Жилищный адвокат

Про затвердження Положення про порядок інформування вкладників про систему гарантування вкладів фізичних осіб, Фонд гарантування вкладів фізичних осібВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

 1. 23.07.2012  № 10
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 серпня 2012 р. за № 1370/21682

  Про затвердження Положення про порядок інформування вкладників про систему гарантування вкладів фізичних осіб

  Відповідно до частини третьої статті 12( 4452-17 ), частини другої статті 28( 4452-17 ), пункту13 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»( 4452-17 ) виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Положення про порядок інформування вкладників про систему гарантування вкладів фізичних осіб (додається).

  2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 14 листопада 2002 року № 14 ( z0957-02 ) «Про затвердження Положення про порядок інформування вкладників про систему гарантування вкладів фізичних осіб в Україні», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 06 грудня 2002 року за № 957/7245.

  3. Відділу зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями разом з юридичним відділом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

  4. Це рішення набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» ( 4452-17 ), але не раніше дня його офіційного опублікування.

  5. Відділу зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в мережі Інтернет після його державної реєстрації.

  Директор — розпорядник

  О.І. Шарова

  ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 23.07.2012  № 10

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 серпня 2012 р. за № 1370/21682

  ПОЛОЖЕННЯ про порядок інформування вкладників про систему гарантування вкладів фізичних осіб

  І. Загальні положення

  1.1. Це Положення розроблене відповідно до Законів України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»( 4452-17 ) (далі — Закон), «Про інформацію»( 2657-12 ), «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»( 80/94-ВР ), «Про доступ до публічної інформації»( 2939-17 ) і встановлює вимоги щодо порядку інформування вкладників про систему гарантування вкладів фізичних осіб.

  1.2. Метою цього Положення є сприяння підвищенню рівня поінформованості вкладників про систему гарантування вкладів фізичних осіб, посилення довіри громадськості до банківської системи України та забезпечення дотримання прав фізичних осіб на інформацію у сфері гарантування вкладів фізичних осіб шляхом забезпечення наявності, доступності та достовірності відповідної інформації.

  1.3. Вимоги цього Положення поширюються на всіх учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі — Фонд).

  1.4. Прозорість системи гарантування вкладів фізичних осіб забезпечується наданням інформації, що відображає реальну ситуацію і дає можливість ознайомитися з системою гарантування вкладів фізичних осіб.

  II. Інформування вкладників Фондом

  2.1. Фонд двічі на рік, станом на 1 січня та 1 липня, публікує в газетах «Урядовий кур’єр» та «Голос України» перелік учасників Фонду за формою, наведеною у додатку 1 до цього Положення. Перелік учасників Фонду має бути опублікований не пізніше ніж через один місяць після настання відповідних строків. Перелік учасників Фонду також розміщується на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет.

  2.2. Фонд додатково публікує в газетах «Урядовий кур’єр» та «Голос України» інформацію про зміни в переліку учасників Фонду не пізніше ніж через 14 днів після внесення відповідних змін до реєстру учасників Фонду.

  Інформація про зміни в переліку учасників Фонду розміщується на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет не пізніше ніж через 7 робочих днів після внесення відповідних змін до реєстру учасників Фонду.

  2.3. Річній звіт Фонду, який містить звіт про діяльність Фонду за звітний рік, та фінансова звітність оприлюднюються на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет не пізніше 1 липня року, наступного за звітним.

  Річна фінансова звітність Фонду, підтверджена незалежним аудитором, оприлюднюється в газетах «Урядовий кур’єр» та «Голос України» не пізніше 1 липня року, наступного за звітним.

  2.4. Фонд розміщує інформацію про запровадження в банку тимчасової адміністрації:

  а) на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет не пізніше наступного робочого дня після запровадження тимчасової адміністрації в банку;

  б) у газетах «Урядовий кур’єр» та «Голос України» не пізніше ніж через десять днів після запровадження тимчасової адміністрації в банку.

  2.5. Інформація про запровадження в банку тимчасової адміністрації має містити:

  а) назву, дату та номер прийняття рішення виконавчої дирекції Фонду про запровадження тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду;

  б) найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, МФО неплатоспроможного банку, в якому здійснюється тимчасова адміністрація;

  в) прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи Фонду;

  г) строк, протягом якого здійснюватиметься тимчасова адміністрація;

  ґ) повідомлення про можливість отримання вкладниками банку коштів за договорами, строк яких закінчився, та за договорами банківського рахунку вкладників у межах суми відшкодування, що гарантується Фондом.

  2.6. Фонд інформує вкладників про результати виконання основних етапів плану врегулювання неплатоспроможного банку на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет.

  2.7. Фонд не пізніше наступного робочого дня після отримання рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку розміщує інформацію про це на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет.

  2.8. Фонд здійснює опублікування відомостей про ліквідацію банку та призначення уповноваженої особи Фонду в газетах «Урядовий кур’єр» та «Голос України» не пізніше ніж через сім днів з дня прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

  Відомості про ліквідацію банку та призначення уповноваженої особи повинні містити:

  а) найменування та реквізити банку, що ліквідується;

  б) дату та номер рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку;

  в) дату та номер рішення виконавчої дирекції Фонду про призначення уповноваженої особи Фонду;

  г) прізвище, ім’я та по батькові уповноваженої особи Фонду;

  ґ) інформацію про місце та строк приймання вимог кредиторів.

  2.9. Уповноважена особа Фонду в семиденний строк з дати прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку розміщує в усіх приміщеннях банку, в яких здійснюється обслуговування клієнтів, оголошення, що містить відомості про ліквідацію банку, зазначені у пункті 2.8 цього розділу.

  2.10. Інформація про зміну уповноваженої особи Фонду публікується в газетах «Урядовий кур’єр», «Голос «України» та на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет не пізніше ніж через сім днів після прийняття відповідного рішення виконавчою дирекцією Фонду.

  2.11. Фонд публікує оголошення про відшкодування коштів вкладникам у газетах «Урядовий кур’єр», «Голос України» та на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет не пізніше ніж через сім днів з дня прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

  2.12. Фонд не пізніше ніж за 30 днів до закінчення визначеного Законом( 4452-17 ) строку ліквідації банку публікує оголошення в газетах «Урядовий кур’єр», «Голос України» та на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет про завершення Фондом виплат гарантованої суми відшкодування.

  2.13. Фонд розміщує на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет інформацію про порядок та строки:

  повернення неплатоспроможним банком протягом дії тимчасової адміністрації залучених вкладів та нарахованих на них відсотків — наступного робочого дня після прийняття виконавчою дирекцією Фонду рішення про запровадження тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду на здійснення тимчасової адміністрації;

  здійснення Фондом відшкодування за вкладами, враховуючи відсотки, нараховані на такі вклади, — наступного робочого дня після прийняття виконавчою дирекцією Фонду рішення про призначення уповноваженої особи Фонду на здійснення ліквідації банку з підстав, визначених Законом України «Про банки і банківську діяльність»( 2121-14 ).

  2.14. Фонд інформує громадськість про систему гарантування вкладів фізичних осіб шляхом проведення прес-конференцій, семінарів, розміщення відповідної інформації у засобах масової інформації тощо.

  2.15. Фонд розміщує Закон( 4452-17 ) та нормативно-правові акти Фонду на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет.

  III. Обов'язки учасників Фонду щодо інформування вкладників про систему гарантування вкладів фізичних осіб

  3.1. Банки зобов'язані розміщувати у всіх приміщеннях банку, де вкладникам надаються банківські послуги (на інформаційних стендах та/або в операційному залі, де здійснюються операції з приймання вкладів від фізичних осіб тощо), а також на власній сторінці в мережі Інтернет таку інформацію про систему гарантування вкладів фізичних осіб:

  а) копію свідоцтва учасника Фонду;

  б) реквізити Фонду (місцезнаходження, номер телефону «гарячої лінії», адресу офіційної сторінки Фонду в мережі Інтернет;

  в) коротку довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб (додаток 2).

  Банки зобов’язані розміщувати на власній сторінці в мережі Інтернет Закон( 4452-17 ).

  Інформація, що оприлюднюється банком відповідно до цього пункту, має бути засвідчена підписом керівника банку із зазначенням дати оновлення інформації та печаткою банку. Оригінали цієї інформації зберігаються в банку. У відокремлених підрозділах банку мають бути розміщені копії такої інформації, засвідчені у встановленому законодавством порядку.

  3.2. Банк зобов’язаний вживати інших заходів щодо інформування вкладників, передбачених Законом( 4452-17 ) та нормативно-правовими актами Фонду.

  Начальник відділу зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями

  І. В. Серветник

  Додаток 1 до Положення про порядок інформування вкладників про систему гарантування вкладів фізичних осіб

  ПЕРЕЛІК учасників Фонду

  № з/п

  Найменування учасника Фонду

  Реєстраційний номер учасника Фонду

  Дата реєстрації у Фонді

  Номер свідоцтва учасника Фонду

  Дата видачі свідоцтва учасника Фонду

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Додаток 2 до Положення про порядок інформування вкладників про систему гарантування вкладів фізичних осіб

  ДОВІДКА про систему гарантування вкладів фізичних осіб

  1. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі — Фонд) діє з метою захисту прав і законних інтересів вкладників банків та зміцнення довіри до банківської системи в Україні.

  2. Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом. Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день прийняття рішення Національним банком України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних та початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми, встановленої адміністративною радою Фонду на дату прийняття такого рішення незалежно від кількості вкладів в одному банку.

  3. Вкладом є кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти.

  4. Вкладник набуває право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами після прийняття рішення Національним банком України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

  5. Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається у національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день прийняття рішення Національним банком України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних та початку процедури виведення банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»( 4452-17 ).

  6. Фонд не відшкодовує кошти:

  суб’єкта підприємницької діяльності, який уклав або на користь якого укладено договір банківського вкладу (депозиту) та/або банківського рахунку;

 3. вкладника, який є власником ощадного (депозитного) сертифіката на пред’явника;
 4. передані банку в довірче управління;
 5. за вкладом у розмірі менше 10 гривень;
 6. розміщені на вклад у банку особою, яка була членом спостережної (наглядової) ради, правління (ради директорів), ревізійної комісії банку, якщо з дня її звільнення з посади до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних не минув один рік;

  розміщені на вклад у банку особою, яка надавала банку професійні послуги як аудитор, юридичний радник, суб’єкт оціночної діяльності, якщо ці послуги мали безпосередній вплив на виникнення ознак неплатоспроможності банку і якщо з дня припинення надання послуг до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних не минув один рік;

 7. розміщені на вклад власником істотної участі банку;
 8. розміщені на вклад особою, яка на індивідуальній основі отримує від банку проценти за вкладом на більш сприятливих договірних умовах, ніж звичайні, або має інші фінансові привілеї від банку;

  за вкладом у банку, що є предметом застави та забезпечують виконання зобов’язань вкладника перед цим банком, в обсязі таких зобов’язань;
 9. за вкладами у філіях іноземних банків.
 10. ___________________________________ (найменування банку, прізвище, ім'я та по батькові керівника банку)

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.5/5, основан на 25 голосах.


  Вам это будет интересно:

  Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження страхової діяльності, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 січня 2013 р. за № 33/22565 Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження страхової діяльності

  На Житомирщині працівники ДАІ впродовж доби встановили винуватців двох наїздів на пішоходів

  Випадки травмування людей та залишення водіями місць дорожньо-транспортних пригод сталися увечері на початку листопада в Ємільчинському та Новоград-Волинському районах Житомирщини. Правоохоронці ...

  Вселение в жилое помещение

  Различные проблемы, в том числе вселение в жилое помещение, могут быть разрешены грамотным и квалифицированным адвокатом.

  Нацбанк ініціює вилучення з обігу монет номіналом 1-2 копійки

  Через рік з обігу можуть зникнути 1-2-копійчані монети.Про це повідомив голова ради Національного банку України Ігор Прасолов.

  Консультации по недвижимости
  Адвокат по ЖКХ
  Рекомендовано !
  Киевские судебные решения

  №910/22831/14

  Судья: Васильченко Т.В.
  07.01.2015

  №757/24024/14-ц

  Судья: Цокол Л. І.
  07.01.2015
  Новости жилищных адвокатов
  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые ...

  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые не содержат озоноразрушающих веществ Отныне для субъектов хозяйственной деятельности, импортирующих и экспортирующих товары, в которых отсутствуют озоноразрушающие вещества, их таможенное оформление осуществляется без лицензии. ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль з 170 літрами прозорої рідини невідомого походження Днями, близько восьмої години ранку, під час несення служби на стаціонарному посту Золотоноша, інспектори взводу із забезпечення супроводження відділу ДАІ з обслуговування міста Черкаси, зупинили ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та зник з місця ДТП Днями, близько о 20-й годині, в місті Васильків, невстановлений водій, керуючи автомобілем МОСКВИЧ 412, допустив наїзд на 27-річну місцеву мешканку та з місця пригоди зник. Жінка переходила проїзну ...

  Об Адвокате
  Да, тут много полезной информации. Огромнейшее спасибо. Очень благодарны! Ребята - действительно молодцы.

  Хочу просто поблагодарить Вас!. Абсолютно случайно набрел на этот ресурс, чему очень рад! С большим удовольствием размещу ссылку на своей страничке в блоге!

  Добрый вечер!
  Публикации о недвижимости
  О налогообложении операции с недвижимостью ...

  О налогообложении операции с недвижимостью в Украине Сегодня, как и после принятия нового налога на недвижимость, эта тема широко обсуждается среди всех заинтересованных в этом ...

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат Разграничение полномочий риелтора (агента), нотариуса и адвоката по вопросам недвижимости.

  fd88152c669729fa70f5fe095f45fa66