Жилищный адвокат

що міститься у системі реєстру власників іменних цінних паперів, до системи депозитарного обліку», Національна комісія з цінних паперів та фондового ринкуНАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

 1. 17.09.2013  № 1843
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 вересня 2013 р. за № 1677/24209

  Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18 квітня 2013 року № 729 «Про затвердження Порядку передачі інформації, що міститься у системі реєстру власників іменних цінних паперів, до системи депозитарного обліку»

  Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»( 448/96-ВР ), підпункту 4 пункту 5 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України»( 5178-17 ), з метою забезпечення виконання Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами вимог Закону України «Про депозитарну систему України»  ( 5178-17 )Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

  1. Унести до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18 квітня 2013 року № 729( z0704-13 ) «Про затвердження Порядку передачі інформації, що міститься у системі реєстру власників іменних цінних паперів, до системи депозитарного обліку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 року за № 704/23236, такі зміни:

  1) пункт 7( z0704-13 ) викласти в такій редакції:

  «7. Зберігачі цінних паперів, які відповідно до Закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні»( 710/97-ВР ) зареєстровані номінальними утримувачами у реєстрі власників іменних цінних паперів станом на початок операційного дня, що за три робочі дні передує дню набрання чинності Законом України «Про депозитарну систему України» (далі — дата обліку), мають:

  на кінець операційного дня дати обліку здійснити безумовні операції щодо обмеження здійснення операцій з цінними паперами цих випусків на рахунках у цінних паперах своїх депонентів;

  скласти окремо за кожним випуском цінних паперів станом на кінець операційного дня дати обліку 4 примірники облікового реєстру власників іменних цінних паперів (далі — обліковий реєстр) відповідного випуску — 2 примірники в електронному вигляді на знімному машинному носії даних (магнітному, оптичному чи флеш) та 2 примірники в паперовій формі, з яких 2 примірники (у електронному вигляді та в паперовій формі) не пізніше п’яти робочих днів мають бути передані Центральному депозитарію, а інші 2 примірники — залишитися на зберіганні у зберігача у разі наявності у зберігача ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності депозитарної установи (в іншому випадку облікові реєстри складаються по 1 примірнику в електронному вигляді та в паперовій формі). Після складання зберігачем облікового реєстру за певним випуском виконання операцій з цінними паперами цього випуску заборонено;

  сформувати станом на кінець операційного дня дати обліку по 2 примірники виписок про стан рахунку у цінних паперах власників знерухомлених іменних цінних паперів, один з яких має бути не пізніше п’яти робочих днів переданий до Центрального депозитарію разом з відповідним обліковим реєстром;

  протягом тридцяти календарних днів з дати обліку повідомити Комісію про виконання зазначених у цьому пункті дій.

  Цінні папери залишаються в обліку у зберігачів на рахунках депонентів у режимі обмеження здійснення операцій з цінними паперами цих випусків.

  Депозитарії цінних паперів, які відповідно до Закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні»( 710/97-ВР ) станом на дату обліку зареєстровані номінальними утримувачами у реєстрі власників іменних цінних паперів певних випусків, мають:

  на кінець операційного дня дати обліку здійснити безумовні операції щодо обмеження здійснення операцій з цінними паперами відповідних випусків та надати зберігачам відповідні розпорядження щодо встановлення обмеження на здійснення операцій з усіма цінними паперами цих випусків, наявними в системах депозитарного обліку зберігачів, розпорядження на складання облікових реєстрів за цими випусками та довідки про стан їх рахунків на кінець операційного дня дати обліку щодо обліку на них цінних паперів цих випусків;

  скласти станом на кінець операційного дня дати обліку 2 примірники зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів відповідних випусків (1 примірник у електронному вигляді та 1 примірник у паперовій формі (крім випадку, коли номінальним утримувачем є Центральний депозитарій)). Зведені облікові реєстри складаються окремо за кожним випуском цінних паперів;

  передати Центральному депозитарію зведені облікові реєстри не пізніше двох робочих днів від дати обліку;

  не пізніше другого робочого дня з дати обліку списати знерухомлені іменні цінні папери з рахунків у цінних паперах клієнтів та здійснити погашення відповідних свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів. Вимоги цього абзацу не поширюються на Центральний депозитарій;

 3. повідомити Комісію про виконання зазначених у цьому пункті дій.
 4. Зберігачі цінних паперів мають:

  станом на кінець операційного дня дати обліку здійснити безумовні операції щодо обмеження здійснення операцій з цінними паперами відповідних випусків на рахунках у цінних паперах своїх депонентів, скласти облікові реєстри за цими випусками та до закінчення наступного операційного дня передати їх Депозитарію, а також сформувати для подальшого зберігання (у разі наявності у зберігача ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності депозитарної установи) 2 примірники цих облікових реєстрів — 1 примірник в електронному вигляді на знімному машинному носії даних (магнітному, оптичному чи флеш) та 1 примірник в паперовій формі;

  сформувати станом на кінець операційного дня дати обліку по 2 примірники виписок про стан рахунку у цінних паперах власників знерухомлених іменних цінних паперів, по одному з яких мають бути не пізніше п’яти робочих днів передані до Центрального депозитарію;

  протягом тридцяти календарних днів з дати обліку повідомити Комісію про виконання зазначених у цьому пункті дій.

  Цінні папери залишаються в обліку у зберігачів на рахунках депонентів у режимі обмеження здійснення операцій з цінними паперами цих випусків.

  Зведені облікові реєстри та облікові реєстри власників знерухомлених іменних цінних паперів, складені станом на кінець операційного дня дати обліку відповідно до вимог цього пункту, знищенню не підлягають.

  Центральний депозитарій зобов'язаний забезпечити збереження інформації з реєстрів власників іменних цінних паперів, облікових реєстрів, зведених облікових реєстрів власників цінних паперів та документів, отриманих відповідно до вимог цього рішення та Порядку передачі інформації, що міститься у системі реєстру власників іменних цінних паперів, до системи депозитарного обліку, затвердженого цим рішенням, окремо у розрізі випусків цінних паперів, за якими ця інформація та документи передаються.»;

  2) доповнити рішення після пункту 7( z0704-13 ) новим пунктом такого змісту:

  «8. Реєстратори після завершення всіх дій, передбачених цим рішенням та Порядком передачі інформації, що міститься у системі реєстру власників іменних цінних паперів, до системи депозитарного обліку, затвердженим цим рішенням, повинні надіслати до Комісії інформацію про їх виконання.».

  У зв'язку з цим пункти 8 — 11( z0704-13 ) уважати відповідно пунктами 9 — 12.

  2. Унести до розділу II Порядку передачі інформації, що міститься у системі реєстру власників іменних цінних паперів, до системи депозитарного обліку( z0704-13 ), затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18 квітня 2013 року № 729, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 року за № 704/23236, такі зміни:

  1) пункт 2( z0704-13 ) після абзацу першого доповнити новими абзацами такого змісту:

  «До таких реєстрів власників іменних цінних паперів не повинна включатися інформація про власників іменних цінних паперів, які знерухомили належні їм акції у номінального утримувача на дату набрання чинності Законом України «Про депозитарну систему України»( 5178-17 ).

  Реєстр власників іменних цінних паперів, складений реєстратором на дату закриття реєстру та переданий до Центрального депозитарію, може бути використаний емітентом виключно з метою забезпечення обліку та обігу цінних паперів відповідного випуску у бездокументарній формі після прийняття ним рішення про переведення цінних паперів цього випуску у бездокументарну форму існування.».

  У зв'язку з цим абзац другий уважати відповідно абзацом четвертим;

  2) абзац п'ятий пункту 8( z0704-13 ) виключити.

  3. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  4. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

  опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

  оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

  5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії О. Тарасенка.

  Т. в.о. Голови Комісії

  А. Амелін

  Протокол засідання Комісії від 17.09.2013 № 48

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.7/5, основан на 25 голосах.


  Вам это будет интересно:

  Про внесення змін до положень про структурні підрозділи в складі юридичного департаменту, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

  Про внесення змін до положень про структурні підрозділи в складі юридичного департаменту У зв'язку з кадровими змінами в апараті Міністерства НАКАЗУЮ: 1. Унести до Положення про управління правового захисту інтересів Міністерства в судових та інших органах у складі юридичного департаменту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України ( va220731-11 ), затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 14.11.2011 № 220, такі зміни:

  Підірвіть наш будинок першим!

  Тема реконструкції хрущовок це найбільша інтрига для архітекторів, мешканців цих будинків та інвесторів. Щоб не повертатися до тисячоразово описаної історії дешевого швидко побудованого житла, ...

  За ошибку резидента в таможенном оформлении товара у покупателя-нерезидента его конфискуют

  Несмотря на многие позитивные нововведения Таможенного кодекса Украины от 13 марта с. г. № 4495-VI (новый ТК Украины), в нем продолжают действовать некоторые нормы старого кодекса от 11 июля ...

  Трое молодых людей осуждены за убийство О.Макар в Николаеве

  Обвиняемых в убийстве николаевской девушки Оксаны Макар признали виновными. Вчера был вынесен приговор трем обвиняемым в изнасиловании и убийстве Оксаны Макар. Согласно решению Центрального районного ...

  Консультации по недвижимости
  Адвокат по ЖКХ
  Рекомендовано !
  Киевские судебные решения

  №910/22831/14

  Судья: Васильченко Т.В.
  07.01.2015

  №757/24024/14-ц

  Судья: Цокол Л. І.
  07.01.2015
  Новости жилищных адвокатов
  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые ...

  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые не содержат озоноразрушающих веществ Отныне для субъектов хозяйственной деятельности, импортирующих и экспортирующих товары, в которых отсутствуют озоноразрушающие вещества, их таможенное оформление осуществляется без лицензии. ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль з 170 літрами прозорої рідини невідомого походження Днями, близько восьмої години ранку, під час несення служби на стаціонарному посту Золотоноша, інспектори взводу із забезпечення супроводження відділу ДАІ з обслуговування міста Черкаси, зупинили ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та зник з місця ДТП Днями, близько о 20-й годині, в місті Васильків, невстановлений водій, керуючи автомобілем МОСКВИЧ 412, допустив наїзд на 27-річну місцеву мешканку та з місця пригоди зник. Жінка переходила проїзну ...

  Об Адвокате
  Этот интернет сайт классный! Пользовался очень часто. Думаю, что этот сайт ждет хорошее будущее. Желаю удачи. Хотелося б видеться с Вашими работами чаще!

  Чувствуется неподдельная забота о пользователях. Благодаря столь занимательному интернет проекту я, наконец-то, надумался купить отдельную линию.

  Ваш интернет сайт - класс так много чего тут любопытного и нужного. Хочу пожелать держаться так же высоко и в будующем и всего самого... Не снижайте планку!
  Публикации о недвижимости
  О налогообложении операции с недвижимостью ...

  О налогообложении операции с недвижимостью в Украине Сегодня, как и после принятия нового налога на недвижимость, эта тема широко обсуждается среди всех заинтересованных в этом ...

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат Разграничение полномочий риелтора (агента), нотариуса и адвоката по вопросам недвижимости.

  fd88152c669729fa70f5fe095f45fa66