Жилищный адвокат

Про затвердження Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послугНАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

 1. 10.08.2012  № 283
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2012 р. за № 1476/21788

  Про затвердження Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення

  Відповідно до статей 5, 6 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг»( 2479-17 ) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

  1. Затвердити Порядок контролю за дотриманням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, що додається.

  2. Департаменту ліцензійного контролю (Бондаренко Г. В.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

  3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

  В. о.Голови Комісії

  Ю. Хіврич

  ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг 10.08.2012 № 283

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2012 р. за № 1476/21788

  ПОРЯДОК контролю за дотриманням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення( z1468-12 )

  I. Загальні положення

  1.1. Дія цього Порядку поширюється на всіх суб'єктів господарювання, ліцензована діяльність яких регулюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг (далі — Комісія).

  1.2. Контроль за дотриманням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення( z1468-12 ), затверджених постановою Комісії від 10 серпня 2012 року № 279 (далі — Ліцензійні умови), здійснюється Комісією та її територіальними органами (далі — ТО Комісії) шляхом аналізу обов’язкової звітності та документів, отриманих від ліцензіатів, чи інших матеріалів, що надходять до Комісії, а також шляхом проведення планових і позапланових перевірок згідно з цим Порядком.

  1.3. Цей Порядок установлює:

 3. організацію та проведення планових та позапланових перевірок;
 4. повноваження членів комісії з перевірки;
 5. права та обов’язки ліцензіата;
 6. порядок оформлення результатів перевірок;
 7. оформлення документів щодо застосування до ліцензіатів санкцій за порушення Ліцензійних умов;
 8. контроль за виконанням ліцензіатами рішень Комісії.
 9. II. Організація та проведення планових та позапланових перевірок

  2.1. Загальна організація перевірок здійснюється структурним підрозділом Комісії, який організовує здійснення державного нагляду (контролю) (далі — СПДН).

  2.2. Планові та позапланові перевірки здійснюються відповідно до вимог Законів України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»( 877-16 ) та «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»( 1775-14 ).

  2.3. Перевірки проводяться за місцем провадження ліцензованої діяльності ліцензіата чи його відокремлених підрозділів або у приміщенні Комісії чи ТО Комісії у випадках, передбачених законом.

  2.4. Планові перевірки проводяться з урахуванням критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності і періодичність проведення планових заходів, відповідно до річних або квартальних планів перевірок, оприлюднених у мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Комісії, у строк не більше ніж п'ятнадцять робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва — п'ять робочих днів, якщо інше не передбачено законом. Продовження строку здійснення планового заходу не допускається.

  2.5. Позапланові перевірки здійснюються за наявності підстав, визначених Законами України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»( 877-16 ) та «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»( 1775-14 ), у строк не більше ніж десять робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва — двох робочих днів. Продовження строку здійснення позапланового заходу не допускається.

  2.6. У разі надходження до Комісії в письмовій формі звернення від фізичної та/або юридичної особи про порушення ліцензіатом Ліцензійних умов при достатності підтвердних документів або фактів щодо наявності порушення СПДН у встановленому порядку організовує позапланову перевірку відповідно до положень цього розділу, про результати якої повідомляє заявника в установлений законодавством строк.

  2.7. При недостатності обґрунтувань щодо наявності порушення Ліцензійних умов СПДН направляє ліцензіату письмовий запит про надання необхідних документів, у результаті аналізу яких визначається доцільність проведення позапланової перевірки.

  2.8. Якщо наданими на відповідний запит документами підтверджується відсутність з боку ліцензіата порушень Ліцензійних умов, СПДН готує заявнику обґрунтовану відповідь в установлений законодавством строк.

  2.9. Для проведення перевірок СПДН готує необхідні розпорядчі документи: наказ про проведення перевірки, посвідчення на проведення перевірки (додаток 1), наказ про відрядження посадових осіб (за необхідності).

  2.10. Для проведення перевірки ліцензіата на підставі письмових пропозицій ТО Комісії щодо складу комісії з перевірки, термінів та строків її проведення, наданих не пізніше ніж за двадцять робочих днів до початку планової перевірки або безпосередньо перед позаплановою перевіркою, СПДН відповідно до наказу Голови Комісії створюється комісія з перевірки у складі не менше трьох осіб та визначається її голова, які вказуються в посвідченні на проведення перевірки.

  2.11. Посвідчення на проведення перевірки реєструється в книзі реєстрації посвідчень на проведення перевірки дотримання ліцензіатами Ліцензійних умов (додаток 2), сторінки якої мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою.

  2.12. У разі неможливості посадової особи, яку включено до складу комісії з перевірки, з обґрунтованих причин взяти участь у цій перевірці за умови забезпечення мінімально необхідного складу комісії оформляється нове посвідчення на проведення перевірки без зміни строку здійснення перевірки та питань перевірки.

  2.13. Оригінал посвідчення на проведення перевірки пред’являється уповноваженому представнику ліцензіата перед початком проведення перевірки та надалі зберігається у справі ліцензіата. При цьому ліцензіату вручається копія зазначеного посвідчення.

  Уповноваженим представником ліцензіата є керівник суб’єкта господарювання або призначена ним особа, яка має засвідчену в установленому порядку довіреність на право представляти ліцензіата під час перевірки.

  2.14. На початку перевірки голова та члени комісії з перевірки зазначають у журналі відвідання ліцензіата (за його наявності) мету та строки відвідання, дату та номер посвідчення на проведення перевірки, посади та прізвища голови і членів цієї комісії, номери службових посвідчень та проставляють свої підписи.

  2.15. Планові перевірки проводяться відповідно до переліків питань, які є складовою акта планової перевірки дотримання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення (додаток 3) (далі — акт планової перевірки).

  2.16. Питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення позапланового заходу, визначаються безпосередньо в посвідченні на проведення перевірки.

  2.17. Планові перевірки здійснюються за умови письмового повідомлення про проведення заходу за формою, визначеною додатком 4 ( z1476-12 ) до цього Порядку, направленого рекомендованим листом із повідомленням про вручення поштового відправлення чи телефонограмою або врученого особисто керівнику чи уповноваженій особі ліцензіата під розписку не пізніше ніж за десять календарних днів до дня здійснення перевірки.

  Повідомлення про проведення заходу підписується уповноваженою посадовою особою Комісії.

  Про проведення позапланової перевірки ліцензіат заздалегідь не попереджається.

  2.18. До проведення перевірок можуть залучатися представники інших органів державного нагляду (контролю), якщо їх повноваження на здійснення чи участь у комплексних заходах передбачені законом, за згодою керівників відповідних органів державного нагляду (контролю), які включаються до комісії з перевірки та зазначаються в посвідченні на проведення перевірки.

  2.19. Рішення про участь посадових осіб Комісії в перевірках, що проводяться іншими органами, приймається Головою або членом Комісії.

  III. Повноваження голови та членів комісії з перевірки

  3.1. Перед початком планової перевірки голова комісії з перевірки може направити ліцензіату попередній письмовий запит документів відповідно до питань перевірки.

  3.2. Під час планової (позапланової) перевірки голова комісії з перевірки з метою з'ясування обставин, які мають значення для повноти проведення перевірки, надає письмові запити для отримання інформації, пояснень, документів та інших матеріалів щодо питань перевірки з обов’язковим зазначенням строку (терміну) їх надання за своїм підписом керівнику ліцензіата.

  3.3. Голова комісії з перевірки під час планової (позапланової) перевірки може складати протоколи про адміністративне правопорушення в установленому законодавством порядку.

  3.4. Голова та члени комісії з перевірки за необхідності здійснюють огляд об'єктів, устаткування та територій, що є у власності або в користуванні ліцензіата.

  3.5. Голова та члени комісії з перевірки при плановій (позаплановій) перевірці можуть використовувати документи, матеріали, статистичну та іншу інформацію, отриману від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

  IV. Права та обов’язки ліцензіата

  4.1. Ліцензіат має право:

 10. вимагати від голови та членів комісії з перевірки додержання вимог законодавства;
 11. перевіряти наявність у голови та членів комісії з перевірки службового посвідчення і одержувати копії посвідчення на проведення перевірки;

 12. не допускати голову та членів комісії з перевірки до здійснення перевірки, якщо:
 13. перевірка здійснюється з порушенням вимог щодо періодичності проведення перевірок, передбачених законом;

  голова або член комісії з перевірки не надали копії документів, передбачених законом, або якщо надані документи не відповідають вимогам закону;

 14. бути присутнім під час здійснення перевірки;
 15. вимагати нерозголошення інформації, що є комерційною таємницею суб'єкта господарювання;
 16. одержувати та знайомитися з відповідними актами перевірки;
 17. надавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження або заперечення до відповідного акта перевірки;

 18. оскаржувати в установленому законом порядку неправомірні дії голови та членів комісії з перевірки.
 19. 4.2. Ліцензіат зобов’язаний:

  допускати голову та членів комісії з перевірки до здійснення перевірки за умови дотримання порядку здійснення перевірок, передбаченого законом;

  виконувати вимоги голови та членів комісії з перевірки щодо усунення виявлених порушень законодавства;

  надавати документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час здійснення перевірки, відповідно до закону;

  одержувати примірник відповідного акта з перевірки за результатами проведеної планової чи позапланової перевірки.

  V. Порядок оформлення результатів перевірок

  5.1. За результатами проведеної планової перевірки складається акт  планової перевірки.

  5.2. За результатами проведеної позапланової перевірки складається акт позапланової перевірки дотримання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення (додаток 5) (далі — акт позапланової перевірки).

  5.3. Отримані від уповноважених та інших осіб ліцензіата документи та пояснення з питань, що стосуються предмета перевірки, долучаються до акта планової (позапланової) перевірки у вигляді додатків.

  5.4. В останній день перевірки два примірники акта планової (позапланової) перевірки підписуються головою та членами комісії з перевірки і уповноваженим представником ліцензіата.

  Кожна сторінка акта планової (позапланової) перевірки візується головою комісії з перевірки та уповноваженим представником ліцензіата.

  5.5. Датою складання акта планової (позапланової) перевірки є останній день перевірки, зазначений у посвідченні на проведення перевірки.

  5.6. Один примірник акта планової (позапланової) перевірки надається уповноваженому представнику ліцензіата, другий зберігається у СПДН.

  5.7. Акт планової (позапланової) перевірки реєструється посадовими особами СПДН у книзі реєстрації актів перевірок дотримання ліцензіатами Ліцензійних умов за формою, наведеною у додатку 6 ( z1476-12 ) до цього Порядку.

  5.8. Якщо ліцензіат не погоджується з актом планової (позапланової) перевірки, він підписує його із зауваженнями, які є невід'ємною частиною акта, про що зазначається у цьому акті.

  5.9. У разі відмови ліцензіата від підписання акта планової (позапланової) перевірки голова комісії з перевірки обов’язково вносить до акта відповідний запис, що засвідчується підписами всіх членів комісії з перевірки.

  5.10. При відмові ліцензіата у проведенні перевірки голова та члени комісії з перевірки складають у трьох примірниках акт про відмову у проведенні перевірки (додаток 7).

  Відмовою ліцензіата у проведенні перевірки вважається:

 20. відсутність ліцензіата за його місцезнаходженням, зазначеним у відповідній ліцензії;
 21. відсутність керівника (уповноваженого представника) ліцензіата при проведенні перевірки;
 22. непризначення ліцензіатом уповноваженої особи, яка має право представляти ліцензіата під час проведення перевірки;

  відмова ліцензіата в доступі комісії з перевірки на свою територію, до будівель, споруд та інших приміщень ліцензіата, у яких здійснюється ліцензована господарська діяльність;

  відмова ліцензіата забезпечити умови для проведення перевірки або надати всі необхідні документи та інші пояснення на вимогу голови та членів комісії з перевірки, що підтверджують дотримання ним Ліцензійних умов;

 23. створення інших перешкод з боку ліцензіата під час проведення планової чи позапланової перевірки.
 24. При цьому в акті про відмову у проведенні перевірки вказуються причини відмови та додаються відповідні пояснення керівника (посадових осіб) ліцензіата (у разі їх надання).

  Акт про відмову у проведенні перевірки реєструється посадовими особами СПДН у книзі реєстрації актів перевірок дотримання ліцензіатами Ліцензійних умов.

  Два примірники акта про відмову у проведенні перевірки з попередженням про необхідність підписання зазначеного акта у визначений термін направляються рекомендованим листом із повідомленням про вручення поштового відправлення за місцезнаходженням ліцензіата, що вказане в ліцензії.

  5.11. У випадку неповернення в установлений термін відправленого ліцензіату або повернення не підписаного без поважних причин акта про відмову у проведенні перевірки у третьому примірнику акта робиться запис про відмову ліцензіата від його підписання.

  5.12. Акт планової (позапланової) перевірки з висновками про порушення Ліцензійних умов або акт про відмову у проведенні перевірки в день підписання передається відповідним ТО Комісії факсимільним зв’язком або електронною поштою до СПДН, а оригінал з усіма додатками направляється поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення.

  5.13. СПДН проводить аналіз результатів перевірки і готує подання та пропозиції щодо розгляду виявлених порушень Ліцензійних умов та застосування відповідних санкцій до ліцензіата на відкритому засіданні Комісії протягом п'яти робочих днів з дня підписання акта планової (позапланової) перевірки.

  Служба діловодства Комісії направляє факсимільним зв’язком ліцензіатам та іншим заінтересованим сторонам запрошення для взяття участі у відкритому засіданні Комісії з подальшим надсиланням його ліцензіату із повідомленням про вручення поштового відправлення.

  5.14. Оригінал акта планової (позапланової) перевірки з висновками про відсутність порушень Ліцензійних умов направляється відповідним ТО Комісії поштою рекомендованим листом із повідомленням про вручення поштового відправлення та долучається до справи ліцензіата, яка надалі зберігається в архіві Комісії.

  5.15. У разі усунення ліцензіатом до розгляду на відкритому засіданні Комісії порушень Ліцензійних умов, виявлених перевіркою, що обов’язково підтверджується відповідними документами, СПДН за погодженням з Головою Комісії або членом Комісії долучає акт планової (позапланової) перевірки до особової справи ліцензіата, яка надалі зберігається в архіві Комісії.

  VI. Оформлення документів щодо застосування до ліцензіатів санкцій за порушення Ліцензійних умов

  6.1. На підставі акта планової (позапланової) перевірки з висновками про порушення Ліцензійних умов протягом п'яти робочих днів з дня підписання акта Комісія приймає рішення про усунення порушень, виявлених під час перевірки, та/або про накладення санкцій.

  6.2. Рішення про анулювання ліцензії приймається Комісією протягом десяти робочих днів з дати встановлення підстав для анулювання ліцензії, визначених статтею 21 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»( 1775-14 ), та вручається (надсилається) ліцензіату із зазначенням підстав для анулювання не пізніше трьох робочих днів з дати його прийняття.

  6.3. Рішення Комісії про усунення порушень Ліцензійних умов та/або про накладення санкцій складається у двох примірниках. Один примірник зберігається в Комісії, а другий вручається особисто уповноваженому представнику ліцензіата або надсилається службою діловодства Комісії ліцензіату рекомендованим листом із повідомленням про вручення поштового відправлення.

  На примірнику, який залишається в Комісії, проставляються відповідний вихідний номер і дата направлення.

  6.4. Копії рішень Комісії, прийнятих за результатами здійснення перевірок, надсилаються службою діловодства Комісії відповідним ТО Комісії для здійснення контролю.

  6.5. Рішення Комісії оформляються у вигляді:

 25. розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов;
 26. постанови про накладення штрафу;
 27. постанови про анулювання ліцензії.
 28. VII. Контроль за усуненням ліцензіатами порушень Ліцензійних умов і виконанням рішень Комісії

  7.1. Ліцензіат, який одержав рішення Комісії про усунення порушень Ліцензійних умов та/або про накладення санкцій, зобов’язаний його виконати в установлений строк, про що в письмовій формі повідомити Комісію та відповідний ТО Комісії.

  7.2. Відповідний ТО Комісії здійснює контроль за усуненням ліцензіатом порушень Ліцензійних умов.

  7.3. У разі усунення порушень Ліцензійних умов у встановлений рішенням Комісії строк ліцензіат надає відповідному ТО Комісії письмове повідомлення з необхідними документами та матеріалами, оформленими належним чином, які підтверджують усунення порушень.

  При достатності наданих ліцензіатом пояснень, що підтверджуються висновками ТО Комісії, за поданням СПДН Комісія в установленому порядку приймає протокольне рішення про припинення процедури розгляду порушень ліцензіатом Ліцензійних умов, про що письмово повідомляє ліцензіата протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

  Копії протокольних рішень про припинення процедури розгляду порушень ліцензіатом Ліцензійних умов надсилаються службою діловодства Комісії відповідним ТО Комісії.

  7.4. У разі неусунення ліцензіатом порушень у встановлений рішенням Комісії строк з об’єктивних причин, про що ліцензіат не пізніше ніж за десять робочих днів до закінчення встановленого строку надає Комісії письмове повідомлення з обґрунтуванням необхідності продовження строку усунення порушень Ліцензійних умов, Комісія може прийняти рішення про продовження строку усунення порушень Ліцензійних умов.

  7.5. При ненаданні в установлений строк письмового повідомлення з необхідними документами та матеріалами, що підтверджують виконання ліцензіатом вимог рішення Комісії про усунення порушень Ліцензійних умов та/або про накладення санкцій (крім анулювання ліцензії), або наданні необґрунтованої інформації про усунення порушень після закінчення зазначеного в рішенні строку СПДН організовує відповідно до пропозицій ТО Комісії позапланову перевірку.

  7.6. Після припинення процедури розгляду порушення ліцензіатом Ліцензійних умов або в разі анулювання ліцензії СПДН долучає всі документи та матеріали до особової справи ліцензіата, яка зберігається в архіві Комісії.

  Заступник директора Департаменту ліцензійного контролю

  Г. Бондаренко

  Додаток 1 до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення

  ПОСВІДЧЕННЯ ( z1476-12 BF143.doc ) на проведення перевірки

  Додаток 2 до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення

  КНИГА реєстрації посвідчень на проведення перевірки дотримання ліцензіатами Ліцензійних умов

  Дата та реєстраційний номер

  Найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи-підприємця ліцензіата

  Вид перевірки

  Вид діяльності

  Дата та номер наказу про проведення перевірки

  1

  2

  3

  4

  5

  Додаток 3 до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення

  АКТ ( z1476-12 BF144.doc ) планової перевірки дотримання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення

  Додаток 4 до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення

  ПОВІДОМЛЕННЯ ( z1476-12 BF145.doc ) про проведення заходу

  Додаток 5 до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення

  АКТ ( z1476-12 BF146.doc ) позапланової перевірки дотримання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення

  Додаток 6 до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення

  КНИГА реєстрації актів перевірок дотримання ліцензіатами Ліцензійних умов

  № з/п

  Найменування, місцезнаходження юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання фізичної особи-підприємця ліцензіата

  Вид діяльності та номер ліцензії

  Дата, місце складання акта перевірки, посада, прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, що склала акт

  Суть правопорушення та посилання на нормативно-правовий акт

  1

  2

  3

  4

  5

  Додаток 7 до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення

  АКТ ( z1476-12 BF147.doc ) про відмову у проведенні перевірки

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.7/5, основан на 25 голосах.


  Вам это будет интересно:

  Про внесення змін до наказу Міненерговугілля від 23.07.2013 № 517, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

  Про внесення змін до наказу Міненерговугілля від 23.07.2013 № 517 Відповідно до Цивільного( 435-15 ) та Господарського кодексів України( 436-15 ), законів України "Про управління об'єктами державної власності"( 185-16 ) та "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців"( 755-15 ) та враховуючи лист ДП "Артемвантажтранс" від 12.08.2013 № 1, НАКАЗУЮ:

  Власти Беларуси будут конфисковать автомобили за вождение в нетрезвом состоянии

  В Беларуси с сегодняшнего дня вступает в силу закон, согласно которому у водителя теперь смогут конфисковать автомобиль при повторном в течение года управлении им в нетрезвом состоянии. Пьяному ...

  Території повинні мати чіткі стратегії свого розвитку

  Таку вимогу озвучив на всеукраїнській селекторній нараді з керівниками регіонів віце-премєр-міністр Олександр Вілкул. За його словами, станом на 28 грудня ухвалено всього близько 30 відсотків ...

  В Україні відкриють мережу лабораторій з виявлення ГМО

  За повідомленнями прес-служби Міністерства аграрної політики України, Кабінет Міністрів прийняв постанову про створення в країні мережі лабораторій для дослідження продуктів на вміст генно-модифікованих ...

  Консультации по недвижимости
  Адвокат по ЖКХ
  Рекомендовано !
  Киевские судебные решения

  №910/22831/14

  Судья: Васильченко Т.В.
  07.01.2015

  №757/24024/14-ц

  Судья: Цокол Л. І.
  07.01.2015
  Новости жилищных адвокатов
  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые ...

  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые не содержат озоноразрушающих веществ Отныне для субъектов хозяйственной деятельности, импортирующих и экспортирующих товары, в которых отсутствуют озоноразрушающие вещества, их таможенное оформление осуществляется без лицензии. ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль з 170 літрами прозорої рідини невідомого походження Днями, близько восьмої години ранку, під час несення служби на стаціонарному посту Золотоноша, інспектори взводу із забезпечення супроводження відділу ДАІ з обслуговування міста Черкаси, зупинили ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та зник з місця ДТП Днями, близько о 20-й годині, в місті Васильків, невстановлений водій, керуючи автомобілем МОСКВИЧ 412, допустив наїзд на 27-річну місцеву мешканку та з місця пригоди зник. Жінка переходила проїзну ...

  Об Адвокате
  Чувствуется истинная забота о ближних. Благодаря столь интересному интернет порталу, наконец, надумался.

  Да, тут много полезной информации. Огромнейшее спасибо. Очень благодарны! Ребята - действительно молодцы.

  Огромное количество необходимой информации.
  Публикации о недвижимости
  О налогообложении операции с недвижимостью ...

  О налогообложении операции с недвижимостью в Украине Сегодня, как и после принятия нового налога на недвижимость, эта тема широко обсуждается среди всех заинтересованных в этом ...

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат Разграничение полномочий риелтора (агента), нотариуса и адвоката по вопросам недвижимости.

  fd88152c669729fa70f5fe095f45fa66