Жилищный адвокат

Про затвердження Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Державній фінансовій інспекції України та її територіальних органах, Міністерство фінансів УкраїниМІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 26.07.2013  № 707
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 серпня 2013 р. за № 1467/23999

  Про затвердження Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Державній фінансовій інспекції України та її територіальних органах

  Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» ( 393/96-ВР ), Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109( 109/2008 ) «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» та підпункту 64 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України( 446/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 446, НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Порядок розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Державній фінансовій інспекції України та її територіальних органах, що додається.

  2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Головного контрольно-ревізійного управління України від 28 жовтня 2008 року № 383 ( z1242-08 ) «Про затвердження Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян в органах державної контрольно-ревізійної служби», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 грудня 2008 року за № 1242/15933.

  3. Управлінню комунікацій (Прес-служба) Міністерства фінансів України (Косарчук В. П.) спільно з Департаментом правової роботи Державної фінансової інспекції України (Попов А. Г.) у встановленому порядку забезпечити:

 3. подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
 4. оприлюднення цього наказу.
 5. 4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на першого заступника Голови Державної фінансової інспекції України Костюшка В. В.

  В. о. Міністра

  А. Мярковський

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26.07.2013  № 707

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 серпня 2013 р. за № 1467/23999

  ПОРЯДОК розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Державній фінансовій інспекції України та її територіальних органах

  I. Загальні положення

  1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 40 Конституції України( 254к/96-ВР ) та на підставі Законів України «Про звернення громадян»( 393/96-ВР ), «Про статус народного депутата України»( 2790-12 ), «Про статус депутатів місцевих рад»( 93-15 ), Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109( 109/2008 ) «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Положення про Державну фінансову інспекцію України( 499/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 499, Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації ( 348-97-п ), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348, та Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади( 1242-2011-п ), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1242.

  2. Цей Порядок визначає процедуру розгляду в Державній фінансовій інспекції України (далі — Держфінінспекція) та її територіальних органах звернень громадян, посадових осіб підприємств, установ, організацій, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад, а також організацію особистого прийому громадян, крім порядку розгляду звернень з питань надання первинної правової допомоги, запитів на інформацію, а також звернень правоохоронних органів та заперечень (зауважень), що їх надсилають об'єкти контролю відповідно до пункту 42 Порядку проведення інспектування Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами ( 550-2006-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2006 року № 550 (із змінами).

  3. Терміни, що вживаються в цьому Порядку, мають такі значення:

  бездіяльність — певна форма поведінки особи, яка полягає у невиконанні нею дій, які вона повинна була і могла вчинити відповідно до покладених на неї посадових обов'язків згідно із законодавством України;

  безпідставна передача розгляду звернення — передача розгляду звернення іншим органам, якщо вирішення порушених у ньому питань належить винятково до компетенції Держфінінспекції та її територіальних органів;

  дія — здійснення посадовою особою своїх обов'язків у межах наданих законодавством повноважень чи всупереч їм;

  дублетне звернення — письмові звернення одного і того самого громадянина (громадян) з одного і того самого питання, надіслані різним адресатам та направлені ними за належністю на розгляд до Держфінінспекції, її територіальних органів;

  звернення — викладені в письмовій або усній формі зауваження (пропозиції), заяви (клопотання) і скарги;

  контролюючий орган — Держфінінспекція, її територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, містах або міжрайонні, об’єднані в районах та містах територіальні органи, головні державні фінансові інспектори в районах та містах;

  повторне звернення — звернення, що надійшло до Держфінінспекції, її територіальних органів від однієї і тієї самої особи з одного і того самого питання, якщо на перше звернення було надано відповідь по суті.

  II. Облік та попередній розгляд звернень

  1. Звернення може бути подане окремою особою (індивідуальне) або групою осіб (колективне) під час особистого прийому чи надіслане поштою.

  Звернення в інтересах громадянина може бути подано іншою особою, трудовим колективом або організацією, що провадить правозахисну діяльність, які отримали від громадянина повноваження, оформлені відповідно до законодавства. Звернення в інтересах недієздатних і неповнолітніх осіб подають їхні законні представники.

  2. Діловодство за зверненнями громадян у контролюючому органі ведеться окремо від інших видів діловодства діловодною службою або покладається на спеціально призначену для цього посадову особу.

  3. Усі звернення громадян, що надійшли до контролюючого органу або подані на особистому прийомі, мають прийматися, попередньо розглядатися й централізовано реєструватися в день їх надходження в порядку, визначеному Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації( 348-97-п ), затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 (із змінами).

  Реєстрація звернень посадових осіб підприємств, установ, організацій та ведення загального діловодства і всієї службової документації в контролюючому органі здійснюються відповідно до вимог Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади( 1242-2011-п ), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1242.

  4. Забороняється надсилати звернення громадян для розгляду тим органам або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються.

  5. У зверненні мають бути зазначені прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви, скарги, прохання чи вимоги. При цьому допускається зазначення адреси заявника на конверті. Письмове звернення має бути надруковане або написане розбірливим почерком, підписане заявником (групою заявників) із зазначенням дати.

  Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз'ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 Закону України «Про звернення громадян»( 393/96-ВР ). Копія такого звернення залишається у провадженні того контролюючого органу, до якого звернувся заявник.

  6. Звернення не підлягають розгляду та вирішенню у разі, якщо:

  1) звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення контролюючим органом чи його посадовою особою. Таке звернення у термін не більше п'яти днів повертається громадянину з відповідними роз'ясненнями;

  2) у письмовому зверненні не зазначено місце проживання, воно не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство. Таке звернення визнається анонімним;

  3) повторне звернення надійшло до одного й того самого органу від одного й того самого громадянина з одного й того самого питання, якщо перше вирішено по суті;

  4) скарги подані з порушенням термінів, передбачених статтею 17 Закону України «Про звернення громадян»( 393/96-ВР ), та якщо звернення подаються особами, визнаними судом недієздатними.

  Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає керівник органу, про що повідомляється особа, яка подала звернення.

  7. Якщо питання, порушені в отриманому зверненні громадянина, не належать до компетенції контролюючого органу, таке звернення у термін не більше п'яти днів пересилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється заявник з роз'ясненням підстави для передачі звернення. Копія такого звернення залишається у провадженні того контролюючого органу, до якого звернувся заявник.

  8. Якщо у зверненні разом з питаннями, що належать до компетенції контролюючого органу, порушуються питання, які підлягають вирішенню в інших органах державної влади чи місцевого самоврядування, то при наданні відповіді на звернення роз'яснюється порядок вирішення цих питань.

  9. Звернення народних депутатів України розглядаються протягом 10 днів з дня їх одержання. У разі неможливості розгляду звернення народного депутата України у визначений строк його повідомляють про це офіційним листом з викладенням причин продовження строку розгляду. Строк розгляду депутатського звернення, з урахуванням продовження, не може перевищувати 30 днів з моменту його одержання. Вмотивована відповідь на депутатське звернення повинна бути надіслана народному депутату України не пізніше ніж на другий день після розгляду звернення. Відповідь надається в обов'язковому порядку і безпосередньо тим контролюючим органом, до якого було надіслано депутатське звернення, за підписом його керівника або осіб, яким право ставити підпис надано керівником органу.

  Про результати розгляду звернень громадян, надісланих листами народних депутатів України, контролюючий орган зобов'язаний повідомити громадянина, від якого надійшло звернення, і народного депутата у строки, встановлені Законами України «Про звернення громадян»( 393/96-ВР ), «Про статус народного депутата України»( 2790-12 ).

  10. Народний депутат України, який надіслав звернення, може бути присутнім під час його розгляду, про що він повідомляє відповідний контролюючий орган, його посадових осіб, яким адресовано депутатське звернення. Посадова особа, відповідальна за розгляд звернення народного депутата України, зобов'язана завчасно, але не пізніше ніж за день, повідомити народного депутата України про час і місце розгляду звернення.

  11. Запит народного депутата України, групи народних депутатів України чи комітету Верховної Ради України розглядається у п'ятнадцятиденний строк з дня його одержання або в інший строк, встановлений Верховною Радою України. Якщо запит з об'єктивних причин не може бути розглянуто в установлений строк, керівник контролюючого органу, якому адресовано запит, зобов'язаний письмово повідомити про це Голову Верховної Ради України та народного депутата України, групу народних депутатів України, комітет Верховної Ради України, який вніс (які внесли) запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати одного місяця з дня одержання запиту.

  12. Народний депутат України має право брати безпосередню участь у розгляді керівником контролюючого органу унесеного ним запиту. На вимогу народного депутата України керівник контролюючого органу, якому адресовано запит, зобов'язаний повідомити народного депутата про день розгляду порушених у запиті питань завчасно, але не пізніше ніж за три дні до їх розгляду.

  13. Розгляд звернень, запитів, листів народних депутатів України, які надійшли в інтересах громадян, беруть під особливий контроль керівники контролюючих органів.

  14. Звернення, запити та запитання депутатів місцевих рад, які надійшли в інтересах громадян, розглядаються у порядку, передбаченому статтями 13, 21 та 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» ( 93-15 ).

  III. Розгляд звернень

  1. Посадові особи контролюючого органу під час розгляду звернень зобов'язані уважно розглянути їх по суті, можуть у разі потреби вимагати у виконавців матеріали попередніх перевірок з питань, зазначених у зверненні, направляти працівників на місця для перевірки викладених у зверненнях обставин, отримувати від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, інших юридичних осіб та їх посадових осіб, фізичних осіб — підприємців інформацію, документи і матеріали, необхідні для розгляду звернення, вживати в межах своїх повноважень інших заходів для об'єктивного вирішення порушених авторами звернень питань, приймати рішення про усунення причин і умов, які спонукають авторів скаржитися.

  2. Громадянин має право ознайомитися з матеріалами перевірки щодо питань, поставлених у його зверненні, якщо це не суперечить вимогам законодавства.

  Рішення про ознайомлення з матеріалами перевірки приймає керівник контролюючого органу або його заступники.

  Посадова особа контролюючого органу, що ознайомила заявника з матеріалами перевірки, складає та долучає до матеріалів справи довідку про те, з якими матеріалами та коли вона ознайомила заявника. У разі прийняття рішення про обмеження доступу громадянина до відповідної інформації при розгляді звернення посадовою особою контролюючого органу про це складається відповідний мотивований документ.

  3. Термін розгляду звернення обчислюється з дня, наступного за днем його надходження та реєстрації в контролюючому органі. Якщо останній день терміну розгляду звернення припадає на неробочий день, то за останній день терміну вважається перший після нього робочий день.

  Звернення розглядаються і вирішуються в термін не більше одного місяця від дня їх надходження з урахуванням вихідних, святкових та неробочих днів, а ті, які не потребують додаткового вивчення та проведення перевірки за ними, — невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх отримання.

  Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, то керівник контролюючого органу або його заступник установлюють термін, потрібний для його розгляду, про що повідомляється особа, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів.

  4. Опрацювання звернень громадян структурними підрозділами контролюючого органу здійснюється відповідно до їхніх функціональних повноважень.

  У разі направлення звернення вищестоящим контролюючим органом для розгляду й прийняття рішення до нижчестоящого контролюючого органу термін розгляду такого звернення обчислюється з дня надходження його до контролюючого органу вищого рівня. Про результат розгляду таких звернень та надання відповіді заявнику нижчестоящий контролюючий орган інформує контролюючий орган вищого рівня.

  5. Звернення вважається вирішеним, якщо розглянуті всі порушені в ньому питання, прийняте обґрунтоване рішення, вжиті необхідні заходи щодо його виконання та повідомлено заявника про результати розгляду звернення і прийняте рішення.

  6. Відповідь за результатами розгляду звернення надається тим контролюючим органом, який його отримав або розглядав по суті, за підписом керівника контролюючого органу або осіб, яким право ставити підпис надано керівником контролюючого органу.

  7. За зверненнями, в яких повідомляється про факти порушень законодавства з фінансових питань на підприємствах, в установах чи організаціях, підконтрольних контролюючому органу, приймається одне з рішень щодо:

  1) включення питань, порушених у зверненні, до програми планової виїзної ревізії, що вже розпочата або буде проводитись у порядку, установленому законодавством;

  2) призначення позапланової виїзної ревізії в установленому порядку;

  3) відмови у проведенні ревізії у випадках, коли вирішення порушених у зверненні питань не належить до компетенції контролюючого органу, якщо зазначені питання вже були перевірені попередніми ревізіями.

  У разі внесення питань, порушених у зверненні, до програми планової виїзної ревізії у відповіді заявнику обґрунтовується прийняте контролюючим органом рішення із зазначенням, коли заявника буде поінформовано про результати ревізії з питань, порушених у зверненні.

  Рішення про відмову у задоволенні вимог, викладених у зверненні, доводиться до відома громадянина в письмовій формі з посиланням на законодавчі акти і викладенням мотивів відмови, а також із роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення. При цьому перелічуються, у разі вжиття, заходи, що їх уживав контролюючий орган для розгляду цього звернення.

  8. Рішення, які приймаються за зверненнями, мають бути мотивованими, обґрунтованими відповідно до норм законодавства та доведеними до відома заявника.

  9. Звернення, зареєстровані як дублетні, долучаються до матеріалів попереднього звернення. Якщо дублетне звернення надійшло після розгляду основного звернення (запиту), то не пізніше 10-денного строку відповідь на нього надсилається зі стислим викладенням суті прийнятого рішення і посиланням на дату та вихідний номер надісланої раніше відповіді.

  IV. Розгляд скарг на дії (бездіяльність) посадових осіб контролюючого органу

  1. Рішення, дії (бездіяльність) посадових осіб контролюючого органу можуть бути оскаржені в судовому або адміністративному порядку. Скарги на рішення, дії (бездіяльність) посадових осіб територіальних органів Держфінінспекції розглядаються і вирішуються начальниками цих територіальних органів. Скарги на рішення, дії (бездіяльність) посадових осіб Держфінінспекції та начальників територіальних органів Держфінінспекції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі розглядаються та вирішуються Головою Держфінінспекції.

  2. До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені в контролюючому органі, належать:

  1) відмова у проведенні ревізії;

  2) проведення ревізії без установлених законом підстав та/або з порушенням законодавства;

  3) дії (бездіяльність) посадових осіб контролюючого органу під час проведення ревізії;

  4) постанови у справах про адміністративне правопорушення, прийняті з порушенням законодавства;

  5) вимоги про усунення порушень, які надсилаються за результатами ревізій;

  6) зупинення операцій з бюджетними коштами;

  7) результати розгляду попереднього звернення.

  Оскарження постанов у справах про адміністративні правопорушення, винесених уповноваженими посадовими особами контролюючого органу, здійснюється у порядку, визначеному Кодексом України про адміністративні правопорушення( 80731-10 ).

  Оскарження рішення про застосування контролюючим органом заходу впливу за порушення бюджетного законодавства здійснюється відповідно до статті 124 Бюджетного кодексу України( 2456-17 ).

  3. Контролюючий орган під час розгляду скарги на рішення, дії (бездіяльність) посадових осіб, які можуть бути оскаржені в контролюючому органі, перевіряє законність і обґрунтованість оскаржуваних рішень, дій (бездіяльності) і приймає одне з рішень щодо:

  1) залишення рішення без змін, а скарги без задоволення;

  2) скасування рішення з одночасним винесенням нового рішення або без нього та притягнення винних осіб до відповідальності;

  3) внесення до рішення змін у частині, що не відповідає законодавству, або уточнення рішення;

  4) припинення незаконної дії (бездіяльності) посадових осіб контролюючого органу, проведення службового розслідування і притягнення винних осіб до відповідальності.

  4. Розгляд скарги або подання прокурора на постанову у справі про адміністративне правопорушення здійснюється у порядку, визначеному Кодексом України про адміністративні правопорушення( 80731-10 ).

  5. У відповіді на скаргу щодо рішення контролюючого органу, дій чи бездіяльності посадових осіб контролюючого органу зазначаються:

  порядок розгляду скарги контролюючим органом (чи проводилися службове розслідування, повторна або додаткова перевірка, аналіз ревізійних

  матеріалів; чи одержувалися пояснення від осіб, дії чи бездіяльність яких оскаржуються; чи брав участь і яку саме в розгляді скарги заявник тощо);

 6. відповіді на всі питання, порушені у скарзі;
 7. рішення, які прийнято за результатами розгляду скарги (кого і коли інформовано, кому надіслано обов'язкові вимоги, куди передано матеріали ревізії чи службового розслідування; чи накладалися дисциплінарні стягнення, ким і стосовно кого тощо).

  6. Подання скарги на рішення або дії (бездіяльність) посадових осіб контролюючих органів не припиняє рішення або оскаржуваної дії (бездіяльності).

  Постанова у справі про адміністративне правопорушення набирає законної сили після закінчення строку оскарження (внесення подання прокурора) цієї постанови.

  Скарга на рішення, що оскаржувалося, може бути подана до контролюючого органу або посадовій особі контролюючого органу вищого рівня протягом одного року з моменту його прийняття, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням. Скарги, подані з порушенням зазначеного терміну, не розглядаються.

  Пропущений з поважної причини термін може бути поновлений органом чи посадовою особою, що розглядає скаргу.

  7. У разі відкликання скарги за письмовою заявою особи, яка її подала, контролюючий орган, що розглядає скаргу, припиняє її розгляд з повідомленням про це заявника.

  V. Надіслання відповідей на звернення

  1. Відповіді на звернення надсилаються на бланках контролюючого органу за підписом керівника або осіб, яким право ставити підпис надано керівником органу.

  2. У разі відмови в задоволенні звернення відповідь має бути мотивованою і зрозумілою, вона доводиться до відома громадянина в письмовій формі з роз'ясненням права на її оскарження.

  3. Відповіді на звернення, що надійшли від Президента України, Голови Верховної Ради України та його заступників, Глави Адміністрації Президента, Прем'єр-міністра України та Першого віце-прем'єр-міністра України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаря Ради національної безпеки та оборони України, Голови Конституційного Суду України, Голови Верховного Суду України, голів інших судів загальної юрисдикції, Голови Вищої ради юстиції України, Голови Державної судової адміністрації України, Голови Центральної виборчої комісії України, Генерального прокурора України, Голови Служби безпеки України, Міністра доходів і зборів України, Голови Державної прикордонної служби України, керівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних установ іноземних країн і міжнародних організацій (їх представництв), а також на запити і звернення народних депутатів України, звернення комітетів і комісій Верховної Ради України, звернення жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", Героїв України, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, скарги на дії службових осіб контролюючого органу, що взяті на особливий контроль, надсилаються за підписом керівника контролюючого органу або особи, яка виконує його обов'язки.

  VI. Організація особистого прийому громадян у контролюючих органах

  1. Керівники та посадові особи контролюючого органу, які мають право приймати рішення, що належать до їх компетенції, проводять особистий прийом громадян у контролюючому органі, а також за місцем їх роботи і проживання.

  Прийом проводиться регулярно у встановлені дні та години, у зручний для громадян час, за місцем їх роботи і проживання. Графіки прийому доводяться до відома громадян.

  2. Графіки особистого прийому громадян у контролюючих органах затверджують керівники цих органів. Графіки особистого прийому громадян за місцем їх проживання і роботи погоджуються відповідно з місцевими державними адміністраціями, адміністрацією підприємств, установ, організацій.

  3. Графік особистого прийому із зазначенням прізвищ посадових осіб, які повинні приймати відвідувачів, часу й місця прийому вивішується у приміщенні контролюючого органу у місцях, зручних для вільного огляду.

  4. Усі звернення, отримані на особистому прийомі, реєструються. Якщо вирішити порушене питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, воно розглядається в тому самому порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду звернення відвідувач повідомляється письмово або усно за його бажанням.

  5. За бажанням відвідувачів може здійснюватися попередній запис на особистий прийом. На особистий прийом до Голови Держфінінспекції, його заступників проведення попереднього запису є обов'язковим і здійснюється не пізніше ніж за 5 днів до дати прийому.

  6. Керівники контролюючих органів особисто розглядають звернення й першочергово приймають Героїв України, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», та інших громадян, які мають заслуги перед Батьківщиною.

  7. Особлива увага приділяється вирішенню проблем, порушених у зверненнях ветеранів війни та праці, інвалідів, а також громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітних сімей, одиноких матерів та інших громадян, які потребують соціального захисту та підтримки.

  8. В особистому прийомі громадян можуть брати участь їхні представники, повноваження яких оформлені в установленому законом порядку. Особам, які не уповноважені представляти заявника, не перебувають у родинних стосунках із заявником, забороняється перебувати у приміщенні, де проводиться прийом заявника.

  Посадова особа, уповноважена здійснювати особистий прийом, має право перевіряти у заявника документи, які посвідчують його особу, у представника заявника — документи, які підтверджують його повноваження.

  9. Посадова особа, яка здійснює особистий прийом, для забезпечення кваліфікованого розв'язання порушених відвідувачем питань може залучити до їх розгляду працівників відповідних структурних підрозділів контролюючого органу або отримати від них необхідну інформацію.

  10. Особистий прийом проводиться від імені контролюючого органу. Прийом починається з пропозиції відвідувачеві назвати своє прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання, а також викласти суть питання, з яким він звертається. Якщо з цього питання відвідувач уже звертався до контролюючого органу, то перед початком бесіди вивчаються наявні матеріали.

  11. Питання, з якими звертаються відвідувачі, якщо це можливо, вирішуються під час прийому. Особа, яка веде особистий прийом, керується законодавством і в межах своєї компетенції має право прийняти одне з таких рішень:

  1) задовольнити прохання чи вимогу, що міститься у зверненні, й повідомити відвідувача про порядок і строк виконання прийнятого рішення;

  2) відмовити в задоволенні прохання чи вимоги, повідомивши відвідувача про мотиви відмови, порядок і строк оскарження прийнятого рішення;

  3) прийняти письмову заяву або скаргу (коли питання потребують додаткового вивчення і перевірки) і пояснити відвідувачеві причини неможливості розв'язання питань під час особистого прийому, а також порядок і строк розгляду його звернення;

  4) якщо розв'язання питання, з яким звернувся відвідувач, не належить до компетенції контролюючого органу, то посадова особа, яка веде особистий прийом, має пояснити, до якого органу державної влади або місцевого самоврядування, об'єднання громадян, підприємства, організації чи установи йому належить звернутися, і, якщо це можливо, допомогти в цьому (повідомити адресу, номер телефону тощо).

  12. Керівництво контролюючого органу зобов'язане забезпечити особистий прийом усіх відвідувачів у день їх звернення з урахуванням правил внутрішнього трудового розпорядку контролюючого органу.

  13. Дані про особу, яка звернулася до контролюючого органу, а також стислий зміст питань, з якими вона звернулася, і результати їх розгляду записуються у журналах особистого прийому, який ведеться за формою, встановленою Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації( 348-97-п ), затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 (із змінами).

  VII. Відповідальність за порушення законодавства щодо розгляду звернень

  1. Посадові особи, винні у порушенні законодавства про звернення громадян, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законодавством України. До зазначених посадових осіб за неналежне виконання службових обов'язків з розгляду звернень громадян можуть застосовуватись заходи дисциплінарного стягнення.

  2. Збитки, завдані неправомірними діями посадових осіб контролюючого органу, підлягають відшкодуванню за рахунок коштів державного бюджету.

  3. Подання громадянином звернення, яке містить наклеп і образи щодо контролюючих органів, інших органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян та їхніх посадових осіб, керівників та інших посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, заклики до розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі та інших дій, тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством.

  VIII. Узагальнення, аналіз письмових і усних звернень громадян

  1. Звернення громадян мають систематично, але не рідше одного разу на квартал, узагальнюватися й аналізуватися в контролюючих органах з метою своєчасного виявлення причин, що призводять до порушення законодавства з цих питань, вивчення громадської думки та вдосконалення роботи.

  2. Особливу увагу слід приділити усуненню причин, які викликають повторні й колективні звернення громадян та змушують їх звертатися до Верховної Ради України, народних депутатів України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Уповноваженого з прав людини Верховної Ради України та центральних органів державної влади, редакцій газет і журналів з питань, які можуть і повинні розглядатись у контролюючих органах на місцях.

  3. Стан роботи з питань розгляду звернень та здійснення особистого прийому громадян, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб підприємств, установ, організацій у контролюючих органах підлягає перевірці під час проведення Держфінінспекцією аудиту діяльності своїх структурних підрозділів та територіальних органів.

  4. Інформація про роботу контролюючих органів зі зверненнями громадян подається до Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України згідно з вимогами і в терміни, визначені їх дорученнями та нормативно-правовими актами.

  IX. Висвітлення у засобах масової інформації роботи зі зверненнями громадян

  1. Про роботу із забезпечення конституційного права громадян на звернення громадськість систематично інформується шляхом оприлюднення інформації про результати цієї роботи через засоби масової інформації та розміщення на веб-сайтах контролюючих органів.

  2. Контролюючі органи систематично розміщують на своїх веб-сайтах та/або публікують у засобах масової інформації графіки особистого прийому. У разі внесення змін до цих графіків контролюючі органи зобов'язані одразу ж розмістити такі зміни на своїх веб-сайтах.

  Управління комунікацій (Прес-служба)

  В. П. Косарчук

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.5/5, основан на 25 голосах.


  Вам это будет интересно:

  Лондон втрачає один із своїх символів – таксі-кеб

  Всесвітньовідомі чорні таксі-кеби можуть зникнути з вулиць Лондона. Компанія-виробник потерпає від кризи і перебуває на межі банкрутства.

  включених до виборчого списку Партії регіонів, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, Центральна виборча комісія

  Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Партії регіонів, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі

  Деякі питання діяльності Міністерства охорони здоров’я та Державної санітарно-епідеміологічної служби, Кабінет Міністрів України

  Деякі питання діяльності Міністерства охорони здоров’я та Державної санітарно-епідеміологічної служби Кабінет Міністрів України постановляє: 1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 16 травня 2011 р. № 501( 501-2011-п ) "Про затвердження переліку закладів охорони здоров’я та програм у галузі охорони здоров’я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2011 р., № 36, ст. 1484) і від 14 листопада 2012 р. № 1050( 1050-2012-п ) "Деякі питання Державної санітарно-епідеміологічної служби" (Офіційний вісник України, 2012 р., № 87, ст. 3547) зміни, що додаються.

  Славське підготувало лижникам подарунок

  Особливих зміну новорічному туристичному сезоні не очікується, запевнили журналістів експерти, більшість українців, які беруть відпустки в цей період, залишаться в країні і нададуть перевагу ...

  Консультации по недвижимости
  Адвокат по ЖКХ
  Рекомендовано !
  Киевские судебные решения

  №910/22831/14

  Судья: Васильченко Т.В.
  07.01.2015

  №757/24024/14-ц

  Судья: Цокол Л. І.
  07.01.2015
  Новости жилищных адвокатов
  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые ...

  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые не содержат озоноразрушающих веществ Отныне для субъектов хозяйственной деятельности, импортирующих и экспортирующих товары, в которых отсутствуют озоноразрушающие вещества, их таможенное оформление осуществляется без лицензии. ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль з 170 літрами прозорої рідини невідомого походження Днями, близько восьмої години ранку, під час несення служби на стаціонарному посту Золотоноша, інспектори взводу із забезпечення супроводження відділу ДАІ з обслуговування міста Черкаси, зупинили ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та зник з місця ДТП Днями, близько о 20-й годині, в місті Васильків, невстановлений водій, керуючи автомобілем МОСКВИЧ 412, допустив наїзд на 27-річну місцеву мешканку та з місця пригоди зник. Жінка переходила проїзну ...

  Об Адвокате
  Ваш интернет сайт - класс так много чего тут любопытного и нужного. Хочу пожелать держаться так же высоко и в будующем и всего самого... Не снижайте планку!

  Огромное спасибо от кого зависит наполнение интернет сайта.

  Здравствуйте!
  Публикации о недвижимости
  О налогообложении операции с недвижимостью ...

  О налогообложении операции с недвижимостью в Украине Сегодня, как и после принятия нового налога на недвижимость, эта тема широко обсуждается среди всех заинтересованных в этом ...

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат Разграничение полномочий риелтора (агента), нотариуса и адвоката по вопросам недвижимости.

  fd88152c669729fa70f5fe095f45fa66