Жилищный адвокат

Положення про штаб міського, районного та лінійного органу внутрішніх справ головного управління, управління МВС України в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, на транспорті, Міністерство внутрішніх справ УкраїниЗАТВЕРДЖЕНОЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства внутрішніх справ України 24.05.2013  № 505

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 червня 2013 р. за № 925/23457

  ПОЛОЖЕННЯ про штаб міського, районного та лінійного органу внутрішніх справ головного управління, управління МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті

  І. Загальні положення

  1.1. Штаб є самостійним підрозділом міського, районного та лінійного органу внутрішніх справ головного управління, управління МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, який забезпечує координацію, аналіз, планування, контроль та узгодження дій міських, районних, лінійних органів внутрішніх справ (далі — територіальні органи внутрішніх справ) з питань захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, охорони громадського порядку і забезпечення громадської безпеки.

  1.2. Діяльність штабу міського, районного та лінійного органу внутрішніх справ головного управління, управління МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті (далі — штаб) ґрунтується на принципах законності, гуманізму, поваги до особи, справедливості та максимального забезпечення прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

  1.3. Працівники штабу повинні поважати гідність особи, виявляти гуманне ставлення до неї, захищати права людини незалежно від її соціального походження, майнового та іншого становища, расової і національної належності, громадянства, віку, статі, мови й освіти, ставлення до релігії, політичних та інших переконань.

  1.4. Штаб у своїй діяльності керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Кримінальним( 2341-14 ) і Кримінальним процесуальним кодексами України( 4651-17 ), Законами України "Про міліцію"( 565-12 ), "Про засади запобігання і протидії корупції"( 3206-17 ), іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства внутрішніх справ України та цим Положенням.

  1.5. Штаб утворюється та реорганізовується відповідно до чинного законодавства.

  1.6. Діяльність штабу координує і контролює начальник територіального органу внутрішніх справ або особа, яка виконує його обов’язки. Забороняється покладати на штаб та на його посадових осіб, виконання завдань та функцій, не передбачених цим Положенням.

  1.7. Гранична чисельність та структура штабу територіального органу внутрішніх справ визначається штатним розписом МВС України, який затверджуються заступником Міністра — керівником апарату. Комплектування посад начальницького складу штабу здійснюється відповідно до Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ ( 114-91-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів Української РСР від 29 липня 1991 року № 114.

  1.8. Штаб організовує свою роботу згідно з перспективними і поточними планами у взаємодії з іншими підрозділами територіального органу внутрішніх справ.

  1.9. Організацію роботи з питань охорони державної таємниці і забезпечення режиму секретності в штабі здійснюють працівники режимно-секретного органу.

  ІІ. Основні завдання штабу

  2.1. Постійний моніторинг стану оперативної обстановки на території обслуговування та організація реагування на її зміни.

  2.2. Організація діяльності чергових частин територіальних органів внутрішніх справ з питань:

 1. організації оперативного реагування на повідомлення про кримінальні правопорушення та інші події;
 2. забезпечення електронного моніторингу за місцезнаходженням підозрюваних (обвинувачених), до яких застосовано електронні засоби контролю, ведення журналу обліку осіб, до яких застосовуються електронні засоби контролю та оформлення їх особових справ;

  контролю за інформуванням працівниками територіальних органів внутрішніх справ центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб;

 3. організаційного та методичного забезпечення заходів щодо її вдосконалення.
 4. 2.3. Організаційне та методичне забезпечення інформаційно-аналітичної роботи територіальних органів внутрішніх справ та здійснення комплексного аналізу стану злочинності, охорони і забезпечення громадського порядку на території обслуговування, результатів роботи територіальних органів внутрішніх справ.

  2.4. Перспективне і поточне планування роботи територіальних органів внутрішніх справ та заходів щодо вдосконалення службової діяльності.

  2.5. Організаційне та методичне забезпечення оборонно-мобілізаційної роботи та цивільного захисту у територіальних органах внутрішніх справ, а також контроль за станом їх мобілізаційної готовності та організації цивільного захисту.

  2.6. Здійснення в підрозділах територіального органу внутрішніх справ перевірок за станом обліково-реєстраційної дисципліни.

  ІІІ. Функції штабу

  3.1. Моніторинг оперативної обстановки та організація реагування на її зміни:

  3.1.1. Збір, оцінка, аналіз інформації про криміногенну ситуацію на території обслуговування, тяжкі, особливо тяжкі та резонансні злочини, інші надзвичайні події та заходи, що вживаються підрозділами територіального органу внутрішніх справ для усунення недоліків.

  3.1.2. Підготовка оперативних зведень про кримінальні правопорушення та інші події. Обмін інформацією стосовно них з іншими правоохоронними органами.

  3.1.3. Спільно з підрозділами територіального органу внутрішніх справ участь в організації діяльності оперативного штабу територіального органу внутрішніх справ та його робочої групи з координації дій та управління силами і засобами органів внутрішніх справ (далі — ОВС) під час проведення масових заходів, державних свят і надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.

  3.2. Аналітична робота і планування:

  3.2.1. Здійснення з урахуванням пропозицій і матеріалів підрозділів територіального органу внутрішніх справ підготовки:

  комплексної оцінки криміногенної ситуації на території обслуговування за півріччя і рік, проектів наказів організаційно-розпорядчого характеру щодо посилення протидії злочинності;

  узагальнених матеріалів за підсумками роботи до нарад керівництва територіального органу внутрішніх справ;

  аналітичних довідок про оперативну обстановку на території обслуговування і заходи, що вживаються територіальними органами внутрішніх справ з метою зміцнення правопорядку;

  доповідних записок керівництву територіального органу внутрішніх справ з проблем діяльності підрозділів.

  3.2.2. Спільно з підрозділами територіального органу внутрішніх справ розробка планів основних робочих заходів територіального органу внутрішніх справ, планів нарад керівництва територіального органу внутрішніх справ, спільних заходів з іншими правоохоронними органами, органами виконавчої влади.

  3.3. Організаційне забезпечення діяльності нарад керівництва територіального органу внутрішніх справ:

  заслуховування звітів керівників підрозділів територіального органу внутрішніх справ на нарадах керівництва територіального органу внутрішніх справ;

 5. ведення протоколів нарад керівництва територіального органу внутрішніх справ.
 6. 3.4. Забезпечення систематичного аналізу стану обліково-реєстраційної дисципліни в територіальному органі внутрішніх справ.

  3.5. Забезпечення систематичного аналізу, контролю та здійснення перевірок за станом дотримання законності під час застосування адміністративно-правозастосовної діяльності територіальними органами внутрішніх справ.

  3.6. Інформування керівництва територіального органу внутрішніх справ про стан виконання структурними підрозділами покладених на них завдань у сфері правоохоронної діяльності.

  3.7. Організаційне і методичне забезпечення діяльності штабних підрозділів щодо:

  3.7.1. Надання організаційної, методичної допомоги у виконанні покладених на них завдань і функцій, удосконалення їх діяльності.

  3.7.2. Організації роботи з вивчення та поширення територіальними органами внутрішніх справ передових форм та методів роботи та здійснення контролю за їх упровадження в практичну діяльність ОВС.

  3.8. Опрацювання проектів наказів організаційно-розпорядчого характеру з питань, які містять службову інформацію або відомості, що становлять державну таємницю.

  3.9. В межах компетенції забезпечення контролю за станом виконання нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту в територіальних органах внутрішніх справ.

  IV. Права штабу

  4.1. У своїй діяльності штаб має права, передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України( 4651-17 ), Законами України "Про міліцію"( 565-12 ), "Про засади запобігання і протидії корупції"( 3206-17 ), іншими нормативно-правовими актами.

  4.2. При здійсненні оперативно-службової діяльності штаб має право:

  4.2.1. Організовувати та проводити:

  перевірки стану реалізації територіальними органами внутрішніх справ законів України, актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, виконання рішень колегії МВС, ГУМВС, УМВС, нормативно-правових актів МВС, ГУМВС, УМВС.

 7. перевірки територіального органу внутрішніх справ.
 8. 4.2.2. Користуватись базами даних ОВС та іншими базами даних для вирішення покладених на штаб завдань та функцій.

  V. Обов’язки начальника штабу

  5.1. Здійснює безпосереднє керівництво та організовує роботу штабу, відповідає за належне виконання покладених на підрозділ завдань і функцій.

  5.2. Затверджує функціональні обов’язки працівників штабу.

  5.3. Подає керівництву територіального органу внутрішніх справ пропозиції щодо оцінки стану протидії злочинності, забезпечення ефективності оперативно-службової діяльності територіального органу внутрішніх справ, заходів щодо вдосконалення їх роботи.

  5.4. За дорученням керівництва територіального органу внутрішніх справ представляє територіальний орган внутрішніх справ в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції штабу.

  5.5. Координує дії підрозділів територіального органу внутрішніх справ під час виконання комплексних завдань щодо посилення протидії злочинності та охорони громадського порядку.

  5.6. Заслуховує звіти працівників штабу про виконання ними функціональних обов’язків.

  5.7. Подає пропозиції керівнику територіального органу внутрішніх справ щодо проведення перевірок підрозділів територіального органу внутрішніх справ.

  5.8. За дорученням керівництва територіального органу внутрішніх справ організовує проведення службових перевірок у відповідності до чинного законодавства.

  5.9. Вносить керівництву територіального органу внутрішніх справ пропозиції щодо вдосконалення структури і визначення штатної чисельності штабних підрозділів.

  VІ. Права начальника штабу

  6.1. За дорученням керівництва територіального органу внутрішніх справ отримує від керівників підрозділів територіального органу внутрішніх справ матеріали, необхідні для підготовки:

 9. узагальненої інформації до ГУМВС, УМВС, місцевих органів державної влади та самоврядування;
 10. питань, що вносяться на наради керівництва ГУМВС, УМВС, територіального органу внутрішніх справ;
 11. поточних і перспективних планів роботи територіального органу внутрішніх справ;
 12. аналітичних та інформаційно-довідкових матеріалів.
 13. 6.2. Вносить керівництву територіального органу внутрішніх справ подання щодо встановлення грошового забезпечення працівникам штабу, порушує перед керівництвом територіального органу внутрішніх справ клопотання щодо надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та для оздоровлення в межах асигнувань.

  6.3. Здійснює контроль за станом та організацією роботи з питань охорони державної таємниці і забезпечення режиму секретності в штабі.

  6.4. За погодженням з керівництвом територіального органу внутрішніх залучає до підготовки комплексних, методичних, інформаційно-аналітичних та інших документів керівників і працівників зацікавлених підрозділів територіального органу внутрішніх справ.

  6.5. Надає керівництву ГУМВС, УМВС пропозиції щодо виїздів працівників штабу у службові відрядження та надання їм відпусток.

  6.6. У разі відсутності начальника штабу його обов’язки виконує особа, визначена відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

  Начальник Головного штабу МВС України полковник міліції

  В. М. Березан

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.8/5, основан на 25 голосах.


  Вам это будет интересно:

  Телескоп «Хаббл» зробив неймовірні знімки зіткнення зоряних скупчень

  Телескоп Хаббл передав на Землю приголомшливі знімки, на яких помітно два зоряних кластера, що, найімовірніше, знаходяться на ранніх етапах злиття.

  «Укрзалізниця» витратить 100 млн грн на підготовку вагонів до зими

  Для забезпечення зимових перевезень Укрзалізниця готує 4239 пасажирських вагонів. На підготовку пасажирських вагонів до зимового періоду доведеться витратити близько 100 млн грн. Про це сказав ...

  Декларуємо доходи через Інтернет

  З 1 січня 2013 року громадяни матимуть змогу заповнювати та направляти до податкової служби декларацію про майновий стан і доходи через Інтернет.

  Державний борг США перевищив 16 трильйонів доларів

  Державний борг США перевищив 16 трильйонів доларів. Таким чином, заборгованість кожного громадянина США, включаючи новонароджених, становить 50 тисяч 909 доларів, свідчать дані Міністерства фінансів ...

  Консультации по недвижимости
  Адвокат по ЖКХ
  Рекомендовано !
  Киевские судебные решения

  №910/22831/14

  Судья: Васильченко Т.В.
  07.01.2015

  №757/24024/14-ц

  Судья: Цокол Л. І.
  07.01.2015
  Новости жилищных адвокатов
  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые ...

  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые не содержат озоноразрушающих веществ Отныне для субъектов хозяйственной деятельности, импортирующих и экспортирующих товары, в которых отсутствуют озоноразрушающие вещества, их таможенное оформление осуществляется без лицензии. ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль з 170 літрами прозорої рідини невідомого походження Днями, близько восьмої години ранку, під час несення служби на стаціонарному посту Золотоноша, інспектори взводу із забезпечення супроводження відділу ДАІ з обслуговування міста Черкаси, зупинили ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та зник з місця ДТП Днями, близько о 20-й годині, в місті Васильків, невстановлений водій, керуючи автомобілем МОСКВИЧ 412, допустив наїзд на 27-річну місцеву мешканку та з місця пригоди зник. Жінка переходила проїзну ...

  Об Адвокате
  Да, тут много нужной информации. Большое спасибо. Очень благодарны! Ребята - молодцы.

  Влюбилась в Ваш сайт!!! Какие же Вы молодцы!!! Так хочется пожелать Вам материального благополучия и творческих успехов!

  Огромнейшее спасибо за тот огромный труд, который Вы делаете ежедневно для пользователей. Умнички!!!
  Публикации о недвижимости
  О налогообложении операции с недвижимостью ...

  О налогообложении операции с недвижимостью в Украине Сегодня, как и после принятия нового налога на недвижимость, эта тема широко обсуждается среди всех заинтересованных в этом ...

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат Разграничение полномочий риелтора (агента), нотариуса и адвоката по вопросам недвижимости.

  fd88152c669729fa70f5fe095f45fa66