Жилищный адвокат

Про затвердження положень про структурні підрозділи в складі департаменту макроекономічного прогнозування, Міністерство економічного розвитку і торгівлі УкраїниМІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 27.12.2012  № 1493
 2. Про затвердження положень про структурні підрозділи в складі департаменту макроекономічного прогнозування

  НАКАЗУЮ:

  Затвердити положення, що додаються, про такі структурні підрозділи в складі департаменту макроекономічного прогнозування:

 3. відділ національних рахунків ( v1493731-12 );
 4. відділ міжгалузевого балансу ( v1493731-12 );
 5. відділ прогнозування монетарних показників, показників інфляції та платіжного балансу;
 6. відділ економічної безпеки та детінізації економіки;
 7. сектор взаємодії з органами державної статистики.
 8. Заступник Міністра — керівник апарату

  В. П. Павленко

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 27.12.2012 № 1493

  ПОЛОЖЕННЯ про відділ національних рахунків у складі департаменту макроекономічного прогнозування

  1. Загальні положення

  1.1. Відділ національних рахунків у складі департаменту макроекономічного прогнозування (далі — відділ) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі — Мінекономрозвитку).

  1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент макроекономічного прогнозування( v1376731-12 ), а також цим Положенням.

  1.3. Структура та чисельність відділу визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

  1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

  2. Завдання та функції відділу

  2.1. Завданнями відділу є:

  аналіз показників системи національних рахунків та їх прогноз на середньо- та короткостроковий періоди;

  координація роботи структурних підрозділів Мінекономрозвитку з розроблення прогнозів економічного і соціального розвитку України на середньо- та короткостроковий періоди;

 9. удосконалення методології макроекономічного аналізу та прогнозування.
 10. 2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

  готує разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України прогнози економічного і соціального розвитку України на середньо- та короткостроковий періоди;

  розробляє сценарні умови прогнозів економічного і соціального розвитку України на середньо- та короткостроковий періоди;

  здійснює взаємоузгодження та формування збалансованої системи прогнозних показників соціально-економічного розвитку України на макрорівні;

  здійснює координацію розроблення проектів нормативно-правових актів з питань державного прогнозування, у тому числі щодо організаційного механізму та методології макроекономічного аналізу та прогнозування, зокрема показників системи національних рахунків;

  здійснює аналіз та прогнозування показників системи національних рахунків, зокрема валового внутрішнього продукту трьома методами розрахунку (виробничим, розподільним методами та за категоріями кінцевого використання) у взаємозв'язку з іншими макроекономічними показниками;

  оцінює прогнозні макроекономічні наслідки прийняття нормативно-правових актів, що впливають на макроекономічні процеси;

 11. підвищує якість макроекономічних прогнозів шляхом організації та проведення обговорень;
 12. готує для керівництва Мінекономрозвитку довідкові та аналітичні матеріали з питань прогнозу макроекономічних показників, оперативні інформаційно-аналітичні і прогнозні матеріали щодо показників системи національних рахунків, зокрема валового внутрішнього продукту;

  розробляє та опрацьовує проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу;

  надає методичну підтримку структурним підрозділам Мінекономрозвитку з питань, що належать до компетенції відділу;

  організовує семінари з прогнозування, за результатами яких готується документ "Консенсус-прогноз".

  3. Права відділу

  Відділ для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

  отримувати від структурних підрозділів Мінекономрозвитку інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання визначених завдань та функцій, зокрема звітні матеріали, аналіз стану економіки; пропозиції з розроблення прогнозу економічного і соціального розвитку України; прогнозні показники, які використовуються на початковому етапі прогнозування національних рахунків (показники зовнішньої торгівлі, сільського господарства, будівництва, торгівлі, бюджету, оплати праці тощо);

  ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, що належать до його компетенції;

  за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції відділу.

  4. Керівництво відділу

  4.1. Відділ очолює заступник директора департаменту макроекономічного прогнозування — начальник відділу національних рахунків (далі — заступник директора департаменту — начальник відділу), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади Міністр економічного розвитку і торгівлі України.

  4.2. Заступник директора департаменту — начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту макроекономічного прогнозування.

  4.3. Заступник директора департаменту — начальник відділу:

  здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

  організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку і директора департаменту макроекономічного прогнозування, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

 13. відповідає за організацію і координацію робіт з макроекономічного аналізу та прогнозування;
 14. забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ), уживає необхідних заходів із збереження службової інформації у відділі;

 15. контролює додержання співробітниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку;
 16. визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців і працівників відділу, затверджує їх посадові інструкції;

  організовує разом з департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації; організовує роботу з формування кадрового резерву відділу;

  погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

  готує і подає на підпис директору департаменту макроекономічного прогнозування подання про заохочення державних службовців і працівників відділу та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

  за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту макроекономічного прогнозування здійснює представництво в органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах і організаціях з питань, що належать до компетенції відділу.

  4.4. Заступник директора департаменту — начальник відділу в межах повноважень, наданих директором департаменту макроекономічного прогнозування, підписує листи з питань, що належать до компетенції структурних підрозділів департаменту.

  Заступник директора департаменту макроекономічного прогнозування — начальник відділу національних рахунків

  І. М. Могілат

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 27.12.2012 № 1493

  ПОЛОЖЕННЯ про відділ міжгалузевого балансу у складі департаменту макроекономічного прогнозування

  1. Загальні положення

  1.1. Відділ міжгалузевого балансу у складі департаменту макроекономічного прогнозування (далі — відділ) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі — Мінекономрозвитку).

  1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент макроекономічного прогнозування ( v1376731-12 ), а також цим Положенням.

  1.3. Структура та чисельність відділу визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

  1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

  2. Завдання та функції відділу

  2.1. Завданнями відділу є:

  аналіз показників таблиць "витрати-випуск" (міжгалузевого балансу) та їх прогноз на середньо- та короткостроковий періоди;

  комплексна оцінка впливу заходів економічної політики на основні види економічної діяльності з урахуванням обмежень ресурсного і структурного характеру;

  удосконалення методології макроекономічного аналізу та прогнозування показників таблиць "витрати-випуск" (міжгалузевого балансу).

  2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

  готує інформаційно-аналітичні матеріали з аналізу показників таблиць "витрати-випуск" (міжгалузевого балансу) за відповідний період;

  розробляє прогноз таблиць "витрати-випуск" (міжгалузевого балансу) на середньо- та короткостроковий періоди в межах статичної системи міжгалузевих зв'язків на основі самостійного моделювання та балансування, отриманих від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади прогнозних показників розвитку основних видів економічної діяльності та макроекономічних показників економічного і соціального розвитку України;

  координує розроблення та узагальнення пропозицій щодо методичного забезпечення, організаційного механізму і модельного інструментарію аналізу та прогнозування показників таблиць "витрати-випуск" (міжгалузевого балансу);

  бере участь у підготовці довідкових та аналітичних матеріалів з питань роботи промисловості в цілому та перспектив її розвитку;

  формує прогнозні показники в промисловості в цілому, забезпечує їх взаємоузгодження з галузевими показниками промисловості, отриманими від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, та із системою показників соціально-економічного розвитку України;

  бере участь у підготовці довідкових та аналітичних матеріалів з питань роботи основних секторів економіки і перспектив їх розвитку;

  розробляє та опрацьовує проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу;

  надає методичну підтримку структурним підрозділам Мінекономрозвитку з питань, що належать до компетенції відділу.

  3. Права відділу

  Відділ для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

  отримувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, необхідні для виконання визначених завдань та функцій відділу;

  ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, що належать до його компетенції;

  за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції відділу.

  4. Керівництво відділу

  4.1. Відділ очолює начальник відділу міжгалузевого балансу (далі — начальник відділу), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України — керівник апарату.

  4.2. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту макроекономічного прогнозування.

  4.3. Начальник відділу:

  здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

  організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку і директора департаменту макроекономічного прогнозування, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

  забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ), уживає необхідних заходів із збереження службової інформації у відділі;

 17. контролює додержання співробітниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку;
 18. визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців і працівників відділу, затверджує їх посадові інструкції;

  організовує разом з департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації; організовує роботу з формування кадрового резерву відділу;

  погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

  готує і подає на підпис директору департаменту макроекономічного прогнозування подання про заохочення державних службовців і працівників відділу та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

  за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту макроекономічного прогнозування здійснює представництво в органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах і організаціях з питань, що належать до компетенції відділу.

  4.4. Начальник відділу має право підпису документів, що надсилаються від імені відділу, з питань, що належать до компетенції відділу, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів

  Начальник відділу міжгалузевого балансу

  В. В. Войтенко

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 27.12.2012 N 1493

  ПОЛОЖЕННЯ про відділ прогнозування монетарних показників, показників інфляції та платіжного балансу у складі департаменту макроекономічного прогнозування

  1. Загальні положення

  1.1. Відділ прогнозування монетарних показників, показників інфляції та платіжного балансу у складі департаменту макроекономічного прогнозування (далі — відділ) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі — Мінекономрозвитку).

  1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент макроекономічного прогнозування( v1376731-12 ), а також цим Положенням.

  1.3. Структура та чисельність відділу визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

  1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

  2. Завдання та функції відділу

  2.1. Завданнями відділу є:

  аналіз та прогнозування динаміки монетарних показників у взаємоузгодженості із системою макропоказників економічного і соціального розвитку України, показників платіжного балансу на основі прогнозів зовнішньоторговельного балансу; розроблення сценарних припущень щодо валютного курсу;

  удосконалення методології макроекономічного аналізу та прогнозування монетарних показників, показників інфляції та платіжного балансу.

  2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

  аналізує та разом з іншими центральними органами виконавчої влади прогнозує індекс споживчих цін та індекс цін виробників промислової продукції, оцінює вплив на їх динаміку рішень щодо підвищення державних регульованих цін/тарифів;

  проводить аналіз та прогнозування динаміки монетарних показників у взаємоузгодженості із системою макропоказників економічного і соціального розвитку України;

  проводить аналіз та прогнозування показників платіжного балансу на основі прогнозів зовнішньоторговельного балансу, оцінки стану та прогнозів розвитку світової економіки;

  аналізує стан валютного ринку та розробляє сценарні припущення щодо валютного курсу у взаємозв'язку з іншими прогнозними макропоказниками;

  здійснює оцінку прогнозних макроекономічних наслідків прийняття нормативно-правових актів, що впливають на макроекономічні процеси;

  розробляє та опрацьовує проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу;

  розробляє та вдосконалює макроекономічний модельний апарат прогнозування монетарних показників, показників інфляції та платіжного балансу;

  надає методичну підтримку структурним підрозділам Мінекономрозвитку з питань, що належать до компетенції відділу.

  3. Права відділу

  Відділ для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

  отримувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, необхідні для виконання визначених завдань та функцій відділу;

  ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, що належать до його компетенції;

  за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції відділу.

  4. Керівництво відділу

  4.1. Відділ очолює начальник відділу прогнозування монетарних показників, показників інфляції та платіжного балансу (далі — начальник відділу), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України — керівник апарату.

  4.2. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту макроекономічного прогнозування.

  4.3. Начальник відділу:

  здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

  організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку і директора департаменту макроекономічного прогнозування, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

  забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ), уживає необхідних заходів із збереження службової інформації у відділі;

 19. контролює додержання співробітниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку;
 20. визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців і працівників відділу, затверджує їх посадові інструкції;

  організовує разом з департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації; організовує роботу з формування кадрового резерву відділу;

  погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

  готує і подає на підпис директору департаменту макроекономічного прогнозування подання про заохочення державних службовців і працівників відділу та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

  за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту макроекономічного прогнозування здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах і організаціях з питань, що належать до компетенції відділу.

  4.4. Начальник відділу має право підпису документів, що надсилаються від імені відділу, з питань, що належать до компетенції відділу, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

  Начальник відділу прогнозування монетарних показників, показників інфляції та платіжного балансу

  Т.І. Білоус

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 27.12.2012 № 1493

  ПОЛОЖЕННЯ про відділ економічної безпеки та детінізації економіки у складі департаменту макроекономічного прогнозування

  1. Загальні положення

  1.1. Відділ економічної безпеки та детінізації економіки у складі департаменту макроекономічного прогнозування (далі — відділ) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі — Мінекономрозвитку).

  1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент макроекономічного прогнозування( v1376731-12 ), а також цим Положенням.

  1.3. Структура та чисельність відділу визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

  1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

  2. Завдання та функції відділу

  2.1. Завданнями відділу є:

  участь у розробленні механізму забезпечення економічної безпеки держави, детінізації економіки та відповідних заходів;

 21. здійснення оцінки рівня та тенденцій економічної безпеки;
 22. здійснення оцінки рівня тіньової економіки;
 23. аналіз тенденцій рівня конкурентоспроможності національної економіки за світовими рейтингами конкурентоспроможності;

  методологічне забезпечення та вдосконалення розрахунку рівня тіньової економіки та економічної безпеки.

  2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

  здійснює розрахунок рівня тіньової економіки України та підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів щодо рівня, тенденцій, основних причин існування тіньової економіки;

  розраховує рівень непродуктивного відпливу (вивезення) фінансових ресурсів за межі України і готує інформаційно-аналітичні матеріали щодо стану та тенденцій непродуктивного відпливу (вивезення) фінансових ресурсів за межі України;

  здійснює розрахунок рівня економічної безпеки і підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів щодо стану та тенденцій економічної безпеки;

  взаємодіє з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади з питань розроблення заходів щодо детінізації національної економіки України та зменшення непродуктивного відпливу (вивезення) фінансових ресурсів за межі України;

 24. бере участь у розробленні механізмів забезпечення економічної безпеки держави;
 25. готує для керівництва Мінекономрозвитку довідкові та аналітичні матеріали стосовно оцінки тенденцій рівня конкурентоспроможності національної економіки за світовими рейтингами конкурентоспроможності;

  розробляє та опрацьовує проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу;

  надає методичну підтримку структурним підрозділам Мінекономрозвитку з питань, що належать до компетенції відділу.

  3. Права відділу

  Відділ для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

  отримувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, необхідні для виконання визначених завдань та функцій відділу;

  ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, що належать до його компетенції;

  за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції відділу.

  4. Керівництво відділу

  4.1. Відділ очолює начальник відділу економічної безпеки та детінізації економіки (далі — начальник відділу), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України — керівник апарату.

  4.2. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту макроекономічного прогнозування.

  4.3. Начальник відділу:

  здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

  організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку і директора департаменту макроекономічного прогнозування, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

  забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю ( 3855-12 )", уживає необхідних заходів із збереження службової інформації у відділі;

 26. контролює додержання співробітниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку;
 27. визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та працівників відділу, затверджує їх посадові інструкції;

  організовує разом з департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації; організовує роботу з формування кадрового резерву відділу;

  погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

  готує і подає на підпис директору департаменту макроекономічного прогнозування подання про заохочення державних службовців і працівників відділу та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

  за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту макроекономічного прогнозування здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах і організаціях з питань, що належать до компетенції відділу.

  4.4. Начальник відділу має право підпису документів, що надсилаються від імені відділу, з питань, що належать до компетенції відділу, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

  Заступник начальника відділу економічної безпеки та детінізації економіки

  І. М. Кваша

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 27.12.2012 № 1493

  ПОЛОЖЕННЯ про сектор взаємодії з органами державної статистики у складі департаменту макроекономічного прогнозування

  1. Загальні положення

  1.1. Сектор взаємодії з органами державної статистики у складі департаменту макроекономічного прогнозування (далі — сектор) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі — Мінекономрозвитку).

  1.2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент макроекономічного прогнозування( v1376731-12 ), а також цим Положенням.

  1.3. Структура та чисельність сектору визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

  1.4. Співробітники сектору здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

  2. Завдання та функції сектору

  2.1. Завданнями сектору є:

  забезпечення формування державної політики у сфері статистики, контролю за її реалізацією, нормативно-правового регулювання у сфері статистики відповідно до положень Законів України "Про державну статистику"( 2614-12 ), "Про Всеукраїнський перепис населення" ( 2058-14 ), "Про сільськогосподарський перепис" ( 575-17 ), керуючись засадами професійної незалежності та самостійності органів державної статистики в частині розроблення і затвердження нормативно-правових актів у галузі статистики;

  розроблення пропозицій та забезпечення виконання прийнятих Міністром економічного розвитку і торгівлі України рішень з питань спрямування та координації діяльності Державної служби статистики України (далі — Держстат) згідно з частиною другою статті 18 і статтею 21 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади"( 3166-17 ).

  2.2. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

 28. забезпечує формування державної політики у сфері статистики, здійснює контроль за її реалізацією;
 29. забезпечує нормативно-правове регулювання у сфері статистики, керуючись засадами професійної незалежності та самостійності органів державної статистики в частині розроблення і затвердження нормативно-правових актів у галузі статистики;

  розробляє та опрацьовує проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції сектору;

  бере участь у розробленні проектів довгострокових програм розвитку державної статистики, щорічних планів державних статистичних спостережень та написанні звітів про їх виконання;

  надає методичну підтримку структурним підрозділам Мінекономрозвитку з питань, що належать до компетенції сектору.

  3. Права сектору

  Сектор для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

  отримувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, необхідні для виконання визначених завдань та функцій сектору;

  ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, що належать до його компетенції;

  за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції сектору.

  4. Керівництво сектору

  4.1. Сектор очолює завідувач сектору взаємодії з органами державної статистики (далі — завідувач сектору), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України — керівник апарату.

  4.2. Завідувач сектору безпосередньо підпорядкований директору департаменту макроекономічного прогнозування.

  4.3. Завідувач сектору:

  здійснює керівництво роботою сектору і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

  організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку і директора департаменту макроекономічного прогнозування, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в секторі;

  забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ), уживає необхідних заходів із збереження службової інформації в секторі;

 30. контролює додержання співробітниками сектору правил внутрішнього трудового розпорядку;
 31. визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та працівників сектору, затверджує їх посадові інструкції;

  організовує разом з департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу в секторі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації; організовує роботу з формування кадрового резерву сектору;

  погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників сектору, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

  готує і подає на підпис директору департаменту макроекономічного прогнозування подання про заохочення державних службовців і працівників сектору та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

  за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту макроекономічного прогнозування здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах і організаціях з питань, що належать до компетенції сектору.

  4.4. Завідувач сектору має право підпису документів, що надсилаються від імені сектору, з питань, що належать до компетенції сектору, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

  Завідувач сектору взаємодії з органами державної статистики

  А. В. Яценко

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.6/5, основан на 25 голосах.


  Вам это будет интересно:

  Про офіційні курси гривні до іноземної валюти, Національний банк України

  Національний банк України 08.01.2013 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземної валюти* Код цифровий Код літерний Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс

  Застрахуйте мене від страхової!

  Мій чоловік потрапив в автомобільну аварію. На вулиці Миколаївська в сусідній Одесі. Так вийшло, що поїздка була нічною, вимушеною, виробничою. Суворий автомобіліст з 35-річним стажем досі страждає ...

  У Ріо-Де-Жанейро - розпал щорічного карнавалу

  Розпочалася головна частина щорічного карнавалу у Ріо-Де-Жанейро: паради шкіл самби вищої ліги.

  Про видачу ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

  Про видачу ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку За підсумками розгляду заяви та документів, поданих заявником на видачу ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з торгівлі цінними паперами, відповідно до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії ( z0890-06 ), затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.2006 № 345 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28.07.2006 за № 890/12764 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

  Консультации по недвижимости
  Адвокат по ЖКХ
  Рекомендовано !
  Киевские судебные решения

  №910/22831/14

  Судья: Васильченко Т.В.
  07.01.2015

  №757/24024/14-ц

  Судья: Цокол Л. І.
  07.01.2015
  Новости жилищных адвокатов
  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые ...

  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые не содержат озоноразрушающих веществ Отныне для субъектов хозяйственной деятельности, импортирующих и экспортирующих товары, в которых отсутствуют озоноразрушающие вещества, их таможенное оформление осуществляется без лицензии. ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль з 170 літрами прозорої рідини невідомого походження Днями, близько восьмої години ранку, під час несення служби на стаціонарному посту Золотоноша, інспектори взводу із забезпечення супроводження відділу ДАІ з обслуговування міста Черкаси, зупинили ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та зник з місця ДТП Днями, близько о 20-й годині, в місті Васильків, невстановлений водій, керуючи автомобілем МОСКВИЧ 412, допустив наїзд на 27-річну місцеву мешканку та з місця пригоди зник. Жінка переходила проїзну ...

  Об Адвокате
  Большое спасибо создателям этого интернет проекта!!! Он действительно - находка! Дерзайте!

  Весьма уникальный, актуальный и абсолютно не похожий на существующие сайт! Хочется отблагодарить вас денежкой. Как это можно организовать?

  Для меня это была просто большая находка! Уже неделю зависаю здесь на интернет портале и уходить отсюда совсем не собираюсь. Интересно, здорово!
  Публикации о недвижимости
  О налогообложении операции с недвижимостью ...

  О налогообложении операции с недвижимостью в Украине Сегодня, как и после принятия нового налога на недвижимость, эта тема широко обсуждается среди всех заинтересованных в этом ...

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат Разграничение полномочий риелтора (агента), нотариуса и адвоката по вопросам недвижимости.

  fd88152c669729fa70f5fe095f45fa66