Жилищный адвокат

Про затвердження Порядку організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимог до їх організаторів стосовно майна державних підприємств, та господарських товариств, у статутних капіталах яких частка державної власності перевищує п’ятдесят відсотків і щодо яких Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України здійснює повноваження з управління корпоративними правами держави, Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації УкраїниАДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 25.11.2013  № 619
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 грудня 2013 р. за № 2097/24629

  Про затвердження Порядку організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимог до їх організаторів стосовно майна державних підприємств, що належать до сфери управління Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, та господарських товариств, у статутних капіталах яких частка державної власності перевищує п’ятдесят відсотків і щодо яких Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України здійснює повноваження з управління корпоративними правами держави

  Відповідно до частини третьої статті 49 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"( 2343-12 ), пункту 8 Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України( 717/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 30 червня 2011 року № 717, НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Порядок організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимог до їх організаторів стосовно майна державних підприємств, що належать до сфери управління Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, та господарських товариств, у статутних капіталах яких частка державної власності перевищує п’ятдесят відсотків і щодо яких Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України здійснює повноваження з управління корпоративними правами держави, що додається.

  2. Департаменту стратегії розвитку зв’язку Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  3.  Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

  4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  Голова Служби

  Г. А. Резніков

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України 25.11.2013 № 619

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 грудня 2013 р. за № 2097/24629

  ПОРЯДОК організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимог до їх організаторів стосовно майна державних підприємств, що належать до сфери управління Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, та господарських товариств, у статутних капіталах яких частка державної власності перевищує п’ятдесят відсотків і щодо яких Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України здійснює повноваження з управління корпоративними правами держави

  1. Цей Порядок встановлює процедуру визначення, погодження Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (далі — Адміністрація Держспецзв’язку) кандидатури організатора аукціону під час організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимоги до них стосовно майна державних підприємств, що належать до сфери управління Адміністрації Держспецзв’язку, та господарських товариств, у статутних капіталах яких частка державної власності перевищує п’ятдесят відсотків і щодо яких Адміністрація Держспецзв’язку здійснює повноваження з управління корпоративними правами держави (далі — боржник).

  2. Визначені цим Порядком повноваження Адміністрації Держспецзв’язку здійснює структурний підрозділ Адміністрації Держспецзв’язку, відповідальний за забезпечення виконання Адміністрацією Держспецзв’язку повноважень органу управління об’єктами державної власності.

  3. Замовником аукціону є керуючий санацією або ліквідатор, призначений у справі про банкрутство боржника господарським судом у порядку, встановленому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"( 2343-12 ) (далі — Закон).

  4. Організатор аукціону визначається замовником за погодженням з Адміністрацією Держспецзв’язку.

  У ліквідаційній процедурі ліквідатор має право самостійно проводити торги на аукціоні відповідно до частини другої статті 44 Закону( 2343-12 ) або залучити організатора аукціону на підставі договору про проведення аукціону.

  5. Організатор аукціону повинен відповідати таким вимогам:

  бути юридичною особою, зареєстрованою в установленому законом порядку, що має право здійснювати продаж майна шляхом проведення аукціону;

 3. наявність досвіду проведення аукціонів не менше ніж три роки;
 4. наявність технічних можливостей для забезпечення продажу майна боржника шляхом проведення аукціону (з урахуванням виду та особливостей майна, що підлягає продажу).

  Організатором аукціону не може бути заінтересована особа стосовно боржника, кредиторів і замовника аукціону.

  6. З метою виявлення кандидатур організаторів аукціону замовник не пізніше ніж за три місяці до дати проведення аукціону надсилає до Адміністрації Держспецзв’язку для розміщення на її офіційному веб-сайті та розміщує на офіційному веб-сайті боржника оголошення, що має містити такі відомості:

 5. вимоги до кандидатури організатора аукціону;
 6. кінцевий термін прийняття від кандидатур заяв і документів, що підтверджують їх відповідність установленим вимогам;

  інформацію про боржника, продаж майна якого здійснюватиметься на аукціоні;

  характеристику майна боржника, продаж якого здійснюватиметься на аукціоні, що вказує на необхідність наявності в організатора цього аукціону технічних можливостей для його проведення;

  текст проекту договору про проведення аукціону із зазначенням основних суттєвих умов договору (крім умови про суму винагороди та інформації про організатора аукціону);

  поштову адресу, за якою подаються заява та документи, що підтверджують відповідність кандидатур установленим вимогам;

 7. контактні телефони для довідок.
 8. На офіційному веб-сайті Адміністрації Держспецзв’язку оголошення для виявлення кандидатур організатора аукціону розміщується протягом п’яти днів з дня його надходження.

  7. Претенденти подають замовнику аукціону в строк і за поштовою адресою, наведеними в оголошенні, розміщеному на офіційних веб-сайтах Адміністрації Держспецзв’язку та боржника, такі документи:

  заяву про виконання функцій організатора аукціону із зазначенням відомостей про кандидатуру організатора аукціону (повне найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, організаційно-правова форма, місцезнаходження юридичної особи, номер телефону та інші засоби зв’язку, а також прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків (або відомості про серію та номер паспорта — для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) особи, яка уповноважена представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами і має право вчиняти дії від імені юридичної особи, в тому числі підписувати договори), а також пропозиції щодо суми винагороди за проведення аукціону;

  засвідчені підписом керівника юридичної особи та печаткою (у разі її наявності) копії установчих документів, відповідно до яких заявник має право проводити аукціони;

  довідку, підписану керівником юридичної особи, що підтверджує технічні можливості заявника для забезпечення продажу майна боржника шляхом проведення аукціону (у разі зазначення такої вимоги в оголошенні щодо виявлення кандидатур організатора аукціону);

  довідку, підписану керівником юридичної особи, що містить перелік проведених заявником аукціонів, для підтвердження його досвіду в цій сфері не менше ніж три роки.

  8. У разі подання неповного комплекту документів, передбачених у пункті 7 цього Порядку, або подання документів після встановленого кінцевого терміну, або подання недостовірних відомостей заява про виконання функцій організатора аукціону залишається без розгляду, про що замовник листом повідомляєзаявника.

  9. У разі надходження двох і більше заяв кандидатур, які відповідають вимогам, установленим цим Порядком, замовник у п’ятиденний строк з останнього дня подання таких заяв проводить конкурсний відбір і визначає переможця з урахуванням:

  досвіду роботи та технічних можливостей (з урахуванням виду і  особливостей майна, що підлягає продажу) із забезпечення організації продажу майна;

 9. пропозицій щодо суми винагороди за проведення аукціону.
 10. 10. Якщо в строк і за поштовою адресою, наведеними в оголошенні, розміщеному на офіційних веб-сайтах Адміністрації Держспецзв’язку та боржника, не надійшло жодної заяви про виконання функцій організатора аукціону, замовник аукціону повторно у порядку та строк, встановлені пунктом 6 цього Порядку, надсилає до Адміністрації Держспецзв’язку для розміщення на її офіційному веб-сайті та розміщує на офіційному веб-сайті боржника оголошення для виявлення кандидатур організатора аукціону.

  11. Замовник після визначення кандидатури організатора, яка відповідає вимогам, установленим пунктом 5 цього Порядку, звертається до Адміністрації Держспецзв’язку для її погодження.

  До зверненнязамовника про погодження кандидатури організатора аукціону долучаються документи, на підставі яких було визначено таку кандидатуру, та проект договору про проведення аукціону.

  12. За результатом розгляду поданих замовником документів щодо погодження кандидатури організатора аукціону та перевірки проекту договору про проведення аукціону на предмет його відповідності вимогам законодавства у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом Адміністрація Держспецзв’язку у п’ятиденний строк з дня їх надходження приймає рішення про:

 11. погодження кандидатури організатора аукціону;
 12. відхилення кандидатури організатора аукціону.
 13. Зметою отримання додаткової інформації щодо кандидатури організатора аукціону або перевірки наданих нею відомостей Адміністрація Держспецзв’язку продовжує строк для прийняття рішення, але не більше ніж на десять днів, про що повідомляє замовника аукціону.

 14. 13. Про прийняте рішення Адміністрація Держспецзв’язку листом повідомляє замовника аукціону.
 15. 14. У разі прийняття Адміністрацією Держспецзв’язку рішення про відхилення кандидатури організатора аукціону, яку визначено шляхом проведення конкурсного відбору, замовник повторно проводить конкурсний відбір серед кандидатур, які подавали заяви та документи, що підтверджують їх відповідність установленим вимогам, та звертається до Адміністрації Держспецзв’язку для погодження кандидатури.

  15. Замовник укладає договір про проведення аукціону з погодженою Адміністрацією Держспецзв’язку кандидатурою організатора аукціону з дотриманням вимог, установлених Законом( 2343-12 ).

  Директор Департаменту стратегії розвитку зв’язку Адміністрації Держспецзв’язку

  О. А. Баранов

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.8/5, основан на 25 голосах.


  Вам это будет интересно:

  Про внесення зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, Кабінет Міністрів України

  Про внесення зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин

  У Дніпропетровську впроваджуються зміни швидкісного режиму до 80 км/год на двох ділянках доріг

  На Дніпропетровщині, з 20 по 31 березня тривало громадське обговорення питання щодо запровадження в експериментальному порядку зміни швидкісного режиму, встановивши ліміт 80 км/год. З урахуванням ...

  На відкриття музею Державтоінспекції у Львові запросили юних учасників дорожнього руху

  В Управлінні Державтоінспекції Львівщини облаштували музей історії ДАІ. Одними з перших подивитися на зібрані експонати завітали школярі.

  Про внесення змін до постанови НКРЕ від 26.12.2012 № 1783, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

  Про внесення змін до постанови НКРЕ від 26.12.2012 № 1783 Відповідно до Закону України „Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059( 1059/2011 ) „Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

  Консультации по недвижимости
  Адвокат по ЖКХ
  Рекомендовано !
  Киевские судебные решения

  №910/22831/14

  Судья: Васильченко Т.В.
  07.01.2015

  №757/24024/14-ц

  Судья: Цокол Л. І.
  07.01.2015
  Новости жилищных адвокатов
  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые ...

  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые не содержат озоноразрушающих веществ Отныне для субъектов хозяйственной деятельности, импортирующих и экспортирующих товары, в которых отсутствуют озоноразрушающие вещества, их таможенное оформление осуществляется без лицензии. ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль з 170 літрами прозорої рідини невідомого походження Днями, близько восьмої години ранку, під час несення служби на стаціонарному посту Золотоноша, інспектори взводу із забезпечення супроводження відділу ДАІ з обслуговування міста Черкаси, зупинили ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та зник з місця ДТП Днями, близько о 20-й годині, в місті Васильків, невстановлений водій, керуючи автомобілем МОСКВИЧ 412, допустив наїзд на 27-річну місцеву мешканку та з місця пригоди зник. Жінка переходила проїзну ...

  Об Адвокате
  Этот интернет сайт суперовый! работал на нем очень часто. Этот интернет сайт ждет светлое будущее. Желаю удачи. Хотелося б видеться с Вашими работами почаще! Дерзайте!

  Этот ресурс - удивительный.

  Просто отличный сайт! Хорошенький интернет сайтик! Классно! Всё очень удобно и просто. Благодарю за профессиональный интернет проект!
  Публикации о недвижимости
  О налогообложении операции с недвижимостью ...

  О налогообложении операции с недвижимостью в Украине Сегодня, как и после принятия нового налога на недвижимость, эта тема широко обсуждается среди всех заинтересованных в этом ...

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат Разграничение полномочий риелтора (агента), нотариуса и адвоката по вопросам недвижимости.

  fd88152c669729fa70f5fe095f45fa66