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій.

  1.6. Відносини у сфері звернень громадян регулюються Законом України «Про звернення громадян»( 393/96-ВР ).

  II. Складання та подання запитів на отримання публічної інформації

  2.1. Запитувач має право звернутися до Нацдержслужби України із запитом на отримання публічної інформації незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

  2.2. Запит на отримання публічної інформації може бути індивідуальним або колективним.

  2.3. Запит на отримання публічної інформації подається до Нацдержслужби України в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, факсом, електронною поштою або по телефону на вибір запитувача.

  2.4. Письмовий запит на отримання публічної інформації подається в довільній формі.

  2.5. Запит на отримання публічної інформації повинен містити:

  прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

  загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

 5. підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
 6. 2.6. З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту на отримання публічної інформації запитувач може використати форму для подання запиту на отримання публічної інформації, у письмовому вигляді, електронною поштою, факсом або під час особистого прийому або форму для подання запиту на отримання публічної інформації за телефоном (далі — форми запитів), затверджені наказом від 17 грудня 2012 № 240 «Про затвердження Порядку складання та подання запитів на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Національне агентство України з питань державної служби».

  2.7. Форми запитів розміщуються на офіційному веб-сайті Нацдержслужби України в рубриці «Доступ до публічної інформації» та в адміністративній будівлі Нацдержслужби України (01601, м. Київ, вул. Прорізна, 15).

  2.8. У формах запитів на отримання публічної інформації запитувачеві надається можливість вибрати форму надання відповіді — поштою, телефоном, факсом, електронною поштою.

  2.9. Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) запитувач не може подати письмовий запит на отримання публічної інформації, його має оформити відповідальна особа, яка організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Нацдержслужба України, із зазначенням у запиті свого прізвища, імені, по батькові, контактного телефону, та надати копію запиту особі, яка його подала.

  2.10. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

  ІІІ. Порядок надання публічної інформації Нацдержслужбою України

  3.1. Відповідь на запит на отримання публічної інформації надається тими структурними підрозділами, які володіють запитуваною інформацією та визначені резолюцією Голови або його заступників до запиту.

  3.2. Оприлюднення публічної інформації про діяльність Нацдержслужби України в засобах масової інформації забезпечується в установленому порядку відповідальною особою, визначеною окремим наказом Голови Нацдержслужби України.

  3.3. Відповідь на запит на отримання публічної інформації надається у строк визначений законом.

  3.4. Відповідь на запит повинна містити достовірну, точну та повну запитувану інформацію.

  3.5. У випадках, коли запит містить прохання надати інформацію, яка стосується різних напрямів діяльності Нацдержслужби України, відповідальним за надання відповіді визначається підрозділ, визначений у резолюції першим або окремо визначений.

  У такому разі співвиконавці зобов'язані не пізніше ніж за два робочих дні до настання терміну виконання запиту надати відповідальному виконавцю відповідні документи.

  3.6. У разі якщо запит поряд з проханням надати публічну інформацію містить прохання надати також інформацію, що не належить до публічної, то відповідь на питання, які не належать до публічної інформації, може бути направлена заявнику окремо у строки, передбачені Законом України «Про звернення громадян»( 393/96-ВР ), про що запитувачу інформації повідомляється у відповіді на запит на отримання публічної інформації.

  3.7. У разі якщо запит на отримання публічної інформації містить прохання надати інформацію, що не належить до публічної, то відповідь може бути направлена заявнику у строки, передбачені Законом України «Про звернення громадян»( 393/96-ВР ).

  3.8. У разі якщо запитувана публічна інформація належить до публічної інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит вказуються вид, найменування, номер і дата прийняття акта, відповідно до якого доступ до зазначеної інформації обмежений. У разі якщо частина запитуваної інформації належить до публічної інформації з обмеженим доступом, а інша частина є загальнодоступною, надається запитувана інформація, доступ до якої необмежений.

  3.9. Інформація на запит надається безкоштовно.

  У разі якщо задоволення запиту на отримання публічної інформації передбачає виготовлення копій документів обсягом понад 10 сторінок, запитувачі зобов'язані відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

  Розмір фактичних витрат на копіювання та друк визначається Нацдержслужбою України в межах граничних норм, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740( 740-2011-п ) «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію». У разі якщо Нацдержслужбою України не встановлено розміру плати за копіювання або друк, інформація надається безкоштовно.

  3.10. Нацдержслужба України має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

  вона не володіє і не зобов'язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

  інформація, що запитується, належить до категорії публічної інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону( 2939-17 );

  особа, яка подала запит на отримання публічної інформації, не оплатила передбачені пунктом 3.9 цього розділу фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком;

  не дотримано вимог до запиту на отримання публічної інформації, передбачених пунктом 2.5 розділу II цього Порядку.

  3.11. Відмова в задоволенні запиту на отримання публічної інформації надається у письмовій формі. У відмові в задоволенні запиту на отримання публічної інформації мають бути зазначені:

  прізвище, ім'я, по батькові та посада особи, відповідальної за розгляд запиту у Нацдержслужбі України;

 7. дата відмови;
 8. мотивована підстава для відмови;
 9. порядок оскарження відмови;
 10. підпис.
 11. 3.12. У разі якщо Нацдержслужба України не володіє запитуваною інформацією, але їй за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, вона зобов'язана направити цей запит на отримання публічної інформації належному розпоряднику інформації з одночасним повідомленням про це запитувача інформації.

  3.13. У разі якщо Нацдержслужбою України не може бути надана запитувана публічна інформація в передбачені цим Порядком строки через настання обставин непереборної сили, допускається відстрочка в задоволенні запиту на отримання інформації. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

  3.14. У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на отримання публічної інформації мають зазначатися:

  прізвище, ім'я, по батькові та посада особи, відповідальної за розгляд запиту у Нацдержслужбі України;

 12. дата надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;
 13. причини, у зв'язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений цим Порядком строк;

 14. строк, у який буде задоволено запит;
 15. підпис.
 16. 3.15. Відповіді на запити на отримання публічної інформації підлягають обов'язковій реєстрації у службі діловодства.

  3.16. Листування за запитами на отримання публічної інформації повертається до служби діловодства для зберігання згідно з номенклатурою справ Нацдержслужби України.

  Начальник Юридичного управління

  А. Заболотний

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Національного агентства України з питань державної служби 17.12.2012 № 240

  ФОРМА ЗАПИТУ на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Національне агентство України з питань державної служби, у письмовому вигляді, електронною поштою, факсом або під час особистого прийому

  Розпорядник інформації

  Національне агентство України з питань державної служби

  ЗАПИТ на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Національне агентство України з питань державної служби, у письмовому вигляді, електронною поштою, факсом або під час особистого прийому

  Прізвище, ім’я, по батькові (для фізичних осіб).

  Найменування організації (для юридичних осіб).

  Найменування об’єднання громадян (для об’єднання громадян без статусу юридичної особи)

  Поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача

  Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»( 2939-17 ) надати

  Загальний опис інформації або вид, назва, реквізити, зміст чи зміст документа

  Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

  Поштою

  (Зазначити поштову адресу)

  Факсом

  (Зазначити номер факсу)

  Електронною поштою

  (Зазначити e-mail)

  Контактний телефон запитувача

  Дата запиту

  Підпис запитувача (для фізичних осіб).

  Посада, прізвище, ім’я, по батькові та підпис представника запитувача (для юридичних осіб та об’єднань громадян без статусу юридичної особи)

  __________ Примітки:

  1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні Національного агентства України з питань державної служби, розміщена на офіційному веб-сайті Національного агентства України з питань державної служби: www.nads.gov.ua.

  2. Запит може бути поданий:

  на поштову адресу: 01601, м. Київ, вул. Прорізна, 15, Національне агентство України з питань державної служби (на конверті зазначати: «Публічна інформація»);

 17. на електронну адресу Нацдержслужби України: zagal@nads.gov.ua;
 18. за телефоном (044) 256-00-95.
 19. 3. Запит на отримання публічної інформації може бути поданий особисто до спеціального структурного підрозділу, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Нацдержслужба України.

  4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

  5. Відповідь на запит на отримання публічної інформації надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

  6. У разі коли запит на отримання публічної інформації стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з часу отримання запиту.

  7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

  8. Інформація на запит надається безкоштовно.

  9. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

 20. 10. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:
 21. Нацдержслужба України не володіє і не зобов’язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

  інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

  запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 цих приміток;

  не дотримано вимог до складання та подання запиту на отримання публічної інформації, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»( 2939-17 ), а саме не зазначено:

  прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

  загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

 22. підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
 23. Начальник Юридичного управління

  А. Заболотний

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Національного агентства України з питань державної служби 17 грудня 2012 року № 240

  ФОРМА ЗАПИТУ на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Національне агентство України з питань державної служби по телефону

  Розпорядник інформації

  Національне агентство України з питань державної служби

  ЗАПИТ на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Національне агентство України з питань державної служби по телефону

  Прізвище, ім’я, по батькові (для фізичних осіб).

  Найменування організації (для юридичних осіб).

  Найменування об’єднання громадян (для об’єднання громадян без статусу юридичної особи)

  Поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача

  Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»( 2939-17 ) надати:

  Загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа

  Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

  Поштою

  (Зазначити поштову адресу)

  Факсом

  (Зазначити номер факсу)

  Електронною поштою

  (Зазначити e-mail)

  Контактний телефон запитувача

  Запит прийняв (ла)

  Посада прізвище, ініціали посадової особи, яка отримала запит

  Дата запиту

  Підпис посадової особи, яка отримала запит

  __________ Примітки:

  1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні Національного агентства України з питань державної служби, розміщена на офіційному веб-сайті Національного агентства України з питань державної служби: www.nads.gov.ua.

  2. Запит може бути поданий:

  на поштову адресу: 01601, м. Київ, вул. Прорізна, 15, Національне агентство України з питань державної служби (на конверті зазначати: «Публічна інформація»);

 24. на електронну адресу Нацдержслужби України: zagal@nads.gov.ua;
 25. за телефоном (044) 256-00-95.
 26. 3. Запит на отримання публічної інформації може бути поданий особисто до спеціального структурного підрозділу, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Нацдержслужба України.

  4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

  5. Відповідь на запит на отримання публічної інформації надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

  6. У разі коли запит на отримання публічної інформації стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з часу отримання запиту.

  7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

  8. Інформація на запит надається безкоштовно.

  9. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

 27. 10. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:
 28. Нацдержслужба України не володіє і не зобов’язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

  інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

  запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 цих приміток;

  не дотримано вимог до складання та подання запиту на отримання публічної інформації, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»( 2939-17 ), а саме не зазначено:

  прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

  загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

 29. підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
 30. Начальник Юридичного управління

  А. Заболотний

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.7/5, основан на 25 голосах.


  Вам это будет интересно:

  Про внесення змін до складу Комітету з конкурсних торгів МОЗ України, Міністерство охорони здоров'я України

  Про внесення змін до складу Комітету з конкурсних торгів МОЗ України Відповідно до статті 11 Закону України "Про здійснення державних закупівель"( 2289-17 ), у зв'язку з кадровими змінами у Міністерстві охорони здоров'я України та з метою забезпечення діяльності Комітету з конкурсних торгів НАКАЗУЮ:

  Подорожчання — панацея чи крок до прірви?

  Першим готовність розробити відповідний механізм поетапної оптимізації розмірів акцизного збору висловило Міністерство інфраструктури. Головна мотивація збільшення надходжень коштів для якісного ...

  Костянтин НАДУТИЙ: «Потрібні роки, аби побудувати ефективну систему охорони здоров’я»

  Реформування системи охорони здоровя триває не перший день, сказано й написано про нього стільки, що вже й не перелічити, проте, виявляється, левова частка українців і медиків зокрема туманно ...

  Про внесення змін та доповнень до Тарифної політики на 2013 фрахтовий рік, Державна адміністрація залізничного транспорту України

  ДП "Український державний розрахунковий центр міжнародних перевезень" ТОВ НВФ "ТМСофт" ДП "Український транспортно-логістичний центр" Головному інформаційно-обчислювальному центру Укрзалізниці

  Консультации по недвижимости
  Адвокат по ЖКХ
  Рекомендовано !
  Киевские судебные решения

  №910/22831/14

  Судья: Васильченко Т.В.
  07.01.2015

  №757/24024/14-ц

  Судья: Цокол Л. І.
  07.01.2015
  Новости жилищных адвокатов
  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые ...

  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые не содержат озоноразрушающих веществ Отныне для субъектов хозяйственной деятельности, импортирующих и экспортирующих товары, в которых отсутствуют озоноразрушающие вещества, их таможенное оформление осуществляется без лицензии. ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль з 170 літрами прозорої рідини невідомого походження Днями, близько восьмої години ранку, під час несення служби на стаціонарному посту Золотоноша, інспектори взводу із забезпечення супроводження відділу ДАІ з обслуговування міста Черкаси, зупинили ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та зник з місця ДТП Днями, близько о 20-й годині, в місті Васильків, невстановлений водій, керуючи автомобілем МОСКВИЧ 412, допустив наїзд на 27-річну місцеву мешканку та з місця пригоди зник. Жінка переходила проїзну ...

  Об Адвокате
  Этот сайт суперовый! работал на нем довольно чуть ли не по три раза на день. Этот интернет сайт ожидает светлое будущее. Удачи Вам, ребята. Хотелося б встречаться с Вашими новыми работами почаще! Действуйте!

  Большое спасибо за тот величайший труд, который Вы делаете ежедневно для всех нас. Молодцы!!!

  Спасибо Вам за этот огромнейший труд, который Вы делаете каждый день для нас. Умнички!!!
  Публикации о недвижимости
  О налогообложении операции с недвижимостью ...

  О налогообложении операции с недвижимостью в Украине Сегодня, как и после принятия нового налога на недвижимость, эта тема широко обсуждается среди всех заинтересованных в этом ...

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат Разграничение полномочий риелтора (агента), нотариуса и адвоката по вопросам недвижимости.

  fd88152c669729fa70f5fe095f45fa66